Regulamin hostingu

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG HOSTINGOWYCH

Postanowienia zawarte w Regulaminie Świadczenia Usług Hostingowych stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.1422 t. jedn. z późn. zm.). przez Fundację Opoka z siedzibą przy Skwerze Księdza Kardynała Stefana Wyszyńskiego 6, 01-015 w Warszawie, zarejestrowaną w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000178115 prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5272161820, REGON 013114736.

§ 1. Definicje

1) Regulamin – niniejszy „Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych” określający zasady korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora.

2) Umowa – umowa o świadczenie Usług hostingowych, której integralnymi składnikami są: Regulamin Świadczenia Usług Hostingowych oraz Cennik usług.

3) Usługi hostingowe – pakiet usług wyszczególniony w ofercie Operatora lub w Cenniku usług.

4) Operator – Fundacja Opoka jako dostawca Usług internetowych, którego dane zostały wskazane w Umowie lub na stronach internetowych zawierających ofertę Usług hostingowych będący wydawcą Regulaminu.

5) Klient – osoba prawna, osoba fizyczna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która złożyła Zamówienie lub zawarła Umowę.

6) Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług hostingowych Operatora na mocy upoważnienia udzielonego przez Klienta.

7) Konsument – osoba fizyczna, która zawiera Umowę z Operatorem w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

8) Cennik usług – dokument zawierający informacje o obowiązujących Opłatach abonamentowych stosowanych przez Operatora.

9) Opłata abonamentowa – pobierana z góry i zgodnie z obowiązującym Cennikiem usług opłata miesięczna, kwartalna, półroczna, roczna lub dwuletnia z tytułu korzystania przez Klienta z Usług hostingowych świadczonych przez Operatora na podstawie Umowy.

10) Okres abonamentowy – okres czasu (miesiąc, kwartał, pół roku, rok), w którym Operator rozlicza wynagrodzenie za Usługi hostingowe świadczone na rzecz Klienta.

11) Zamówienie – złożone przez Klienta zamówienie na Usługi hostingowe świadczone przez Operatora bez względu na formę, w której zostało dokonane.

12) Pro forma – dokument wystawiany przez Operatora przed wniesieniem przez Klienta Opłaty abonamentowej i stanowiący podstawę jej wniesienia.

13) Uruchomienie usług hostingowych – dokonywane przez Operatora udostępnienie w sieci Internet Usług hostingowych, które były przedmiotem Zamówienia.

14) Dostępność Usług hostingowych – widzialność Usług hostingowych na pierwszym routerze poza siecią Operatora.

15) Dane bilingowe – dane Klienta umożliwiające poprawne wystawienie przez Operatora Faktury VAT lub Pro forma.

16) Dane kontaktowe – dane Klienta pozwalające na nawiązanie kontaktu oraz prowadzenie korespondencji pocztowej z Klientem, jego przedstawicielem lub pełnomocnikiem.

17) Spam – przesyłana za pomocą środków komunikacji elektronicznej niezamówiona informacja handlowa w rozumieniu art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.1422 t. jedn. z późń. zm.).

18) Netykieta – zbiór zasad i dobrych praktyk przyjętych do stosowania przez osoby korzystające z sieci Internet.

§ 2. Postanowienia ogólne

1) Operator świadczy na rzecz Klienta Usługi hostingowe na zasadach określonych w Umowie, której składnikami są Regulamin oraz Cennik usług.

2) Postanowienia Regulaminu określają prawa i obowiązki stron Umowy.

3) Regulamin obowiązuje Klienta bez względu na formę, w jakiej została zawarta Umowa.

4) Poza Umową, Regulaminem, Cennikiem usług, Klienta obowiązują również w szczególności: powszechnie obowiązujące akty prawne regulujące świadczenie usług.

§ 3. Zamówienie

1) Operator świadczy Usługi hostingowe wyszczególnione w ofercie Operatora oraz w Cenniku usług.

2) Operator dokonuje Uruchomienia usług hostingowych po otrzymaniu Zamówienia, które zawiera co najmniej: jednoznaczne wskazanie zamawianego pakietu Usług hostingowych, Dane bilingowe oraz Dane kontaktowe.

3) Składając Zamówienie Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje treść Regulaminu i Cennika usług, jednocześnie zobowiązując się do przestrzegania postanowień zawartych w Regulaminie.

4) Zamówienie może zostać złożone w każdej formie, która została wskazana przez Operatora w materiałach informacyjnych lub w ofercie Operatora. W szczególności Zamówienie może zostać złożone w formie pisemnej lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

5) Uruchomienie usługi może zostać poprzedzone weryfikacją danych Klienta, które zostały wskazane w Zamówieniu, a w tym również prośbą o przedstawienie oryginałów lub poświadczonych za zgodność z oryginałem kopii dokumentów potwierdzających prawdziwość danych wskazanych w Zamówieniu.

6) Operator może odmówić realizacji Zamówienia w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, w tym:

a)występowania opóźnienia we wnoszeniu Opłat abonamentowych przez Klienta
b)nieterminowego dokonywania przez Klienta Opłat abonamentowych w przeszłości,
c)zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które są niepożądane przez Operatora lub których publikowanie może powodować ryzyko odpowiedzialności cywilnej lub karnej,
d) zamiaru wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania treści, które mogą szkodzić opinii o Operatorze lub jakości usług świadczonych przez Operatora na rzecz innych Klientów.

§ 4. Zawarcie Umowy

1) Operator świadczy Usługi hostingowe na podstawie Umowy zawartej z Klientem.

2) Umowa może zostać zawarta: w formie pisemnej, poprzez Uruchomienie usług hostingowych (po otrzymaniu Zamówienia przez Operatora) bądź poprzez akceptację przez Klienta drogą elektroniczną: warunków świadczenia usług hostingowych, Regulaminu, Cennika usług.

3) Umowa zostaje zawarta w chwili jej podpisania albo w chwili Uruchomienia usług hostingowych – w zależności od tego co nastąpi pierwsze.

4) Umowa jest zawierana na czas nieoznaczony lub oznaczony oraz rozliczana w Okresach abonamentowych wskazanych w Cenniku usług, chyba że w treści Umowy wskazano inaczej.

5) Zawarcie Umowy jest potwierdzane wystawieniem Pro formy lub faktury VAT przez Operatora, która obejmuje Opłatę abonamentową za pierwszy Okres abonamentowy, w wysokości zgodnej z Cennikiem usług.

§ 5. Prawa i obowiązki stron Umowy

1) Mocą zawartej Umowy Operator zobowiązuje się do zapewnienia Klientowi możliwości korzystania z Usług hostingowych zakupionych przez Klienta, a Klient zobowiązuje się do terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych. Ponadto Operator oraz Klient zobowiązują się do wykonywania wszystkich pozostałych zobowiązań, które zostały określone w Umowie, Regulaminie i Cenniku usług.

2) Zawierając Umowę, Klient zobowiązuje się do:
a) podania aktualnych i prawdziwych Danych kontaktowych oraz Danych bilingowych oraz do bieżącego aktualizowania tych danych,

b) korzystania z Usług hostingowych zgodnie z zasadami określonymi w Umowie oraz w Regulaminie oraz przy przestrzeganiu: powszechnie obowiązujących przepisów prawa, norm społecznych i obyczajowych oraz zasad Netykiety,

c) korzystania z Usług hostingowych w sposób nienaruszający praw osób trzecich (w szczególności ich dóbr osobistych oraz praw autorskich),

d) niepodejmowania prób uzyskania danych dostępowych innych Klientów lub Użytkowników,
e) współpracy w zwalczaniu bezprawnych działań Użytkowników, którym Klient udostępnia Usługi hostingowe, a w szczególności do ujawnienia na wezwanie właściwych organów władzy publicznej danych umożliwiających identyfikację określonego Użytkownika,

f) informowania Operatora o wszelkich zmianach, które mają lub mogą mieć wpływ na wykonywanie Umowy,
g) nie podejmowania działań na szkodę innych Klientów oraz Użytkowników,
h) powstrzymania się od wykorzystywania Usług hostingowych dla publikowania, udostępniania lub rozpowszechniania treści niezgodnych z obowiązującym prawem lub normami społecznymi, a w szczególności:

 • stron, grafik, tekstów, nagrań audio i wideo oraz materiałów zawierających treści pornograficzne,
 • serwisów o treści erotycznej oraz „warezowej” (tj. zawierających nielegalne oprogramowanie),
 • propagujących piractwo fonograficzne lub komputerowe,
 • upowszechniających techniki łamania kodów dostępowych,
 • upowszechniających wiedzę służącą tworzeniu wirusów komputerowych,
 • zawierających treści obsceniczne lub wulgarne,
 • nawołujących do nienawiści w szczególności ze względu na rasę, płeć, narodowość, przynależność państwową, orientację seksualną, obrażające uczucia religijne lub kwestionujące bezwyznaniowość,
 • propagujących ideologie nazizmu, komunizmu lub apartheidu oraz kwestionujące prawdę historyczną,
 • godzących w dobra osobiste jakichkolwiek osób trzecich,
 • naruszających prawa własności intelektualnej osób trzecich, w tym prawa do znaku towarowego lub innych oznaczeń odróżniających oraz prawa autorskie i prawa pokrewne,
 • promujących, zachęcających lub instruujących w zakresie działań przestępczych, w tym crackingu,
 • spreparowanych w sposób mogący stanowić zagrożenie dla prawidłowego funkcjonowania sprzętu i systemu teleinformatycznego, za pomocą którego świadczona jest Usługa Hostingowa,
 • odnośników (linków) do plików i stron zawierających wyżej wskazane treści,

i) powstrzymania się od umieszczania serwisów, których elementy (np. skrypty CGI, duże pliki danych) wykorzystywane są przez inne serwisy, które nie są utrzymywane przez Operatora,

j) powstrzymania się od zamieszczania na serwerze plików, skryptów lub programów, które mogą zakłócić funkcjonowanie łączy, serwera lub witryn internetowych innych Klientów, Użytkowników lub osób trzecich,
k) niewykorzystywania Usług hostingowych dla rozsyłania Spamu, a w szczególności zabronione jest:

 • korzystanie z baz adresowych zakupionych przez Internet do wysyłania poczty email,
 • korzystanie z baz adresowych pozyskanych w inny sposób bez uzyskania wcześniejszej zgody od każdego, kogo adres znajduje się w bazie adresowej,
 • wysyłanie korespondencji na ponad 100 adresów e-mail w okresie 1 godziny,
 • wysyłanie masowej korespondencji na inne środki elektronicznego przekazu bez udokumentowanej zgody na otrzymywanie takiej korespondencji przez odbiorcę,

l) nie rozsyłania (samodzielnie lub za pośrednictwem osób trzecich) Spamu reklamującego serwisy internetowe działające na serwerach Operatora lub w jakikolwiek sposób odwołującego się do zasobów zapisanych na serwerach Operatora – w tym nie rozsyłania Spamu, o którym mowa powyżej z wykorzystaniem infrastruktury osób trzecich,

m) powiadomienia Operatora z co najmniej 24 godzinnym wyprzedzeniem o zamiarze zainstalowania przez Klienta lub Użytkownika komponentów, których działanie może powodować transfer przekraczający 50 GB na dobę,

n) bieżącego zapoznawania się ze zmianami wprowadzanymi przez Operatora do Regulaminu i Cennika usług,

o) terminowego wnoszenia Opłat abonamentowych.

3) Klient ponosi pełną odpowiedzialność za sposób wykorzystywania Usług hostingowych udostępnianych przez Operatora. W szczególności Klient ponosi odpowiedzialność za sposób wykorzystania Usług hostingowych przez Użytkowników.

4) W przypadku uzyskania przez Operatora informacji o korzystaniu przez Klienta, Użytkownika z Usług hostingowych w sposób niezgodny z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa, Operator ma prawo przekazać Dane kontaktowe Klienta właściwym organom władzy publicznej.

5) W przypadku otrzymania urzędowego zawiadomienia o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych.

6) W przypadku uzyskania wiarygodnej wiadomości o bezprawnym charakterze danych przechowywanych na serwerze przez Klienta lub Użytkownika związanej z nimi działalności, Operator ma prawo uniemożliwić dostęp do tych danych, a także zablokować świadczenie Usług hostingowych. W związku z powyższym działaniem Operator nie ponosi odpowiedzialności względem Klienta lub Użytkownika za szkodę powstałą w wyniku uniemożliwienia dostępu do tych danych pod warunkiem niezwłocznego zawiadomienia Klienta lub Użytkownika o uniemożliwieniu dostępu do tych danych.

§ 6. Opłaty abonamentowe

1) Wynagrodzeniem pobieranym przez Operatora z tytułu świadczenia Usług hostingowych na rzecz Klienta jest Opłata abonamentowa.

2) Wysokość Opłaty abonamentowej jest ustalana na podstawie Cennika usług obowiązującego u Operatora w dniu złożenia Zamówienia, a w przypadku kolejnych Okresów abonamentowych na podstawie Cennika usług obowiązującego w miesiącu poprzedzającym rozpoczęcie kolejnego Okresu rozliczeniowego.

3) Opłata abonamentowa jest wyłącznie wynagrodzeniem za możliwość korzystania z Usług. Opłata abonamentowa nie obejmuje w szczególności: kosztów związanych z uzyskaniem dostępu do sieci Internet, opłat telekomunikacyjnych, zakupu sprzętu lub oprogramowania do korzystania z Usług hostingowych, zakupu własnej domeny, zaprojektowania stron www lub konfiguracji systemu komputerowego u Klienta lub u Użytkownika.

4) Opłata abonamentowa jest pobierana za cały Okres abonamentowy z góry.

5) Klient dokonuje zapłaty Opłaty abonamentowej na podstawie otrzymanej Pro formy lub faktury VAT, które doręczane są za pośrednictwem poczty elektronicznej lub na życzenie Klienta pocztą tradycyjną zgodnie z Cennikiem usług dodatkowych.

6) Operator wystawia i przesyła Klientowi fakturę w formie elektronicznej, na co Klient wyraża zgodę. Operator przesyła fakturę na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

7) Opłata abonamentowa jest płatna przelewem bankowym, przelewem online w terminie wskazanym na Pro formie lub fakturze VAT. Klient jest zobowiązany do wskazania na poleceniu przelewu tytułu wpłaty w sposób nie budzący wątpliwości. Zapłata następuje w chwili uznania na rachunku bankowego Operatora.

8) W przypadku wystąpienia zwłoki w wykonaniu zobowiązania pieniężnego po stronie Abonenta, Operator zastrzega sobie prawo do naliczenia odsetek ustawowych za każdy dzień zwłoki w regulowaniu należności.

9) Płatności przelewem online dokonywane są za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych.

10) Uiszczona Opłata abonamentowa podlega zwrotowi jedynie w przypadku złożenia przez Klienta oświadczenia o odstąpieniu od Umowy w terminie 14 dni od dnia zawarcia Umowy.

11) Brak wpłaty przed rozpoczęciem kolejnego okresu abonamentowego lub w terminie określonym na Pro formie skutkuje automatycznym zawieszeniem świadczenia usług określonych w § 1 niniejszej Umowy.

12) Brak wpłaty w ciągu 30 dni od rozpoczęcia kolejnego okresu rozliczeniowego skutkuje automatycznym rozwiązaniem Umowy.

13) Ewentualna zmiana Cennika usług po wniesieniu przez Klienta Opłaty abonamentowej pozostaje bez wpływu na wysokość Opłaty abonamentowej należnej Operatorowi do końca czasu trwania opłaconego Okresu abonamentowego.

§ 7. Prawo ograniczenia oraz wstrzymanie wykonywania Usług hostingowych

1) Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego zablokowania możliwości korzystania przez Klienta z wszystkich lub niektórych Usług hostingowych bez wcześniejszego powiadomienia, w następujących przypadkach:

a) spowodowania przeciążenia serwera lub innych elementów infrastruktury udostępnianej przez Operatora,
b) wystąpienia prawdopodobieństwa znacznego pogorszenia jakości usług świadczonych dla pozostałych Klientów Operatora,

c) wystąpienia prawdopodobieństwa spowodowania awarii przez Klienta,
d) wystąpienia prawdopodobieństwa, że zakupione Usługi hostingowe są lub będą wykorzystywane w celu:

 • publikowania lub udostępniania treści zakazanych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawne,
 • publikowania lub udostępniania treści, które naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności autorskie prawa majątkowe,
 • rozsyłania Spamu,
 • utrzymywania treści lub serwisów, o których mowa w § 5 ust. 2 lit. od h) do j) Regulaminu.

2) Operator obowiązany jest zawiadomić Klienta o przyczynie przystąpienia do działań określonych w ust. 1, z zastrzeżeniem § 5 ust. 4 - 6.

3) W przypadku, o którym mowa w ust. 1 Klient ma prawo odwołać się od decyzji Operatora przez wniesienie sprzeciwu do Operatora. Obowiązek przeprowadzenia dowodu potwierdzającego brak występowania przesłanek uzasadniających zablokowanie usługi lub usług spoczywa na Kliencie.

4) Jeżeli działania, o których mowa w ust. 1 spowodują wyrządzenie szkody Operatorowi, Operator może wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym wobec Klienta.

5) W przypadku zablokowania przez Operatora dostępu do usługi z przyczyn leżących po stronie Klienta, Operator może odblokować dostęp do usługi po otrzymaniu przesłanego pocztą elektroniczną na adres uslugi@opoka.org.pl wniosku o odblokowanie usługi i stwierdzeniu zaprzestania naruszania Regulaminu przez Klienta.

6) Operator zastrzega sobie prawo do bezterminowego wstrzymania świadczenia Usług hostingowych, jeżeli wcześniej świadczone na rzecz Klienta Usługi hostingowe zostały zablokowane w związku z brakiem wniesienia Opłaty abonamentowej, naruszeniem postanowień Regulaminu lub Umowy albo jeżeli Usługi hostingowe są wykorzystywane przez Klienta w sposób przekraczający znamiona testów i prób.

§ 8. Zarządzanie Usługami hostingowymi

1) Klient może zarządzać swoimi usługami poprzez kontakt telefoniczny z Operatorem lub za pomocą poczty elektronicznej.
2) Numer telefonu oraz możliwe godziny kontaktu określone są na stronie pomoc.opoka.org.pl w sekcji Kontakt z Administratorem.

§ 9. Wymagania techniczne

1) Korzystanie z usług Operatora wymaga posiadania komputera połączonego z siecią Internet oraz wyposażonego w przeglądarkę internetową.

2) W celu modyfikacji plików źródłowych strony konieczne jest posiadanie oprogramowania będącego klientem FTP.

§ 10. Zasady odpowiedzialności Operatora

1) Operator ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Klientowi spowodowaną niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie Umowy jest następstwem okoliczności, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

2) Operator nie ponosi odpowiedzialności w szczególności za szkody powstałe w wyniku:

a) niezawinionego przez Operatora braku Dostępności usług hostingowych,
b) braku Dostępności usług hostingowych spowodowanych działaniem czynników i osób trzecich (awarie kabli, sprzętu lub oprogramowania w sieciach operatorów telekomunikacyjnych, komórkowych itp.), na które Operator nie miał wpływu oraz nie mógł im zapobiec,
c) nieprawidłowego korzystania z Usług hostingowych, w szczególności Operator nie ma możliwości podejmowania działań mających na celu zabezpieczenie konta e-mail Użytkownika przed zawinionym przez niego przepełnieniem konta, co może w skrajnych przypadkach doprowadzić do jego technicznej blokady, np. z powodu nieusuwania z serwera zaległej korespondencji lub z powodu sprowokowanego przez zachowanie Użytkownika tzw. mailbombingu,
d) podania nieprawdziwych lub niepełnych danych w Zamówieniu,
e) podania nieprawdziwych lub niepełnych Danych kontaktowych lub Danych bilingowych albo w wyniku braku zaktualizowania tych danych,
f) naruszenia postanowień Umowy lub Regulaminu przez Klienta,
g) działania siły wyższej, kataklizmów lub klęsk żywiołowych (np. huraganu, powodzi, pożaru itp.);
h) wykorzystania przez upoważnione lub nieupoważnione osoby trzecie danych dostępowych (nazwa użytkownika i hasło), niezależnie od przyczyny, która to spowodowała (udostępnienie danych dostępowych osobie trzeciej, brak należytego zabezpieczenia danych dostępowych, „złamanie” danych dostępowych itd.),
i) wykorzystania informacji, materiałów oraz oprogramowania pobranych z sieci Internet,
j) zaprzestania, ograniczenia lub niewłaściwego działania usług świadczonych w sposób ogólnie dostępny przez podmioty niezależne od Operatora,
k) niedostarczenie wiadomości poczty elektronicznej z przyczyn niezależnych od Operatora,
l) otrzymania lub wysłania przez Klienta lub Użytkownika wiadomości poczty elektronicznej zawierającej plik wirusa komputerowego,
m) ujawnienia treści wiadomości poczty elektronicznej, które nastąpi w wyniku ujawnienia przez Klienta lub Użytkownika danych dostępowych do konta poczty elektronicznej (tj. nazwy konta oraz hasła) lub, które nastąpi w wyniku innych zdarzeń, za które Operator nie ponosi odpowiedzialności.

3) Operator dołoży wszelkich starań, aby Usługi hostingowe były świadczone w sposób stały, nieprzerwany i na najwyższym poziomie. Jednakże Operator nie ponosi odpowiedzialności za żadne straty bezpośrednie, pośrednie, wypadkowe, wynikowe, szczególne lub moralne (nawet jeżeli wystąpienie takich szkód było możliwe do przewidzenia albo Operator został powiadomiony lub posiadał wiedzę o możliwości ich wystąpienia), wynikające z wypełnienia lub niewypełnienia któregokolwiek z warunków Umowy lub Regulaminu (w tym również za szkody poniesione przez Użytkowników), takie jak m.in. utrata przychodów lub spodziewanych zysków czy też utrata możliwości prowadzenia działalności.

4) W żadnym przypadku Operator nie będzie ponosił odpowiedzialności za szkody, których wartość będzie przewyższała wartość Opłat abonamentowych wniesionych przez Klienta w Okresie abonamentowym, w którym wystąpiła szkoda.
5) Klient może dochodzić roszczeń wobec Operatora na drodze sądowej dopiero po wyczerpaniu postępowania reklamacyjnego.

6) Operator zastrzega sobie prawo do:
a) sporadycznych, krótkich przerw w pracy Sieci, powodujących brak Dostępności usług hostingowych, bez podania przyczyn,
b) natychmiastowego zaprzestania świadczenia Usług hostingowych oraz odstąpienia od Umowy, w przypadku rażącego naruszenie przez Klienta lub Użytkownika postanowień Umowy lub Regulaminu,
c) zablokowania lub usunięcia konta pocztowego, którego nazwa sugeruje, że jest to konto wykorzystywane przez Operatora, co może wprowadzić w błąd innych Klientów lub Użytkowników,
d) zablokowania na serwerach Operatora określonych adresów nadawców wiadomości lub całych domen i adresów IP w przypadku:

 • naruszenia lub możliwości naruszenia prawnie chronionych dóbr Klientów lub Użytkowników przez nadawców tych wiadomości (w szczególności w przypadku rozsyłania Spamu), narażenia systemu pocztowego Operatora na straty lub niestabilność,
 • naruszenia Regulaminu lub Umowy.

7) Operator dokłada wszelkich starań, aby udostępniane Klientom i Użytkownikom w ramach Usług hostingowych rozwiązania techniczne były na możliwie najwyższym dostępnym poziomie technologicznym. Nie oznacza to jednak, że będą one zawsze wystarczające dla zabezpieczenia chroniącego w sposób zupełny zawartości kont Klientów i Użytkowników przed włamaniami osób trzecich lub złamaniem hasła, a także przed zainfekowaniem zawartości tych kont wirusami komputerowymi.

8) Operator zobowiązuje się do bieżącego informowania o planowanych Przerwach technicznych na stronach serwisu internetowego Operatora.

9) Operator nie ponosi odpowiedzialności za utratę danych dostępowych do zarządzania Usługami hostingowymi Operatora lub ich użycie przez nieuprawnioną osobę.

§ 11. Poczta elektroniczna – ochrona antywirusowa oraz filtr niechcianych wiadomości

1) Wiadomości poczty elektronicznej przesyłane do lub z serwerów, za pośrednictwem których Operator świadczy Usługi hostingowe są skanowane skanerem antywirusowym.

2) Operator informuje, że nie istnieją systemy antywirusowe, które posiadają stuprocentową skuteczność wykrywania wirusów komputerowych. Dlatego też Operator nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody, które zostaną wywołane działaniem wirusa.

3) W celu zwiększenia bezpieczeństwa danych Operator zaleca używanie na bieżąco aktualizowanego oprogramowania antywirusowego na komputerze lokalnym, za pośrednictwem którego obsługiwane są usługi poczty elektronicznej.
4) Operator wykorzystuje narzędzia antyspamowe lecz nie gwarantuje jednak pełnej skuteczności oprogramowania obsługującego filtr niechcianych wiadomości.

§ 12. Postępowanie reklamacyjne

1) Reklamacje mogą być zgłaszane w formie pisemnej (listem poleconym) lub za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: uslugi@opoka.org.pl.

Klient przesyła reklamację na adres Operatora: Fundacja Opoka, skwer kard. S. Wyszyńskiego 6, 01-015 Warszawa.
2) Reklamacja powinna zawierać co najmniej:
a) oznaczenie Klienta umożliwiające jego identyfikację w tym Dane kontaktowe Klienta,
b) określenie przedmiotu reklamacji wraz z podaniem powodów jej wniesienia,
c) datę i podpis Klienta lub osoby uprawnionej do reprezentowania Klienta.
3) Operator udzieli odpowiedzi na zgłoszoną reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
4) Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:

Klient będący Konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń: Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy. Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Operatorem. Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Operatorem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§ 13. Ochrona danych osobowych

1) Operator jest administratorem danych osobowych Klientów i przetwarza ich dane osobowe z zachowaniem zasad określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, dalej: RODO) oraz w ustawie z dn. 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000 t. jedn. z późn. zm., dalej: u.o.d.o.).

2) Operator przetwarza dane osobowe Klientów w celu realizacji postanowień Umowy oraz niniejszego Regulaminu, a podstawą przetwarzania jest niezbędność dla realizacji tej umowy. Dane przetwarzane są także w celu wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa i w celu wysyłki newslettera, jeżeli Klient wyrazi zgodę na jego otrzymywanie.

3) Klientowi przysługuje prawo dostępu do danych osobowych oraz prawo żądania ich sprostowania, ich usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania oraz inne prawa określone w informacji szczegółowej dostępnej pod adresem: https://opoka.org.pl/Prywatnosc

4)    W przypadku umów nieodpłatnych Operator nie obciąża Klienta opłatą za świadczenie usługi w zamian za dobrowolne wyrażenie przez Klienta zgody na otrzymywanie na adres poczty e-mail Klienta newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące działań oraz produktów i usług Operatora oraz newslettera zawierającego informacje handlowe dotyczące produktów i usług podmiotów współpracujących z Operatorem. Zgoda może być w dowolnym momencie cofnięta, przy czym jej wycofanie, przy jednoczesnym braku wystąpienia o zawarcie Umowy odpłatnej, uprawnia Operatora do rozwiązania Umowy w trybie określonym w §14.

§ 14. Rozwiązanie Umowy

1) Umowa może zostać wypowiedziana przez każdą ze stron z zachowaniem Okresu abonamentowego. W przypadku, gdy drugą stroną Umowy jest Konsument, Operator może wypowiedzieć Umowę jedynie ze wskazaniem ważnych przyczyn wypowiedzenia oraz w przypadkach wskazanych w Regulaminie.

2) Wypowiedzenie Umowy zawsze wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności, bez względu na formę, w jakiej Umowa została zawarta.

3) Klient ma prawo rozwiązania umowy przez złożenie na piśmie oświadczenia o odstąpieniu od Umowy (przesłanego za pośrednictwem operatora pocztowego bądź drogą elektroniczną na adres: uslugi@opoka.org.pl – w terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy.

4) Umowa wygasa:
a) w przypadku, o którym mowa w § 7 ust. 5 z zastrzeżeniem § 7 ust. 6 Regulaminu,
b) po okresie 14 dni od zawarcia Umowy, jeżeli w tym czasie nie została wniesiona Opłata abonamentowa.
c) po okresie 30 dni od rozpoczęcia kolejnego okresu abonamentowego, jeżeli nie została wniesiona Opłata abonamentowa.

5) Operator ma prawo do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia Usług hostingowych w przypadku:

a) rażącego naruszenia przez Klienta lub Użytkownika postanowień Regulaminu lub Umowy,
b) naruszenia przez Klienta lub Użytkownika obowiązujących przepisów prawa lub zasad Netykiety,
c) korzystania przez Klienta lub Użytkownika z Usług hostingowych niezgodnie z ich przeznaczeniem,
d) wykorzystywania przez Klienta lub Użytkownika Usług hostingowych w celu wyrządzenia szkody Operatorowi albo innym Klientom lub Użytkownikom.
e) podjęcia przez Klienta lub Użytkownika działań, które będą skutkowały niewykonaniem któregokolwiek z obowiązków wskazanych w § 5 ust. 2 w pkt. od h) do l) Regulaminu. W przypadku Klienta będącego Konsumentem Operator informuje go pisemnie o zamiarze przystąpienia do działań określonych w niniejszym ustępie wraz ze wskazaniem dokonanych naruszeń określonych w pkt a – e, wyznaczając jednocześnie termin, nie krótszy niż 3 dni, do ich zaprzestania. Jeżeli pomimo wyznaczenia terminu Klient będący Konsumentem nie zaniecha dokonania naruszeń określonych w pkt a – e, Operator ma prawo do wypowiedzenia umowy ze skutkiem natychmiastowym i zaprzestania świadczenia usług hostingowych.
f) w przypadku wskazanym w § 7 ust. 2 Regulaminu.

§ 15. Postanowienia końcowe

1) W przypadku jeżeli Umowa jest zawierana w formie pisemnej, postanowienia zawarte w Umowie, które są niezgodne z postanowieniami Regulaminu, zastępują niezgodne z Umową postanowienia Regulaminu.

2) Językiem właściwym dla umów zawieranych z Operatorem jest język polski.

3) W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności przepisy: kodeksu cywilnego, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz RODO i ustawy o ochronie danych osobowych.

4) Regulamin oraz Cennik usług są dostępne na stronie internetowej Operatora.

5) Treść Regulaminu może być bezpłatnie pozyskana, odtworzona i utrwalona przez Klienta w każdym czasie.

6) Operator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie oraz w Cenniku usług. W przypadku dokonania zmiany treści któregokolwiek z dokumentów wymienionych w zdaniu poprzednim, Operator zobowiązany jest poinformować Klienta o dokonanych zmianach na co najmniej trzydzieści dni przed datą ich wejścia w życie. Operator poinformuje Klienta o zmianach, o których mowa w zdaniu poprzednim za pośrednictwem poczty lub poczty elektronicznej w zależności od wyboru Operatora. Postanowienia nowego Regulaminu oraz Cennika usług wiążą druga Stronę, jeżeli nie wypowie ona Umowy w najbliższym terminie wypowiedzenia. W przypadku Klienta będącego Konsumentem zmiana Regulaminu oraz Cennika usług w zakresie wskazanym w art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. 2014 r., poz. 827), wiąże Klienta jeżeli Klient w najbliższym terminie wypowiedzenia Umowy wyrazi zgodę na wprowadzenie zmian poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej lub za pośrednictwem faksu lub poczty elektronicznej.

7) Nieistotne zmiany Regulaminu oraz Cennika usług, które pozostają bez wpływu na prawa i obowiązki Klienta nie stanowią zmiany warunków Umowy i nie są zmianami w rozumieniu niniejszego ustępu. Nieistotne zmiany, o których mowa w zdaniu poprzednim nie stanowią także podstawy do wypowiedzenia Umowy przez Klienta.

8) Postanowienia zawarte w ust. 7 nie mają zastosowania do Klientów będących Konsumentami.

9) Operator jest zwolniony z obowiązku zachowania terminu dla zawiadomienia Klientów, o którym mowa w § 15 ust. 6 Regulaminu jeżeli konieczność dokonania zmian w Regulaminie lub w Cenniku usług:

a) wynika z konieczności dostosowania treści wyżej wymienionych dokumentów do powszechnie obowiązujących przepisów prawa lub
b) jest związana z koniecznością niezwłocznego zapobieżenia stratom lub szkodom, które mogą ponieść: Operator, Klienci lub Użytkownicy w przypadku braku dokonania natychmiastowej zmiany treści Regulaminu lub Cennika usług.