Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Vocatio


Angielsko-polska Biblia dla dzieci

Oficyna Wydawnicza „Vocatio”, Warszawa
Ilustracje: Barbara Litwiniec
maj 2010
ISBN 978-83-7492-100-8Dział handlowy: fax (22) 648 03 79, tel. (22) 648 03 78
e-mail: handlowy@vocatio.com.pl

Księgarnia Wysyłkowa „Vocatio”
02-798 Warszawa 78 , skr. poczt. 54
tel. (603) 861 952
e-mail: ksiegarnia@vocatio.com.pl
www.vocatio.com.pl


THE TOWER OF BABEL

Genesis 10-11

The sons of Noah filled the whole earth. They were all one great family and spoke the same language. One day, they decided to build a wonderful city that would show everyone how great they were. The builders became proud. They stopped thanking God for everything they had. They began building a tall tower, thinking that they would reach heaven in this way. The Lord God knew their plans and decided to change them. He knows that pride makes people think that they are wise, even, wiser than God Himself. The people were proud, and it was not good for them. God made it so that they suddenly started speaking in many different languages. They were not able to communicate with each other any more. They could not work together, so it was impossible to finish building the tower. The city, in which the tower was never completed was called Babel, which means, “lack of understanding.” This was the place where God made the languages of all the people on earth.

WIEŻA BABEL

Księga Rodzaju 10-11

Synowie Noego zapełnili całą ziemię. Wszyscy byli jedną wielką rodziną i mówili w tym samym języku. Pewnego dnia postanowili zbudować wspaniałe miasto, które miało pokazać wszystkim ich wielkość. Budowniczowie wpadli w dumę. Przestali dziękować Bogu za wszystko, co mieli. Zaczęli wznosić wysoką wieżę, myśląc, że w ten sposób uda im się sięgnąć nieba. Pan Bóg znał ich zamiary i postanowił je zmienić. Wiedział, że to pycha każe myśleć ludziom, że są najmądrzejsi, mądrzejsi nawet od samego Boga. Ludzie stali się dumni, a to im dobrze nie służyło. Bóg sprawił, że nagle zaczęli mówić w wielu różnych językach. Nie mogli się już dłużej ze sobą porozumiewać. Nie byli w stanie współpracować, więc ukończenie budowy wieży stało się niemożliwe. Miasto, w którym nigdy nie skończono budowy wieży, nazywało się Babel, czyli „brak zrozumienia”. To w tym miejscu Bóg stworzył języki wszystkich narodów ziemi.

*

PETER’S DOUBT

Matthew 14

The wind stayed strong, and the water kept filling the boat. Peter knew it was Jesus and came closer to have a better look at Him. Jesus’ feet touched the water, but He did not drown. He slowly came closer to the boat. Peter asked Jesus to come to Him on the water, and Jesus agreed. Peter put his feet over the side of the boat… and stood on the water! He did not drown! He took one step, and then another. He was walking on water! When he took his eyes off Jesus and looked away, he saw the great waves and became afraid. Instead of trusting Jesus, he began to doubt. As soon as he gave into his fear, the waves came over him, and he began to drown. The Lord grabbed hold of his hand and asked, “Why did you doubt, you of little faith?” When they got to the boat, the storm calmed down. The apostles watched it all with surprise. They fell at Jesus’ feet and worshipped Him. They realized that Jesus rules even over the forces of nature.

ZWĄTPIENIE PIOTRA

Ewangelia Mateusza 14

Wiatr nie słabł, a woda nadal wlewała się do łodzi. Piotr wiedział, że to był Jezus i podszedł do burty, aby lepiej Mu się przyjrzeć. Stopy Jezusa dotykały wody, ale nie tonął. Powoli zbliżał się do łodzi. Piotr poprosił Go, aby mógł przyjść do Niego po wodzie i Jezus się zgodził. Piotr opuścił nogi na zewnątrz łodzi... i stanął na wodzie! Nie tonął! Zrobił krok, a potem następny. Szedł po wodzie! Kiedy tylko odwrócił oczy od Jezusa i spojrzał w bok, zobaczył wielkie fale i przestraszył się. Zamiast ufać Jezusowi, zaczął wątpić. Gdy tylko uległ lękowi, fale zakryły go i zaczął tonąć. Pan złapał go za rękę i zapytał: „Dlaczego zwątpiłeś, człowieku małej wiary?”. Kiedy weszli do łodzi, burza ucichła. Apostołowie przyglądali się wszystkiemu ze zdziwieniem. Padli do stóp Jezusa i uwielbili Go. Zrozumieli, że Jezus panuje nawet nad siłami przyrody.


opr. aś/aś


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: kultura Biblia dzieci pomoc Języki obce polski Vocatio angielski

Polecamy

 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W