Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


METODY  AKTYWIZUJĄCE  W  KATECHEZIE
RELACJE  I  SCENARIUSZE

Katarzyna  Wawrzyniak

MOJA RODZINA JEST "DOMOWYM KOśCIOŁEM"
(praca ze zdjęciami, krzyżówka)W klasie III przy omawianiu tematu dotyczącego rodziny jako "domowego Kościoła" rozpoczęłam katechezę metodą pracy ze zdjęciem[ 1 ] Na początku umieściłam na tablicy - przy pomocy magnesów - około 30 zdjęć, choć w klasie było tylko 20 uczniów. Zdjęcia były bardzo różne; przedstawiały domy, ludzi, góry, morze itp. Następnie poprosiłam, by dzieci przyjrzały się im dokładnie, zastanawiając się, które z nich najbardziej kojarzą się im z ich rodziną, z tym co w niej przeżywają, jak się w niej czują. Po obejrzeniu poprosiłam, by uczniowie wzięli wybrane zdjęcie. W przypadku, gdy kilkoro dzieci wybrało to samo zdjęcie poprosiłam, by spotkały się przy jednej ławce. Resztę zdjęć zdjęłam z tablicy. Następnie każde z dzieci przychodziło do tablicy przypinało zdjęcie i odpowiadało na pytanie, dlaczego wybrało właśnie to zdjęcie, w jaki sposób kojarzy mu się ono z rodziną.

Dzieci bardzo chętnie wybierały zdjęcia. Miały jednak pewne trudności z udzieleniem odpowiedzi na pytanie: dlaczego. Najczęściej mówiły o wakacjach przeżywanych wspólnie z rodzicami, wspólnych posiłkach, zabawie, spacerach. Gdy wszystkie dzieci wypowiedziały się, na tablicy powstała kompozycja z ilustracji, które wybrała dana klasa.

Po zakończeniu tego etapu pracy podzieliłam klasę na zespoły trzyosobowe. Postawiłam przed nimi drugie zadanie. Miały ułożyć krzyżówkę, w której hasłem głównym będzie słowo: RODZINA. Wyrazy tworzące to hasło miały być skojarzeniami z hasłem głównym. Na tę pracę przeznaczyłam 15 minut. Dzieci tworzyły krzyżówki na oddzielnych kartkach. Po zakończeniu zadania, dzieci przedstawiały efekty swojej pracy. Przeszły one moje najśmielsze oczekiwania. Dzieci same powiedziały o sprawach, na które chciałam im zwrócić uwagę. Oto kilka przykładów ich pracy:

              R o d z i c e      
              O p i e k a        
              D o m              
              Z g o d a          
            m I ł o ś ć          
              N a r o d z e n i e
m o d l i t w A                  

          R a d o ś ć
    z d r O w i e    
          D o b r o ć
        d Z i e c i  
        m I ł o ś ć  
k o c h a N i e      
p r a w d A          

          R o d z i c e    
        r O d z e ń s t w o
      r a D o ś ć          
      u c Z u c i a        
s p r a w I e d l i w o ś ć
          N i e d z i e l a
        b A b c i a        

          s e R c e              
          c h O i n k a          
              D z i a d e k      
        p r e Z e n t y          
        w d z I ę c z n o ś ć    
              N a u k a          
        m a m A                  

      c ó R k a        
    T a t O            
          D z i e c k o
        s Z a c u n e k
        m I ł o ś ć    
w s p ó l N o t a      
    m a m A            

Na koniec miała miejsce jeszcze wspólna rozmowa z dziećmi. Koncentrowała się ona wokół pytań: Co możemy zrobić, by nasze rodziny były "domowym kościołem"? Co możemy zrobić, by w naszych rodzinach był obecny Jezus? Lekcję zakończyliśmy modlitwą za nasze rodziny.

Krzyżówki przygotowane przez dzieci zostały wywieszone w klasie. Rodzice mieli okazję je obejrzeć podczas zebrania. Krzyżówki zaciekawiły ich i - mam wrażenie - że dały do myślenia.


 1  Praca ze zdjęciem jest bardzo prostą metodą. Wzbudza ona zwykle zaciekawienie uczniów. Opis tej metody znalazłam w książce ks. M. Korgula, Dydaktyka na lekcji religii, Wrocław 1998, s. 152. Metoda ta polega na rozłożeniu różnorodnych zdjęć bądź ilustracji, które przedstawiają ludzi, zdarzenia, krajobrazy itp. Każdy uczeń wybiera jedno zdjęcie, które najbardziej kojarzy się mu z podanym tematem. Później uczniowie wypowiadają się kolejno albo w małych grupach, dlaczego wybrali to, a nie inne zdjęcie.
Konieczne do pracy tą metodą jest posiadanie dużej ilości zdjęć lub ilustracji. Warto pamiętać, że zdjęć zawsze musi być więcej niż uczestników spotkania. Zdjęcia można znaleźć w różnych czasopismach, reklamówkach, kalendarzach itp. Przygotowanie takich materiałów początkowo może wydawać się bardzo pracochłonne. Trud ten opłaca się jednak, gdyż zdjęcia mogą być wykorzystane przy różnych tematach.

opr. mg/ab 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Kościół rodzina aktywizacja ilustracja
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W