Reskrypty "ex audientia Ss.mi"

Reskrypty dotyczące norm postępowania w przypadkach nadużyć seksualnych z 3 i 6 grudnia 2019 r.

Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji udzielonej 4 października 2019 r. niżej podpisanemu kardynałowi Sekretarzowi Stanu oraz niżej podpisanemu kardynałowi Prefektowi Kongregacji Nauki Wiary postanowił wprowadzić następujące modyfikacje w Normae de gravioribus delictis, które są zastrzeżone do osądu przez Kongregację Nauki Wiary, o czym mowa w motu proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela» św. Jana Pawła II, z 30 kwietnia 2001 r., zmodyfikowanych przez Rescriptum ex Audientia SS.mi z 21 maja 2010 r., podpisane przez ówczesnego prefekta Kongregacji Nauki Wiary, kard. Williama Levadę:

Artykuł 1

Art. 6, § 1, 2° Sacramentorum Sanctitatis Tutela zostaje w całości zastąpiony przez następujący tekst:

«nabywanie albo przechowywanie, lub rozpowszechnianie w celach lubieżnych materiałów pornograficznych, przedstawiających nieletnich poniżej osiemnastego roku życia, przez duchownego — w jakikolwiek sposób i za pomocą jakiegokolwiek urządzenia».

Artykuł 2

§ 1 — Art. 13 Sacramentorum Sanctitatis Tutela zostaje w całości zastąpiony przez następujący tekst:

«Adwokatem i prokuratorem może być wierny, który zostaje zatwierdzony przez przewodniczącego kolegium, posiadający doktorat z prawa kanonicznego».

§ 2 — Art. 14 Sacramentorum Sanctitatis Tutela zostaje w całości zastąpiony przez następujący tekst:

«W innych trybunałach natomiast odnośnie do spraw, o których mowa w niniejszych normach, mogą ważnie sprawować urzędy sędziego, promotora sprawiedliwości i notariusza wyłącznie kapłani».

Ojciec Święty rozporządził, aby niniejsze Rescriptum zostało opublikowane na łamach «L'Osservatore Romano», a także w Acta Apostolicae Sedis i weszło w życie od 1 stycznia 2020 r.

Watykan, 3 grudnia 2019 r.

Kard. PIETRO PAROLIN
Sekretarz Stanu

Kard. LUIS FRANCISCO LADARIA
Prefekt Kongregacji Nauki Wiary


RESCRIPTUM EX AUDIENTIA SS.MI

Ojciec Święty Franciszek podczas audiencji udzielonej 4 grudnia 2019 r. Jego Ekscelencji abpowi Edgarowi Penii Parra, substytutowi do spraw ogólnych w Sekretariacie Stanu, postanowił wydać instrukcję Sulla riservatezza delle cause (Dotyczącą poufności spraw), załączoną do niniejszego Rescriptum i stanowiącą jego integralną część.

Ojciec Święty rozporządził, że będzie ono obowiązywało niezmiennie i stale, niezależnie od jakiegokolwiek rozporządzenia przeciwnego, nawet jeśli zasługiwałoby na specjalną wzmiankę, i że zostanie promulgowane przez opublikowanie na łamach «L'Osservatore Romano» i wejdzie w życie od zaraz, a następnie zostanie opublikowane w oficjalnym komentarzu Acta Apostolicae Sedis.

Watykan, 6 grudnia 2019 r.

Kard. PIETRO PAROLIN
Sekretarz Stanu

INSTRUKCJA
Dotycząca poufności spraw

1. Tajemnica papieska nie obejmuje zgłoszeń, procesów i decyzji dotyczących przestępstw, o których mowa:

a) w art. 1 motu proprio «Vos estis lux mundi» z 7 maja 2019 r.;

b) w art. 6 Normae de gravioribus delictis, które są zastrzeżone do osądu Kongregacji Nauki Wiary, o czym mowa w motu proprio «Sacramentorum Sanctitatis Tutela» św. Jana Pawła II, z 30 kwietnia 2001 r., z późniejszymi modyfikacjami.

2. Wyłączenie z tajemnicy papieskiej zachodzi również wtedy, gdy te przestępstwa zostały popełnione w zbieżności z innymi przestępstwami.

3. W przypadku spraw, o których mowa w punkcie 1, informacje są przetwarzane w taki sposób, by zagwarantować ich bezpieczeństwo, integralność i poufność, zgodnie z kanonami 471, 2° KPK i 244 § 2, 2° KKKW, w celu ochrony dobrej reputacji, wizerunku i prywatności wszystkich osób, których dotyczą.

4. Tajemnica urzędowa nie stanowi przeszkody w wypełnianiu obowiązków ustanowionych w każdym miejscu przez prawa państwowe, w tym ewentualnych obowiązków zgłaszania, jak również realizacji wniosków wykonawczych cywilnych organów sądowych.

5. Osobie zgłaszającej, osobie, która twierdzi, że została znieważona, oraz świadkom nie może być narzucone żadne zobowiązanie do milczenia odnośnie do faktów, będących przedmiotem sprawy.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama