Kronika działalności Stolicy Apostolskiej X-XI 1998

Wydarzenia związane ze Stolicą Apostolską w okresie 25 X - 25 XI 1998

 • 25 X 1998 — Podczas Mszy św. odprawionej na placu św. Piotra Jan Paweł II wyniósł do chwały ołtarzy czworo sług Bożych: ks. Zefiryna Agostiniego, o. Antoniego od św. Anny Galvăo, ks. Faustyna Migueza i s. Teodorę Guerin.
 • 26 X — Na placu św. Piotra Papież spotkał się z 10 tys. pielgrzymów z wszystkich części świata, którzy poprzedniego dnia uczestniczyli w beatyfikacji czworga sług Bożych. Na audiencję przybyli też członkowie Kapłańskiej Konfraterni św. Piotra, gromadzącej duchownych związanych niegdyś z abpem Marcelem Lefebvrem, którzy po schizmie przez niego wywołanej pragnęli pozostać w komunii z Kościołem katolickim. Okazją do spotkania było dziesięciolecie wydania papieskiego motu proprio Ecclesia Dei (2 lipca 1988 r.), ustanawiającego m.in. specjalną komisję pod tą samą nazwą, która ma «ułatwiać pełną komunię kościelną kapłanom, seminarzystom, wspólnotom zakonnym i poszczególnym ich członkom dotychczas w różny sposób związanym z Konfraternią św. Piusa X, założoną przez abpa Lefebvre’a». Papież wezwał wszystkich katolików do «gestów jedności i do umacniania swej wierności Kościołowi, aby uprawniona różnorodność i odmienne wrażliwości, godne szacunku, nie oddzielały ich od siebie nawzajem, ale przynaglały do wspólnego głoszenia Ewangelii». Zaapelował też do biskupów, aby «okazywali wyrozumiałość i szczególną troskę pasterską wiernym przywiązanym do dawnej liturgii» W przemówieniu do uczestników sesji plenarnej Kongregacji Wychowania Katolickiego, obradującej w Watykanie, Jan Paweł II podkreślił znaczenie działalności wychowawczej Kościoła we współczesnym świecie. «Trzeba dążyć do formowania osób dojrzałych, harmonijnie rozwiniętych we wszystkich dziedzinach, zdolnych wznieść się ku kontemplacji prawdy na dwóch skrzydłach: wiary i rozumu». Mówiąc o formacji integralnej w seminariach, Papież zalecił troskę o wymiar psychologiczny, duchowy, intelektualny i pastoralny kandydatów do kapłaństwa, która pozwoli im osiągnąć «dojrzałość w sferze cnót ludzkich i relacji z innymi, w dziedzinie uczuciowo-seksualnej, wolności i sumienia» Przemawiając na forum drugiego komitetu Organizacji Narodów Zjednoczonych, przedstawiciel Stolicy Apostolskiej w nowojorskiej siedzibie ONZ prof. Vittorio Canuto poruszył problemy związane z ochroną środowiska naturalnego, zagrożonego przez niekontrolowany rozwój gospodarczy. Zwrócił uwagę, że kraje rozwijające się nie mogą dziś realizować takiego modelu wzrostu gospodarczego, jakim kierowały się kraje uprzemysłowione w ubiegłym stuleciu, gdy nie istniały jeszcze ograniczenia natury ekologicznej. W związku z tym troska o zrównoważony rozwój musi być sprawą wszystkich, a kraje bogate powinny dzielić się z Trzecim Światem swoimi zasobami i technologiami, aby umożliwić usunięcie ubóstwa i niedorozwoju na całym świecie W Jerozolimie rozpoczęło się dwudniowe sympozjum poświęcone refleksji nad «Miastem Świętym» i jego przyszłością w perspektywie negocjacji palestyńsko-izraelskich oraz roku 2000. Na zaproszenie łacińskiego patriarchy Michela Sabbaha w obradach wzięło udział czterech kardynałów oraz liczni biskupi reprezentujący Konferencje Episkopatów z całego świata, a także katoliccy ordynariusze różnych obrządków istniejących w Ziemi Świętej i przedstawiciele innych Wspólnot chrześcijańskich. Podczas posiedzenia inauguracyjnego watykański sekretarz ds. relacji z państwami abp Jean-Louis Tauran przedstawił stanowisko Stolicy Apostolskiej w sprawie Jerozolimy: powinna ona mieć status międzynarodowy, gwarantujący swobodny dostęp do miejsc świętych wyznawcom trzech wielkich religii monoteistycznych Podczas międzynarodowej konferencji poświęconej problemom turystyki w małych państwach wyspiarskich, zorganizowanej w Lanzarote na Wyspach Kanaryjskich z inicjatywy Światowej Organizacji Turystyki, przemawiał stały przedstawiciel Stolicy Apostolskiej przy tej organizacji abp Piero Monni. Podkreślił potrzebę planowego i racjonalnego planowania rozwoju turystyki, zwłaszcza w małych państwach, gdzie często stanowi ona główne źródło dochodów: należy zapobiegać niekontrolowanej eksploatacji terytorium, chronić jego specyfikę kulturową, w razie potrzeby ograniczać napływ turystów.
 • 27 X — Jan Paweł II przyjął na audiencji członków Papieskiej Akademii Nauk biorących udział w sesji plenarnej poświęconej pojęciu natury i jego ewolucji w świetle najnowszych koncepcji naukowych. W przemówieniu Ojciec Święty nawiązał do tematyki obrad i wezwał uczonych do kontynuowania prac w duchu służby Stwórcy, człowiekowi i całemu stworzeniu W przesłaniu skierowanym do prezydentów Peru i Ekwadoru Ojciec Święty wyraził radość i satysfakcję z podpisania w stolicy Brazylii układu między tymi dwoma państwami, który kładzie kres wieloletnim sporom terytorialnym, dotyczącym 78-kilometrowego odcinka granicy w dorzeczu Amazonki. Sporne tereny zostaną zdemilitaryzowane i powstaną tam dwa parki ekologiczne. W przesłaniu, odczytanym w Brazylii przez przedstawiciela Stolicy Apostolskiej kard. Castrillona Hoyosa, Papież dziękuje także katolickim społecznościom Peru i Ekwadoru, które «poprzez stosowne inicjatywy — między innymi dni modlitw o pokój — realizowały autentyczną ’pedagogię pokoju’».
 • 28 X — Audiencja generalna. Wśród ok. 1 500 Polaków przybyłych na plac św. Piotra obecny był bp pomocniczy szczecińsko-kamieński Błażej Kruszyłowicz OFMConv.
 • 29 X — Rano Ojciec Święty spotkał się z biskupami z Konferencji Episkopatu Oceanu Indyjskiego, przybyłymi z wizytą ad limina. Konferencja gromadzi biskupów z Mauritiusa, Seszeli i Komorów. W przemówieniu poruszył zagadnienia, które tradycyjnie stanowią przemiot troski pasterskiej tamtejszego Kościoła: powołania kapłańskie i zakonne, obrona rodziny i życia, dialog międzyreligijny; podkreślił potrzebę ścisłej współpracy biskupów całego obszaru, zwłaszcza ze względu na duże rozproszenie geograficzne diecezji i różnorodność sytuacji kulturowych; nawiązał też do obchodzonej w tym roku 150. rocznicy likwidacji niewolnictwa w krajach na obszarze Oceanu Indyjskiego Jan Paweł II przyjął na audiencji nowego ambasadora Kostaryki przy Stolicy Apostolskiej, którym został 53-letni Javier Guerra Laspiur. W przemówieniu Papież podkreślił szczególne «powołanie do pokoju» tego niewielkiego kraju, który jako jedyne państwo w Ameryce Środkowej nie posiada sił zbrojnych: ta sytuacja «jest nie tylko gwarancją procesu demokratycznego, ale pozwala zaoszczędzić znaczne środki finanasowe, które przeznaczane są na szkolnictwo, ochronę zdrowia i rozwój społeczny» «Tylko nasza wiara pozwala zrozumieć tajemnicę cierpienia» — powiedział Jan Paweł II w przemówieniu do członków Fundacji «Across», brytyjskiej organizacji charytatywnej, zajmującej się opieką nad chorymi. Poprzedniego dnia podczas audiencji generalnej Ojciec Święty pobłogosławił nowy ambulans Fundacji, która w tym roku obchodzi 25-lecie istnienia W Auli Pawła VI odbyła się audiencja papieska dla członków zarządu Fundacji Jana Pawła II oraz dobroczyńców i przyjaciół wspierających jej działalność.
 • 30 X — Rano w Sali Konsystorza Jan Paweł II spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, której obrady rozpoczęły się 26 października. W przemówieniu podkreślił znaczenie modlitwy jako więzi jedności między wyznawcami różnych religii: «Właśnie przez modlitwę ludzie wierzący mogą się spotkać na płaszczyźnie, na której możliwe jest przezwyciężenie barier nierówności, nieporozumienia, uraz i wrogości»; w tym kontekście Ojciec Święty wskazał też na doniosłą rolę zakonnych wspólnot kontemplacyjnych, żyjących w społeczeństwach wieloreligijnych W Auli Pawła VI Papież przyjął 1 300 uczestników międzynarodowej konferencji animatorów Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej, która odbyła się w dniach 26-31 października w Fiuggi. Ruch ten, powstały w Stanach Zjednoczonych w 1967 r., gromadzi dziś wiele milionów katolików na całym świecie. Katolicka Odnowa Charyzmatyczna — powiedział w przemówieniu Papież — «pomogła wielu chrześcijanom odkryć na nowo obecność i moc Ducha Świętego w ich życiu oraz w życiu Kościoła i świata». Najważniejszym zadaniem animatorów jest ochrona tożsamości katolickich wspólnot charyzmatycznych i troska o zachowanie ścisłej więzi hierarchicznej z biskupami i z Papieżem. «Radosna wiara», ożywiająca te wspólnoty, musi się łączyć z integralną formacją chrześcijańską, wierną nauczaniu Kościoła. Jan Paweł II nawiązał też do swojej niedawnej encykliki Fides et ratio, przypominając, że przestrzegał w niej przed pewną odmianą fideizmu, «który nie chce uznać doniosłej roli rozumu nie tylko w rozumieniu wiary, ale także w samym akcie wiary» W związku z tragicznym pożarem w dyskotece w Göteborgu Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano przesłał telegram kondolencyjny do bpa Hubertusa Brandemburga, w którym zapewnił o modlitwie Ojca Świętego za dusze zmarłych oraz ich rodziny pogrążone w żałobie.
 • 31 X — Ojciec Święty przyjął na audiencji ok. 500 uczestników międzynarodowej konferencji na temat: «Kościół a ludzie starsi» zorganizowanej przez Papieską Radę ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia. W przemówieniu wskazał na potrzebę dowartościowania ludzi w podeszłym wieku zarówno w rodzinie, jak i w społeczeństwie Zwracając się do ok. 60 historyków biorących udział w sympozjum na temat inkwizycji, Jan Paweł II podkreślił konieczność rzetelnego spojrzenia na to złożone zagadnienie, aby można było sprawiedliwie ocenić fakty z przeszłości Kościoła W przemówieniu do uczestniczek kapituły generalnej Trzeciego Zakonu św. Rodziny Papież mówił o roli życia konsekrowanego w dziele nowej ewangelizacji na progu trzeciego tysiąclecia.
 • 1 XI — Uroczystość Wszystkich Świętych — «Anioł Pański» z Papieżem. Do rodaków Ojciec Święty powiedział: «Pozdrawiam pielgrzymów z Polski i wraz z nimi udaję się na nasze cmentarze, do katedr, na Wawel. Polecam Bogu dusze naszych zmarłych. ’Dobry Jezu, a nasz Panie, daj im wieczne spoczywanie’» O godz. 18 Jan Paweł II modlił się za zmarłych w Grotach Watykańskich, gdzie znajdują się groby papieży Na rzymskim cmentarzu Campo Verano Mszę św. za zmarłych w imieniu Jana Pawła II odprawił wikariusz kard. Camillo Ruini.
 • 3 XI — Na wiadomość o tragicznych skutkach huraganu «Mitch» w Ameryce Środkowej Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano przesłał w imieniu Ojca Świętego telegram kondolencyjny skierowany do mieszkańców tych terytoriów na ręce nuncjusza apostolskiego w Nikaragui abpa Luigiego Travaglino. Papież modli się za wszystkie ofiary kataklizmu i wzywa wszystkich ludzi dobrej woli oraz organizacje międzynarodowe do niesienia pomocy poszkodowanym W miejscowości Lulombo w Republice Konga został zamordowany polski misjonarz ks. Jan Czuba (lat 39) pochodzący z diecezji tarnowskiej.
 • 4 XI — Audiencja generalna. W spotkaniu z Papieżem na placu św. Piotra uczestniczyło kilkuset Polaków Wieczorem w Sali Klementyńskiej Ojciec Święty przyjął na audiencji pielgrzymów z archidiecezji gdańskiej oraz Bractwo Kurkowe z Krakowa. W imieniu zgromadzonych życzenia imieninowe Janowi Pawłowi II złożył abp Tadeusz Gocłowski.
 • 5 XI — Nowy ambasador Gwatemali przy Stolicy Apostolskiej, 48-letni Sergio Búcaro, wręczył Papieżowi listy uwierzytelniające. Jan Paweł II wyraził satysfakcję z pomyślnej realizacji porozumienia pokojowego, podpisanego w 1996 r. m.in. dzięki mediacji Kościoła, które położyło kres wieloletniemu krwawemu konfliktowi między siłami rządowymi a zbrojną opozycją. Przypominając postać biskupa pomocniczego Gwatemali Juana Gerardiego, zamordowanego w kwietniu 1998 r., Papież stwierdził, że naród ma prawo poznać prawdę o tej oraz o innych zbrodniach popełnionych w przeszłości w tym kraju W Auli Pawła VI w obecności Ojca Świętego odbył się koncert z okazji dwudziestolecia jego pontyfikatu, zorganizowany przez grupę parlamentarzystów włoskich i telewizję RAI. Wśród wykonawców był Chór Opery Rzymskiej i Chór Chłopięco-Męski Filharmonii Poznańskiej pod dyrekcją Stefana Stuligrosza. W wygłoszonym przemówieniu Jan Paweł II zaapelował raz jeszcze o zredukowanie z okazji Wielkiego Jubileuszu zadłużenia krajów najuboższych oraz o moratorium na wykonywanie kary śmierci przynajmniej w roku 2000.
 • 7 XI — Rano Jan Paweł II koncelebrował Mszę św. z trzema biskupami bułgarskimi, przybyłymi z wizytą ad limina. Była to już druga wizyta biskupów od czasu upadku komunizmu w tym kraju, gdzie wśród 8 mln mieszkańców, w większości prawosławnych, żyje 90-tysięczna wspólnota katolicka. W przemówieniu Papież stwierdził, że podobnie jak w okresie prześladowań Kościoła, tak i obecnie chrześcijanie muszą dawać świadectwo, iż człowiek stanowi prawdziwe centrum życia społecznego: winni zatem bronić życia każdej osoby, przeciwstawiać się relatywizmowi moralnemu, mentalności konsumpcyjnej i egoizmowi. Zachęcił też bułgarskich biskupów do umacniania więzi z innymi wspólnotami chrześcijańskimi, zwłaszcza zaś komunii z braćmi prawosławnymi W Auli Synodu w Watykanie odbyła się w obecności Papieża trzecia doroczna sesja publiczna Papieskich Akademii o charakterze teologicznym, artystycznym i historycznym. Celem sesji poświęconej Maryi jako pierwowzorowi odkupionej ludzkości było ukazanie wkładu Akademii w rozwój chrześcijańskiego humanizmu u progu trzeciego tysiąclecia. W przemówieniu Papież nawiązał do tematu sesji, a na koniec wręczył nagrodę Akademii Papieskich za rok 1998 (otrzymała ją absolwentka Papieskiego Wydziału Teologicznego Marianum, pochodząca z Kostaryki, za pracę z dziedziny mariologii) León Escobar Herran, nowy ambasador Kolumbii przy Stolicy Apostolskiej, złożył Ojcu Świętemu listy uwierzytelniające. Wyrażając uznanie dla wysiłków podejmowanych przez rząd tego kraju w celu przywrócenia pokoju społecznego, Papież stwierdził w przemówieniu, że pokój nie może polegać jedynie na zaniechaniu walki zbrojnej, ale musi być owocem wytrwałego dążenia do równości i sprawiedliwości. Kościół ze swej strony «nie może tolerować zamachów na nietykalność i wolność osób, aktów terroryzmu wymierzonych przeciw ludziom niewinnym», w tym także duchownym. Podstawową rolę w budowie społeczeństwa naprawdę ludzkiego odgrywa rodzina: zjawiska takie jak porzucanie małych dzieci, degradacja społeczna młodzieży, prostytucja dziecięca to symptomy głębokiego kryzysu rodziny, który uniemożliwia prawdziwy postęp O godz. 20.30 w Auli Pawła VI Jan Paweł II przewodniczył modlitwie różańcowej transmitowanej na wszystkie kontynenty przez Radio Watykańskie.
 • 8 XI — Przed południem Jan Paweł II odbył wizytację pasterską w rzymskiej parafii pod wezwaniem Matki Bożej Różańcowej, położonej w zachodniej części Wiecznego Miasta. Mszę św. sprawował na pobliskim boisku sportowym, by jak najwięcej wiernych mogło w niej uczestniczyć. W homilii Papież ukazał apostolskie zadania parafian, którzy powinni nieść Dobrą Nowinę do wszystkich rodzin i środowisk pracy «Anioł Pański» z Papieżem.
 • 9 XI — Przemawiając do 75 członków francuskiej placówki naukowej w Rzymie «Ecole Française de Rome», Jan Paweł II zwrócił uwagę na ścisłą więź między kulturą i chrześcijaństwem, która na przestrzeni wieków aż po nasze czasy inspiruje dzieła tworzone przez człowieka.
 • 10 XI — Papież skierował przesłanie na otwarcie obrad nadzwyczajnego zgromadzenia ogólnego biskupów włoskich, odbywającego się w Collevalenza w Umbrii. Nawiązując do głównego tematu obrad, którym było chrześcijańskie wychowanie młodzieży, Jan Paweł II wezwał biskupów do rozwijania działalności Kościoła na polu kultury i przekazu społecznego, aby młode pokolenia mogły «znaleźć drogę wyjścia ze zbyt ciasnego obszaru własnej subiektywności» i odnaleźć «wspólny horyzont prawd i wartości». Wyraził też uznanie dla ofiarności, jaką Kościół włoski okazuje wielu ubogim Kościołom i krajom, oraz satysfakcję z powodu niedawnej publikacji nowego statutu Włoskiej Konferencji Episkopatu. Poruszył również najważniejsze z punktu widzenia Kościoła problemy bieżące społeczeństwa włoskiego, takie jak obrona rodziny i życia ludzkiego, równouprawnienie szkół katolickich, walka z ubóstwem i bezrobociem W południe Jan Paweł II odprawił w Bazylice Watykańskiej Mszę św. za dusze zmarłych w 1998 r. 10 kardynałów i 117 arcybiskupów i biskupów. W homilii podkreślił, że poświęcili oni swoje życie służbie Bogu i ludziom.
 • 11 XI — Audiencja generalna Wieczorem Jan Paweł II odwiedził Papieski Uniwersytet Urbanianum, aby wziąć udział w inauguracji odnowionej Aula Magna. Obok wielkiego kanclerza uniwersytetu kard. Jozefa Tomko w uroczystości uczestniczyło 7 kardynałów i 15 biskupów, rektorzy innych uniwersytetów papieskich i kilkuset studentów z całego świata. W przemówieniu Papież powiedział, że program studiów, przygotowujących do pracy misyjnej we wszystkich częściach świata, powinien szczególnie mocno akcentować wiedzę teologiczną i filozoficzną. Podczas uroczystości inauguracyjnej kard. Joseph Ratzinger wygłosił wykład poświęcony ostatniej encyklice Fides et ratio.
 • 12 XI — Listy uwierzytelniające na ręce Ojca Świętego złożył nowy ambasador Brazylii Marco Cesar Meira Naslausky. Papież wspomniał w przemówieniu swą zeszłoroczną wizytę w Rio de Janeiro i spotkanie z rodzinami oraz wyraził uznanie dla konsekwentnych działań podejmowanych przez władze Brazylii w celu usunięcia nierówności społecznych i niesprawiedliwości nagromadzonych w latach destabilizacji gospodarczej W Sali Papieży Jan Paweł II spotkał się z uczestnikami sesji plenarnej Papieskiej Rady «Cor Unum». W przemówieniu nawiązał m.in. do głównych zadań tej instytucji Stolicy Apostolskiej utworzonej w 1971 r., która ma ukazywać troskę Kościoła powszechnego, a szczególnie Papieża, o najuboższych, cierpiących z powodu niedostatku i nędzy.
 • 13 XI — Zwracając się do uczestników międzynarodowego kolokwium zorganizowanego w siedzibie Instytutu Augustinianum w Rzymie na temat 20 lat dyplomacji papieskiej za pontyfikatu Jana Pawła II, Ojciec Święty podkreślił, że zasadniczym celem działalności Stolicy Apostolskiej jest służba wielkiej sprawie człowieka w świecie współczesnym Po południu Jan Paweł II udał się do kościoła wspólnoty Argentyńczyków przy placu Buenos Aires w Rzymie, aby sprawować tam Liturgię Słowa w obecności prezydenta Argentyny Carlosa Menema, którego rano przyjął na audiencji prywatnej. Powitany przez prezydenta przy wejściu do kościoła, Papież przewodniczył następnie intronizacji kopii wizerunku Matki Bożej z Luján — narodowego sanktuarium Argentyny, nawiedzanego corocznie przez ponad 6 mln pielgrzymów — i w modlitwie zawierzył Maryi naród argentyński W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej została przedstawiona instrukcja na temat współpracy misyjnej Cooperatio missionalis wydana przez Kongregację ds. Ewangelizacji Narodów.
 • 14 XI — Ojciec Święty przyjął na audiencji uczestniczki kapituły generalnej zgromadzenia sióstr św. Elżbiety (elżbietanki) wraz z ponownie wybraną przełożoną generalną s. Margaritą Wiśniewską. W przemówieniu Papież nawiązał m.in. do charyzmatu zgromadzenia, którym jest służba Bogu w ludziach ubogich, chorych i w podeszłym wieku. Ta służba — podkreślił Jan Paweł II — jest szczególnym znakiem miłości Boga do «braci najmniejszych».
 • 15 XI — Rano Ojciec Święty udał się z wizytą pasterską do parafii pod wezwaniem św. Mateusza, położonej na peryferiach Rzymu, niedaleko Frascati. W homilii mówił o konieczności czuwania w obliczu zapowiedzianego w Ewangelii przyjścia Chrystusa «Anioł Pański» z Papieżem. Po polsku Jan Paweł II powiedział: «Witam i pozdrawiam wspólnoty neokatechumenalne — z Krakowa przy kościele św. Barbary oraz z parafii św. Anny z Piaseczna, pielgrzymkę z Małego Cichego i Wiktorówek, katolickie liceum z Mosiny koło Poznania, kolejarzy z Radomia i Kielc. Niech pobyt w Wiecznym Mieście umocni waszą wiarę. Szczęść Boże!»
 • 16 XI — Papież przyjął na audiencji członków Rady Naczelnej Federacji Stowarzyszeń Kapłanów we Włoszech. Federacja ta jednoczy ponad 220 diecezjalnych stowarzyszeń, do których należy ok. 20 tys. włoskich księży. Wyrażając uznanie dla działalności ich wspólnot w służbie włoskiego duchowieństwa, Ojciec Święty wskazał kapłanom trzy główne zasady, jakimi winni się kierować w swojej posłudze we współczesnym społeczeństwie: dialog ze współbraćmi, z biskupem i z ludźmi dalekimi od wiary; współpraca z laikatem; świadectwo konkretnego działania, szczególnie potrzebne w epoce inflacji słowa Jan Paweł II przesłał za pośrednictwem Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano telegram kondolencyjny do greckokatolickiego biskupa mukaczewskiego (Ukraina) Iwana Semediego w związku z tragedią powodzi, jaka dotknęła wiele miejscowości leżących na terenie jego diecezji.
 • 17 XI — Papież odwiedził rzymską siedzibę uniwersytetu LUISS (Libera Universita Internazionale degli Studi Sociali) — prestiżowej uczelni prywatnej, kształcącej kadry kierownicze w dziedzinie ekonomii, prawa i nauk politycznych. Spotkał się tam z władzami uniwersytetu oraz liczną reprezentacją studentów. W przemówieniu Ojciec Święty podkreślił, że formacja uniwersytecka nie może być podporządkowana wyłącznie pragmatycznym wymogom ekonomii i polityki, ale winna przekazywać wiedzę w perspektywie służby człowiekowi. Nawiązał też do swej ostatniej encykliki Fides et ratio, mówiąc o potrzebie duchowości, która winna nieustannie pobudzać rozum do «spojrzenia w górę», aby człowiek nie zamykał się w relatywizmie, ale zachowywał świadomość, że każda zdobycz ludzkiej wiedzy jest tylko etapem na drodze do ostatecznego poznania Boga. Władze uczelni ofiarowały Papieżowi w darze 50 komputerów najnowszej generacji, które mają być przekazane do krajów rozwijających się w Afryce i we wschodniej Europie. Dziękując za ten dar, Jan Paweł II powiedział: «Komputer zmienił świat i w pewnym sensie zmienił też moje życie».
 • 18 XI — Audiencja generalna. Na spotkanie z Ojcem Świętym przybyło ok. 800 pielgrzymów z Polski.
 • 19 XI — Papież spotkał się z uczestnikami międzynarodowego sympozjum poświęconego kinematografii, zorganizowanego z inicjatywy Papieskich Rad ds. Kultury i ds. Środków Społecznego Przekazu. Wzięli w nim udział reżyserzy, scenarzyści, krytycy filmowi i specjaliści w dziedzinie przekazu społecznego. Przemawiając do nich Ojciec Święty powiedział, że Kościół, krzewiąc swoją wizję kultury, skupioną wokół ludzkiej godności i wartości życia, potrzebuje wkładu tej szczególnej formy ekspresji artystycznej, jaką jest kino. Aby się o tym przekonać, «wystarczy pomyśleć, jak wielki wpływ, pozytywny lub negatywny, może wywierać kino na opinię publiczną i na sumienia, zwłaszcza ludzi młodych».
 • 20 XI — Biskupi z Konferencji Episkopatu Austrii, którzy przybyli do Watykanu z wizytą ad limina, spotkali się z Ojcem Świętym. Papieskie przemówienie było poświęcone tajemnicy Kościoła jako komunii, wzorowanej na jedności w łonie Trójcy Świętej. Zanik wrażliwości na mysterium Ecclesiae, występujący także wśród katolików, a będący formą zamaskowanego ateizmu lub obojętności religijnej, prowadzi do postrzegania Kościoła wyłącznie jako ludzkiej organizacji, która winna rządzić się regułami demokratycznymi i w której posługa pasterzy przestaje być potrzebna. Z tym wiąże się kryzys powołań kapłańskich oraz spadek liczby wiernych uczestniczących w Eucharystii niedzielnej, a także postulat podporządkowania nauczania Kościoła woli większości. Stwierdzając, że «prawda objawiona nie jest wytworem ’Kościoła oddolnego’, ale darem pochodzącym ’z wysoka’», Papież wezwał biskupów austriackich, aby «głosili ludziom prawdę w miłości». Ma to dotyczyć zwłaszcza takich często kontestowanych zasad nauczania Kościoła, jak nierozerwalność małżeństwa i nienaruszalność życia ludzkiego Na zakończenie zgromadzenia plenarnego Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Papież przyjął na audiencji jej członków z prefektem kard. Jozefem Tomko na czele. Misja ad gentes zachowuje w pełni aktualność u progu roku 2000 — powiedział Jan Paweł II i w tym kontekście podkreślił rolę wspólnot życia konsekrowanego w działalności młodych Kościołów.
 • 21 XI — Msza św. koncelebrowana z Ojcem Świętym zakończyła wizytę ad limina biskupów nowozelandzkich. Przemawiając do nich, Papież podkreślił potrzebę zachowania odrębności między Kościołem a «duchem tego świata». Powinna ona przejawiać się zwłaszcza w trzech dziedzinach: szkoły katolickie (w Nowej Zelandii Kościół prowadzi ich 150) muszą się wyróżniać nauczaniem doktryny moralnej i społecznej Kościoła na podstawie nowego Katechizmu; należy zachować rozróżnienie między powołaniem kapłana a wiernego świeckiego, aby uniknąć klerykalizacji laikatu i laicyzacji duchowieństwa; specyfika Kościoła katolickiego musi pozostać wyraźnie widoczna także w relacjach ekumenicznych, gdyż katolicy najlepiej przysłużą się dialogowi ekumenicznemu przez zachowanie swojej tożsamości W Auli Pawła VI Papież spotkał się z kilkusetosobową grupą przedstawicieli środowiska związanego z czasopismem «Messaggero di Sant’Antonio», założonego 100 lat temu, oraz Apostolskiego Ruchu Niewidomych, obchodzącego 70-lecie istnienia. «Messaggero» jest dziś wydawany w ośmiu językach i rozpowszechniany w 160 krajach świata, osiągając nakład 1 mln egzemplarzy. Działalność Apostolskiego Ruchu Niewidomych polega m.in. na niesieniu pomocy niewidomym w krajach ubogich Jan Paweł II skierował przesłanie do Kościoła w Burundi, obchodzącego 100-lecie istnienia. Wyraża w nim życzenie, aby «po okresie bolesnych prób obchody jubileuszowe stały się wyraźnym znakiem nadziei i wiary w przyszłość». Delegatem papieskim na uroczystości rocznicowe był arcybiskup Paryża kard. Jean-Marie Lustiger.
 • 22 XI — W Bazylice Watykańskiej Jan Pan Paweł II odprawił Mszę św. na rozpoczęcie prac Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Oceanii «Anioł Pański» z Papieżem. Do rodaków Ojciec Święty powiedział: «Pozdrawiam pielgrzymów z Polski: polską misję katolicką z Monachium, zespół śpiewaczy z Zaolzia — Republika Czeska. Szczęść Boże wszystkim!»
 • 25 XI — Audiencja generalna. W Bazylice Watykańskiej Ojciec Święty spotkał się z ok. 3 000 karabinierów oraz grupą oficerów włoskiej marynarki wojennej, a następnie w Auli Pawła VI z pielgrzymami z różnych krajów świata, wśród których było obecnych ok. 900 Polaków.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama