Polityka Prywatności obowiązująca w mediach internetowych należących do Fundacji Opoka lub na stronach przez Fundację serwisowanych (nazywanych dalej Portalem)

Polityka prywatności obowiązująca w mediach internetowych należących do Fundacji Opoka lub na stronach przez Fundację serwisowanych (nazywanych dalej Portalem)

§ 1.
Wprowadzenie

1.    Niniejsza Polityka prywatności określa zasady ochrony prywatności danych osobowych Użytkowników korzystających z Portalu w oparciu o postanowienia Regulaminu Portalu, a także Klientów, na rzecz których Operator świadczy Usługi hostingowe w oparciu o postanowienia Regulaminu Hostingu.
2.    Brak akceptacji Polityki Prywatności jest równoznaczny z brakiem możliwości korzystania z Portalu, Panelu oraz Usług hostingowych.
3.    Administratorem danych osobowych Użytkowników Portalu jest Fundacja Opoka z siedzibą przy skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 w Warszawie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000178115, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272161820, REGON: 013114736.
4.    Administrator oświadcza, że dokłada szczególnej staranności w celu zabezpieczenia danych osobowych osób, których dane dotyczą, zapewniając, że dane te są:
a)    przetwarzane zgodnie z prawem, rzetelnie i w sposób przejrzysty;
b)    zbierane wyłączenie w konkretnych, prawnie uzasadnionych celach oraz nie są przetwarzane dalej w sposób niezgodny z tymi celami;
c)    adekwatne ograniczone do celów, w których są przetwarzane;
d)    prawidłowe i w razie potrzeby uaktualniane;
e)    przechowywane w formie umożliwiającej identyfikację osoby, której dane dotyczą, przez okres nie dłuższy niż jest to niezbędne do realizacji celów, w których są przetwarzane;
f)    przetwarzane w sposób zapewniający odpowiednie bezpieczeństwo danych osobowych, w tym ochronę przed niedozwolonym lub niezgodnym z prawem przetwarzaniem oraz przypadkową utratą, zniszczeniem lub uszkodzeniem, za pomocą odpowiednich środków technicznych lub organizacyjnych.
5.    Postanowienia zawarte w niniejszej Polityce prywatności wyczerpują obowiązki informacyjne Fundacji Opoka wynikające z art. 13 RODO.
6.    Administrator informuje, że na skuteczność stosowanych przez niego zabezpieczeń przed naruszeniem danych osobowych wpływa także działanie osoby, której te dane dotyczą.
7.    Administrator przestrzega każdego Użytkownika, aby w żadnym wypadku nie udostępniał osobom trzecim danych oraz haseł używanych do logowania do Konta.
8.    Użytkownik zobowiązany jest do bieżącej aktualizacji oraz weryfikacji poprawności podanych przez siebie danych osobowych w trakcie logowania, danych kontaktowych, danych billingowych oraz danych podanych w trakcie Rejestracji Konta.
9.    Administrator oświadcza, że wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, którego adres mailowy: iod@opoka.org.pl stanowi podstawowy adres kontaktowy do zgłaszania wszelkich spraw związanych z przetwarzaniem danych osobowych Użytkowników.

§ 2
Słowniczek pojęć

1.    Ilekroć w treści niniejszego dokumentu pojawiać się będą określone poniżej pojęcia, należy przez nie rozumieć:
a)    Administrator–podmiot, który samodzielnie lub wspólnie z innymi ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych Użytkowników. W ramach obowiązujących przepisów prawa Administrator jest upoważniony do wyznaczenia przedstawiciela celem jego reprezentacji. Administratorem w rozumieniu niniejszego dokumentu jest Fundacja Opoka.
b)    Dane osobowe – informacje o zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osobie fizycznej, za pomocą identyfikatorów takich jak: imię i nazwisko, PESEL, NIP, dane o miejscu zamieszkania, numer telefonu kontaktowego, adres e-mail, adres IP, dane dotyczące dokumentów tożsamości, numer rachunku bankowego, dane dotyczące lokalizacji, identyfikator internetowy, itp.
c)    Naruszenie ochrony danych osobowych – naruszenie bezpieczeństwa prowadzące do przypadkowego lub niezgodnego z prawem zniszczenia, utracenia, zmodyfikowania, nieuprawnionego ujawnienia lub nieuprawnionego dostępu do danych osobowych przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych.
d)    Odbiorca – oznacza osobę fizyczną lub prawną, organ publiczny lub inny podmiot, któremu ujawnia się dane osobowe;
e)    Operator – Fundacja Opoka z siedzibą przy skwerze kard. Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 w Warszawie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000178115, prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP: 5272161820, REGON: 013114736.
f)    Osoby upoważnione – wszystkie osoby, które z racji wykonywanych zadań na rzecz Administratora, uzyskały od Administratora zgodę na dostęp do danych osobowych przetwarzanych przez Administratora i w oznaczonym przez Administratora zakresie. Osobą upoważnioną może być osoba zatrudniona przez Administratora na podstawie umowy o pracę, a także osoba wykonująca pracę na podstawie umowy zlecenia lub innej umowy cywilno-prawnej.
g)    Polityka prywatności – niniejsza „Polityka prywatności”.
h)    Portal – stanowiąca własność Operatora baza danych - witryna internetowa:  opoka.org.pl, składająca się ze stron, funkcjonalności i innych narzędzi internetowych udostępnianych za pośrednictwem sieci Internet, dostępna pod adresem https://opoka.org.pl oraz media internetowe należące do Fundacji Opoka lub strony przez Fundację Opoka serwisowane
i)    Przetwarzanie – operacja lub zestaw operacji wykonywanych na danych osobowych lub zestawach danych osobowych w sposób zautomatyzowany lub niezautomatyzowany, taki jak zbieranie, utrwalanie, organizowanie, porządkowanie, przechowywanie, adaptowanie lub modyfikowanie, pobieranie, przeglądanie, wykorzystywanie, ujawnianie poprzez przesłanie, rozpowszechnienia lub innego rodzaju udostępnianie, dopasowywanie lub łączenie, ograniczanie, usuwanie lub niszczenie;
j)    Regulamin Hostingu – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.), określający zasady świadczenia Usług hostingowych przez Operatora, dostępny pod adresem: opoka.org.pl/Regulamin-hostingu
k)    Regulamin Portalu – regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz.U. z 2020 r., poz. 344 z późn. zm.), określający zasady świadczenia Usług przez Operatora w ramach Portalu, dostępny pod adresem: opoka.org.pl/Regulamin
l)    RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/44/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).
m)    Usunięcie – fizyczne lub elektroniczne, trwałe pozbawienie danych osobowych elementów umożliwiających zidentyfikowanie osoby, której informacje te dotyczą poprzez zniszczenie, wymazanie, skasowanie itp.
2.    W zakresie nieuregulowanym niniejszą Polityką Prywatności zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego oraz postanowienia Regulaminu Portalu oraz Regulaminu Hostingu, w tym zawarte tam definicje pojęć.

§ 3.
Cele przetwarzania danych osobowych Użytkowników

1.    Korzystanie z Portalu
a)    podstawa przetwarzania:
    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą);
    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią, zapobiegania kradzieży danych osobowych i ich wykorzystaniu do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu Klienta bez jego zgody lub wiedzy);
b)    zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika:
    numer IP urządzenia i portu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu.
2.    Udzielenie darowizny
a)    podstawa przetwarzania:
    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą);
    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą przed zawarciem umowy);
    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem dokumentów księgowych, dokonywaniem rozliczeń podatkowych, itp.);
    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do  realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora, tj. utrzymywania kontaktu z darczyńcami, informowania o możliwości finansowego wsparcia Operatora i o działaniach w ramach jego działalności statutowej oraz prowadzenia marketingu bezpośredniego towarów i usług Operatora lub podmiotów z nim współpracujących;
b)    zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika:
    numer IP urządzenia i portu, za pomocą którego Użytkownik korzysta z Portalu;
    imię i nazwisko;
    adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego pobytu;
    adres e-mail;
    numer rachunku bankowego.
3.    Utworzenie i Rejestracja Profilu / Logowanie Użytkownika do Portalu
a)    podstawa przetwarzania:
    art. 6 ust. 1 lit. a) RODO (przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą);
    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą przed zawarciem umowy);
b)    zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika:
    adres e-mail;
    imię i nazwisko;
    numer IP urządzenia, z którego następuje logowanie do Portalu;
    login i hasło;
4.    Utworzenie i RejestracjaKonta Klienta
a)    podstawa przetwarzania:
    art. 6 ust. 1 lit a) RODO (przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą);
    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą przed zawarciem umowy);
    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumen-tów księgowych, dokonywaniem rozliczeń podatkowych, itp.);
b)    zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika lub Klienta:
    imię i nazwisko;
    PESEL;
    NIP;
    adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego pobytu;
    adres e-mail;
    numer telefonu;
    numer IP urządzenia, z którego następuje logowanie do Panelu;
    login i hasło;
    inne dane podane przez Użytkownika (opcjonalnie).
5.    Weryfikacja tożsamości Użytkownika lub Klienta Panelu
a)    podstawa przetwarzania:
    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie jest niezbędne do zawarcia umowy pomiędzy Użytkownikiem i Operatorem lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą przed zawarciem umowy);
    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumen-tów księgowych, dokonywaniem rozliczeń podatkowych, itp.);
    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią, zapobiegania kradzieży danych osobowych i ich wykorzystaniu do zaciągnięcia zobowiązania w imieniu Klienta bez jego zgody lub wiedzy);
b)    zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika lub Klienta:
    imię i nazwisko;
    adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego pobytu;
    adres e-mail;
    numer telefonu;
    numer NIP;
    numer PESEL;
    numer IP urządzenia, z którego następuje logowanie do Panelu;
    login i hasło.
6.    Zarządzanie Usługami hostingowymi
a)    podstawa przetwarzania:
    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do zawarcia Umowy pomiędzy Klientem i Operatorem, podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą przed zawarciem umowy, jak również związanych z realizacją zawartej umowy);
    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumen-tów księgowych, dokonywaniem rozliczeń podatkowych, itp.);
    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);
b)    zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika lub Klienta:
    imię i nazwisko;
    adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego pobytu;
    adres e-mail;
    numer telefonu;
    numer NIP;
    numer PESEL;
    numer rachunku bankowego;
    numer IP urządzenia, z którego następuje logowanie do Panelu.
7.    Prowadzenie ksiąg rachunkowych Administratora
a)    podstawa przetwarzania:
    art. 6 ust. 1 lit. c) RODO (wykonania ciążących na Administratorze obowiązków prawnych wynikających z powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności związanych z prowadzeniem i przechowywaniem ksiąg rachunkowych, wystawianiem i przechowywaniem faktur lub innych dokumen-tów księgowych, dokonywaniem rozliczeń podatkowych, itp.);
    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);
b)    zakres przetwarzanych danych osobowych Użytkownika lub Klienta:
    imię i nazwisko;
    adres zameldowania, adres miejsca zamieszkania lub adres miejsca stałego pobytu;
    numer NIP;
    numer rachunku bankowego.
8.    Postępowanie reklamacyjne
a)    podstawa przetwarzania:
    art. 6 ust. 1 lit. b) RODO (przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do  podjęcia działań na żądanie osoby, której te dane dotyczą przed zawarciem umowy, jak również związanych z realizacją zawartej umowy);
b)    zakres przetwarzanych danych osobowych:
    imię i nazwisko osoby zgłaszającej reklamację;
    dane kontaktowe (adres korespondencyjny, adres e-mail, numer telefonu).
9.    Zapewnienie bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych Użytkowników
a)    podstawa przetwarzania:
    art. 6 ust. 1 lit. f) RODO (przetwarzanie jest niezbędne dla celów wynikających z prawnie usprawiedliwionych interesów realizowanych przez administratora danych lub przez stronę trzecią);
b)    zakres przetwarzanych danych osobowych:
    dane logowania do Panelu;
    dane przeglądarki i systemu operacyjnego;
    adres IP urządzenia, z którego dokonywane jest połączenie;
    dane i lokalizacja urządzenia.
10.    Marketing usług własnych Operatora
a)    podstawa przetwarzania:
    art. 6 ust. 1 lit. f) (prawnie uzasadniony interes administratora danych);
b)    zakres przetwarzanych danych osobowych:
    imię i nazwisko;
    adres e-mail;
    numer telefonu.
11.    Newsletter
a)    podstawa przetwarzania:
    art. 6 ust. 1 lit a) RODO (przetwarzanie danych osobowych za zgodą osoby, której dane osobowe dotyczą);
b)    zakres przetwarzanych danych osobowych:
    adres e-mail;
    data urodzenia.
12.    Administrator oświadcza, że nie przetwarza danych osobowych w innych celach niż wskazane powyżej.

§ 4.
Udostępnianie danych osobowych

1.    Dane osobowe Użytkownika są udostępniane na zasadach określonych w niniejszej Polityce prywatności.
2.    Dane osobowe Użytkowników lub Klientów mogą być udostępniane Osobom Upoważnionym przez Administratora w zakresie niezbędnym do realizacji przez nich obowiązków związanych z obsługą Portalu lub Panelu.
3.    Dane Klienta za jego uprzednią zgodą mogą być przekazywane osobom trzecim, np. podmiotom świadczącym usługi płatnicze. Przed powierzeniem danych Użytkownik lub Klient otrzyma szczegółową informację o podmiocie realizującym tę usługę.
4.    Dane osobowe Użytkowników naruszających postanowienia Umowy, Regulaminu Portalu, Regulaminu Hostingu lub PolitykiPrywatności mogą zostać przekazane do zewnętrznych firm windykacyjnych, kancelarii prawnych, sądów powszechnych i instytucji arbitrażowych.
5.    Administrator informuje, że w przypadkach prawem przewidzianych może zostać zobligowanydo przekazywania danych osobowych Użytkownika upoważnionym organom administracji państwowej.
6.    Dane osobowe mogą być ujawniane również na potrzeby audytów oraz innych czynności mających na celu zapewnienie zgodności funkcjonowania Portalu lub Panelu z przepisami prawa.
7.    Dane osobowe Użytkowników mogą być przetwarzane przezpodmioty, z którymi Administrator współpracuje w celu zawarcia i wykonania umowy oraz wysyłki newslettera, w szczególności dostawcy usług IT, podmioty prowadzące działalność kurierską oraz umożliwiające wykonanie zdalnych operacji płatniczych.
8.    Administrator oświadcza, że w każdym przypadku udostępnienie lub przekazanie danych osobowych do przetwarzania odbywa się w oparciu o zgodę osoby, której dane dotyczą lub umowę powierzenia przetwarzania danych osobowych, albo w oparciu o obowiązek prawny.
9.    Administrator monitoruje aktywność Użytkowników odwiedzających Portal, co obejmuje np. dopasowanie reklam zgodnie z uprzednio przeglądanymi treściami, prowadzenie badań i analiz między innymi pod kątem funkcjonalności usług; informacje, które Administrator gromadzi w związku z korzystaniem z Portalu mogą więc być przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to działanie, które wywoływałoby wobec Użytkownika skutki prawne lub w podobny sposób mogło istotnie na Użytkownika wpływać.
10.    Dane osobowe Użytkowników mogą zostać przekazane do placówek w krajach spoza Unii Europejskiej (UE) lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG) (tzw. kraje trzecie), które współpracują z Administratorem, jako kontraktowe podmioty przetwarzające (np. dostawcy usług IT lub centra obliczeniowe). W ramach korzystania z Google Analytics może zostać przesłany skrócony adres IP Użytkownika do USA. Ponadto dane osobowe Użytkownika mogą być przesyłane do dostawców wtyczek do portali społecznościowych, więcej szczegółów można znaleźć w ich polityce prywatności.


§ 5.
Okresy przetwarzania danych osobowych

1.    Okres przetwarzania danych osobowych Użytkownika jest uzależniony od celu, w jakim dane te są przetwarzane.
2.    Dane osobowe Użytkownika – będą przechowywane przez cały czas aktywności Użytkownika, aż do momentu usunięcia loginu i hasła służącemu logowaniu do Panelu.
3.    Dane osobowe Klienta przypisane do jegoKonta –będą przechowywane przez cały czas aktywności Konta, aż do czasu przedawnienia roszczeń wszystkich stron Umów zawieranych za pośrednictwem Panelu. Terminy przedawnienia są określane na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa polskiego, w szczególności Kodeksu Cywilnego.
4.    Dane osobowe Użytkownika podane w celach marketingowych lub w celu uzyskania newslettera – będą przechowywane do czasu wycofania zgody na przetwarzanie danych w tym celu, przy czym dane dotyczące uprzedniej zgody oraz operacji marketingowych realizowanych wobec Użytkownika będą przechowane w postaci archiwalnej przez 5 lat od momentu wycofania zgody, ze względu na konieczność potwierdzenia przez Administratora, że taka zgoda miała miejsce.
5.    Dane osobowe Klienta dotyczące faktów i zdarzeń podlegających obowiązkom podatkowym lub ujęcia w odpowiednich księgach rachunkowych – przez 5 lat od momentu wskazanego w odpowiednich przepisach w postaci archiwalnej, zgodnie z postanowieniami ustaw: Ordynacja podatkowa i ustawa o rachunkowości.
6.    Dane osobowe Użytkownika lub Klienta stanowiące dowód w postępowaniu przed sądem lub organem administracji państwowej – do czasu przydatności tych danych w toczącym się postępowaniu lub do czasu zakończenia innych prawnie dopuszczalnych czynności związanych z dochodzeniem roszczeń.
7.    Jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody, osoba, której dane osobowe są przetwarzane ma prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie, poprzez zakładkę newslettera lub przez kontakt pod adres e-mail: iod@opoka.org.pl, co jednak pozostanie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


§ 6.
Uprawnienia osoby, której dane są przetwarzane przez Administratora

1.    Osobie, której dane osobowe są przetwarzane, na warunkach szczegółowo określonych w RODO, przysługuje prawo do:
a)    uzyskania od Administratora potwierdzenia w zakresie przetwarzania jej danych osobowych;
b)    uzyskania dostępu do swoich danych, przetwarzanych przez Administratora oraz wyjaśnień w zakresie celu przetwarzania, kategoriach danych osobowych, odbiorcach lub kategoriach odbiorców, planowanego czasu przechowywania danych, informacji o prawie do wniesienia skargi do organu nadzorczego, źródle pozyskania danych, zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji przez Administratora (oraz zasadach ich podejmowania), znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach przetwarzania dla osoby, której dane te dotyczą;
c)    uzyskania drogą elektroniczną kopii danych, które są przetwarzane za opłatą kosztów administracyjnych;
d)    sprostowania swych danych;
e)    przeniesienia danych do innego administratora;
f)    usunięcia danych osobowych, chyba że sprzeciwia się temu konieczność wywiązania się Administratora z obowiązku prawnego wymagającego przetwarzania danych lub jest to niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń;
g)    ograniczenia przetwarzania danych osobowych (w tym ich nieusuwania);
h)    wniesienia sprzeciwu przeciwko przetwarzaniu jej danych osobowych.
2.    Administrator udziela osobie, której dane dotyczą informacji podjętych w związku ze złożonym wnioskiem, żądaniem czy sprzeciwem.
3.    Odpowiedź powinna być udzielona w terminie miesiąca od złożenia wniosku, żądania czy sprzeciwu, a w przypadku, gdy uzasadnione jest to szczególnie skomplikowanym charakterem sprawy – termin ten może być przedłużony o kolejne dwa miesiące.
4.    Przed udzieleniem odpowiedzi Administrator zobowiązany jest dokonać weryfikacji tożsamości osoby, która zwróciła się z zapytaniem lub żądaniem aby zapobiec niebezpieczeństwu nieuprawnionego ujawnienia danych osobowych.
5.    Z wyłączeniem prawa do wniesienia skargi do Organu Nadzorczego, wszystkie pozostałe prawa Użytkownicy mogą realizować poprzez zgłoszenie sprawy na adres mailowy iod@opoka.org.pl podany do kontaktu w sprawach dot. ochrony danych osobowych (sposób rekomendowany).
6.    W przypadku kontaktów, o których mowa w pkt. 2, Administrator może uzależnić wykonanie czynności od niebudzącego wątpliwości zidentyfikowania tożsamości osoby występującej z zapytaniem, wnioskiem, sprzeciwem lub żądaniem.

§ 7.
Polityka plików cookies

1.    Pliki cookies to małe pliki tekstowe zapisywane na urządzeniu elektronicznym użytkownika (komputer, laptop, tablet, telefon) za pośrednictwem przeglądarki internetowej. Pliki te są odczytywane lub modyfikowane podczas kolejnych wizyt i mogą zawierać podstawowe informacje o Użytkowniku, jego indywidualnych ustawieniach wyglądu czy też działania Portalu lub jakiekolwiek inne dane przydatne Operatorowi do usprawnienia działania Portalu lub Panelu.
2.    Pliki cookies używane przez Portal nie zawierają danych osobowych Użytkowników.
3.    Pliki cookies używane przez Portal mogą być stałe lub sesyjne.
4.    Stałe pliki cookies to pliki wykorzystywane do modyfikacji wyglądu lub działania Portalu na podstawie dokonanych wcześniej wyborów lub czynności. Pozostają na urządzeniu Użytkownika aż do momentu wygaśnięcia lub usunięcia. Brak tych plików nie wpływa w znaczący sposób na funkcjonowanie Portalu.
5.    Sesyjne pliki cookies to pliki zawierające ciąg znaków identyfikujący zbiór danych przechowywanych po stronie Portalu (tzw. sesja). Sesja wykorzystywana jest przez system uwierzytelniania Użytkownika, system weryfikacji kodów obrazkowych (CAPTCHA) oraz wiele innych mechanizmów usprawniających działanie oraz zapewniających bezpieczeństwo Portalu. Pozostają na urządzeniu Użytkownika do czasu wylogowania z Panelu lub zamknięcia przeglądarki. Brak tych plików uniemożliwia prawidłowe funkcjonowanie Portalu.
6.    Każda przeglądarka internetowa oferuje możliwość przeglądania, usuwania oraz konfiguracji przyjmowania plików cookies. Prosimy o zapoznanie się z ustawieniami prywatności/bezpieczeństwa w przeglądarce z której korzystasz.
7.    Usunięcie aktualnych plików cookies może spowodować potrzebę ponownego wykonania pewnych czynności w Portalu, a zablokowanie przyjmowania niektórych plików może uniemożliwić korzystanie z pewnych funkcji Portalu.
8.    Portal korzysta z Google Analytics, będącej usługą analizy internetowej Google Inc. („Google”). Google Analytics wykorzystuje pliki cookiesw celu umożliwienia analizy sposobu korzystania przez Użytkownika z Portalu. Informacje generowane przez pliki cookie na temat korzystania przez Użytkownika z Portalu są zazwyczaj przekazywane na serwer Google w USA i tam są przechowywane. Na zlecenie operatora tej witryny Google wykorzystuje te informacje do analizy korzystania przez Użytkownika z Portalu, sporządzania raportów na temat jego aktywności oraz do świadczenia Operatorowi innych usług związanych z korzystaniem z Portalu i Internetu. Adres IP przesyłany przez przeglądarkę Użytkownika w ramach Google Analytics nie jest łączony z innymi danymi Google.
9.    Użytkownik może zrezygnować z zapisywania plików cookie, wybierając odpowiednie ustawienia w przeglądarce, jednak należy pamiętać, że w takim przypadku korzystanie ze wszystkich funkcji Portalu może okazać się niemożliwe.
10.    Użytkownik może również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez pliki cookies i związanych z korzystaniem przez Użytkownika z Portalu (w tym adresu IP) oraz przetwarzanie tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym łączem. Szczegółowe informacje dotyczące warunków korzystania i ochrony danych znajdą Państwo pod adresem:www.google.com/analytics/terms/pl.html lub https://www.google.pl/intl/pl/policies/.
11.    Na Portalu lub Panelu mogą być zintegrowane wtyczki do portalu społecznościowego Facebook (Facebook Inc. 1601 S. California Ave, PaloAlto, CA 94304, USA). Wtyczki do Facebooka można rozpoznać po logo Facebooka lub przycisku „Like” lub „Lubię to”. Przegląd wtyczek do Facebooka można znaleźć tutaj: deweloper.facebook.com/docs/plugins/ Podczas odwiedzania naszych stron aktywne naciśnięcie przez Użytkownika przycisku wtyczki nawiązuje bezpośrednie połączenie pomiędzy przeglądarką Użytkownika a serwerem Facebooka. Potwierdzenie wtyczki do mediów społecznościowych następuje w wyniku aktywnej decyzji Użytkownika. Nie mamy wpływu na przekazywanie informacji do Facebooka. Jeśli Użytkownik nie chce, aby Facebook skojarzył jego wizytę na Portalu z jego kontem na Facebooku, należy wylogować się z Facebooka. Więcej informacji na ten temat można znaleźć w polityce prywatności Facebooka pod adresem:pl-pl.facebook.com/policy.php
12.    Informujemy, że Portal jest obsługiwany również przez reklamodawców umieszczających reklamy behawioralne na naszych stronach. Zawartości podchodzące od zewnętrznych dostawców, mogą zawierać pliki cookies innych podmiotów, w związku z czym zalecamy, aby użytkownik zapoznał się z zasadami wykorzystywania tych plików cookies do obsługi witryn internetowych przez tych dostawców zewnętrznych. Obsługę części powierzchni reklamowej w Portalu zapewnia firma „Way to grow”, ul. Kotlarska 6/15 31-539 Kraków. Nie udostępniamy temu partnerowi żadnych danych użytkowników. Reklamy dostarczane są przy wykorzystaniu systemu DoubleClick firmy Google i mechanizmu Plista. Polityka prywatności firmy Plista: https://www.plista.com/pl/about/privacy/
13.    Informujemy, iż na stronach serwisowanych przez Fundację Opoka, w przypadku udostępniania oraz promowania newsletterów nie będących aktywnością Fundacji Opoka, obowiązuje w nich odrębna polityka prywatności oraz regulaminy wskazane przez redakcję, osoby, podmioty, które z serwisowanej strony korzystają.

 

§ 9.
Płatności w Portalu

1.    W Portalu wdrożone są systemy płatności online wykorzystywane do:
a) przekazywania darowizn dla Fundacji Opoka – obsługuje je serwis dotpay. Aby przekazać darowiznę, użytkownik z Portalu jest przenoszony do serwisu Przelewy24, gdzie obowiązuje polityka prywatności i zasady ochrony danych tego partnera:https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci
b) zakup usług Klienta panelu. Aby zakupić Usługę hostingową lub inną usługę użytkownik z Portalu jest przenoszony do serwisu Przelewy24, gdzie obowiązuje polityka prywatności i zasady ochrony danych tego partnera: https://www.przelewy24.pl/polityka-prywatnosci

 

§ 10.
Postanowienia końcowe

1.    Niniejsza Polityka Prywatności wchodzi w życie z dniem 01.10.2021.
2.    Administrator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian niniejszej Polityki.
3.    Fundacja Opoka zastrzega, iż na stronach internetowych przez Opokę serwisowanych nie ma wpływu na zamieszczane tam treści, a podmiotem lub osobą odpowiedzialną za ich publikację jest usługobiorca.