Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Boży plan zbawienia

Słowo wśród nas

Panoramiczna wizja dziejów

Panoramiczna wizja dziejów - foto
Autor/źródło: pixabay, skeeze

Nie zdarza się to wprawdzie codziennie, ale każdy z nas od czasu do czasu spogląda z dystansu na rzeczywistość i zadaje pytania zaczynające się od słowa „dlaczego”: „Dlaczego wczoraj byłem tak zdenerwowany, a dzisiaj jestem zadowolony?”, „Dlaczego w tym tygodniu jest u nas w domu tak spokojnie, chociaż w zeszłym panował totalny chaos?”, „Dlaczego znowu dałem się wciągnąć w bezsensowną kłótnię z moim bratem?”. Kiedy przychodzą nam do głowy takie pytania, często prześlizgujemy się po nich lub odkładamy je na później, zamierzając zastanowić się nad nimi w bardziej odpowiednim momencie.

Są też pytania, które zadajemy sobie znacznie rzadziej, które jednak czają się tuż pod powierzchnią: „Co ja tutaj robię?”, „Czy moje życie ma sens?”, „Dlaczego dobrzy ludzie cierpią, a złym wszystko się udaje, nawet ich grzechy pozostają bezkarne?”. Podczas gdy pierwszy zestaw pytań od czasu do czasu przykuwa naszą uwagę, to tych z drugiego przeważnie unikamy. A kiedy już zaczynamy je zadawać, boimy się tego, co możemy odkryć, jeśli się w nie zagłębimy, albo mamy poczucie, że odpowiedzi na nie zupełnie nas przerastają.

Jednak wbrew wszystkim naszym lękom i oporom prawda jest taka, że pytania te wiodą nas ku odpowiedziom pełnym nadziei i optymizmu. Stawiają nas one bowiem twarzą w twarz z samym Bogiem, Dawcą naszego życia. On jeden widzi światło i ciemność w sercu każdego człowieka. On jeden rządzi światem z doskonałą sprawiedliwością. On jeden może nam wyjaśnić tajemnicę nas samych. Co więcej, On pragnie nam ją wyjaśnić. Chce dzielić się z nami swoją mądrością i wyjawiać nam swój plan.

Dlatego w tym miesiącu będziemy prosić Ojca niebieskiego, aby ukazał nam swoją własną wizję rzeczywistości.

PANORAMICZNA WIZJA DZIEJÓW

Wielu ludzi teoretycznie uwzględnia fakt, że Bóg istnieje i że należy Mu się chwała, ale zazwyczaj zaczyna intensywnie Go szukać i prosić o pomoc dopiero wtedy, kiedy pojawi się jakiś kryzys — ciężka choroba, problemy rodzinne czy groźba ruiny finansowej. Jednakże Pismo Święte wielokrotnie zapewnia nas, że Bóg pragnie udzielać nam swojej pomocy i prowadzić nas nie tylko wtedy, gdy pojawiają się poważne trudności, lecz zawsze. Chce, byśmy przychodzili do Niego nie tylko z troskami i problemami, ale również z nadziejami i radościami.

W naszych artykułach pragniemy zaproponować spojrzenie na dzieje świata i ludzkości jak na swoistą „panoramę”, która pokazuje jakby z lotu ptaka wszechogarniający plan Boga wobec Jego stworzenia. Ta panorama unaocznia cztery kluczowe interwencje Boga w naszych dziejach, to jest: stworzenie świata, przyjście Jezusa na ziemię, wylanie Ducha Świętego w dzień Pięćdziesiątnicy oraz powtórne przyjście Jezusa na końcu czasów.

Oczywiście Biblia opisuje także wiele innych interwencji Pana, jak na przykład wyjście Izraela z Egiptu, przymierze na górze Synaj, liczne cuda Jezusa czy nawrócenie św. Pawła. Niezliczone przykłady Bożych interwencji możemy też odnaleźć w żywotach świętych, jak i w swoim własnym życiu. Jednak te cztery kluczowe wydarzenia wyróżniają się tym, że odnoszą się do całego stworzenia. Rozważmy więc je kolejno i zobaczmy, czego możemy się z nich nauczyć. Pamiętajmy przy tym, że w panoramę dziejów zbawienia wpisany jest Boży plan na życie każdego z nas.

STWORZENIE

U podstaw opowieści o stworzeniu leży prawda, że miłość rodzi miłość. Podobnie jak owocem wzajemnej miłości męża i żony są dzieci, tak również miłość Boga wydaje wspaniały owoc. Jest to miłość twórcza, wciąż pulsująca życiem, a jej owocem jesteśmy między innymi my. Od pierwszej chwili stworzenia Bóg pragnie dzielić się swoją miłością z ludźmi, którzy zechcą przyjąć Go do swego serca.

Wierzymy, że mężczyźni i kobiety są wyjątkowymi stworzeniami Boga, obdarzonymi zdolnością wybrania Go,

pokochania i upodobnienia się do Niego. Jak naucza Katechizm Kościoła Katolickiego: „Pośród wszystkich stworzeń widzialnych jedynie człowiek jest zdolny do poznania i miłowania swego Stwórcy; jest on jedynym na ziemi stworzeniem, którego Bóg chciał dla niego samego. Tylko człowiek jest wezwany do uczestniczenia w życiu Bożym przez poznanie i miłość” (KKK, 356).

W dziele stworzenia Bóg wyposażył każdego z nas w niepowtarzalny zestaw darów i talentów, pragnąc, byśmy z ich pomocą budowali świat będący odbiciem Jego chwały. Zaprasza nas do współpracy przy stwarzaniu takiego świata, w którym zapanuje sprawiedliwość, pokój i miłosierdzie. Cud stworzenia objawia nam Boga jako miłującego Ojca, który ma upodobanie w dzieleniu się swoją miłością z innymi. Ukazuje nam także, że jesteśmy Jego własnością, Jego ludem, członkami Jego rodziny. Kiedy czynimy ziemię domem godnym naszego hojnego i dobrego Ojca, stajemy się z Nim „współ-stwórcami”.

WCIELENIE

Znamy historię z ogrodu Eden. Nasi pierwsi rodzice, zwiedzeni przez diabła, popadli w grzech nieposłuszeństwa, usiłując stać się jak Bóg. W ten sposób zerwali więź ze swoim Stwórcą. Realizacja planu zamierzonego przez Boga wymagała więc zniszczenia mocy grzechu. Rozdarcie pomiędzy Bogiem a ludźmi musiało zostać uleczone. Zauważmy, że nawet kiedy byliśmy zagubieni i w niewoli grzechu, Bóg nie przestał nas kochać. Dalej chciał, abyśmy z Nim byli. Umiłował nas tak bardzo, że aby nas zbawić, posłał na ziemię swego jedynego Syna.

Podczas gdy my okazaliśmy nieposłuszeństwo Bogu, Jezus całkowicie poddał się woli Ojca (J 5,30; Łk 22,42). Na krzyżu „umarł dla grzechu” i wykupił nas z jego mocy (Rz 6,10; 1 P 1,18-19). Powstając z martwych, objawił swoją moc nad śmiercią. W ten sposób przywrócił nam wszystkim dostęp do Boga.

Poprzez fakt Wcielenia Bóg ukazał jasno, że nasz grzech Go nie zniechęcił i że nie zamierza nas opuścić. To centralne wydarzenie w dziejach świata, jakim było przyjście Jezusa, aby umrzeć za nasze grzechy, jest niepodważalnym dowodem miłości Boga do nas.

PIĘĆDZIESIĄTNICA

Pięćdziesiątnica, czyli wylanie Ducha Świętego na Kościół, być może jeszcze głębiej niż poprzednie dwa wydarzenia unaocznia nam, jak bardzo Bóg nas kocha i jak bardzo pragnie pociągnąć do siebie wszystkich. Przemawiając do zgromadzonych tłumów, Piotr ogłosił: „Dla was jest obietnica i dla dzieci waszych, i dla wszystkich, którzy są daleko, a których Pan, Bóg nasz, powoła” (Dz 2,39). Dar Ducha Świętego nie był przeznaczony jedynie dla Apostołów. Nie był tylko dla tych, którzy już poznali Jezusa. Nie był tylko dla Żydów. Bóg wylewał swego Ducha „na wszelkie ciało” (Dz 2,17).

Dzięki Duchowi Świętemu każdy z nas może doświadczyć obecności Boga w osobisty, intymny sposób. Wszyscy możemy przyjąć Jego miłość, która daje nam siłę, by odwracać się od grzechu i upodabniać do Jezusa. Duch Święty pomaga nam przyjąć Boży plan, a przez to czynić nasz świat jaśniejszym odbiciem Bożego piękna, pokoju i sprawiedliwości. On łączy nas w jeden Kościół i posyła do świata, abyśmy dzielili się Jego miłością z innymi.

Rok po roku Bóg realizuje swój plan mocą Ducha Świętego. Jednak ten plan wymaga współpracy każdego z nas. Wszyscy mamy do odegrania w nim ważną rolę. Odkupieni przez Chrystusa, napełnieni Duchem i zjednoczeni w Kościele, wnosimy swój wkład w budowanie królestwa Bożego — aż do dnia powtórnego przyjścia Jezusa.

POWTÓRNE PRZYJŚCIE

Plan Boży osiągnie swoją pełnię na końcu czasów, kiedy Jezus powróci, by ustanowić nowe niebo i nową ziemię. Wtedy Bóg będzie „wszystkim we wszystkich” (1 Kor 15,28). Śmierć zostanie pokonana, a nędza, wojny i choroby znikną na zawsze. Nie będzie już nienawiści, kłamstwa, aborcji, morderstw ani żadnej przemocy. Bóg zetrze z naszych oczu każdą łzę, napełniając nas swym życiem i miłością. Dopiero wtedy, w pełni zjednoczeni z Bogiem, zobaczymy, jak wszystkie wydarzenia naszego życia przyczyniały się do realizacji Jego planu. Dopiero wtedy, patrząc na rzeczywistość oczyma naszego Ojca niebieskiego, poznamy Jego mądrość i Opatrzność.

Dlatego właśnie w każdym, kto doświadcza w swoim życiu działania Ducha Świętego, budzi się pragnienie modlitwy słowami: „Przyjdź, Panie Jezu!” (Ap 22,20). Wszystko, co Bóg kiedykolwiek zamierzył dla swojego ludu, wypełni się, gdy Stwórca i Jego stworzenie połączą się wieczną i nierozerwalną więzią miłości.

SKOSZTUJCIE I ZOBACZCIE

Stworzenie, Wcielenie, zesłanie Ducha Świętego, powtórne przyjście Jezusa — te cztery wydarzenia są kamieniami milowymi doskonałego planu Boga wobec nas. Wyjaśniają one, skąd przychodzimy i dokąd zmierzamy.

Spróbuj więc znaleźć trochę czasu na rozważenie tej panoramicznej wizji Bożego planu. Proś Ducha Świętego o głębsze zrozumienie roli, jaką ty osobiście masz w nim do odegrania. Proś Go, by pokazał ci, jak bardzo pragnie, abyś doświadczał Jego obecności w zwyczajnych okolicznościach życia. Jednym słowem, pozwól, by Duch Święty uniósł cię w górę i ukazał ci Bożą wizję rzeczywistości!

opr. ab/ab

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


 
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W