Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Polityka prywatności

 1. Niniejsza Polityka prywatności (dalej Polityka) zawiera zasady przetwarzania danych osobowych przez Fundację Opoka z siedzibą w Warszawie, skwer Kard. St. Wyszyńskiego 6, oraz politykę plików cookies.
 2. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych.

  Działając na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych – dalej RODO), informujemy, że:

  1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Fundacja Opoka z siedzibą w Warszawie, skwer Kard. St. Wyszyńskiego 6, zwana dalej Administratorem.
   Dane kontaktowe: adres e-mail: iod@opoka.org.pl
  2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu wykonania zawieranej z Panią/Panem umowy (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO), dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. utrzymywania kontaktu z darczyńcami, informowania o możliwości finansowego wsparcia Administrator i o działaniach w ramach jego działalności statutowej oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług Administratora lub podmiotów współpracujących z Administratorem (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO), a także dla wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i w celu wysyłki newslettera, jeżeli wyrazi Pani/Pan zgodę na jego otrzymywanie (na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
  3. Odbiorcą Pani/Pana danych osobowych mogą być:
   1. podmioty, z którym Administrator współpracuje w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wysyłki newslettera, w szczególności dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność kurierską oraz umożliwiające wykonanie zdalnych operacji płatniczych;
   2. organy uprawnione na podstawie przepisów prawa, w tym sądy i inne organy administracji publiczej;
  4. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane:
   1. przez czas trwania umowy, a po jej zakończeniu – do upływu okresu przedawniania roszczeń wynikających z zawartej umowy, a w zakresie danych ujawnionych na dokumentach księgowych, także przez okres wskazany w przepisach prawa podatkowego i przepisów o rachunkowości;
   2. do momentu wniesienia sprzeciwu, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora lub podmiotu z którym Administrator współpracuje;
   3. do momentu cofnięcia zgody, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody;
   4. jeżeli Pani/Pan wyrazili zgodę na realizację przez Administratora marketingu towarów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie RODO lub przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania – do momentu cofnięcia zgody lub wniesienia sprzeciwu w zależności co nastąpi wcześniej.
  5. Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez zakładkę newslettera lub przez kontakt pod adres e-mail: iod@opoka.org.pl, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  6. Posiada Pani/Pan prawo, na zasadach określonych w RODO, dostępu do treści swoich danych oraz prawo żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także – gdy Administrator będzie przetwarzał dane na podstawie swojego prawnie uzasadnionego interesu – prawo wniesienia sprzeciwu,
  7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie dotyczących Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO.
  8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale jednocześnie niezbędne do wykonania umowy oraz wysyłki newslettera.
  9. Administrator monitoruje Pani/Pana aktywność, tak jak innych użytkowników odwiedzających jego strony, co obejmuje np. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności usług; informacje, które Administrator gromadzi w związku z korzystaniem z jego stron mogą więc być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to działanie, które wywoływałoby wobec Pani/Pana skutki prawne lub w podobny sposób mogło istotnie na Panią/Pana wpływać.
 3. Polityka plików cookies
  1. Serwisy Administratora, tj. opoka.org.pl, opoka.news, opoka.photo, poczta.opoka.org.pl (dalej Serwisy) korzystają z plików cookies, które stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisów Administratora (dalej Użytkownicy) i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisów. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.
  2. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest Administrator.
  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:
   1. dostosowania zawartości stron internetowych Serwisu do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze stron internetowych; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową lub dopasowany materiał w sieciach reklamowych, dostosowane do jego indywidualnych potrzeb;
   2. tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.
  4. W ramach Serwisu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.
  5. Administrator analizuje gromadzone dane korzystając z rozwiązania zewnętrznego dostawcy. Aktualnie Administrator używa Google Analytics. Narzędzie działa w oparciu o cookies i nie udostępnia danych umożliwiających identyfikację osoby. Prosimy o zapoznanie się ze szczegółami polityki prywatności Google Analytics.
  6. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies.
  7. Administrator informuje, że ograniczenia stosowania plików cookies mogą wpłynąć na niektóre funkcjonalności dostępne na stronach internetowych Serwisów.
  8. Pliki cookies mogą być wykorzystane przez sieci reklamowe, do wyświetlenia reklam dopasowanych do sposobu, w jaki Użytkownik korzysta z Serwisu. Zalecamy zapoznanie się z zasadami wykorzystywania cookies przez te sieci, w szczególności przez sieć Google.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej Polityki.
Realizacja: 3W
Realizacja: 3W