Biskupi do kapłanów: pomagajcie innym w napełnianiu się Bożym Duchem; pocieszajcie

– My kapłani jesteśmy więc napełnieni Duchem Świętym po to, aby w mocy Ducha pomagać innym w napełnianiu się Bożym Duchem, by także innych prowadzić do Wieczernika – czytamy w liście biskupów polskich do kapłanów na Wielki Czwartek.

Konferencja Episkopatu Polski zachęca księży, by korzystając z darów Ducha Świętego byli pocieszycielami wszystkich spotykanych na drodze życia.

Biskupi nawiązują do programu duszpasterskiego Kościoła w Polsce. Zwraca on uwagę na Ducha Świętego, którego apostołowie otrzymali w Wieczerniku po zmartwychwstaniu Jezusa. Przypominają, że także w Wieczerniku, przed swoją męką, Jezus ustanowił Eucharystię i sakrament kapłaństwa. W liście zwrócono uwagę na dary, które dzięki temu otrzymał Kościół. Przytoczone zostały słowa św. Jana Pawła II, który w swoim liście do kapłanów z 2005 roku pisał: „Jeśli cały Kościół żyje dzięki Eucharystii, życie kapłańskie winno mieć ze szczególnego tytułu «kształt eucharystyczny»; słowa ustanowienia powinny zatem być dla nas nie tylko formułą konsekracyjną, ale «formułą życia»”. 

Tekst listu dostępny jest: tutaj.

Autorzy listu piszą także o darze pokoju, który wypływa z Eucharystii i darze odpuszczenia grzechów. Wskazują też na Maryję, dzięki której „w Kościele czujemy się jak w domu”. Następnie wymieniają dar apostołów, którzy – uznając autorytet Piotra – zapewniają trwałość hierarchii Kościoła. Jako ostatni opisują dar Pięćdziesiątnicy. „My kapłani jesteśmy więc napełnieni Duchem Świętym po to, aby w mocy Ducha pomagać innym w napełnianiu się Bożym Duchem, by także innych prowadzić do Wieczernika” – czytamy w liście. W tym kontekście biskupi zachęcają kapłanów do zaangażowania w przygotowanie duchowe do jesiennego synodu na temat młodych w Kościele. „Zapisujmy w ten sposób jakby kolejne duchowe rozdziały Dziejów Apostolskich!” – piszą.

Biskupi podkreślają również rolę kapłanów, którzy czuwają nad kościelnymi ruchami w parafiach, pomagają im i zachęcają kolejnych ludzi do zaangażowania w nie. W liście czytamy, że w Wielki Czwartek Jezus Chrystus zaprasza nas do Wieczernika na nowo: „To początek liturgicznej drogi Paschy, w której On sam chce odnowić w nas pełnię darów Wieczernika”. Biskupi przytaczają ewangeliczne słowa: „Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody (…). Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem” (por. Mt 28,19–20). „Wszystko, a nie tylko wybrane przez nas aspekty wiary” – podkreślają biskupi. Jednocześnie zaznaczają, że „Tylko Duch Święty ma moc przemiany spisanych artykułów wiary w płomień duchowego życia”.

Na zakończenie biskupi powracają do hasła duszpasterskiego programu „Jesteśmy napełnieni Duchem Świętym”. Piszą, że zachęca ono by kapłani „coraz bardziej działali w namaszczeniu przez Ducha Świętego dla umacniania wspólnoty wiernych nam powierzonych”. „Narzędziem niech będzie codzienna ofiara z samego siebie, służba braciom i wierność otrzymanemu powołaniu. Otrzymawszy Ducha Pocieszyciela, bądźmy pocieszycielami wszystkich spotykanych na drodze życia” – dodają.

BP KEP

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama