Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych darczyńców

Klauzula informacyjna na temat przetwarzania danych dla darczyńców

1. Administratorem danych przetwarzanych na potrzeby realizacji Wniosku o darowiznę jest Fundacja Opoka z siedzibą w Warszawie przy skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 6. W sprawach dotyczących ochrony danych prosimy o kontakt na adres: iod@opoka.org.pl

2. Dane osobowe przetwarzane będą w celu:

a. niezbędnym do realizacji Wniosku o udzielenie darowizny, na podstawie zgody Darczyńcy tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) oraz art. 9 ust. 2 lit. a) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r „RODO”, tj. dobrowolnej i wyraźnej zgody;
b. niezbędnym do zawarcia umowy darowizny, na podstawie art. 6 ust. 1 lit b);

3. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż to będzie niezbędne do należytej realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. Po upływie tego okresu dane osobowe zostaną usunięte.

a. dla podpunktu a. okres przetwarzania danych wyznacza data cofnięcia zgody na przetwarzanie lub brak konieczności dalszego przetwarzania danych;
b. dla podpunktu b. okres przetwarzania danych wynosi 6 lat od daty realizacji umowy darowizny i rozliczenia wniosku.

4. W każdej chwili przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych. Jeżeli skorzysta Pan/Pani z tego prawa, Fundacja Opoka zaprzestanie przetwarzania danych, a dane osobowe zostaną usunięte zgodnie z otrzymanym żądaniem. Przetwarzanie danych przed cofnięciem zgody pozostanie prawnie wiążące. Cofnięcie zgody można zgłosić na adres: iod@opoka.org.pl.

5. Dane osób, których dotyczy realizacja Darowizny Fundacja Opoka otrzymała od Darczyńcy i obejmują one dane niezbędne do realizacji celów określonych w ust. 2 powyżej. W szczególności imię, nazwisko, adres zamieszkania, numer telefonu, numer PESEL.

6. Dane osobowe związane z realizacją Darowizny od Darczyńcy nie będą udostępniane innym podmiotom bez wyraźnej zgody Darczyńcy.

7. Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, ani organizacji międzynarodowej oraz innych osób, a także organizacji w kraju.

8. Osoba, której dane dotyczą, posiada prawo do:

a. cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
b. żądania od Administratora danych dostępu do danych osobowych, uzyskania kopii danych, przenoszenia danych, sprostowania, usunięcia danych lub ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych;
c. wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie dotyczących jej danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych osobowych.

9. Przetwarzanie danych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, ani profilowaniu.