Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Schemat Programu duszpasterskiego na rok 2017/2018

ks. dr Jan Bartoszek

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”  - foto
Autor/źródło: Pixabay, 12019

Hasło

„Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”
(por. Dz 2,4)

Symbol

Olej krzyżma – namaszczenie i nałożenie rąk

Założenia

Proponowany program jest pierwszym rokiem nowego dwuletniego cyklu: „Duch, który umacnia miłość…”. Będzie stanowił kontynuację refleksji nad sakramentami chrześcijańskiego wtajemniczenia, która zapoczątkowana została w poprzednim czteroletnim cyklu i poświęcona była sakramentowi chrztu świętego. Istnieje duża potrzeba ukazania tych sakramentów (chrztu, bierzmowania, Eucharystii) w pewnej wzajemnej zależności od siebie.

Treścią proponowanego programu jest sakrament Ducha Świętego (jest również nazywany sakramentem bierzmowania), jego dary i skutki, uwzględniając ich zastosowanie w procesie dochodzenia do szeroko rozumianej dojrzałości.

Wskazanie Jana Pawła II

Pragnę, aby to, co zostało z Ducha Świętego poczęte i narodzone, zostało na nowo w tym samym Duchu Świętym umocnione za sprawą krzyża i zmartwychwstania Jezusa Chrystusa, Pana naszego. (…)

Pozwólcie przeto, że tak jak zawsze przy bierzmowaniu biskup, i ja dzisiaj dokonam owego apostolskiego włożenia rąk na wszystkich tu zgromadzonych, na wszystkich moich rodaków. W tym włożeniu rąk wyraża się przejęcie i przekazanie Ducha Świętego, którego apostołowie otrzymali od samego Chrystusa, kiedy po zmartwychwstaniu przyszedł do nich „drzwiami zamkniętymi” (por. J 20,19) i rzekł: „Weźmijcie Ducha Świętego” (J 20,22). Tego Ducha: Ducha zbawienia, odkupienia, nawrócenia i świętości, Ducha prawdy, Ducha miłości i Ducha męstwa – odziedziczonego jako żywą moc po apostołach – przekazywały po tyle razy biskupie dłonie całym pokoleniom na ziemi polskiej. Tego Ducha pragnę wam dzisiaj przekazać, tak jak przekazywał Go swoim współczesnym biskup rodem ze Szczepanowa. Pragnę wam dziś przekazać tego Ducha, ogarniając sercem z najgłębszą pokorą to wielkie „bierzmowanie dziejów”, które przeżywacie. Więc mówię za Chrystusem samym: „Weźmijcie Ducha Świętego!” (J 20,22). I mówię za Apostołem: „Ducha nie gaście!” (1 Tes 5,19). I mówię za Apostołem: „Ducha Świętego nie zasmucajcie!” (por. Ef 4,30).
(Jan Paweł II, Kraków, 10 czerwca 1979 r.)

Kontekst

Ostatnie cztery lata w programowaniu duszpasterstwa w Polsce bardzo mocno koncentrowały się na tajemnicy chrztu świętego jako na najważniejszym i podstawowym sakramencie wiary. Naturalną więc rzeczą jest w następnym planowaniu duszpasterskim pochylenie się nad kolejnym z trzech sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia – bierzmowaniem. Zgodnie z nauczaniem Katechizmu Kościoła Katolickiego (1285) ten sakrament zostanie ukazany w jedności z pozostałymi sakramentami inicjacji chrześcijańskiej. Refleksja nad sakramentem Ducha Świętego wydaje się potrzebą chwili, zważywszy na fakt, iż coraz więcej młodzieży rezygnuje z przyjęcia tego sakramentu, a znaczna jej część przyjmuje go z bardzo małą świadomością. Intencją programu jednak nie jest tylko kwestia zainteresowania młodzieży tematem bierzmowania, ale jest to sakrament, który, jak wynika z obserwacji, zamarł w wielu osobach dorosłych. Dlatego cały wysiłek duszpasterski w nadchodzącym roku winien być skoncentrowany na tym, aby pomóc osobom ochrzczonym odkryć dar Ducha Świętego udzielony im przez samego Jezusa w sakramencie bierzmowania oraz ukazać fakt, że Duch Święty, sam będąc Darem Zmartwychwstałego, również przynosi ze sobą dary, udzielając każdemu jak chce. Dzięki pieczęci Ducha, którą otrzymuje się w sakramencie bierzmowania, chrześcijanin osiąga pełnię swej tożsamości i staje się świadomy swego posłannictwa w Kościele i świecie, angażując się poprzez wiarę żywą, czynną i apostolską.

Bardzo mocno podkreśla to Ojciec Święty Benedykt XVI w liście apostolskim Porta fidei, wskazując, że „wiara oznacza zaangażowanie i publiczne świadectwo”. Chrześcijanin nigdy nie może myśleć, że wiara jest sprawą prywatną. Wiara jest decyzją, żeby być z Panem, aby z Nim żyć. To „bycie z Nim” wprowadza do zrozumienia powodów, dla których się wierzy. Wiara, właśnie dlatego, że jest aktem wolności, wymaga również odpowiedzialności społecznej za to, w co się wierzy. Kościół w dniu Pięćdziesiątnicy ukazuje z całą oczywistością ów wymiar publiczny wiary i głoszenia jej bez lęku każdej osobie. Jest to dar Ducha Świętego, który uzdalnia do misji i umacnia nasze świadectwo, czyniąc je śmiałym i odważnym” (n. 10).

Aby podjąć całe bogactwo łaski, zawarte w sakramencie bierzmowania, który wraz z chrztem i Eucharystią należy do „sakramentów chrześcijańskiego wtajemniczenia”, trzeba uchwycić jego sens w świetle historii zbawienia. Do realizacji tego zadania ma służyć niniejszy program, który na różnych płaszczyznach duszpasterskiego oddziaływania (martyria, liturgia, diakonia) daje możliwość odkrycia na nowo i współpracy z darami, które są przez Boga ofiarowane człowiekowi.

Cele:

Treści:

Realizacja:

Priorytety pastoralne:

Obszary realizacji programu

MARTYRIA
Głoszenie słowa Bożego:

Tematyka akcentująca działanie Ducha Świętego:

Tematyka katechezy dorosłych inspirowana darami Ducha Świętego:

LITURGIA
Sprawowanie sakramentów

DIAKONIA
Posługa miłości

PRZYKŁADY

 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: program duszpasterski Duch Święty Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym Komisja Duszpasterstwa KEP zespół Komisji Duszpasterstwa KEP
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W