Tabela pierwszeństwa liturgicznego

Tabela pierwszeństwa dni liturgicznych określa, jaki obchód celebrujemy w danym dniu i jaki wybrać formularz Mszy świętej oraz officium

Tabela pierwszeństwa określa m.in. jaki formularz Mszy św. i jakie czytania wybrać w przypadku zbiegających się w danym dniu różnych obchodów


I

 1. Paschalne Triduum Męki i Zmartwychwstania Pańskiego.
 2. Narodzenie Pańskie, Objawienie, Wniebowstąpienie i Zesłanie Ducha Świętego.
  Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu, Okresu Wielkanocnego, Środa Popielcowa.
  Dni Wielkiego Tygodnia od poniedziałku do czwartku włącznie.
  Dni w Oktawie Wielkanocy.
 3. Uroczystości Pańskie, Najświętszej Maryi Panny oraz świętych umieszczone w kalendarzu ogólnym.
  Wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych.
 4. Uroczystości własne, a mianowicie:
  1. Uroczystość głównego patrona miejscowości lub miasta.
  2. Uroczystość poświęcenia kościoła własnego i rocznia poświęcenia.
  3. Uroczystość tytułu kościoła własnego.
  4. Uroczystość tytułu lub założyciela, albo głównego patrona zakonu lub zgromadzenia.

II

 1. Święta Pańskie umieszczone w kalendarzu ogólnym.
 2. Niedziele okresu Narodzenia Pańskiego i Okresu Zwykłego.
 3. Święta Najświętszej Maryi Panny i świętych umieszczone w kalendarzu ogólnym.
 4. Święta własne, a mianowicie:
  1. Święto głównego patrona diecezji.
  2. Święto rocznicy poświęcenia własnego kościoła katedralnego.
  3. Święto głównego patrona regionu, prowincji, narodu lub większego terytorium.
  4. Święto tytułu, założyciela lub głównego patrona zakonu albo zgromadzenia i prowincji zakonnej, z zachowaniem przepisów zawartych w nr 4.
  5. Inne święta własne jakiegoś kościoła.
  6. Inne święta wpisane do kalendarza diecezji, zakonu lub zgromadzenia.
 5. Dni okresu Adwentu od 17 do 24 grudnia włącznie.
  Dni w oktawie Narodzenia Pańskiego.
  Dni powszednie okresu Wielkiego Postu.

III

 1. Wspomnienia obowiązkowe podane w kalendarzu ogólnym.
 2. Wspomnienia obowiązkowe własne, a mianowicie:
  1. Wspomnienie patrona miejsca, diecezji, regionu i prowincji, narodu, większego terytorium oraz patrona zakonu lub zgromadzenia i prowincji zakonnej.
  2. Inne wspomnienia obowiązkowe własne danego kościoła.
  3. Inne wspomnienia obowiązkowe wpisane w kalendarzu danej diecezji, zakonu lub zgromadzenia.
 3. Wspomnienia dowolne. Można je obchodzić nawet w dni wymienione w nr 9, z zachowaniem jednak odnośnych przepisów podanych w Ogólnym wprowadzeniu do mszału i do Liturgii Godzin.
  W podobny sposób jak wspomnienia dowolne można obchodzić wspomnienia obowiązkowe zachodzące przypadkowo w dni powszednie Wielkiego Postu.
 4. Dni powszednie Adwentu do 16 grudnia włącznie.
  Dni okresu Narodzenia Pańskiego od dnia 2 stycznia do soboty po Objawieniu Pańskim.
  Dni powszednie Okresu Wielkanocnego od poniedziałku po Oktawie Wielkanocy do soboty przed Zesłaniem Ducha Świętego włącznie.
  Dni powszednie Okresu Zwykłego.

Obchody liturgiczne zbiegające się w tym samym dniu
lub bezpośrednio po sobie następujące

Jeżeli kilka obchodów liturgicznych zbiega się w tym samym dniu, pierwszeństwo ma ten, który zajmuje wyższe miejsce w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych.

Uroczystość przypadającą na dzień liturgiczny mający pierwszeństwo przenosi się na najbliższy dzień wolny od obchodów wymienionych w nr 1-8 Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych. Należy zachować przepisy zawarte w nr 5 Ogólnych norm roku liturgicznego. Obchody niższego stopnia w tym roku opuszcza się.

Jeżeli w tym samym dniu zbiegają się II Nieszpory dnia bieżącego oraz I Nieszpory dnia następnego, to pierwszeństwo mają Nieszpory tego obchodu liturgicznego, który w Tabeli pierwszeństwa dni liturgicznych zajmuje wyższe miejsce. Gdy obydwa obchody są równe stopniem, pierwszeństwo mają Nieszpory dnia bieżącego.

Niedziele Adwentu, Wielkiego Postu i Wielkanocy mają pierwszeństwo przed wszystkimi świętami Pańskimi i przed wszystkimi uroczystościami


O WYBORZE MSZY (Institutio generalis nr 314-316.323)

1. W uroczystości - Mszę należy odprawić według kalendarza kościoła, w którym kapłan celebruje.

2. W niedziele; w dni powszednie Adwentu, Bożego Narodzenia, Wielkiego Postu i Wielkanocy; w święta i wspomnienia obowiązkowe:

a. Jeżeli Msza odprawiana jest z ludem, kapłan po­winien trzymać się kalendarza kościoła, w którym celebruje.

b. Jeżeli odprawia Mszę bez ludu, może albo trzy­mać się kalendarza kościoła, albo własnego kalen­darza.

3.W dniach, w których przypada wspomnienie dowol­ne:

a. W dniach powszednich Adwentu od 17 do 24 grud­nia, oktawy Bożego Narodzenia i Wielkiego Po­stu - kapłan celebruje Mszę z bieżącego dnia liturgicznego. Jeżeli na te dni przypadnie wspom­nienie zapisane w kalendarzu powszechnym, ka­płan może wziąć kolektę ze wspomnienia, byleby to nie wypadło w Środę Popielcową albo dzień Wielkiego Tygodnia.

b. W dniach powszednich Adwentu do 16 grudnia włącznie, okresu Bożego Narodzenia począwszy od 2 stycznia i okresu Wielkanocy kapłan może wybrać albo Mszę z dnia, albo Mszę o świętym, albo o jednym ze świętych, o którym przypada wspomnienie, albo wreszcie o jakimś świętym, którego w tym dniu wymienia Martyrologium.

c. W dniach powszednich w ciągu roku kapłan może wybrać albo Mszę z dnia, albo Mszę o przypada­jącym wspomnieniu dowolnym, albo o jakimś świę­tym, którego wymienia tego dnia Martyrologium, albo Mszę w różnych potrzebach lub wreszcie wotywę.

W dniach powszednich w ciągu roku oprócz modlitw z niedzieli poprzedniej można wziąć modlitwy z do­wolnej innej niedzieli zwykłej albo jedną z modlitw  w różnych potrzebach. Ze wspomnianych Mszy moż­na odmówić samą tylko kolektę.

Gdy istnieje możliwość wyboru między wspomnie­niem zamieszczonym w kalendarzu powszechnym a wspomnieniem kalendarza diecezjalnego lub zakon­nego, radzi się przyznać pierwszeństwo - zgodnie z tradycją (oraz ceteris paribus) - wspomnieniu lokalnemu.

Jeżeli kapłan celebruje Mszę z ludem, powinien dbać przede wszystkim o dobro duchowe  wiernych i nie narzucać im własnych upodobań. Niech zbyt często i bez racji nie opuszcza czytań wyznaczonych na poszczególne dni powszednie: Kościół bowiem prag­nie, aby zastawiać wiernym obfitszy stół słowa Boże­go. Z tej samej przyczyny niech w sposób umiarko­wany bierze formularze Mszy za zmarłych.  Każda bo­wiem Msza jest zarówno za żywych, jak i za zmar­łych. Tam zaś, gdzie wiernym zależy na tym, aby obchodzić wspomnienia dowolne o Najświętszej Maryi Pannie lub o Świętych, niech się odprawia o nich przynajmniej jedna Msza, aby w ten sposób zadośćuczynić ich pobożności, do czego mają prawo.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama