Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Benedykt XVI

Kościół nie ujednolica bogactwa różnorodności

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 24 stycznia 2010Drodzy bracia i siostry!

Wśród czytań biblijnych dzisiejszej liturgii znajduje się znany fragment z Pierwszego Listu do Koryntian, w którym św. Paweł przyrównuje Kościół do ludzkiego ciała. Apostoł pisze tak: «Podobnie jak jedno jest ciało, choć składa się z wielu członków, a wszystkie członki ciała, mimo iż są liczne, stanowią jedno ciało, tak też jest i z Chrystusem. Wszyscy bowiem w jednym Duchu zostaliśmy ochrzczeni, [aby stanowić] jedno Ciało: czy to Żydzi, czy Grecy, czy to niewolnicy, czy wolni. Wszyscy też zostaliśmy napojeni jednym Duchem» (1 Kor 12, 12-13). Kościół został ukształtowany jako jedno ciało, którego głową jest Chrystus, i z Nim stanowi jedno. Jednakże Apostołowi zależy na przekazaniu nam zwłaszcza idei jedności w różnorodności charyzmatów, które są darami Ducha Świętego. Dzięki nim Kościół jawi się jako organizm bogaty i żywotny, nie jednolity, będący owocem jednego Ducha, który prowadzi wszystkich do głębokiej jedności, przyjmując różnorodność bez usuwania jej i tworząc harmonijną całość. Kościół uobecnia w historii zmartwychwstałego Pana, szczególnie poprzez sakramenty, Słowo Boże, charyzmaty i różne posługi we wspólnocie. Zatem właśnie w Chrystusie i w Duchu Kościół jest jeden i święty — jest głęboką jednością, która przekraczając ludzkie możliwości, jest dla nich oparciem.

Pragnę ten właśnie aspekt zaakcentować teraz, w Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan, który jutro zakończy się świętem Nawrócenia św. Pawła. Zgodnie ze zwyczajem, po południu odprawię w bazylice św. Pawła za Murami Nieszpory, w których wezmą udział przedstawiciele innych Kościołów i Wspólnot kościelnych istniejących w Rzymie. Będziemy prosić Boga o dar pełnej jedności wszystkich uczniów Chrystusa, a zwłaszcza, w myśl tegorocznego tematu, odnowimy zobowiązanie do tego, by być razem świadkami ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana (por. Łk 24, 48). Jedność chrześcijan czyni bowiem bardziej wiarygodnym i skutecznym głoszenie Ewangelii, co potwierdził sam Jezus, prosząc Ojca w przeddzień swojej śmierci: «aby wszyscy stanowili jedno (...) by świat uwierzył» (J 17, 21).

Drodzy przyjaciele, na zakończenie pragnę przypomnieć postać św. Franciszka Salezego, którego w liturgii wspominamy 24 stycznia. Urodził się w Sabaudii w 1567 r.; w Padwie i Paryżu studiował prawo, a powołany przez Pana, został księdzem. Z wielkim pożytkiem poświęcił się głoszeniu Ewangelii i duchowej formacji wiernych. Nauczał, iż powołanie do świętości dotyczy wszystkich i że każdy — jak mówi św. Paweł, posługując się przykładem ciała — ma swoje miejsce w Kościele. Św. Franciszek Salezy jest patronem dziennikarzy i katolickiej prasy. Jego duchowemu wstawiennictwu powierzam Orędzie na Światowy Dzień Środków Społecznego Przekazu, które podpisuję każdego roku z tej okazji, a które wczoraj zostało opublikowane w Watykanie. Niech Maryja Dziewica, Matka Kościoła, uprosi nam łaskę, byśmy wciąż wzrastali w jedności i przekazywali, jak pięknie jest być zjednoczonymi w jedności Ojca, Syna i Ducha Świętego.

Nowy błogosławiony hiszpański

Wczoraj w Barcelonie został ogłoszony błogosławionym Józef Samsó i Elías, kataloński kapłan i męczennik, który został zabity w czasie wojny domowej. Jako prawdziwy świadek Chrystusa, umierając, przebaczył swoim prześladowcom. Dla kapłanów, a zwłaszcza dla proboszczów jest on wzorem poświęcenia katechezie i miłości do ubogich.

po polsku:

Pozdrawiam serdecznie wszystkich Polaków. W Tygodniu Modlitw o Jedność Chrześcijan Chrystus Pan raz jeszcze modli się za nas: «Aby wszyscy stanowili jedno» (J 17, 21). I my prośmy o ten upragniony Boży dar. Niech Kościół i inne Wspólnoty zjednoczy duch wiary, cywilizacja życia, pokoju i miłości. Pragnąc komunii wierzących, budujmy naszą codzienność na Chrystusie i Jego Ewangelii. Życzę wszystkim dobrej niedzieli.


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: pluralizm charyzmaty ekumenizm jedność Kościoła różnorodność Franciszek Salezy charyzmat jedność chrześcijan dary duchowe Józef Samso i Elias
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W