Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Mirosława  Kajzer

OCENIANIE  W  KATECHEZIE

Część pierwsza

ZAŁĄCZNIKI

* * *

ZAŁĄCZNIK  NR  1

Oceniam  ucznia,  bo:

Najważniejsze  w  ocenianiu  jest:

Najtrudniejsze  w  ocenianiu  jest:

* * *

ZAŁĄCZNIK  NR  2

* * *

ZAŁĄCZNIK  NR  3

REGULAMIN:

 1. Ilość punktów, które trzeba zdobyć, aby uzyskać odpowiednią ocenę:
  celująca powyżej 140 pkt.
  bardzo dobra min. 120
  dobra min. 95
  dostateczna min. 70
  dopuszczająca min. 50
 2. Poprawa prac klasowych jest dobrowolna i musi odbyć się poza lekcją religii, w ciągu dwóch tygodni od rozdania prac. Jeżeli uczeń uzyska większą ilość punktów, wówczas różnicę dopisuje się do jego konta. Jeżeli mniej, to przy kolejnej próbie poprawy ilość zdobytych punktów zostaje pomniejszona o 20%.
 3. W przypadku nieuczciwej postawy ucznia podczas pisania sprawdzianu (ściąganie) uczeń otrzymuje 0 pkt., bez możliwości powtórnego pisania pracy.
 4. Za brak zeszytu lub podręcznika na lekcji uczeń otrzymuje: -2 pkt.
 5. W ciągu semestru można zapomnieć zeszytu lub podręcznika 3 razy bez utraty punktów. Brak należy zgłosić nauczycielowi.
 6. Za brak zadania domowego uczeń otrzymuje: -2 pkt.
 7. Uczeń może uzyskać utracone za brak zadania domowego punkty jeśli na następnej lekcji sam zgłosi się z poprawnie wykonanym zadaniem.
 8. Punkty za aktywność, pracę w grupie, funkcje w grupie i postawę na lekcji będą wystawiane dwa razy w ciągu semestru, na podstawie obserwacji uczniów przez nauczyciela (przyznawanie na bieżąco plusów i minusów) i sprawozdania pisanego przez uczniów.
* * *

ZAŁĄCZNIK  NR  4

Strażnik ciszy - zadbaj o to, aby podczas lekcji nikt nie rozmawiał w niepożądanym momencie, a podczas pracy zespołowej rozmawiano przyciszonym głosem.

 1. Jak często reagowałeś na niepotrzebne lub zbyt głośne rozmowy w grupie?
 2. W jaki sposób próbowałeś przywrócić atmosferę ciszy i spokoju?

Strażnik czystości - zatroszcz się o to, aby miejsce pracy twojej grupy pozostawało w czystości, a sprzęty nie były niszczone.

 1. Jak często sprawdzałeś czystość miejsca pracy twojej grupy i jakość sprzętów?
 2. W jaki sposób radziłeś sobie z bałaganem i bałaganiarzami?

Bramkarz - zatroszcz się o to, aby wszyscy należący do twojej grupy byli zaangażowani w pracę i wykonywali rzetelnie zlecone zadania.

 1. Jak często zwracałeś uwagę na zaangażowanie kolegów w pracę?
 2. W jaki sposób radziłeś sobie z "uciekinierami" od pracy?

Mistrz odznaczeń - zauważaj osiągnięcia i sukcesy twoich kolegów w grupie.

 1. Jak często i czyje sukcesy zauważałeś?
 2. Komu powiedziałeś o swoich spostrzeżeniach?

Trener - pomagaj kolegom z twojej grupy.

 1. Jak często zwracałeś uwagę na trudności w pracy twoich kolegów?
 2. W jaki sposób i komu próbowałeś pomóc?

Organizator pracy - dostarcz grupie materiały przygotowane przez nauczyciela oraz zadbaj o rozdzielenie pracy pomiędzy wszystkich w zespole.

 1. Ile razy twoja grupa sprawnie otrzymała materiały do pracy?
 2. W jaki sposób dbałeś o to, aby każdy miał do wykonania jakieś zadanie podczas pracy zespołowej?
* * *

ZAŁĄCZNIK  NR  5

Zakres wiadomości i umiejętności
z poszczególnych działów

DZIAŁ I: BÓG OBJAWIA SIĘ CZŁOWIEKOWI

KRYTERIA UCZEŃ  POWINIEN SAMOOCENA
konieczne 1. Podać przykłady objawiania się Boga w historii.
2. Wyjaśnić, czym jest Pismo św.
3. Podać przykłady sposobów poznawania Boga w kościele.
4. Odszukać wskazany tekst w Piśmie św. po podaniu przez nauczyciela nazwy księgi, z której zaczerpnięty jest tekst.
 
podstawowe 5. Wyjaśnić terminy: "historia zbawienia" i "Objawienie Boże".
6. Podać kilka podstawowych gatunków literackich Pisma św.
7. Wyjaśnić, czym jest "natchnienie Boże".
 
rozszerzające 8. Wskazać możliwości dawania odpowiedzi objawiającemu się Bogu.
9. Wyjaśnić, dlaczego nie można czytać Pisma św. jak zapisu kronikarskiego.
10. Zilustrować przykładami podstawowe gatunki literackie Pisma św.
 
dopełniające 11. Wyjaśnić, co to znaczy, że Pismo św. jest księgą natchnioną, zawierającą Objawienie Boże.
12. Rozróżnić autorstwo Boże i ludzkie Pisma św.
13. Wskazać związek między poznawaniem Boga a przynależnością do
Kościoła.
 

DZIAŁ II: BÓG NASZYCH OJCÓW

KRYTERIA UCZEŃ  POWINIEN SAMOOCENA
konieczne 1. Podać treść obietnicy danej Abrahamowi przez Boga i wyjaśnić, w jaki sposób Bóg wypełnił tę obietnicę.
2. Opowiedzieć o próbie posłuszeństwa Abrahama Bogu.
3. Podać główne idee opowiadań biblijnych o stworzeniu świata i o upadku pierwszych ludzi.
4. Zdefiniować pojęcia: "łaska uświęcająca" i "Opatrzność Boża".
5. Zdefiniować pojęcie "grzechu pierworodnego" i wskazać źródło jego przebaczenia.
6. Podać główną myśl opowiadania biblijnego o Józefie Egipskim.
7. Wymienić główne prawdy wiary i 10 Przykazań Bożych.
 
podstawowe 8. Wyjaśnić, dlaczego Abraham został nazwany "ojcem wszystkich wierzących".
9. Streścić opowiadania biblijne o stworzeniu świata i o upadku pierwszych ludzi.
10. Wyjaśnić, kim są aniołowie i jakie jest ich posłannictwo.
11. Wyjaśnić, kim jest szatan.
12. Wskazać podobieństwo między postawą Józefa Egipskiego a postawą Jezusa.
13. Wymienić 5 przykazań kościelnych.
 
rozszerzające 14. Wymienić najważniejsze wydarzenia z życia Abrahama.
15. Podać datę chrztu Polski.
16. Opowiedzieć o działalności św. Wojciecha w Polsce.
17. Wyjaśnić, co to znaczy, że człowiek stworzony jest na podobieństwo Boże.
18. Podać istotę i skutki grzechu pierwszych ludzi.
19. Wyjaśnić, dlaczego Jezus jest nazywany "drugim Adamem".
20. Streścić opowiadanie biblijne o Józefie Egipskim.
 
dopełniające 21. Określić związek chrztu Polski z obietnicą daną Abrahamowi.
22. Wymienić najważniejsze wydarzenia z życia św. Wojciecha.
23. Zanalizować teksty o stworzeniu świata i o grzechu pierwszych ludzi, wyjaśniając symbole i obrazy występujące w tych opowiadaniach (ogród Eden, umieszczenie człowieka w ogrodzie. Bóg przechadzający się po ogrodzie, drzewo poznania dobra i zła, wąż, spór Adama i Ewy, osty i ciernie, wygnanie z raju.
24. Zacytować tekst Rdz 3,15 - pierwsza obietnica Zbawiciela - i wyjaśnić symbole i terminy w nim występujące (potomstwo niewiasty, potomstwo węża, zmiażdżenie głowy, zmiażdżenie pięty.
 

* * *

ZAŁĄCZNIK  NR  6

TABELA  Z  KRYTERIAMI  AKTYWNOŚCI
I  POSTAW  NA  LEKCJI

kryteria/punkty
aktywność.
postawa na lekcji
4
*  uczeń zawsze uważnie śledzi tok lekcji i podejmuje wszystkie działania związane ze zleconymi zadaniami lub etapami lekcji.
*  bardzo często zgłasza chęć wypowiedzi.
*  nigdy nie zajmuje się tym, co nie jest związane z tematem lekcji.
*  uczeń podczas modlitwy zawsze przyjmuje właściwą postawę ciała i jest skupiony na rozmowie z Bogiem.
*  swoim zachowaniem nigdy nie przeszkadza innym w pracy.
*  zawsze stosuje się do zasady: jeden mówi, pozostali słuchają.
*  szanuje wypowiedzi innych, nawet wówczas, gdy posiada inne zdanie na dany temat.
*  dba o dobrą atmosferę w klasie.
3
*  uczeń najczęściej śledzi uważnie tok lekcji podejmując działania związane ze zleconymi zadaniami lub etapami lekcji.
*  rzadko zdarza mu się zajmować tym, co nie jest związane z tematem lekcji.
*  często zgłasza chęć wypowiedzi.
*  uczeń podczas modlitwy zawsze przyjmuje właściwą postawę ciała i jest skupiony na rozmowie z Bogiem.
*  rzadko zdarza mu się swoim zachowaniem zakłócać tok lekcji i przeszkadzać innym w pracy.
*  stosuje się do zasady: jeden mówi, pozostali słuchają.
*  szanuje zdania odmienne od swoich.
*  dba o dobrą atmosferę w klasie.
2
*  uczeń stara się realizować zadania związane z poszczególnymi etapami lekcji jednak czasem zajmuje się tym, co nie jest związane z tematem.
*  rzadko zgłasza chęć wypowiedzi.
*  uczeń najczęściej podczas modlitwy przyjmuje właściwą postawę ciała i jest skupiony na rozmowie z Bogiem.
*  zdarza mu się swoim zachowaniem przeszkadzać innym w pracy i zakłócać tok lekcji.
*  czasami łamie zasadę: jeden mówi, pozostali słuchają.
*  stara się szanować opinie i zdania odmienne od własnych.
1
*  uczeń podejmuje tylko część zadań związanych z poszczególnymi etapami lekcji, często zajmuje się tym, co nie jest związane z tematem.
*  nie zgłasza chęci wypowiedzi.
*  uczeń często podczas modlitwy rozprasza innych.
*  często swoim zachowaniem zakłóca tok lekcji i przeszkadza innym w pracy.
*  często łamie zasadę: jeden mówi, pozostali słuchają.
*  często nie zachowuje postawy szacunku wobec osób posiadających zdania odmienne od jego własnych.
0
*  uczeń nie podejmuje zadań związanych z poszczególnymi etapami lekcji i najczęściej zajmuje się tym, co nie jest związane z tematem.
*  nie zgłasza chęci wypowiedzi.
*  uczeń nie dba o atmosferę skupienia podczas modlitwy rozpraszając innych.
*  bardzo często swoim zachowaniem zakłóca tok lekcji i przeszkadza innym w pracy.
*  nie stosuje się do zasady: jeden mówi, pozostali słuchają.
*  wykazuje postawę lekceważącą wobec wypowiedzi innych.
*  wpływa negatywnie na atmosferę w klasie.

* * *

ZAŁĄCZNIK  NR  7

TABELA Z KRYTERIAMI OCENY WSPÓŁPRACY W GRUPIE ORAZ WYPEŁNIANIA POWIERZONYCH FUNKCJI

kategorie/punkty
Praca w grupie:
wkład w pracę grupy oraz umiejętność pracy w zespole

Wypełnianie powierzonych funkcji
3
*  uczeń zawsze angażuje się w pracę zespołu.
*  proponuje, jak zrealizować zlecone zadanie, przedstawia pomysły.
*  konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, nie tracąc czasu na tematy nie związane z zadaniem.
*  słucha pomysłów innych.
*  wyraża szacunek dla odmiennych od własnych zdań oraz ich autorów.
*  dyskutuje, a nie kłóci się podczas poszukiwania rozwiązań zleconych zadań.
*  zawsze pamięta o swojej funkcji wypełniając powierzone obowiązki za każdym razem, gdy wymaga tego sytuacja albo nadarza się okazja do podjęcia działania, a nawet szuka takich okazji.
*  odnotowuje swoje działania na karcie funkcji.
2
*  uczeń bardzo często angażuje się w pracę grupy.
*  czasem podaje własne pomysły dotyczące zleconego zadania.
*  konsekwentnie wykonuje zadaną pracę, nie tracąc czasu na tematy nie związane z zadaniem.
*  słucha pomysłów innych i wyraża szacunek dla odmiennych od własnych zdań oraz ich autorów.
*  dyskutuje, a nie kłóci się podczas poszukiwania rozwiązań zlecanych zadań.
*  często przypomina sobie o swojej funkcji wypełniając powierzone obowiązki.
*  rzadko zdarza mu się nie podejmować działania, gdy wymaga tego sytuacja.
*  odnotowuje swoje działania na karcie funkcji.
1
*  uczeń czasem angażuje się w pracę grupy, jednak często odrywa się od zadanej pracy.
*  nie przedstawia własnych pomysłów, ale szanuje pomysły innych.
*  wykonuje jedynie część wyznaczonej pracy.
*  czasami tylko przypomina sobie o swojej funkcji często zapominając o powierzonych obowiązkach.
*  od czasu do czasu podejmuje działania związane z własną funkcją, zwłaszcza po interwencji nauczyciela.
0
uczeń nie angażuje się w pracę grupy.
*  odrywa innych członków zespołu od wykonywania zleconych zadań, przeszkadza tym, którzy starają się pracować.
*  nie wykazuje inicjatywy i nie przedstawia własnych pomysłów.
*  nie szanuje pomysłów innych, często krytykuje pracę zespołu i przyczynia się do kłótni.
*  nie pamięta o swojej funkcji i nie podejmuje żadnych działań związanych z powierzonymi obowiązkami, nawet po zwróceniu uwagi przez nauczyciela.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2001-04-30Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: szkoła katecheza aktywność lekcja religii ocena stopień katechetyka motywacja praca domowa punkty mobilizacja praca klasowa kartkówka zeszyt
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W