Trzeba zdecydowanie czynić postępy na drodze ku pełnej jedności

Przemówienie do członków Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim i Starożytnymi Kościołami Wschodnimi, 28.01.2011

W watykańskiej Sali Konsystorza Papież przyjął uczestników posiedzenia Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim i Starożytnymi Kościołami Wschodnimi. Audiencja odbyła się w ostatnim dniu obrad Komisji, które od 24 stycznia br. toczyły się w siedzibie Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan w Rzymie. Ojca Świętego powitali dwaj przewodniczący Komisji Mieszanej — kard. Kurt Koch, stojący na czele wyżej wymienionej Papieskiej Rady, oraz metropolita Anba Bishoy, sekretarz generalny Świętego Synodu Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego. Następnie przemówienie wygłosił Benedykt XVI.

Eminencje, ekscelencje, drodzy bracia w Chrystusie!

Z wielką radością was przyjmuję, członków Międzynarodowej Komisji Mieszanej ds. Dialogu Teologicznego między Kościołem Katolickim i Starożytnymi Kościołami Wschodnimi. Za waszym pośrednictwem pragnę przekazać braterskie pozdrowienia moim czcigodnym braciom, stojącym na czele starożytnych Kościołów Wschodu.

Wdzięczny jestem Komisji za działalność, którą rozpoczęła w styczniu 2003 r. w wyniku wspólnie podjętej inicjatywy władz kościelnych rodziny starożytnych Kościołów Wschodu oraz Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan.

Jak wiecie, owocem pierwszej fazy dialogu, trwającej od 2003 do 2009 r., był wspólnie opracowany tekst, zatytułowany Nature, Constitution and Mission of the Church (Natura, kształt i misja Kościoła). Dokument ten uwydatnił aspekty podstawowych zasad eklezjologicznych, które podzielamy, oraz wskazał specyficzne kwestie, wymagające pogłębionej refleksji w dalszych fazach dialogu. Możemy jedynie być wdzięczni, że po niemal 15 wiekach podziałów panuje jeszcze zgoda co do sakramentalnej natury Kościoła, co do sukcesji apostolskiej w posłudze kapłańskiej i co do pilnej potrzeby dawania w świecie świadectwa o Ewangelii naszego Pana i Zbawiciela Jezusa Chrystusa.

W drugiej fazie Komisja rozważała z perspektywy historycznej sposoby, w jakie Kościoły dawały wyraz swej jedności na przestrzeni wieków. W czasie spotkań w tym tygodniu pogłębiacie badania nad jednością i łącznością, jakie istniały między Kościołami do połowy piątego stulecia historii chrześcijaństwa, jak również nad rolą, jaką odegrał monastycyzm w życiu pierwotnego Kościoła.

Musimy ufać, że wasza refleksja teologiczna doprowadzi nasze Kościoły nie tylko do wzajemnego głębszego zrozumienia, ale do tego, że będziemy zdecydowanie i stanowczo dalej postępować drogą ku pełnej jedności, do której jesteśmy powołani z woli Chrystusa. W tej intencji modliliśmy się wspólnie podczas Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan, który właśnie się zakończył.

Wielu z was pochodzi z regionów, gdzie poszczególni chrześcijanie oraz ich wspólnoty doświadczają prób i trudności, które budzą w nas wszystkich głęboką troskę. Wszyscy chrześcijanie muszą współpracować w duchu wzajemnej akceptacji i zaufania, aby służyć sprawie pokoju i sprawiedliwości. Niech wstawiennictwo i przykład licznych męczenników i świętych, którzy dawali wielkoduszne świadectwo Chrystusowi we wszystkich naszych Kościołach, wspierają i umacniają was i wasze wspólnoty chrześcijańskie.

Z uczuciami braterskiej miłości proszę naszego Pana Jezusa Chrystusa o łaskę i pokój dla was wszystkich.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama