Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Ks.  Grzegorz  Suchodolski

XV  ŚWIATOWY  DZIEŃ  MŁODZIEŻY
"RZYM  2000"  ORAZ  JUBILEUSZ  MŁODYCH

Główne idee programowe,
aspekty teologiczne oraz kwestie organizacyjne

I.  ZAPOWIEDŹ SPOTKANIA

Pierwszą formalną zapowiedź i zaproszenie na XV Światowy Dzień Młodzieży znajdujemy w słowach Ojca Świętego Jana Pawła II, które w dniu 24 sierpnia 1997 roku skierował do młodych, uczestniczących w Eucharystii kończącej XIII SDM w Paryżu. Przemawiając wówczas w różnych językach Jan Paweł II powiedział, m.in.:

 1. po polsku - "Na koniec pragnę was zaprosić na kolejny Światowy Dzień Młodzieży, który - jak Pan Bóg pozwoli - przeżywać będziemy w jubileuszowym roku 2000, w Rzymie, u grobów apostołów Piotra i Pawła".
 2. po włosku - "Jestem pewien, że przybędziecie bardzo licznie na to nadzwyczajne spotkanie. Podczas Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 razem przeżyjemy doświadczenie duchowej komunii, które z pewnością wywrze wpływ na wasze życie. Pożyjemy, zobaczymy. Dziękuję za te wspaniałe dni w Paryżu. Do zobaczenia w Rzymie."

Znamienne, że od samego początku zaproszenie do udziału w XV ŚDM połączone jest z zaproszenie do świętowania Jubileuszu. To tak samo, jak trzy ostatnie Światowe Dni Młodzieży współbrzmiały z czasem przygotowań do wielkiego wydarzenia roku 2000. Konsekwencje tego faktu są oczywiste:

Ta linia okazuje się wiodąca już w Orędziu do Młodych (p. 2) z okazji XI ŚDM w roku 1996: "Rozpoczęliśmy już drogę prowadzącą nas do obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000. Listem apostolskim Tertio millennio adveniente zaprosiłem cały Kościół, aby się przygotował do tego wydarzenia poprzez nawrócenie serca i życia. Zwracam się z prośbą także i do was, abyście już od tej chwili podjęli przygotowanie w tym samym duchu i z takim samym nastawieniem. Powierzam wam plan działania, który w oparciu o słowa Ewangelii i zgodnie z tematyką zaproponowaną całemu Kościołowi na każdy rok, stanowić będzie myśl przewodnią najbliższych Światowych Dni Młodzieży:

1997: Nauczycielu, gdzie mieszkasz? Chodźcie, a zobaczcie (J 1,38-39),

1998: Duch Święty, On was wszystkiego nauczy (J 14,26),

1999: Ojciec was miłuje (J 16,27),

2000: A Słowo stało się Ciałem i zamieszkało wśród nas (J 1,14)".

Zapowiedziane światowe spotkanie młodych z Janem Pawłem II w roku 2000 ukazuje się jako cel wędrówki, którą należy podjąć i kontynuować w czasie. Papieski program dla młodych nie jest programem spotkania lecz drogi. W tym duchu nie mniejsze znaczenie posiadają Światowe Dni Młodzieży w latach 1998 i 1999 przeżywane w poszczególnych Kościołach partykularnych, a także właściwa poszczególnym wspólnotom - nieredukowalna do samego udziału w spotkaniach międzynarodowych - stała forma duszpasterstwa młodzieży.

II.  XV ŚDM JAKO SPOTKANIE JUBILEUSZOWE

Nowością w odniesieniu do poprzednich Światowych Dni Młodzieży jest fakt, że tym razem nabiera on wymiaru spotkania jubileuszowego. To z całą pewnością wyróżnienie i zaszczyt, tym bardziej, że nie wszystkie wydarzenia życia Kościoła obdarzono tym przywilejem. Nie zapominajmy jednak, że i sama inicjatywa tych spotkań ma swoje źródło w obchodach Jubileuszu Odkupienia w Roku Świętym 1984.

Oto, jak wspomina ten czas Ojciec Święty Jan Paweł II w wywiadzie udzielonym dla francuskiego dziennika "La Croix" 20 sierpnia 1997 roku: "(...) rok 1984 był poświecony Jubileuszowi Odkupienia z okazji 1950 rocznicy śmierci Chrystusa. Z tej okazji powierzyłem młodzieży obecnej w Rzymie Krzyż Roku Świętego; 25 listopada umówiłem się z nimi na spotkanie na Placu św. Piotra w roku następnym, czyli w roku 1985 (...); 31 marca w odpowiedzi na mój apel na Placu św. Piotra zgromadziło się ponad 250 000 młodych ludzi. (...) Po kilku miesiącach refleksji i modlitwy, ze wzruszeniem wspominając Procesję Palmową i Mszę Męki Pańskiej z 31 marca, wobec kardynałów i członków Kurii Rzymskiej 20 grudnia 1985 roku, zaproponowałem ustanowienie corocznego Dnia Młodzieży właśnie w Niedzielę Palmową".

Zauważmy, że formą nobilitacji jest zaliczenie dni młodzieży do "tradycyjnych już dni i wydarzeń należących do normalnego życia Kościoła", co znalazło potwierdzenie w oficjalnym Kalendarzu Roku Świętego 2000 (p. 4-5), zatwierdzonym przez Jana Pawła II 26 maja 1998 roku: "Kalendarz Roku Świętego 2000 jest wykazem najważniejszych uroczystości, wpisanych w rytm roku liturgicznego, które będą obchodzone w toku roku jubileuszowego. (...) Uroczystości te będą trojakiego rodzaju: liturgiczne, stanowiące główną osnowę Kalendarza (...), jubileuszowe, związane z tradycjami typowymi dla roku świętego (...), kościelne, obejmujące tradycyjne dni (dzień młodzieży, dzień rodziny) lub wydarzenia należące do normalnego życia Kościoła".

"Kalendarz Roku Świętego 2000" wyznacza także dokładne ramy czasowe spotkania:

15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Otwarcie XV Światowego Dnia Młodzieży

19-20 sierpnia XX Niedziela zwykła. Czuwanie modlitewne i Msza święta. Zakończenie XV Światowego Dnia Młodzieży. Jubileusz Młodzieży

Nie zapomnijmy, że obchody Jubileuszu dotyczą nie tylko Rzymu i Ziemi Świętej, ale również kościołów lokalnych. Dotyczy to także spotkań młodzieży. W kalendarzu, opracowanym przez polski Krajowy Komitet Obchodów Wielkiego Jubileuszu, znajdujemy trzy bezpośrednie wydarzenia mające za protagonistów ludzi młodych:

6-7 maja Jubileuszowa pielgrzymka młodzieży akademickiej na Jasną Górę

11 czerwca Uroczystość Zesłania Ducha Świętego. Ogólnopolskie spotkanie Młodzieży na Ostrowiu Lednickim - Lednica 2000.

15 sierpnia Uroczystość Wniebowzięcia NMP. Jasna Góra - Centralny Jubileusz Młodych w łączności ze Światowym Dniem Młodzieży w Rzymie z udziałem Ojca Świętego

III.  JAK PRZYGOTOWAĆ JUBILEUSZOWE SPOTKANIE MŁODYCH

a)  Ukazywać, że datą przełomową jest NARODZENIE CHRYSTUSA, a nie rok 2000

Pierwsze zdanie w przygotowaniu młodych do XV ŚDM, który będzie ich Jubileuszem, jawi się przeto jako konieczna katecheza o właściwych wymiarach roku 2000; katecheza oczyszczająca rynkowo-medialny obraz tej daty, z jasnym wskazaniem, że przełomem dziejów jest misterium Incarnationis i narodzenie Chrystusa, a nie wybicie na zegarach świata godziny "zero" w roku 2000.

Przekazanie tego zaproszenia i zaproponowanie młodym konkretnych spotkań (w Rzymie, w Ziemi Świętej, w kościołach lokalnych) jest drugim zadaniem w rozpoczętym procesie przygotowań do świętowania tego czasu. Skoro od obchodów pierwszego Jubileuszu w roku 1300, poprzez wszystkie kolejne, Kościół uznaje je jako "ważny etap swojej wędrówki ku pełni w Chrystusie" (p. 5), dlatego nie jest rzeczą obojętną, czy - i na ile - skorzystamy z przygotowanego dla nas daru.

Nieznajomość dokumentów Kościoła na temat Roku Świętego 2000, brak świadomości wśród młodzieży co do jego znaczenia i możliwości duchowych owoców jakie może przynieść, tym bardziej staje się wyzwaniem, aby nie przeoczyć tego wydarzenia w niepowtarzalnym przecież okresie młodości naszych podopiecznych, czy nas samych.

Bezzwłocznie należy zapoznać młodych z propozycjami Kalendarza Roku Świętego 2000 i opracować własny w wymiarze lokalnym - na miarę powierzonych nam funkcji - plan przygotowania i uczestniczenia w spotkaniach (spotkaniu) jubileuszowych. Przygotowujemy się bowiem do największego współczesnego wydarzenia w życiu Kościoła; największego nie tylko przez pryzmat wielkiej rocznicy, ale i ogromnego wysiłku, jaki włożył Kościół w przygotowanie tego Jubileuszu.

Zachęcanie i proponowanie młodym udziału w tym wydarzeniu nie powinno ograniczać się jednak tylko do obecności i manifestacji. Młodość nie jest tu wystarczającym warunkiem. I choć zaproszenie dotyczy wprawdzie nie tylko tych, którzy wierzą, ale również "wyznawców innych religii, oraz tych, którzy dalecy są od wiary w Boga", to jednak podstawowym celem roku jubileuszowego jest "ukazanie całej głębi odkupienia, jakiego dokonał Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie" (p. 6), a udział w spotkaniu wyznaniem i zarazem pogłębieniem wiary w ten podstawowy fakt misterium Chrystusa.

b)  Przygotować do przeżycia i zrozumienia istotnych elementów jubileuszu

"Praktyka obchodów jubileuszowych wzbogaciła się w ciągu swych dziejów o pewne znaki, które są świadectwem wiary i wspomagają religijność chrześcijańskiego ludu" (p. 7). W pp. 7-10 Bulli papież wyjaśnia znaczenie trzech, które uważa za tradycyjne: pielgrzymka, Drzwi Święte, odpusty; a w kolejnych, pp. 11-13, wskazuje na kilka nowych: oczyszczenie pamięci, miłość, pamięć o męczennikach, znamiennych dla świętowania obecnego Wielkiego Jubileuszu. Wszystkie one są "znakami Bożego miłosierdzia działającego przez Jubileusz (p. 11). Wolą Ojca Świętego jest, aby a Roku Świętym wszyscy hojnie korzystali z tych łask.

Trzecim zadaniem w duszpasterstwie młodzieży, będzie katecheza wyjaśniająca znaczenie poszczególnych znaków, wkomponowanie ich we własny plan świętowania Jubileuszu i wskazanie na warunki, w jakich możliwe stanie się pozyskanie wszystkich, związanych z nimi, łask. Doskonałą pomocą mogą być tutaj odpowiednie punkty Bulli Jana Pawła II.

Wśród istotnych elementów jubileuszu dokument ten na pierwszym miejscu wymienia pielgrzymkę. "Znak ten uświadamia nam kondycję człowieka, którego życie często opisuje się jako wędrówkę. Od narodzin do śmierci każdy z nas znajduje się w szczególnej kondycji homo viator. (...) Pielgrzymka jest symbolem indywidualnej wędrówki człowieka wierzącego śladami Odkupiciela: jest praktyką czynnej ascezy i pokuty za ludzkie słabości, wyraża nieustanną czujność człowieka wobec własnej ułomności i przygotowuje go wewnętrznie do przemiany serca"(p. 7). Istotne więc, aby nawet od strony organizacyjnej, udział w XV ŚDM czy innym spotkaniu jubileuszowym nabrał charakteru pielgrzymowania, a nie wyjazdu o charakterze turystycznym. Organizujemy grupy pielgrzymkowe, a nie wyjazdowe, wyjaśniając, że istotą wyruszenia w drogę jest podążanie nas - wierzących śladami Odkupiciela.

"Z pielgrzymowaniem związany jest też znak Drzwi Świętych, otwartych po raz pierwszy w Bazylice Najświętszego Zbawiciela na Lateranie podczas Jubileuszu roku 1423. Symbolizują one przejście z grzechu do łaski, do jakiego powołany jest chrześcijanin. Jezus powiedział: Ja jestem bramą (J 10,7), aby ukazać, że nikt nie może mieć dostępu do Ojca inaczej, jak tylko przez Niego. (...) Przejść przez tę bramę znaczy wyznać, że Jezus Chrystus jest Panem, a zarazem pogłębić wiarę w Niego, aby żyć nowym życiem" (p. 8). Stąd przejście przez Drzwi Święte oznaczać będzie, i wyrażać zarazem, wolę faktycznego przejścia z grzechu do łaski, jakiego należy dokonać przygotowując młodych do Jubileuszowego sakramentu pojednania, który czeka na nich po przekroczeniu tych drzwi w Kościele.

Trzecim wreszcie szczególnym znakiem Bożego miłosierdzia działającego przez Jubileusz, a zarazem jego elementem konstytutywnym, jest odpust. "Objawia się w nim pełnia miłosierdzia Ojca, który wszystkim wychodzi naprzeciw ze swą miłością, wyrażającą się zwłaszcza w odpuszczeniu win. W zwykłych okolicznościach Bóg Ojciec udziela swego przebaczenia przez sakrament pokuty i pojednania (...) Już jednak od czasów starożytnych Kościół żywił głębokie przekonanie, że konsekwencją przebaczenia, udzielonego bezinteresownie przez Boga, winna być rzeczywista przemiana życia, stopniowe usuwanie zła wewnętrznego, odnowa własnej egzystencji. Akt sakramentalny musi się łączyć z aktem egzystencjalnym (...) Jak bowiem wiadomo, mimo pojednania człowieka z Bogiem grzech może pozostawić pewne trwałe skutki, z których należy się oczyścić. Właśnie w tym kontekście nabiera znaczenia odpust dający możliwość przystępu do całkowitego daru miłosierdzia Bożego. Przez odpust zostaje darowana skruszonemu grzesznikowi kara doczesna za grzechy zgładzone już co do winy" (p. 9). Wydaje się, że praktyka odpustów jest szczególnie niezrozumiała wśród młodych i niewielu korzysta z niej w sposób świadomy i zamierzony. Jubileusz staje się więc szansą na uzupełnienie tej materii katechetycznej, a także sposobnością do włączenia tej praktyki w rytm życia duchowego ludzi młodych. Wskazaną lekturą jest tutaj także dokument Penitencjarii Apostolskiej Rozporządzenia dotyczące uzyskania odpustu jubileuszowego.

W głębszym przeżyciu niezwykłej łaski Jubileuszu dopomóc mogą ponadto inne znaki Bożego miłosierdzia, które począwszy od opublikowania Tertio millennio adveniente wpisują się na stałe w życie Kościoła przygotowującego się na to wydarzenie. Są to:

IV.  XV ŚDM - INFORMACJE ORGANIZACYJNE

Wstępny  program  ramowy

 1. XV ŚDM jak podaje oficjalnie Kalendarz Roku Świętego 2000, odbędzie się w Rzymie w dniach od 15 do 20 sierpnia roku 2000. Na wzór doświadczeń francuskich zostaje on jednak poprzedzony propozycją spotkania się młodych we wszystkich diecezjach włoskich (z wyjątkiem Rzymu i kilku diecezji podrzymskich) w dniach 10-14 sierpnia.
 2. Przyjazd młodych do Rzymu planowany jest nie wcześniej niż 14 sierpnia. W tym dniu odbywa się rejestracja grup oraz zakwaterowanie.
 3. Poranek lub przedpołudnie 15 sierpnia - Uroczystość Wniebowzięcia NMP - jest okazją do celebrowania Mszy św. w miejscu zakwaterowania.
 4. Późnym popołudniem 15 sierpnia na Placu św. Piotra pod przewodnictwem i z udziałem Ojca Świętego Jana Pawła II - Ceremonia Otwarcia XV ŚDM.
 5. W dniach 16-18 sierpnia (środa-czwartek-piątek) triduum katechetyczne z tradycyjnym podziałem: katecheza biskupa, świadectwa młodych, modlitwa - rano, program o nazwie incontra-giovani - popołudnia i wieczory.
 6. W piątek 18 sierpnia wieczorem celebracja Drogi Krzyżowej w wielu miejscach. Centralną Drogę Krzyżową ulicami Rzymu poprowadzi (najprawdopodobniej) Jan Paweł II.
 7. Jeden z trzech dni triduum katechetycznego dla każdej z grup będzie miał wymiar dnia jubileuszowego. W tym dniu uczestnicy danej grupy odbędą swoją pielgrzymkę jubileuszową, wysłuchają w drodze specjalnej katechezy, przejdą przez Drzwi Święte w Bazylice św. Piotra, a także będą mieli możność skorzystania z sakramentu pokuty, Eucharystii, przyjęcia komunii św. i zyskania odpustów jubileuszowych.
 8. W zależności od miejsca zakwaterowania grupy, poczynając od późnych godzin nocnych 18 sierpnia aż do godzin południowych soboty 19 sierpnia, będą pielgrzymować w kierunku Tor Vergata, gdzie odbędą się centralne uroczystości XV ŚDM.
 9. W sobotę wieczorem 19 sierpnia, na Tor Vergata pod przewodnictwem Jana Pawła II odbędzie się Czuwanie modlitewne młodych.
 10. Centralne obchody Jubileuszu Młodych oraz Msza św. na zakończenie XV ŚDM celebrowana przez Jana Pawła II odbędzie się na placu w Tor Vergata w niedzielę 20 sierpnia.

Zgłoszenia  grup

 1. Prawo przyjmowania zgłoszeń posiadają Konferencje Episkopatów oraz Ruchy Międzynarodowe, w imieniu których działają Krajowe Biura Organizacyjne XV ŚDM.
 2. Począwszy od czerwca 1999 roku Papieska Rada do Spraw Świeckich prześle ww. Biurom oficjalne formularze zgłoszeniowe, według których dokona się rejestracja grup.
 3. Po otrzymaniu formularzy z Papieskiej Rady, polskie Krajowe Biuro Organizacyjne roześle je do wszystkich diecezji, z prośbą o dostarczenie ich wszystkim zainteresowanym udziałem w XV ŚDM.
 4. Wypełnione formularze za pośrednictwem Diecezjalnego Duszpasterstwa Młodzieży należy przekazać do Biura Krajowego, które w porozumieniu z Papieską Radą i Komitetem Włoskim XV ŚDM, nada każdej grupie jej własny numer identyfikacyjny. Tą samą drogą dokonywać należy późniejszych korekt, zmian i uzupełnień.
 5. Następnie wszystkim grupom zostanie przesłany drugi szczegółowy formularz przygotowany przez Komitet Włoski XV ŚDM, na jego podstawie zostaną przydzielone miejsca zakwaterowania i miejsca spotkań.
 6. Tradycją stała się już pomoc jaką młodzi uczestnicy ŚDM niosą swoim rówieśnikom z krajów mniej uprzywilejowanych gospodarczo. W tym celu przy Papieskiej Radzie do Spraw Świeckich zostaje utworzony Fundusz Solidarnościowy. Każda osoba uczestnicząca w XV ŚDM wspiera ten Fundusz kwotą odpowiadającą 10$ USA.
 7. Ponieważ Fundusz Solidarnościowy nie jest opłatą za udział w ŚDM, lecz ma cel charytatywny, dlatego tę opłatę w momencie rejestracji, czyli zwrotu wypełnionego formularza Papieskiej Rady, w imieniu całej grupy dokonuje jej odpowiedzialny. Dokonanie tej wpłaty jest warunkiem nadania grupie numeru identyfikacyjnego i przyjęcia w rejestr uczestników.
 8. Polskie Krajowe Biuro Organizacyjne mieści się w Siedlcach w ośrodku Duszpasterstwa Akademickiego. Adres: Krajowe Biuro Organizacyjne XV ŚDM "Rzym 2000", 08-110 Siedlce, ul. Kościuszki 10, tel/fax 025/6322155, e-mail Rzym2000@rzym2000.pl.

Warunki  uczestnictwa

 1. W XV ŚDM mogą uczestniczyć osoby zgłoszone przez odpowiedzialnego grupy, które akceptują religijny charakter spotkania i jego program.
 2. Minimalnym wiekiem dla uczestników jest skończony 16 rok życia.
 3. Osoby niepełnoletnie powinny posiadać pisemne zezwolenia rodziców lub prawnych opiekunów.
 4. Każdy uczestnik powinien posiadać polisę ubezpieczeniową na pełny okres podróży i pobytu.
 5. Warunki zakwaterowania uczestników przewidziane przez organizatorów to parafie, domy zakonne, szkoły i pola namiotowe. Czas zakwaterowania obejmuje okres od 14 do 20 sierpnia włącznie. Wymagane jest posiadanie śpiwora. Grupom zostanie zaproponowane nabycie pakietu (cena jeszcze do ustalenia) obejmującego posiłki, zakwaterowanie i karty przejazdowe. Grupom zakwaterowanym w hotelach (rezerwacja i płatność za pośrednictwem Servizio Centrale di Accoglienza) proponowany jest pakiet obejmujący jedynie jedzenie i karty przejazdowe.
 6. Koszt pobytu grupy (zakwaterowanie i posiłki) w dniach 10-14 sierpnia pokrywa w całości diecezja przyjmująca. Przejazd do Rzymu w dniu 14 sierpnia pokrywa grupa.

Adresy

 1. Papieska Rada ds. Świeckich:
  Pontificio Consiglio per i Laici
  00120 Citta' del Vaticano
  tel. 0039-06-698.87244, fax. 0039-06-698.87112
  e-mail:<youth@laity.va>
   
 2. Komisja Duszpasterstwa Młodzieży przy Konferencji Episkopatu Włoch:
  Servizio Nazionale di Pastorale Giovanile
  Conferenza Episkopale Italiana
  00 165 Roma, Circonvallazione Aurelia 50
  tel. 0039-06-6639280, fax. 0039-06-6623037
  e-mail: giovani@chiesacattolica.it
   
 3. Komitet Włoski XV ŚDM:
  Comitato Italiano per la Giornata Mondiale della Gioventu' 2000
  00 186 Roma, Via della Pigna 13a
  tel. 0039-06-698.79611, fax. 0039-06-698.80500
   
 4. Polskie Krajowe Biuro Organizacyjne XV ŚDM:
  Krajowe Biuro Organizacyjne XV ŚDM
  08-110 Siedlce, ul. Kościuszki 10
  tel./fax. 025-6322155
  e-mail: rzym2000@rzym2000.pl lub biuro@rzym2000.pl

Informacje  własne  Biura

 1. Osoby bądź grupy pragnące otrzymywać bieżące informacje dotyczące XV ŚDM i Jubileuszu Młodych prosimy o nadesłanie nam swoich danych (adres, tel, fax, e-mail), abyśmy mogli włączyć je do banku adresów.
   
 2. W niedługim czasie wszelkie informacje o XV ŚDM i Jubileuszu Młodych dostępne będą na stronie internetowej: www.rzym2000.pl. Planujemy obok bieżących spraw organizacyjnych, umieścić historię Światowych Dni Młodzieży, wszystkie Orędzia Jana Pawła II do młodych, pomoce teologiczno-pastoralne do przygotowania grup, Kalendarz Roku Świętego, a w przyszłości również formularz zgłoszeniowy.
   
 3. Zgłaszamy propozycję zorganizowania w dniach od 3 do 6 lutego 2000 roku Ogólnopolskiego Forum Młodych jako krajowej promocji XV ŚŚDM. Na Forum zaprosilibyśmy, m.in. przedstawicieli Papieskiej Rady do Spraw Świeckich oraz Włoskiego Komitetu XV ŚDM. Każda diecezja otrzymałaby 5 miejsc do dyspozycji.

opr. ab/ab

Data publikacji: 2000-11-28Inne materiały tego autoraInne materiały z tego źródła
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: katecheza odpust drzwi święte XV Światowy Dzień Młodzieży Światowe Dni Młodzieży Jubileusz Młodzieży katechetyka
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W