O Kościele w Ziemi Świętej

List kard. Achille Silvestriniego do biskupów nt. sytuacji Kościoła w Ziemi Świętej

Zgodnie z tradycją Wielki Piątek każdego roku jest dniem, w którym cała społeczność katolicka winna w szczególny sposób pamiętać o potrzebach Kościoła w Ziemi Świętej, organizując kolekty na pomoc dla niego. Z tej okazji prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich kard. Achille Silvestrini skierował list do wszystkich biskupów, który publikujemy poniżej.

Ekscelencjo!

Wielki Jubileusz Roku 2000 kieruje serce i umysł każdego chrześcijanina ku miejscom, gdzie rozegrały się wydarzenia przeżywane przez nas w tajemnicach wiary. Myślę tu o Ziemi Świętej, gdzie zbawienie objawiło się poprzez wcielenie Chrystusa, a czas i wieczność połączyły się dla dobra ludzkości.

Obchody Jubileuszu Roku 2000 pozwolą na uzmysłowienie sobie ścisłych więzów łączących Jerozolimę i Rzym. Ziemia Święta jest bowiem razem z Rzymem jednym z centralnych miejsc Jubileuszu, stanowiąc na równi z nim cel duchowej pielgrzymki, jaką trzeba odbyć na drodze nawrócenia i pokuty. Ojciec Święty przypomina nam w adhortacji posynodalnej Ecclesia in Asia, że «Jezus urodził się, żył oraz poniósł śmierć w Ziemi Świętej, przez co ta niewielka część zachodniej Azji stała się ziemią obietnicy i nadziei dla całego rodzaju ludzkiego. Jezus znał i kochał tę ziemię, miał udział w historii, cierpieniach i nadziejach zamieszkujących ją ludzi» (n. 1). Bóg zechciał, aby tutaj rozegrały się wydarzenia misterium zbawienia.

Betlejem, Nazaret, Jerozolima wyznaczają symboliczną geografię zbawienia, wskazując drogę, która prowadzi do pełni Objawienia się Boga wśród ludzi.

Miasta te oraz inne miejsca, naznaczone historyczną obecnością i pobytem w nich Chrystusa, stanowią dzisiejszy obszar Ziemi Świętej. Widziały one narodziny pierwszego Kościoła jerozolimskiego, a dzisiaj, po 2000 lat, nadal mieszkają tam chrześcijanie, pracują, studiują, uczestniczą czynnie w życiu społecznym i obywatelskim dla dobra swojej ziemi. Miejsca te nie należą jednak wyłącznie do nich, ale z racji swojej wyjątkowej świętości są własnością całego świata chrześcijańskiego.

Wszyscy pielgrzymi, którzy w tym roku łaski udadzą się do Ziemi Świętej, symbolicznie zabiorą ze sobą pragnienie swoich Kościołów, aby spotkać się z Kościołem-Matką, który na nich czeka i gotów jest udzielić im gościny. Również Ojciec Święty stanie się podczas Roku Świętego pielgrzymem i skieruje swoje pasterskie kroki do ziemi, która słyszała słowa Chrystusa skierowane do Piotra oraz do jego następców, określające ich podstawową misję: «utwierdzaj twoich braci w wierze» (por. Łk 22, 32).

Kto będzie oczekiwał na Ojca Świętego i jaką wspólnotę on tam spotka? Obecnie w Ziemi Świętej mieszka ok. 145 tys. chrześcijan, którzy żyją pośród 4 mln żydów i 1,5 mln muzułmanów. Jednak w ostatnich latach na skutek istniejących trudności wielu chrześcijan podjęło decyzję o emigracji. Powstaje w związku z tym obawa, że w Ziemi Świętej wielkie dziedzictwo wiary, tradycji i świadectwa będzie stopniowo zanikać.

Coroczna «Kolekta na Ziemię Świętą» ma głównie na celu udzielenie wsparcia wszystkim członkom wspólnoty kościelnej mieszkającym i pracującym na tej ziemi. Kolekta, która zgodnie z tradycją odbędzie się w najbliższy Wielki Piątek lub w innym dniu wyznaczonym przez Waszą Ekscelencję, ma przede wszystkim umocnić w wiernych miłość do ziemi, którą w czasie swojej ziemskiej misji przemierzał Zbawiciel; ma ich zmobilizować do ofiarności, aby Kościołowi żyjącemu w miejscach uświęconych obecnością Chrystusa nie zabrakło pomocy niezbędnej do realizacji opatrznościowego zamysłu Bożego.

Pomoc wiernych z diecezji Waszej Ekscelencji, podobnie jak ofiary pochodzące z innych diecezji, jest bardzo ważna i znacząca, ponieważ podkreśla udział w misji każdego chrześcijanina. Każdy wezwany jest do naśladowania braterskiej i żarliwej miłości apostoła Pawła, który wszędzie szukał pomocy «na rzecz świętych» w Jerozolimie (por. 2 Kor 8, 4), wzywając różne Kościoły, aby okazały wielkoduszność jerozolimskim braciom. Pomoc ta, będąc wsparciem materialnym, pokaże również chrześcijanom w Ziemi Świętej, iż nie zostali zapomniani oraz że bracia rozproszeni w świecie patrzą na nich z wielką życzliwością, powierzając im doniosłe zadanie reprezentowania siebie w Ziemi Świętej, która jest Ojczyzną wszystkich.

Jan Paweł II mówi w adhortacji apostolskiej Ecclesia in Asia, że «Ojcowie Synodalni wezwali Kościoły partykularne do okazania solidarności z Kościołem, który jest w Jerozolimie, dzieląc jego cierpienia, a także modląc się w jego intencji oraz współpracując razem z nim na rzecz pokoju, sprawiedliwości i pojednania pomiędzy dwoma narodami i trzema religiami obecnymi w Świętym Mieście» (n. 28).

Zapewniam Waszą Ekscelencję, że ofiary pochodzące z «Kolekty na Ziemię Świętą» będą przeznaczone na promowanie i wspieranie inicjatyw służących pokojowi i rozwojowi wzajemnych relacji, aby Ziemia Święta mogła stać się miejscem spotkania i dialogu w duchu szacunku i uczciwej współpracy. Rok Święty 2000 będzie wtedy rzeczywiście «rokiem prawdziwego wyzwolenia» (por. Kpł 25, 8-17) i łaski od Pana (Łk 4, 19).

Razem z Kościołami Ziemi Świętej i całym Kościołem powszechnym pragnę wyrazić głęboką wdzięczność Waszej Ekscelencji oraz wszystkim współpracownikom, w szczególności kapłanom i osobom zakonnym, którzy przyczynią się do przeprowadzenia kolekty.

Z wyrazami głębokiego szacunku

28 marca 2000 r.
Kard. Achille Silvestrini
Prefekt Kongregacji dla Kościołów Wschodnich

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama