Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Anna Wieczorek

Żydzi mesjańscy[hebr.  jehudim meszichim יהודים משיחיים (l. mn.), jehudi meszichi יהודי משיחי (l. poj.)].

Historia Żydów mesjańskich to historia początków chrześcijaństwa. Pierwsi wyznawcy Jezusa to właśnie wspólnota Żydów, którą dzisiejsi chrześcijanie nazywają pierwotnym kościołem. Uznając Jeszuę (Jezusa) za Mesjasza stali się przedmiotem zaciekłych prześladowań ze strony swoich rodaków (Dzieje 13:50, 22:4-5), pomimo faktu, iż w pełni respektowali przepisy Zakonu, zgodnie ze słowami Jezusa:

„Nie mniemajcie, że przyszedłem rozwiązać zakon albo proroków; nie przyszedłem rozwiązać, lecz wypełnić. Bo zaprawdę powiadam wam: Dopóki nie przeminie niebo i ziemia, ani jedna jota, ani jedna kreska nie przeminie z zakonu, aż wszystko to się stanie. Ktokolwiek by tedy rozwiązał jedno z tych przykazań najmniejszych i nauczałby tak ludzi, najmniejszym będzie nazwany w Królestwie Niebios; a ktokolwiek by czynił i nauczał, ten będzie nazwany wielkim w Królestwie Niebios. Albowiem powiadam wam: Jeśli sprawiedliwość wasza nie będzie obfitsza niż sprawiedliwość uczonych w Piśmie i faryzeuszów, nie wejdziecie do Królestwa Niebios” (Mat. 5:17-20, BW). 

Od Dnia Pięćdziesiątnicy, kiedy to został wylany Duch Święty na ok. 120 uczniów Jezusa (Dzieje 1:15, 2:1), następuje gwałtowny przyrost jego wyznawców. Tylko w tym bowiem dniu w Mesjasza uwierzyło blisko 3 tysiące osób (Dzieje 2:41). Byli to Żydzi i prozelici, którzy zgodnie z Prawem Zakonu, przybyli do Jeruzalem z okazji Święta Szawuot. 

Ta pierwotna społeczność składała się wyłącznie z Żydów mesjanistycznych zwanych wtedy nazarejczykami. Po raz pierwszy nazwano ich chrześcijanami (gr. Χριστιανός) w Antiochii (Dzieje 11:26). To greckie słowo, pochodzące od słowa Хριστός (Chrystus), oznacza ludzi należących do Chrystusa, czyli Mesjasza.

Wierzący w Jezusa Żydzi nadal zachowywali przepisy Zakonu (Dzieje 21:26), wszystkie święta nadane przez Boga za pośrednictwem Mojżesza (Dzieje 20:6, 20:16b, 25:8), modlili się w Świątyni (Dzieje 2:46, 3:1, 22:17) i chodzili do synagog (Dzieje 9:20, 13:14-15, 14:1). 

Można więc rzec, że ten pierwotny kościół bardzo różnił się od współczesnego chrześcijaństwa. Pierwsza chrześcijańska gmina w Jerozolimie — wraz ze swoim biskupem, który był obrzezanym Żydem — była wierna nakazom Tory (Rzym. 2:13) i tradycji żydowskiej, w pełni jednak świadoma, iż nie na podstawie Zakonu, lecz przez Chrystusa dostępują usprawiedliwienia (Rzym. 5:1, 9 por. Jakuba 2:14-24) — szerzej na ten temat tutaj

Obfite błogosławieństwo Boże ciągle pomnażało ich liczbę:

„A Słowo Boże rosło i poczet uczniów w Jerozolimie bardzo się pomnażał, także znaczna liczba kapłanów przyjmowała wiarę” (Dzieje 6:7, BW). 

„Tymczasem kościół, budując się i żyjąc w bojaźni Pańskiej, cieszył się pokojem po całej Judei, Galilei i Samarii, i wspomagany przez Ducha Świętego, pomnażał się” (Dzieje 9:31, BW).

„Widzisz, bracie, ile to jest tysięcy Żydów, którzy uwierzyli, a wszyscy gorliwie trzymają się Zakonu” (Dzieje 21:20b)

Pierwszym poganinem, któremu przedstawiona została Dobra Nowina o Mesjaszu był bardzo pobożny rzymski setnik Korneliusz (Dzieje 10:1-4). Stało się to dopiero jakieś 3,5 roku po dniu Pięćdziesiątnicy (ok. 34 r n.e.). Wówczas uwierzył w Jezusa on oraz jego domownicy (Dzieje 10:28, 45-48). Od tego czasu do zborów mesjańskich zaczęło przybywać coraz więcej pogan (Dzieje 28:28).

Wskutek wielu różnych czynników, zbory coraz bardziej zatracały swoją żydowskość. Z jednej strony przyczyniła się do tego decyzja Sanhedrynu z Jawne (ok. 90 r.n.e.), która oficjalnie wyklęła wszystkich żydów mesjańskich, a z drugiej narastający antysemityzm spowodowany ówczesną sytuacją polityczną. Ta powszechna dla pierwotnych społeczności mesjańskich żydowskość została zupełnie odcięta od chrześcijaństwa na skutek prześladowań Żydów w dalszych wiekach oraz potępiania wszystkiego co żydowskie, aż do niepojętego paradoksu. Oto ci, dzięki którym poganie przyjęli Ewangelię stali się jej ofiarami. Chrześcijańskie wojny krzyżowe i przymusowe nawracanie Żydów (chrzest pod groźbą śmierci, palenie synagog, masowe pogromy) wytworzyły w nich uzasadnioną niechęć do chrześcijaństwa. 

Długie wieki trzeba było czekać na powrót do korzeni. W XIX wieku z coraz większą siłą na światło dzienne zaczął przebijać się ruch mesjański. Takiego określenia użyto w 1895 roku dla określania grup judeo-chrześcijańskich. Bynajmniej nie był to jakiś nowy ruch religijny próbujący dopasować swą ideologię do starożytnych chrześcijańskich korzeni. Wręcz przeciwnie, gdyż na przestrzeni wieków zawsze istnieli Żydzi wierzący, iż Jezus był żydowskim Mesjaszem. Obecnie jednak następuje dynamiczny wzrost liczby kongregacji mesjańskich na całym świecie. Jest to znak czasów, zgodnie z tym, co zapowiedział Żydom Jezus:

„Albowiem powiadam wam: Nie ujrzycie mnie odtąd, aż powiecie: Błogosławiony, który przychodzi w imieniu Pańskim” (Mat. 23:39, BW).

Apostoł Paweł napisał:

„...chcę wam, bracia, odsłonić tę tajemnicę: zatwardziałość przyszła na część Izraela aż do czasu, gdy poganie w pełni wejdą, i w ten sposób będzie zbawiony cały Izrael, jak napisano: Przyjdzie z Syjonu wybawiciel i odwróci bezbożność od Jakuba” (Rzym. 11:25b-26, BW) — więcej na ten temat tutaj

Liczbę współczesnych Żydów mesjańskich szacuje się obecnie na ok. 1,5 mln. Tworzą oni własne kongregacje (synagogi), w których uwielbiają Boga w jedyny w swoim rodzaju sposób. Jest to połączenie bogatego dziedzictwa wielowiekowego nauczania Tory w kontekście Mesjasza, na którym znajduje ona swoje wypełnienie. Tworzą również wspaniałą muzykę, która ma niepowtarzalny urok — głęboko zakorzeniona w tradycji Izraela, a przy tym równie głęboko przesiąknięta Duchem Ewangelii (dział linki — muzyka mesjańska).  

Więcej na temat Żydów Mesjańskich w publikacji: "Powót do korzeni" (źródło:  http://www.jezus-izrael-zydzi.pl/htm/ksiazki/resztkaizraelapowraca.pdf).

Konferencja mesjańska - Gdańsk 2009

Pismo Święte mówi, że gdy Izrael dojdzie do swojej pełni, będzie to bogactwem narodów i zapowiedzią zmartwychwstania (Rzym 11:12.15). Z jednej strony Kościół potrzebuje dziś Izraela, a z drugiej strony Izrael potrzebuje Kościoła. Konferencja jest spotkaniem Żydów mesjańskich i chrześcijan z nie - żydowskich kościołów na wspólnym uwielbieniu Jezusa i słuchaniu tego, co Bóg mówi do swojego ludu.

Ukraina jest obecnie świadkiem duchowego poruszenia, którego rezultatem jest powstawanie wspólnot mesjańskich. W jedności Żydzi i nie - Żydzi czczą razem Mesjasza Jeszuę (Jezusa Chrystusa). Towarzyszy temu ogromna ilość znaków i cudów. Chorzy powstają z wózków inwalidzkich, znikają guzy, leczone są infekcje HIV.

Usługujący: Członkowie mesjańskich wspólnot żydowskich z Ukrainy: Rabin Vadim Kildysz z Berdyczewa wraz z żoną, Rabin Sergiej Czuprina ze Smiełej wraz z żoną i Rabin Sergiej Pilczak ze Lwowa, Kantor/lider uwielbienia Dima Szumski. Gościć będziemy również świadków cudotwórczej mocy Jezusa.

Rejestracja: Biuro stowarzyszenia Chrystus Dla Narodów - Polska. Telefonicznie pon.-pt. 8.00-15.00 (58) 620 01 84, 608 149 584; lub email: office@chdn.org

Liczba miejsc jest ograniczona. Wcześniejsza rejestracja zapewni ci miejsce w sali.

Koszt: 40 złotych całość, 1 sesja 15 zł Prosimy o przelanie pieniędzy na konto Stowarzyszenia „Chrystus Dla Narodów — Polska”.
74 1500 1881 1210 2005 2887 0000
Kredyt Bank S.A.
z dopiskiem "konferencja mesjańska"

Noclegi: Istnieje możliwość noclegów albo na miejscu konferencji, albo w gdyńskiej siedzibie stowarzyszenia. Dalsze informacje w biurze stowarzyszenia.

Miejsce: Kino Watra-Syrena (Dom Harcerza) ul: Za Murami 2-10, Gdańsk. Miejsce konferencji ma znaczenie symboliczne. Zabytkowa sala sąsiaduje bezpośrednio z miejscem, gdzie przed II Wojną Światową stała Wielka Synagoga, zburzona w maju 1939 jako wyraz antysemityzmu przedwojennych władz Gdańska. ( zobacz www.wielkasynagoga.pl )

Plan:

_____PIĄTEK______19.06.2009___________________________________

18.00-22.00 I Sesja (szabatowa) - Kino Watra-Syrena
22.00-03.00 Nocna modlitwa (planowana bezpośrednio po sesji do ok. 3 godz. w nocy) W sali Kościoła Armia Dawida, Podwale Grodzkie 2G (przy Dworcu Głównym PKP w Gdańsku)

_____SOBOTA_____20.06.2009___________________________________

10.00-14.00 II Sesja - Kino Watra-Syrena
14.30-16.00 III Sesja (wykładowa) Równolegle odbywać się będą trzy wykłady:
1. Znaczenie Żydów dla Kościoła
2. Święta Pana
3. Jak ewangelizować Żydów
16.00-18.00 Przerwa obiadowa
18.00-22.00 IV Sesja - Kino Watra-Syrena

_____NIEDZIELA___21.06.2009___________________________________

W niedzielny poranek rabini usługują w trójmiejskich kościołach.
.............................................................................

Planujemy również warsztaty tańca żydowskiego.

Serdecznie zapraszamy!

Organizatorzy:
Kościół Chrześcijan Wiary Ewangelicznej Armia Dawida w Gdańsku
www.armiadawida.pl
Stowarzyszenie „Chrystus Dla Narodów — Polska”
www.chdn.org


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół Judaizm mesjanizm Jezus Chrystus Mesjasz Hebrajczycy Żydzi mesjańscy Żydzi mesjanistyczni mesjasz żydowski
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W