Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


WA

RYKI Koło Światowego Związku Żołnierzy AK

www.rykiak.pl

Z myślą o popularyzacji dziedzictwa ideowego Armii Krajowej członkowie ryckiego koła związku zadecydowali o stworzeniu strony internetowej. Zgodnie z zamysłem ma ona stanowić główne i oficjalne źródło informacji o całorocznej pracy środowiska.

Jak podkreśla prezes koła Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach Krystian Pielacha, strona stanie się platformą podtrzymywania pamięci o walce narodowowyzwoleńczej polskiego społeczeństwa w latach okupacji niemieckiej i okresu stalinowskiego, prowadzonej m.in. przez zgrupowanie partyzanckie AK-WiN mjr. Mariana Bernaciaka „Orlika”. Systematycznie aktualizowana, w najbliższym czasie zostanie wzbogacona o kolejne wartościowe materiały historyczne. Autorem graficznej części przedsięwzięcia jest uczeń ryckiego liceum Krzysztof Łukasiak.

Upamiętnienie

 źródło: echokatolickie.pl

Celem istniejącego od 1991 r. stowarzyszenia kombatanckiego jest m.in. badanie, utrwalanie i rozpowszechnianie historii i dziedzictwa ideowego AK. Zadania statutowe koło realizuje m.in. przez coroczne upamiętnianie rocznic związanych z walką i męczeństwem żołnierzy zgrupowania mjr. Bernaciaka, ubieganie się o pomoc socjalną dla kombatantów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i zdrowotnej, jak również występowanie do odpowiednich instancji o nadanie medali i odznaczeń zasłużonym w walce o niepodległość oraz pracy na rzecz koła.

Zaangażowani

Ryckie koło liczy 61 członków, w tym 26 zwyczajnych i 35 nadzwyczajnych. Członkiem zwyczajnym może zostać żołnierz AK lub innej organizacji wymienionej w statucie ŚZŻAK. Natomiast status członka nadzwyczajnego przysługuje m.in. wdowom i wszystkim zainteresowanym aktywną działalnością wewnątrzzwiązkową. Stąd apel o wstępowanie w członkowskie szeregi skierowany do każdego, komu leży na sercu utrwalania pamięci o czynie niepodległościowym żołnierzy AK i Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

WA

3 PYTANIA

Krystian Pielacha - prezes Koła ŚZŻAK w Rykach

Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Rykach zostało powołane do istnienia w 1991 r. Wśród statutowych celów stowarzyszenia pojawia się zapis o obronie dobrego imienia AK, opiece nad rodzinami żołnierzy, trosce o ideowe dziedzictwo czy współpracy z innymi organizacjami zrzeszającymi kombatantów. Jak w praktyce członkowie koła realizują jego założenia?

W ostatnich latach praca koła koncentrowała się na upamiętnianiu miejsc walki i męczeństwa Mariana Bernaciaka oraz jego żołnierzy, organizowaniu obchodów rocznic środowiskowych, pomocy kombatantom, a także promocji walki niepodległościowej przy różnego rodzaju kulturalnych imprezach. Regularne uczestniczenie w świętach państwowych, jak 3 maja czy 11 listopada, postrzegaliśmy jako szansę wzmacniania więzi z lokalną społecznością. Najbliższe plany dotyczą ukierunkowania działań na edukację młodzieży powiatu ryckiego.

Od tego roku kołu patronuje osoba mjr. Mariana Bernaciaka. Kto był inicjatorem nazwania stowarzyszenia imieniem „Orlika”?

W lutym, podczas zebrania sprawozdawczo-wyborczego, została mi powierzona funkcja prezesa koła AK. Pierwszy wniosek, jaki przedłożyłem, dotyczył kwestii nadania imienia stowarzyszeniu. Podczas głosowania uzyskał on całkowite poparcie członków. To z naszej strony wyraz czci i hołdu tak wielkiemu bohaterowi.

Śladem aktywności koła jest nowo powstała strona internetowa. Co przyświecało jej założeniu i jakie są oczekiwania związane z jej funkcjonowaniem?

Powodem stworzenia strony internetowej była potrzeba łatwego dotarcia do osób zainteresowanych podstawowymi informacjami z codziennego życia naszego środowiska oraz wszelkimi podejmowanymi inicjatywami - czyli co, gdzie i kiedy... Za pośrednictwem strony planujemy też promować wartości patriotyczne i lokalną historię, zwłaszcza okres walki narodowowyzwoleńczej prowadzonej przez zgrupowanie partyzanckie „Orlika”. Liczymy, że inicjatywa ta pomoże nam pozyskać nowych współpracowników, przede wszystkim młodzież. Dlatego też powstaną na stronie zakładki, do współtworzenia których zaproszeni będą wszyscy chętni.

opr. ab/abEcho Katolickie
Copyright © by Echo Katolickie

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Armia Krajowa AK Ryki Światowy Związek Żołnierzy Armii Krajowej w Ryka Krystian Pielacha Koło Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej w Koło ŚZŻAK w Rykach
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W