Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao

Statut

Statut Fundacji „Opoka”

 

I. Postanowienia ogólne


Art. 1

1.      Fundacja „Opoka” zwana dalej „Fundacją” lub „Opoką”, została ustanowiona przez Konferencję Episkopatu Polski – aktem notarialnym z dnia 16 czerwca 1998 r., sporządzonym przez notariusza Marka Bartnickiego w kancelarii Notarialnej w Warszawie, przy ul. Gałczyńskiego 4 (Rep. A 183 1/98), którego kopia stanowi załącznik do Statutu.

2.      Fundacja działa na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (tekst jednolity w Dz. U. z 1991 r. Nr 46, póz. 203 z póz. zm.) w ustawie z dnia 17 maja 1989 r. o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. Nr 29, poz.154 z póz. zm.) oraz w niniejszym Statucie.

 

Art. 2

1.      Siedzibą Fundacji jest Warszawa, a terenem działania – obszar Rzeczypospolitej Polskiej.

2.      Dla pełnej realizacji swoich celów statutowych Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami kraju.

3.      Fundacja posiada podległe sobie jednostki w diecezjach i może posiadać jednostki za granicą oraz przystępować do spółek i fundacji o podobnych celach, zgodnie z prawem kościelnym i państwowym.

 

Art. 3

Fundacja „Opoka” posiada osobowość prawną.

 

Art. 4

1.      Ministrem właściwym dla Fundacji jest Minister Nauki i Informatyzacji.

2.      Niezależnie od nadzoru państwowego, nadzór nad działalnością „Opoki” sprawuje Fundator – Konferencja Episkopatu Polski.

 

Art. 5

Fundacja używa pieczęci z napisem „Fundacja Opoka w Warszawie”.

   

II. Cele i sposoby działania Fundacji

 

Art. 6

 

Cele Fundacji są następujące:

1.      opracowywanie, współdziałanie i koordynowanie działań internetowych Kościoła Katolickiego w Polsce – na użytek lokalny, ogólnopolski i światowy,

2.      popularyzacja osiągnięć nauki w dziedzinie informatyki w środowiskach naukowych i oświatowych.

Art. 7

Fundacja realizuje cele poprzez:

1.      opracowanie stron WWW Kościoła Katolickiego w Polsce,

2.      wspomaganie opracowania zasobów kościelnych bibliotek naukowych oraz tworzenia źródeł na podstawie zasobów archiwalnych i muzealnych oraz udostępnianie przez sieć Internet informacji o tych zasobach,

3.      niesienie pomocy instytucjom naukowo-badawczym w opracowywaniu baz o zasięgu krajowym i lokalnym,

4.      organizowanie nieodpłatnie seminariów i sympozjów oraz kursów dokształcających,

5.      organizowanie nieodpłatnie imprez naukowych oraz społeczno-kulturalnych, jak: wystaw, pokazów i konkursów.

 

III. Majątek i dochody

 

Art. 8

Majątek Fundacji stanowi wkład pieniężny Fundatora w kwocie 1000 PLN, jako fundusz założycielski „Opoki”

Art. 9

Majątek Fundacji zwiększają:

1.      darowizny, spadki i zapisy otrzymywane od osób prawnych i fizycznych – krajowych i zagranicznych,

2.      dotacje,

3.      dochody ze zbiórek i imprez publicznych,

4.      dochody z majątku ruchomego i nieruchomego od praw niemajątkowych,

5.      dochody z działalności gospodarczej.

 

Art. 10

Dochody pochodzące z darowizn, spadków, zapisów i dotacji mogą być używane na realizację wszystkich celów Fundacji, o ile darczyńcy lub organy dotujące nie zastrzegli przeznaczenia przekazywanych środków na określone cele.

 

Art. 11

W razie powołania Fundacji do dziedziczenia, Zarząd składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza jedynie wówczas, gdy aktywa wchodzące w skład spadku znacznie przewyższają długi spadkowe.

 

Art. 11a

Fundacja prowadzi działalność gospodarczą, z której dochody przeznaczane są na realizację jej celów.

1.                  Działalność gospodarcza obejmuje:

1)      Działalność promocyjno-reklamową

2)      działalność wydawniczą,

3)      usługi teleinformatyczne

 

2.                  Na działalność gospodarczą z aktualnego majątku Fundacji wydziela kwotę 1000 złotych

 

IV. Organy Fundacji

 

Art. 12

Organami Fundacji są:

- Zarząd

- Rada Nadzorcza.

Art. 13

1.      Zarząd Fundacji składa się z 3 - 5 osób, w tym Prezesa Zarządu.

2.      Prezesa oraz pozostałych członków Zarządu desygnuje Fundator – Konferencja Episkopatu Polski na okres pięciu lat.

3.      Zarząd oraz każdy z jego członków może być w każdym czasie odwołany przez Fundatora.

 

Art. 14

1.      Zarząd odbywa posiedzenie przynajmniej raz na kwartał i zawsze ilekroć zachodzi potrzeba.

2.      Posiedzenia Zarządu zwołuje i im przewodniczy Prezes Zarządu.

3.      Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, a w razie równości decyduje głoś Prezesa.

4.      Do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Fundacji wymagane jest współdziałanie dwóch członków Zarządu.

5.      Członkowie Zarządu pełnią swoje funkcje społecznie. W razie potrzeby mogą być zatrudniani przez Fundację – za zgodą i na warunkach określonych przez Radę Nadzorczą, zgodnie z art. 19 ust. 2 i 20 pkt.6 Statutu.

 

Art.15

1.      Zarząd kieruje działalnością Fundacji, reprezentuje ją na zewnątrz, odpowiada przed Radą Nadzorczą za realizację celów statutowych Fundacji i za wyniki jej działalności finansowej.

2.      Do kompetencji Zarządu należą wszystkie sprawy nie zastrzeżone w Statucie dla Rady Nadzorczej.

3.      Do zadań Zarządu należy w szczególności:

a)      kierowanie działalnością Fundacji zgodnie z jej celami,

b)      opracowywanie projektów i planów działania „Opoki”, w tym planów finansowych,

c)      zaciąganie zobowiązań i zawieranie umów,

d)      przyjmowanie darowizn, spadków i zapisów dokonanych na rzecz Fundacji.

 

Art. 16

Rada Nadzorcza składa się z 3-7 osób desygnowanych i odwoływanych przez Konferencję Episkopatu Polski.

 

Art. 17

Rada Nadzorcza wykonuje stały nadzór i kontrolę nad działalnością Fundacji.

 

Art. 18

1.      Przewodniczącym Rady Nadzorczej jest jeden z członków Rady, wskazany przez Fundatora.

2.      Uchwały Rady Nadzorczej zapadają zwykłą większością głosów; w razie równości  – rozstrzyga głos Przewodniczącego.

 

Art. 19

1.      Przewodniczący Rady kieruje jej pracami i zwołuje posiedzenie tego organu przynajmniej raz na pół roku.

2.      Przewodniczący podpisuje umowy o pracę z członkami Zarządu lub ustanawia swego pełnomocnika do tych spraw.

Art. 20

Do wyłącznej kompetencji Rady Nadzorczej należy:

 

1.      Zatwierdzenie regulaminu prac Zarządu Fundacji,

2.      Zatwierdzenie planów działalności, planów finansowych i sprawozdań „Opoki”,

3.      Rozstrzyganie spraw wnoszonych przez Zarząd,

4.      Rozstrzyganie spraw, które zdaniem członków Rady, wymagają załatwienia przez ten organ,

5.      Rozstrzyganie spraw wnoszonych przez jednostki lokalne, o których mowa w art. 2 ust. 3 Statutu,

6.      Podejmowanie decyzji o zatrudnieniu członka Zarządu,

7.      Podejmowanie uchwał w sprawie przyłączenia do innej fundacji lub spółki oraz w sprawie wniosku Zarządu o likwidację Fundacji – przy zachowaniu odrębnych przepisów prawa kościelnego i państwowego.

 

V. Przepisy końcowe

 

Art. 21

1.      „Opoka” może połączyć się z inną Fundacją o podobnym celu, na warunkach określonych umową obu fundacji, z zachowaniem innych postanowień Statutu.

2.      W sprawie połączenia, o którym mowa w ust. I, decyzję podejmuje Rada Nadzorcza w drodze uchwały. Uchwała Rady Nadzorczej wymaga zatwierdzenia przez Konferencję Episkopatu Polski.

3.      W imieniu Fundacji umowę, o której mowa w ust. I, zawiera Zarząd.

 

Art. 22

1.      Zmiany Statutu „Opoki” może dokonać Konferencja Episkopatu Polski w drodze uchwały podjętej bezwzględną większością głosów.

2.      Zmiana Statutu nie może dotyczyć zasadniczych celów Fundacji.

 

Art. 23

1.      Uchwałę o likwidacji „Opoki” z powodu zrealizowania jej celów lub wyczerpania środków majątkowych podejmuje – na wniosek Zarządu – Konferencja Episkopatu Polski bezwzględną większością głosów.

2.      W uchwale o likwidacji Fundacji wyznacza się likwidatora i określa przeznaczenie majątku pozostałego po likwidacji.

 

Realizacja: 3W
Realizacja: 3W