Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao
- COMECE
- OCIPE
- OCIPE - Biuro w Warszawie
- Adresy do biur OCIPE
- Inne organizacje

 

I. COMECE

Struktura COMECE:

*Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej powstała w 1980 roku z bezpośredniej inspiracji Stolicy Apostolskiej;

*aktualnie w skład COMECE wchodzą przedstawiciele 14 episkopatów z 15 krajów członkowskich Unii Europejskiej oraz - jako obserwatorzy - przedstawiciele episkopatów Szwajcarii, Polski Węgier i Czech;

*Komisja jest zarządzana przez czteroosobowy Komitet Wykonawczy z przewodniczącym (aktualnie jest nim bp Joseph Homeyer z Hildesheim), dwoma zastępcami i sekretarzem generalnym;

*Komisja Episkopatów Wspólnoty Europejskiej posiada stały sekretariat w Brukseli oraz biuro w Strasburgu (instytucjami tymi kieruje sekretarz generalny COMECE prał. Noël Trëanor z Irlandii).

Zadania COMECE:

*tworzenie stałej płaszczyzny współpracy i wymiany doświadczeń duszpasterskich pomiędzy konferencjami biskupimi krajów Unii;

*dialog z kierowniczymi instytucjami Unii Europejskiej n.t. kształtu prawodawstwa europejskiego, gwarancji praw człowieka itd.;

*monitorowanie polityki Unii Europejskiej i jej prawodawstwa z punktu widzenia Kościoła.

Działalność COMECE:

*dwa razy do roku sesje plenarne z udziałem przedstawiciela Stolicy Apostolskiej przy Unii Europejskiej;

*okazjonalne sesje, konferencje i seminaria dla różnych środowisk, poświęcone aktualnym zagadnieniom związanym z integracją europejską (np. unii monetarnej, roli religii w integracji europejskiej czy rozszerzeniu Unii na kraje Europy Środkowo-Wschodniej);

*bieżąca działalność licznych grup roboczych (ds. prawa, bioetyki, spraw społecznych, mediów, islamu itd.) z udziałem ekspertów desygnowanych przez poszczególne episkopaty;

*comiesięczny biuletyn "Europe Infos" wydawany w Brukseli we współpracy z Katolickim Biurem Informacji i Inicjatyw Europejskich.

 

II. OCIPE

OCIPE (Office Catholique d'Information et d'Initiative pour l'Europe) - Katolickie Biuro Informacji i Inicjatyw Europejskich jest pozarządową organizacją katolicką (rok założenia 1956) związaną z hierarchią kościelną i inspirowaną w działaniu przez Towarzystwo Jezusowe (kierownikami poszczególnych biur są jezuici). OCIPE jest centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia się Europy i w tej dziedzinie współpracuje z innymi organizacjami kościelnymi oraz z analogicznymi organizacjami ekumenicznymi innych wyznań chrześcijańskich. Główne siedziby Katolickiego Biura Informacji i Inicjatyw Europejskich to Bruksela i Strasburg. Od 1992 r. OCIPE posiada także w Warszawie swą siedzibę filialną, założoną przez ks. Andrzeja Koprowskiego.

Działalność OCIPE:

*gromadzenie i udostępnianie publikacji z obrad Rady Europy i Parlamentu Europejskiego;

*organizowanie konferencji, kolokwiów i seminariów poświęconych promocji wartości moralnych, sprawiedliwości i godności osoby ludzkiej w procesie integracji europejskiej (w Warszawie od kilku lat działa konwersatorium "Wokół Współczesności" poświęcone refleksji nad przemianami w Polsce i Europie Środkowo-Wschodniej; biorą w nim udział politycy, dziennikarze, urzędnicy państwowi oraz przedstawiciele instytucji pozarządowych i naukowych);

*organizowanie szkoleń i warsztatów dla dziennikarzy prasy lokalnej, samorządowej, ruchów i stowarzyszeń katolickich (w Warszawie przygotowywany jest projekt ośrodka szkolenia profesjonalnego dla dziennikarzy z Europy Środkowo-Wschodniej);

*publikacje książkowe i periodyczne poświęcone bieżącym problemom społeczno-politycznym, gospodarczym i kulturowym w świetle nauki społecznej Kościoła. Biuro OCIPE w Brukseli współpracuje z COMECE wydając biuletyn "Europe Infos", którego polska wersja właśnie się ukazała dzięki zaangażowaniu warszawskiej filii OCIPE.

 


III OCIPE - Biuro w Warszawie

OCIPE w Warszawie zostało powołane przez Prowincjała ks. Floriana Pełkę sj dnia 1 wrzenia 1992 roku, z inicjatywy ks. Andrzeja Koprowskiego sj, pierwszego dyrektora Biura.

OCIPE pozostaje w więzi z hierarchią kościelną i jest inspirowane w działaniu przez Towarzystwo Jezusowe.

OCIPE ma swoją Radę Konsultacyjną, w której skład wchodzą osoby zaangażowane w instytucje europejskie.

OCIPE współpracuje z analogicznymi organizacjami ekumenicznymi innych wyznań chrześcijańskich.

OCIPE ma swą siedzibę w Strasburgu oraz biura w Brukseli, Budapeszcie i Warszawie.

OCIPE służy:

*instytucjom kościelnym;

*stowarzyszeniom i ruchom chrześcijańskim w Europie;

*wszystkim zaangażowanym w proces jednoczenia się Europy.

OCIPE to centrum informacji i refleksji nad etycznym wymiarem procesu jednoczenia się Europy. Czyni to poprzez:

*wnikanie w problemy społeczne i gospodarcze będące przedmiotem obrad Rady Europy i instytucji Unii Europejskiej;

*etyczne wartościowanie zjawisk odnoszących sią do szeroko pojętego dobra jednostki oraz dobra wspólnego (m.in. prawa mniejszości, emigrantów i uchodźców, ochrony środowiska, sprawiedliwości w stosunkach międzynarodowych i międzynarodowej wymianie gospodarczej);

*podejmowanie analiz oraz działań w dziedzinie kultury i życia duchowego służących promocji wartości moralnych sprawiedliwości, godności osoby ludzkiej i pokoju.

OCIPE wspólnie z ComECE, Komisją Konferencji Episkopatów Unii Europejskiej publikuje comiesięczny biuletyn Europe-Infos w wersji językowej francuskiej, niemieckiej i angielskiej.

OCIPE gromadzi dokumenty dotyczące problematyki europejskiej.

OCIPE organizuje konferencje, kolokwia i seminaria we współpracy z europejskimi instytucjami do spraw społecznych i kultury.

OCIPE chce tworzyć więzi między organizacjami chrześcijańskimi a instytucjami europejskimi, angażuje się w proces europejskiej integracji, wnosząc jego krytyczno-moralną ocenę.

 

Działalność biura OCIPE w Warszawie

*Publikacje Wokół Współczesności:
- wielojęzyczna seria z tomikami:Kultura i media, Zagadnienia międzynarodowe, Przemiany w Europie Środkowo-Wschodniej, inne.
- kwartalne numery specjalnePrzeglądu Powszechnego,
- comiesięcznie Biuletyn OCIPE

*Organizuje warsztaty dziennikarskie dla prasy lokalnej, samorządowej oraz ruchów i stowarzyszeń katolickich; tematyka uwzględnia problemy kultury chrześcijańskiej w kontekście integracji europejskiej.

*Konwersatoria Wokół Współczesności dla polityków, dziennikarzy, przedstawicieli instytucji pozarządowych, naukowych o bieżących problemach społecznych, politycznych, gospodarczych w świetle nauki społecznej Kościoła.

*Współdziała w różnych formach wymiany i spotkań osób świeckich i duchownych, organizacji katolickich i społecznych.

*Udostępnia publikacje z obrad Rady Europy i Parlamentu Europejskiego.

*Analizuje i ocenia wydarzenia społeczne, polityczne, kulturalne, ekonomiczne w świetle udziału chrześcijan, i ich etycznej odpowiedzialności w życiu społecznym.

*Propaguje zaangażowanie Kościołów chrześcijańskich, inicjatywy Kościoła katolickiego w dziedzinie społecznej, w Polsce i Europie.

 

IV Adresy do biur OCIPE

Polska

ul. Rakowiecka 61
PL 02-532 Warszawa
Tel: (48) 22/48 91 31
Fax: (48) 22/849 02 29
ocipe@ocipe.org.pl

Belgia

3, rue des Trévires
B 1040 Bruxelles
Tel: (32) 2/7327 97 20
Fax: (32) 2/737 97 29
ocipe@village.uunet.be

Francja

6, rue Wencker
F 67000 Strasbourg
Tel: (33) 3 88 15 52 00
Fax: (33) 3 88 15 52 01
ocipe.gcallies@wanadoo.fr

Węgry

Stollár Béla u. 18.II/
H 1055 Budapest
Tel: (36) 1/311 12 42
Fax: (36) 1/302 86 34
ocipe@euroweb.hu

JU/PO

˙
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Polska unia Europejska OCiPE Comece Organizacje Ogólnoeuropejskie
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W