Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Katolicki Uniwersytet Lubelski

Informacje dla kandydatów w roku akademickim 2011 i 2012Historia uczelni:

KUL to najstarszy uniwersytet katolicki w Europie Środkowowschodniej. Idea zorganizowania uniwersytetu katolickiego zrodziła się w lutym 1918 roku wśród Poloniii Petersburga z inicjatywy ks. Idziego Radziszewskiego – pierwszego rektora KUL. Cel nowoutworzonego uniwersytetu został określony jako prowadzenie badań naukowych w harmonii z wiarą oraz kształcenie kadr inteligencji katolickiej według dewizy Deo et Patriae – służby Bogu i Ojczyźnie.

Pierwsza inauguracja roku akademickiego odbyła się 8 grudnia 1918 roku.

Dziś Katolicki Uniwerystet Lubelski Jana Pawła II jest jednym z najszybciej rozwijających się uniwersytetów w Polsce. Na Uniwersytecie prowadzone są wszechstronne badania naukowe zarówno w zakresie nauk szczególnych, jak i szczegółowych, których profil determinują humanistyczne tradycje KUL i otwarcie na współczesnego człowieka.


Kadra/władze:

Kadra naukowo-dydaktyczna liczy ponad 1100 pracowników, wielu z nich to profesorowie i specjaliści o międzynarodowej sławie. Zakres zainteresowań badawczych jest bardzo szeroki, co znajduje odzwierciedlenie w działalności ponad 40 instytutów wydziałowych i międzywydziałowych.

Uniwersytet oferuje szeroki zakres studiów licencjackich, magisterskich i doktoranckich. Większość z prowadzonych kierunków posiada certyfikat jakości kształcenia nadawany przez Uniwersytecką Komisję Akredytacyjną, jak również mają system oceniania ECTS (European Credit Transfer System).


Wymiana zagraniczna:

Uniwersytet współpracuje z ponad 90 zagranicznymi uczelniami. Dzięki podpisanym umowom bilateralnym oraz uczestnictwie w programach europejskich realizowane są wspólne projekty badawcze i naukowe, wymiana pracowników i studentów, gościnne wykłady. KUL bierze udział w takich programach europejskich jak ERSAMUS czy COMENIUS. Jest również członkiem wielu międzynarodowych organizacji i stowarzyszeń.


Zasady naboru:

Postępowanie kwalifikacyjne w KUL ma formę konkursu. Kandydat może ubiegać się o przyjęcie na nie więcej niż trzy kierunki studiów, przy czym może podjąć studia tylko na jednym kierunku. Podczas rejestracji należy określić hierarchię wybranych kierunków, to znaczy, na który z nich kandydat chce być przyjęty w pierwszej kolejności, a na który w dalszej.

Warunkiem przystąpienia do postępowania kwalifikacyjnego jest zdanie na maturze pisemnej przedmiotu, wskazanego dla danego kierunku studiów, na wymaganym poziomie, czyli uzyskanie na nim co najmniej 30% punktów.


Przeliczanie punktów procentowych z matury pisemnej (część zewnętrzna)

Wyniki z przedmiotu zaliczonego na egzaminie maturalnym wyznacza się zgodnie z zasadami:

poziom rozszerzony – w procesie rekrutacji wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu;

poziom podstawowy – wynik jest równy liczbie punktów procentowych uzyskanych z tego poziomu pomnożonych przez 0,45.


Zgodnie z przedstawionymi zasadami, maksymalny, przeliczony wynik to:

za przedmiot zdawany na poziomie rozszerzonym – 100 pkt.

za przedmiot zdawany na poziomie podstawowym – 45 pkt.

Wynik procentowy egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdanego na poziomie dwujęzycznym jest przeliczany na wynik egzaminu na poziomie rozszerzonym przez pomnożenie osiągniętego wyniku przez współczynnik 4/3 i zaokrąglenie do pełnego procenta, z zastrzeżeniem, że maksymalny wynik końcowy z tego języka nie może przekroczyć 100%.


Laureat lub finalista zwolniony z całości albo z elementu składowego postępowania kwalifikacyjnego, otrzymuje z całości albo z tego elementu postępowania 100 punktów.Obliczanie wyników końcowych:

W przypadku niektórych kierunków poszczególne przedmioty liczone w konkursie świadectw mają niejednakową wagę. Informacja o tym, jaka wagę maja poszczególne przedmioty. Informacja o tym jaką wagę maja poszczególne przedmioty, znajduje się w opisie warunków rekrutacji na dany kierunek.


Rejestracja:

aby zostać kandydatem na studia, trzeba zarejestrować się w serwisie rekrutacyjnym „dla kandydatów” na stronie internetowej KUL: www.kul.pl i wnieść opłatę rekrutacyjną.

Szczegóły na temat rejestracji i postępowania rekrutacyjnego dostępne są na stronie www.kul.pl/dlakandydatow


Kandydat ponosi odpowiedzialność za podanie podczas rejestracji nieprawdziwych lub niepełnych danych. Wszelkie nieprawdziwe informacje mogą wpłynąć na przebieg postępowania rekrutacyjnego, nie można więc wpisywać żadnych fikcyjnych danych, bo może to skutkować nieprzyjęciem na studia.


Osoby z nową maturą ubiegające się o przyjęcie na studia nie składają żadnych dokumentów. Od reguły wyjątek stanowią laureaci i finaliści olimpiad, którzy składają kwestionariusz zgłoszeniowy będący wynikiem rejestracji, kserokopię świadectwa maturalnego oraz potwierdzoną urzędowo za zgodność z oryginałem kserokopię zaświadczenia o udziale w olimpiadzie i uzyskanym tytule.


Każdy kandydat dokonuje wpłaty na indywidualnie generowany numer konta (inny dla każdego kandydata), dostępny w zakładce „opłata rekrutacyjna” po zarejestrowaniu się w serwisie rekrutacyjnym, wybraniu kierunku studiów i zatwierdzeniu wyboru. Osoby wybierające więcej niż jeden kierunek studiów wnoszą opłatę odpowiednio zwielokrotnioną.

Przez wniesienie opłaty rozumie się zaksięgowanie należności na rachunku bankowym KUL. Informacja o przyjęciu wpłaty będzie wtedy dostępna w zakładce „komunikaty” na koncie rekrutacyjnym kandydata.

Opłata nie podlega zwrotowi, nawet jeśli kandydat nie przystąpił do postępowania kwalifikacyjnego.

Z wniesienia opłaty rekrutacyjnej zwolnieni są laureaci i finaliści olimpiad stopnia centralnego, wymienionych w „aktualnościach” serwisu rekrutacyjnego.


Matura międzynarodowa

Kandydaci posiadający dyplom matury międzynarodowej (International Baccalaureate) wydany przez Biuro IB w Genewie, przyjmowani są na podstawie wymaganych dokumentów (otrzymują maksymalną liczbę punktów) w ramach planowanej liczby miejsc na wszystkie kierunki studiów, o ile uzyskają na egzaminie IB łączna sumę punktów przynajmniej 28, z wyjątkiem kierunków:

architektura krajobrazu, grafika, muzykologia i teologia, na które zostaną przyjęci o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów oraz ukończą z wynikiem pozytywnym egzamin praktyczny lub rozmowę kwalifikacyjną (egzamin i rozmowa w zakresie obowiązującym kandydatów z „nową maturą”),

filologia polska, o ile uzyskają przynajmniej 28 punktów, w tym co najmniej 6 punktów z języka polskiego,

Kolegium MISH, o ile uzyskają przynajmniej 35 punktów.

Kandydaci ci są zwolnieni z opłaty rekrutacyjnej, o ile nie są zobowiązani do przystąpienia do dodatkowego sprawdzianu (na teologię, muzykologię, architekturę krajobrazu). Składają kwestionariusz zgłoszeniowy, będący wynikiem rejestracji elektronicznej oraz zaświadczenie o wyniku matury międzynarodowej, potwierdzone przez szkołę.


Matura dwujęzyczna oraz tzw. „stara matura”

Kandydatów z matura dwujęzyczną oraz tzw. „starą maturą” zapraszamy do zapoznania się z kryteriami rekrutacji na stronie www.kul.pl/dlakandydatow


Informacja Rekrutacyjna

Dział Toku Studiów

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin, pok. 137

tel: +48 81 445 41 37, 74

e-mail: dts@kul.pl

www.kul.pl/dlakandydatow


Informacja dla kandydatów niepełnosprawnych

Kandydatów niepełnosprawnych prosimy o kontakt z Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych. Można tam uzyskać informacje o tym, czy dana niepełnosprawność pozwoli studiować na wybranym kierunku, na jaką pomoc można liczyć podczas egzaminów wstępnych, jakie są warunki bytowe i możliwości Uczelni wspierania studentów niepełnosprawnych.


Kontakt:

Pełnomocnik Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II

Al. Racławickie 14, 20-950 Lublin

Kolegium Jana Pawła II, pok. C-206

tel: +48 81 445 32 03


OFERTA EDUKACYJNA KATOLICKIEGO UNIWERSYTETU LUBELSKIEGO NA ROK AKADEMICKI 2011/2012

Studia I stopnia — studia licencjackie

Studia II stopnia — studia magisterskie

Studia III stopnia — studia doktoranckie

 • 1. WYDZIAŁ TEOLOGII
 • - mediteranistyka (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/mediteranistyka

  - muzykologia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/muzykologia

  - nauki o rodzinie (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia)www.kul.pl/rodzina

  - teologia (stacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne III stopnia) www.kul.pl/teologia

  - praca socjalna (stacjonarne I stopnia)www.kul.pl

  • Nowość od roku akademickiego 2011/2012
  • - religioznawstwo (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl

   - kultury i religie krajów Europy Wschodniej (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl

   - kultury i religie Bliskiego Wschodu (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl

   - muzyka kościelna (Stacjonarne I stopnia) www.kul.pl

   - nauki o działalności charytatywnej (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl

   

 • 2. Wydział Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji
 • - administracja (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/administracja

  - prawo (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/prawnicy

  - prawo kanoniczne (stacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/prawokanoniczne

  - europeistyka (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/europeistyka

   

 • 3. Wydział Filozofii
 • - filozofia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/filozofia

  - kulturoznawstwo (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/kulturoznawstwo

  - przyrodoznawstwo i filozofia przyrody (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/przyrodoznawstwo

  - retoryka stosowana (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/retoryka

   

  • Nowość od roku akademickiego 2011/2012
  • - naukoznawstwo (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl

   - etyka (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl

 • 4. Wydział Nauk Humanistycznych
 • - filologia angielska (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/anglistyka

  - filologia germańska (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/germanistyka

  - filologia klasyczna (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/klasyka

  - filologia niderlandzka (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/niderlandystyka

  - filologia polska (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/polonistyka

  - filologia romańska (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/romanistyka

  - filologia słowiańska (rosyjska lub ukraińska) (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/slowianska

  - historia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/historia

  - historia sztuki (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/sztuka

   

  • Nowość od roku akademickiego 2011/2012
  • - edytorstwo (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl

   - wiedza o teatrze (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl

   

 • 5. Wydział Nauk Społecznych
 • - dziennikarstwo i komunikacja społeczna (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl

  - ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/ekonomia

  - pedagogika (stacjonarne I stopnia, niestacjonarne I stopnia z zastosowaniem metody e-learningu, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/pedagogika

  - politologia (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/polotologia

  - psychologia (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/psychologia

  - socjologia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia, stacjonarne i niestacjonarne III stopnia) www.kul.pl/socjologia

  - zarządzanie (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) www.kul.pl

   

 • 6. Wydział Matematyczno-Przyrodniczy
 • - architektura krajobrazu (stacjonarne I stopnia inżynierskie, Stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/iak

  - biotechnologia (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/biotechnologia

  - informatyka (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/informatyka

  - matematyka (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/matematyka

  - ochrona środowiska (stacjonarne I stopnia, stacjonarne II stopnia) www.kul.pl/ios

   

  • Nowość od roku akademickiego 2011/2012
  • - gospodarka przestrzenna (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl

   

 • 7. Wydział Zamiejscowy Nauk Prawnych i Ekonomicznych w Tomaszowie Lubelskim
 • - archeologia (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/wznpie

  - ekonomia (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/wznpie

  - etnologia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) www.kul.pl/wznpie

  - prawo (stacjonarne jednolite magisterskie) www.kul.pl/wznpie

  - stosunki międzynarodowe (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/wznpie

 • 8. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie w Stalowej Woli
 • - inżynieria środowiska (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/wznos

  - pedagogika (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/wznos

  - praca socjalna (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia) www.kul.pl/wznos

  - socjologia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/wznos

   

 • 9. Wydział Zamiejscowy Prawa i Nauk o Gospodarce w Stalowej Woli
 • - edukacja techniczno-informatyczna (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/wzpinog

  - ekonomia (stacjonarne i niestacjonarne I stopnia, stacjonarne i niestacjonarne II stopnia) www.kul.pl/wzpinog

  - grafika (stacjonarne I stopnia) www.kul.pl/wzpinog

  - prawo (stacjonarne i niestacjonarne jednolite magisterskie) www.kul.pl/wzpinog

   

 • 10. Kolegium MISH
 • - międzywydziałowe indywidualne studia humanistyczne www.kul.pl/mish


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: magisterium KUL studia Katolicki Uniwersytet Lubelski rekrutacja studenci informacja dla kandydatów kierunki studiów licencjat wydziały
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W