Dane statystyczne dotyczące diecezji

Dane statystyczne dotyczące diecezji: powierzchnia, liczba mieszkańców, liczba katolików, dane o świątynich i wiele innych. Wszystkie dane opatrzone komentarzami.Wybrane dane statystyczne dotyczące diecezji wraz z komentarzami

  1. Powierzchnia, liczba mieszkańców, liczba katolików (szacunkowa), procent katolików
  2. Rodzaje parafii w poszczególnych diecezjach
  3. Parafie według liczby mieszkańców
  4. Rodzaje parafii w poszczególnych województwach
  5. Liczba kościołów i kaplic w poszczególnych diecezjach
  6. Liczba Samodzielnych Ośrodków Duszpasterskich w poszczególnych diecezjach

Tabela 1. Wybrane dane statystyczne dotyczące poszczególnych diecezji

Diecezja Powierzchnia Liczba mieszkańców (szacunkowa) Liczba katolików (szacunkowa) Procent katolików
białostocka 5550 446371 371 538 83,2
bielsko-żywiecka 3000 808 900 742 300 91,8
bizantyjska przemysko-warszawska 157000  

 

74000 X
częstochowska 6925 902 075 879 421 97,5
drohiczyńska 8000 308 700 212800 68,9
elbląska 9495 492 050 484 000 98,4
ełcka 11 000 450 000 430 000 95,6
gdańska 2500 976 778 917105 93,9
gliwicka 2250 765 000 694 000 90,7
gnieźnieńska 8530 1 033151 999 755 96,8
grecko-kat. wroclawsko-gdańska 200 000  

 

53000 X
kaliska 10800 769 000 758 555 98,6
katowicka 2400 1 700 000 1 650 000 97,1
kielecka 8319 820 000 810000 98,8
koszalińsko-kolobrzeska 15500 928 000 849 500 91,5
krakowska 5730 1 667 000 1616000 96,9
legnicka 8500 1 141 125 1 111 143 97,4
lubelska 9108 1 049 797 1 032 007 98,3
łomżyńska 11 500 581 172 574 656 98,9
łódzka 5200 1 545 000 1 465 000 94,8
opolska 8033 910000 870 400 95,6
ordynariat polowy X 800 000 760 000 95,0
pelplińska 13361 850 370 802 000 94,3
płocka 11 000 810000 778 000 96,0
poznańska 9700 1 621 000 1 558 500 96,1
przemyska 9750 822 000 818947 99,6
radomska 8000 953 000 950 000 99,7
rzeszowska 6000 605213 591 056 97,7
sandomierska 7850 729418 709 274 97,2
siedlecka 11 440 757152 736 904 97,3
sosnowiecka 2000 811 000 800 500 0" 7
szczecińsko-kamieńska 12754 1 078 800 1 000 000 92,7
tarnowska 7566 1 119000 1 116000 99,7
toruńska 5427 713400 685 600 96,1
warmińska 12000 733 000 705 000 96,2
warszawska 3350 1 523 000 1 445 000 94,9
warszawsko-praska 3300 1 171 000 1 110500 94,8
włocławska 10143 864 732 844 255 97,6
wrocławska 11 490 1 580039 1 470100 93,0
zamojsko-lubaczowska 8144 490 394 476 802 97,2
zielonogórsko-gorzowska 10805 1 063 000 942 000 88,6

 

W tabeli nr 1 zestawiono dane statystyczne dotyczące powierzchni, diecezji, szacunkową liczbę mieszkańców, szacunkową liczbę katolików oraz wskaźnik procentowy katolików. Już pobieżna analiza pozwala zorientować się, że ze względu na zajmowaną powierzchnię, diecezje katolickie w Polsce wykazują znaczne zróżnicowanie terytorialne. Pozwala to pogrupować je w następujący sposób: do 5 tys. km kw. - 7 diecezji, od 5 do 10 tys. km kw. - 20 diecezji oraz powyżej 10 tys. km kw. -12 diecezji. Z zestawienia wynika więc, że w strukturze administracji kościelnej dominują diecezje o średniej powierzchni liczące od 5-10 tys. km kw. Diecezje obrządku bizantyjskiego, greko-katolickiego oraz ordynariat polowy ze względu na swoją specyfikę rozciągają się na teren całego kraju. Wielkość powierzchni diecezji nie zawsze odzwierciedla liczbę mieszkańców. Okazuje się, że spośród 39 diecezji katolickich jedna trzecia liczy od 1,0 min. do 1,7 min. mieszkańców. Pozostałe zaś nie przekraczają miliona wahając się w granicach od 0,3 min. do 1,0 min mieszkańców. Na uwagę zasługują diecezje charakteryzujące się małą powierzchnią i równocześnie dużą liczbą mieszkańców. Tego typu diecezje to: katowicka (1,7 mln.), łódzka (1,5 min.), warszawska (1,5 min.) i warszawsko-praska (1,1 min.). Jak widać są to tereny wysoko zurbanizowane, dotyczących aglomeracji wielkomiejskich, skupiających szereg przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych. Stan ludności na tych obszarach jest więc wyższy niż gdzie indziej.

Cenną informacją dla każdej diecezji jest struktura wyznaniowa a zwłaszcza wskaźnik religijnej tożsamości. Na podstawie danych zawartych w tabeli nr 1 możemy powiedzieć, że zdecydowana większość mieszkańców poszczególnych diecezji jest katolikami. Niemniej wskaźnik ten w poszczególnych diecezjach jest nieco zróżnicowany i waha się w przedziale od 68,9% (diecezja drohiczyńska) do 99,7% (diecezje: radomska, tarnowska). Niski wskaźnik katolików w diecezji białostockiej i drohiczyńskiej można tłumaczyć współwystępowaniem na tych terenach kościoła prawosławnego .Jak już zaznaczyliśmy parafie możemy podzielić ze względu na typ (diecezjalne, zakonne) oraz ze względu na charakter tzn. miejsce położenia (miejską, miejsko-wiejską, wiejską). Zestawienie zawarte w tabeli nr 2 pokazuje, że na terenie wszystkich diecezji funkcjonuje 9886 parafii, których liczba w poszczególnych diecezjach jest dość zróżnicowana. Okazuje się, że są diecezje w ramach których istnieje około 400 parafii (krakowska - 412; opolska - 395; poznańska - 410; tarnowska - 441; wrocławska - 405) jak również takie, na terenie których liczba parafii nie przekracza 100 (białostocka - 92; drohiczyńska - 93). Z tego wynika, że liczba parafii jest bardziej uzależniona od stopnia urbanizacji niż powierzchni diecezji.

Ze względu na typ parafii 9253 spośród nich prowadzonych jest przez duchowieństwo diecezjalne (co stanowi 93,6% ogółu) oraz 633 przez duchowieństwo zakonne (co stanowi 6,4% ogółu). Wskazuje to na fakt, że udział duchowieństwa zakonnego w pracy duszpasterskiej na terenach diecezji jest zdecydowanie niższy niż księży diecezjalnych i kształtuje się w granicach od 1,1% (białostocka) do 16,5% (szczecińsko-kamieńska), nie licząc obrządku bizantyjskiego (17,2%). Przykładowo w diecezjach, białostockiej, łomżyńskiej, płockiej, poznańskiej i zamojsko--lubaczowskiej zdecydowanie rzadziej kierują parafiami zakonnicy niż w takich diecezjach jak: gdańska, krakowska, szczecińsko-kamieńska, warszawska czy wrocławska. W pierwszej grupie wskaźnik ten wynosi średnio 2,5% zaś w drugiej 14%. A zatem, w strukturze organizacyjnej diecezji polskich zdecydowanie dominują parafie kierowane przez duchowieństwo diecezjalne.

Tabela 2. Rodzaje parafii w poszczególnych diecezjach

Diecezja Typ parafii Charakter parafii Liczba parafii
diecezjalna zakonna miejska miejska-wiejska wiejska
  liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %  
Ogółem 9253 93,6% 633 6,4% 1871 18,9% 1535 15,5% 6480 65,5% 9886
białostocka 91 98,9% 1 1,1% 16 17,4% 23 25,0% 53 57,6% 92
bielsko-żywiecka 188 92,2% 16 7,8% 37 18,1% 35 17,2% 132 64,7% 204
częstochowska 289 96,7% 10 3,3% 70 23,4% 38 12,7% 191 63,9% 299
bizantyjska przemysko -warszawska 53 82,8% 11 17,2% 13 20,3% 30 46,9% 21 32,8% 64
drohiczyńska 90 96,8% 3 3,2% 2 2,2% 14 15,1% 77 82,8% 93
elbląska 140 89,7% 16 10,3% 26 16,7% 28 17,9% 102 65,4% 156
ełcka 133 90,5% 14 9,5% 21 14,3% 32 21,8% 94 63,9% 147
gdańska 154 89,0% 19 11,0% 94 54,3% 20 11,6% 59 34,1% 173
gliwicka 134 89,3% 16 10,7% 59 39,3% 30 20,0% 61 40,7% 150
gnieźnieńska 316 96,0% 13 4,0% 59 17,9% 56 17,0% 214 65,0% 329
kaliska 255 92,7% 20 7,3% 31 11,3% 39 14,2% 205 74,5% 275
katowicka 300 96,5% 11 3,5% 154 49,5% 40 12,9% 117 37,6% 311
kielecka 288 95,7% 13 4,3% 24 8,0% 37 12,3% 240 79,7% 301
koszalińsko-kołobrzeska 201 89,3% 24 10,7% 37 16,4% 51 22,7% 137 60,9% 225
krakowska 355 86,2% 57 13,8% 90 21,8% 38^ 9,2% 284 68,9% 412
legnicka 269 90,9% 27 9,1% 76 25,7% 53 17,9% 167 56,4% 296
lubelska 244 96,8% 8 3,2% 40 15,9% 36 14,3% 176 69,8% 252
łódzka 194 93,3% 14 6,7% 76 36,5% 50 24,0% 82 39,4% 208
łomżyńska 169 97,7% 4 2,3% 9 5,2% 32 18,5% 132 76,3% 173
łowicka 154 95,1% 8 4,9% 8 4,9% 30 18,5% 124 76,5% 162
opolska 381 96,5% 14 3,5% 26 6,6% 48 12,2% 321 81,3% 395
ordynariat polowy 84 100,0%     79 94,0% 5 6,0%     84
pelplińska 287 95,3% 14 4,7% 22 7,3% 33 11,0% 246 81,7% 301
płocka 238 97,9% 5 2,1% 16 6,6% 38 15,6% 189 77,8% 243
poznańska 398 97,1% 12 2,9% 83 20,2% 82 20,0% 245 59,8% 410
przemyska 365 95,5% 17 4,5% 40 10,5% 32 8,4% 310 81,2% 382
radomska 290 97,0% 9 3,0% 53 17,7% 36 12,0% 210 70,2% 299
rzeszowska 213 96,8% 7 3,2% 26 11,8% 32 14,5% 162 73,6% 220
sandomierska 228 96,2% 9 3,8% 25 10,5% 35 14,8% 177 74,7% 237
siedlecka 234 96,3% 9 3,7% 12 4,9% 34 14,0% 197 81,1% 243
sosnowiecka 150 95,5% 7 4,5% 79 50,3% 18 11,5% 60 38,2% 157
szczecińsko-kamieńska 223 83,5% 44 16,5% 56 21,0% 55 20,6% 156 58,4% 267
tarnowska 427 96,8% 14 3,2% 31 7,0% 45 10,2% 365 82,8% 441
toruńska 182 94,8% 10 5,2% 33 17,2% 24 12,5% 135 70,3% 192
warszawsko-praska 141 94,0% 9 6,0% 61 40,7% 29 19,3% 60 40,0% 150
warmińska 222 89,5% 26 10,5% 23 9,3% 49 19,8% 176 71,0% 248
warszawska 171 85,5% 29 14,5% 91 45,5% 33 16,5% 76 38,0% 200
włocławska 242 94,5% 14 5,5% 26 10,2% 52 20,3% 178 69,5% 256
wrocławska 355 87,7% 50 12,3% 90 22,2% 70 17,3% 245 60,5% 405
zamojsko-lubaczowska 173 98,3% 3 1,7% 7 4,0% 18 10,2% 151 85,8% 176
zielonogórsko-gorzowska 232 89,9% 26 10,1% 50 19,4% 55 21,3% 153 59,3% 258

 

Ze względu na charakter parafii rozróżniamy parafie miejskie, miejsko-wiejskie oraz wiejskie, których ogólny wskaźnik kształtuje się odpowiednio: 18,9%, 15,5% oraz 65,5%. Rozkład taki dowodzi, iż na terenie Polski mamy do czynienia z dominacją parafii o charakterze wiejskim. Różnie to oczywiście wygląda w poszczególnych diecezjach. Przykładowo diecezja gdańska, katowicka, sosnowiecka i warszawska posiadają blisko połowę swych parafii w ośrodkach miejskich. Natomiast w diecezji drohiczyńskiej, kieleckiej, łomżyńskiej, łowickiej, pelplińskiej, tarnowskiej, warmińskiej oraz zamojsko-lubaczowskiej ok. 80% parafii obejmuje tereny wiejskie. Wskaźnik parafii o charakterze miejsko-wiejskim nie jest wysoki i waha się w granicach od 8,4% do 25% wszystkich parafii w danej diecezji.

 

Tabela 3. Parafie według liczby mieszkańców

Liczba mieszkańców w parafii Liczba parafii Procent
500 mieszkańców i poniżej 249 2,6
501 do 599 mieszkańców 1177 12,4
1000 do 1999 mieszkańców 3016 31,7
2000 do 2999 mieszkańców 1531 16,1
3000 do 3999 mieszkańców 855 9,0
4000 do 4999 mieszkańców 534 5,6
5000 do 5999 mieszkańców 318 3,3
6000 do 6999 mieszkańców 270 2,8
7000 do 7999 mieszkańców 207 2,2
8000 do 8999 mieszkańców 160 1,7
9000 do 9999 mieszkańców 151 1,6
10000 do 14999 mieszkańców 516 5,4
1 5000 do 1 9999 mieszkańców 245 2,6
20000 do 24999 mieszkańców 87 ,9
25000 do 29999 mieszkańców 35 ,4
30000 do 34999 mieszkańców 16 ,2
35000 do 35999 mieszkańców 5 ,1
40000 mieszkańców i powyżej 4 ,0


Ważną cechą określającą parafię jest jej liczebność, która jak wiemy często zależy od powierzchni oraz lokalizacji. Tabela nr 3 wprawdzie nie uwzględnia tych zależności przedstawia jednak wskaźniki parafii w skali ogólnokrajowej ze względu na stan liczbowy parafian. Ilustracja danych zawartych w tabeli pokazuje, że najliczniejszą grupę stanowią parafie liczące od 1,0 tys. do 2,0 tys. (31,7%), nieco mniej jest tych od 2,0 tys. do 3,0 tys. (16,1%) oraz od 0,5 do 0,6 tys. (12,4%) mieszkańców. Zdecydowanie do rzadkości należą parafie mieszczące się w granicach powyżej 20,0 tys. do 40,0 tys. mieszkańców (łącznie 1,6%). Z tego wynika, że mamy do czynienia z dążeniem do tworzenia parafii średniej wielkości, w której łatwiej o kontakt pomiędzy duszpasterzami a wiernymi.

Tabela 4. Rodzaje parafii w poszczególnych województwach

Województwo Typ parafii Charakter parafii Liczba parafii
diecezjalna zakonna miejska miejska-wiejska wiejska
Ogółem 9253 93,6% 633 6,4% 1871 18,9% 1535 15,5% 6480 65,5% 9886
  liczba % liczba % liczba % liczba % liczba %  
dolnośląskie 623 87,4% 90 12,6% 176 24,7% 123 17,3% 414 58,1% 713
kujawsko-pomorskie 511 94,6% 29 5,4% 106 19,6% 81 15,0% 353 65,4% 540
lubelskie 578 97,6% 14 2,4% 66 11,1% 73 12,3% 453 76,5% 592
lubuskie 215 90,0% 24 10,0% 47 19,7% 52 21,8% 140 58,6% 239
łódzkie 544 95,3% 27 4,7% 99 17,3% 106 18,6% 366 64,1% 571
małopolskie 854 91,4% 80 8,6% 139 14,9% 89 9,5% 706 75,6% 934
mazowieckie 962 94,6% 55 5,4% 221 21,7% 161 15,8% 635 62,4% 1017
opolskie 436 96,7% 15 3,3% 29 6,4% 56 12,4% 366 81,2% 451
podkarpackie 786 96,8% 26 3,2% 80 9,9% 101 12,4% 631 77,7% 812
podlaskie 274 97,5% 7 2,5% 34 12,1% 58 20,6% 189 67,3% 281
pomorskie 486 92,7% 38 7,3% 135 25,8% 70 13,4% 319 60,9% 524
śląskie 886 94,1% 56 5,9% 378 40,1% 142 15,1% 422 44,8% 942
świętokrzyskie 405 95,5% 19 4,5% 57 13,4% 57 13,4% 310 73,1% 424
warmińsko-mazurskie 443 88,2% 59 11,8% 67 13,3% 112 22,3% 323 64,3% 502
wielkopolskie 884 95,8% 39 4,2% 151 16,4% 164 17,8% 608 65,9% 923
zachodniopomorskie 366 86,9% 55 13,1% 86 20,4% 90 21,4% 245 58,2% 421

 

Przeprowadzona 1 stycznia 2000 r. reforma administracyjna kraju podzieliła Polskę na 16 województw o zróżnicowanej powierzchni oraz różnym potencjale demograficznym, co przekłada się również na liczbę i stan parafii w poszczególnych województwach. Tabela nr 4 uwzględniając nowy podział pokazuje siatkę parafii ze względu na ich liczbę, typ oraz charakter. Okazuje się, że największa liczba parafii występuje w województwach: mazowieckim (1017), śląskim (942), małopolskim (934) oraz wielkopolskim (923). Najmniejszą liczbę parafii widzimy w województwach: lubuskim (239) oraz podlaskim (281).

Podział parafii ze względu na typ pokazuje z kolei, że na terenie każdego województwa znajdują się zarówno parafie prowadzone przez duchowieństwo diecezjalne jak i duchowieństwo zakonne. Przy czym, jak to już wcześniej zauważono, przeważają parafie typu diecezjalnego. Niemniej spośród 16 województw 4 z nich, a więc dolnośląskie, lubuskie, warmińsko-mazurskie oraz zachodniopomorskie są obszarami, na terenie których wskaźnik parafii zakonnych przekracza 10% ogółu parafii. Na uwagę zasługuje województwo lubuskie, które charakteryzuje się ogólnie małą liczbą parafii a równocześnie co dziesiąta z nich kierowana jest przez duchowieństwo zakonne.

Ze względu na charakter parafii, a więc lokalizację, wszystkie województwa podobnie jak diecezje, posiadają parafie o charakterze miejskim, miejsko-wiejskim oraz wiejskim. Najwięcej parafii miejskich zlokalizowanych jest w województwach: dolnośląskim (24,7%), mazowieckim (21,7%), pomorskim (25,8%) i śląskim (40,1%). Parafie wiejskie dominują zaś w następujących województwach: lubelskim (76,5%), małopolskim (75,6%), opolskim (81,2%), podkarpackim (77,7%) i świętokrzyskim (73,1%). Charakter parafii miejsko-wiejskiej występuje również we wszystkich województwach i ich wskaźnik waha się w granicach od 9,5% do 22,3%.

Tabela 5. Liczba kościołów i kaplic w poszczególnych diecezjach

Diecezja Liczba kościołów parafialnych Liczba kaplic pełniących funkcję kościołów parafialnych W tym w budowie (niezależnie od kategorii)
Ogółem 9839 485 660
gnieźnieńska 297 7 10
grecko-kat. wroctawsko-gdańska 16    
kaliska 261 8  
katowicka 301 10 25
kielecka 267 25 17
koszalińsko-kołobrzeska 203 20 20
krakowska 386 12 13
legnicka 258 0 32
lubelska 243 13 19
łomżyńska 162 10 13
łowicka 160 -  
łódzka 195 14 44
opolska 394 1 1
ordynariat polowy 40 - 6
pelplińska 285 10 8
płocka 231 11 5
poznańska 404 9 9
przemyska 370 12 7
radomska 299   17
rzeszowska 217 5 20
sandomierska 224 6 4
siedlecka 242 - 13
sosnowiecka 142 15 15
szczecińsko-kamieńska 716 19 11
tarnowska 434 3 39
toruńska 179 8 8
warmińska 211 36 36
warszawska 190 10 10
warszawsko-praska 153 2 13
włocławska 245 11 10
wrocławska 389 10 23
zamojsko-lubaczowska 174 0 11
zielonogórsko-gorzowska 245 6 5

 

Infrastrukturę sakralną tworzą między innymi zabudowania z przeznaczeniem do sprawowania kultu. Będą to najczęściej kościoły parafialne oraz kaplice pełniące taką funkcję. Tabela nr 5 uwzględniająca tego typu obiekty pokazuje, że na terenach wszystkich diecezji znajduje się obecnie 9839 kościołów parafialnych oraz 485 kaplic. Równocześnie w 616 przypadkach trwają prace budowlane związane ze wznoszeniem obiektów o takim charakterze. Jak wcześniej wykazaliśmy liczba parafii (łącznie z diecezjami bizantyjską, greko-katolicką oraz ordynariatem polowym) wynosi 9886, co nie pokrywa się z liczbą kościołów parafialnych.

Mimo że na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat wzrasta liczba nowo wybudowanych świątyń, w dalszym ciągu nie wszystkie parafie posiadają własny kościół. Liczba wznoszonych budowli sakralnych wskazuje na dynamikę inwestycyjną i potrzeby duszpasterskie danej diecezji. Spośród nich na czoło, pod względem nowo powstających obiektów sakralnych, wysuwają się diecezje: drohiczyńska (93) i łódzka (44), a następnie gdańska (30), lubelska (32), tarnowska (39) oraz warszawska (36). W pozostałych przypadkach inwestycje budowlane prowadzone są mniej intensywnie, co może wskazywać na występowanie wystarczającej liczby kościołów i kaplic. Jednocześnie aktualne dane statystyczne podają, że większość kościołów i kaplic w Polsce posiada strukturę murowaną (65,9%), pozostałe zaś zbudowane są z drewna (8,2%) bądź innych materiałów (20,%). Istnieją również parafie, w których miejsce kultu spełniają lokale zastępcze.

Tabela 6. Liczba kościołów nieparafialnych w poszczególnych diecezjach

Diecezja Liczba kościołów nieparafialnych diecezjalnych Liczba kościołów nieparafialnych zakonnych Ogółem
Ogółem 3674 248 3922
białostocka 1   1
bielsko-żywiecka 19 5 24
bizantyjska przemysko-warszawska - 1 1
częstochowska 3 7 10
drohiczyńska 88 1 89
elbląska 105 30 135
ełcka 90   90
gdańska 27 7 34
gliwicka 28 3 31
gnieźnieńska 35 1 36
grecko-kat. wroctawsko-gdańska      
kaliska 134 2 136
katowicka 14 1 15
kielecka 3 2 5
koszalińsko-kolobrzeska 364 1 365
krakowska 34 36 70
legnicka 242 29 271
lubelska 16 8 24
łomżyńska 37 1 38
łowicka 20 5 25
łódzka 195 14 209
opolska 142 6 148
ordynariat polowy     -
pelplińska 159 3 162
płocka 56 2 58
poznańska 76 10 86
przemyska 265 2 267
radomska 98 13 111
rzeszowska 107 2 109
sandomierska 4 1 5
siedlecka 5 2 7
sosnowiecka 12 - 12
szczecińsko-kamieńska 1 - 1
tarnowska 39 7 46
toruńska 24 2 26
warmińska 50 1 51
warszawska 72 15 87
warszawsko-praska 3 1 4
włocławska 32 1 33
wrocławska 359 20 379
zamojsko-lubaczowska 178 5 183
zielonogórsko-gorzowska 537 1 538

Działalność duszpasterska - jak wiemy - nie skupia się jedynie wokół kościoła parafialnego ale również rozciąga na inne kościoły np. rektorskie. Pewnym uzupełnieniem statystyki parafialnej są dane na temat tego rodzaju kościołów określanych mianem nieparafialnych, a w których posługę duszpasterską sprawują zarówno duchowni diecezjalni, co i zakonni.

Tabela 7. Liczba Samodzielnych Ośrodków Duszpasterskich w poszczególnych diecezjach

Diecezja Liczba Sam. Ośrod. Duszp. diecezjalnych Liczba Sam. Ośrod. Duszp. zakonnych Ogółem
Ogółem 206 84 290
białostocka 2   2
bielsko-żywiecka 3    
bizantyjska przemysko-warszawska - - -
częstochowska - - -
drohiczyńska 1 - 1
elbląska 23 5 28
ełcka - - -
gdańska -    
gliwicka - - -
gnieźnieńska - - -
grecko-kat. wrocławsko-gdańska  

 

 

 

-
kaliska - - -
katowicka 3 1 4
kielecka 2 12 14
koszalińsko-kołobrzeska -   -
krakowska 5 11 16
legnicka 4   4
lubelska 1   1
łomżyńska 2   2
łowicka 1   1
łódzka 1 15 16
opolska 1   1
ordynariat polowy 103   103
pelplińska - - -
płocka 1 2 3
poznańska 1 2 3
przemyska 6 2 8
radomska 1 - 1
rzeszowska 5   5
sandomierska 5 - 5
siedlecka - - -
sosnowiecka - - -
szczecińsko-kamieńska - - -
tarnowska 7   7
toruńska - 1 1
warmińska 19 4 23
warszawska 2 28 30
warszawsko-praska 2   2
włocławska - - -
wrocławska 4 1 5
zamojsko-lubaczowska -   -
zielonogórsko-gorzowska 1   1

 

Uzupełnieniem charakterystyki polskich parafii są dane na temat działalności Samodzielnych Ośrodków Duszpasterskich. Odpowiadając na zapotrzebowanie różnych grup, ruchów i stowarzyszeń, rozwijają szeroką działalność na terenach niektórych diecezji. Ogółem we wszystkich diecezjach ich liczba sięga obecnie 290 ośrodków. Podobnie jak i w poprzednich zestawieniach i tu większość z nich jest prowadzona przez duchowieństwo diecezjalne (206), zaś zakonnicy kierują 84 takimi ośrodkami. Rozkład na wszystkie diecezje pokazuje, iż największą liczbę z nich posiada Ordynariat Polowy (103) co wypływa z jego specyfiki duszpasterskiej. Oprócz niego działalność tego typu rozwijana jest w diecezji warszawsko-praskiej (30), elbląskiej (28) warmińskiej (23) oraz krakowskiej (16), łódzkiej (16) i kieleckiej (14). W pozostałych diecezjach liczba takich ośrodków jest niewielka i nie przekracza dziesięciu.


opr. JU/PO

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama