Edykt i modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II

Oficjalne dokumenty i modlitwa w sprawie beatyfikacji Jana Pawła II

Wielka sława świętości Jana Pawła II sprawiła, że wikariusz Rzymu kard. Camillo Ruini zwrócił się do Benedykta XVI z prośbą o natychmiastowe rozpoczęcie procesu beatyfikacyjnego Papieża i udzielenie dyspensy od przepisu, w myśl którego od momentu śmierci do rozpoczęcia dochodzenia kanonicznego musi upłynąć co najmniej 5 lat. Komunikat Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, powiadamiający o dyspensie, Benedykt XVI odczytał podczas spotkania z duchowieństwem diecezji rzymskiej 13 maja.

Postulatorem sprawy został mianowany ks. prał. Sławomir Oder, kapłan pracujący w wikariacie Rzymu. Kard. Camillo Ruini wydał edykt wzywający do przekazania Postulacji wszystkich pism Sługi Bożego oraz informacji potwierdzających opinię jego świętości lub ją podważających i ogłosił, że 28 czerwca, w wigilię uroczystości Świętych Apostołów Piotra i Pawła, w bazylice św. Jana na Lateranie odbędzie się uroczystość otwarcia dochodzenia kanonicznego dotyczącego życia i heroiczności cnót Sługi Bożego Jana Pawła II.

CONGREGATIO DE CAUSIS SANCTORUM

Prot. N. 2666-1/05

ROMANA Beatificationis et Canonizationis Servi Dei IOANNIS PAULI II (Caroli Wojtyła) Summi Pontificis

Instante Em.mo ac Rev.mo Domino D. Camillo S.R.E. Cardinali Ruini, Vicario Generali Suae Sanctitatis pro Dioecesi Romana, Summus Pontifex BENEDICTUS XVI, attentis peculiaribus expositis adiunctis, in audientia eidem Cardinali Vicario Generali die 28 mensis Aprilis huius anni 2005 concessa, dispensavit a tempore quinque annorum exspectationis post mortem Servi Dei Ioannis Pauli II (Caroli Wojtyła), Summi Pontificis, ita ut causa Beatificationis et Canonizationis eiusdem Servi Dei statim incipi posset. Contrariis non obstantibus quibuslibet.

Datum Romae, ex aedibus huius Congregationis de Causis Sanctorum, die 9 mensis Maii A.D. 2005.

IOSEPHUS Card. SARAIVA MARTINS
Praefectus

+ EDUARDUS NOWAK
Archiepiscopus tit. Lunensis
a Secretis

KONGREGACJA SPRAW KANONIZACYJNYCH

Prot. n. 2666-1/05

ROMANA w sprawie beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), Papieża

Na prośbę Jego Eminencji kard. Camilla Ruiniego, Wikariusza Generalnego Jego Świątobliwości dla diecezji Rzymu, Papież Benedykt XVI, zważywszy na szczególne okoliczności przedstawione na audiencji udzielonej wspomnianemu Kardynałowi Wikariuszowi Generalnemu 28 kwietnia 2005 r., udzielił dyspensy od przepisu mówiącego o konieczności odczekania pięciu lat od śmierci Sługi Bożego Jana Pawła II (Karola Wojtyły), Papieża, dzięki czemu proces beatyfikacyjny i kanonizacyjny Sługi Bożego może się rozpocząć natychmiast. Niezależnie od jakichkolwiek sprzecznych z powyższym wskazań.

W Rzymie, w siedzibie Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych, 9 maja 2005 r.

Kard. José Saraiva Martins
Prefekt

Abp Edward Nowak
Arcybiskup tytularny Luni
Sekretarz


Sprawa beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego Papieża Jana Pawła II (w świecie Karola Wojtyły)

EDYKT

W sobotni wieczór 2 kwietnia 2005 r., gdy rozpoczął się już dzień Pański w Oktawie Wielkanocy, Niedziela Bożego Miłosierdzia, Pan powołał do siebie z watykańskiego Pałacu Apostolskiego Ojca Świętego Jana Pawła II.

Sługa Boży, człowiek o intensywnym życiu modlitewnym, niestrudzony pasterz Kościoła powszechnego, odważny świadek Ewangelii Chrystusa, zdając się całkowicie na wolę Boga i Maryi Dziewicy, w swoim obszernym i bogatym magisterium potwierdził centralne miejsce tajemnicy Eucharystii w życiu Kościoła, wskazując każdemu ochrzczonemu jako pierwszorzędny cel dążenie do świętości, określanej jako «wysoka miara życia chrześcijańskiego».

Zważywszy że w chwili śmierci nabrała wielkiego rozgłosu opinia o jego świętości, którą cieszył się już za życia, i formalnie została przedstawiona prośba o wszczęcie sprawy beatyfikacji i kanonizacji Sługi Bożego, powiadamiamy o tym wspólnotę Kościoła, a także zachęcamy wszystkich i poszczególnych wiernych, aby nas informowali bezpośrednio bądź przekazywali Trybunałowi Diecezjalnemu Wikariatu Rzymu (Piazza San Giovanni in Laterano, 6 — 00184 Roma) wszelkie informacje, które mogą zawierać jakiekolwiek elementy przemawiające na korzyść bądź przeciwko opinii świętości wspomnianego Sługi Bożego.

Ponadto, w związku z koniecznością zgromadzenia, w myśl rozporządzeń przepisów prawnych, wszystkich jego pism, niniejszym edyktem nakazujemy, aby wszyscy, którzy są w ich posiadaniu, przekazali bezzwłocznie wspomnianemu Trybunałowi wszelkie pisma autorstwa Sługi Bożego, o ile nie zostały jeszcze przekazane Postulacji Sprawy.

Przypominamy, że przez pisma rozumie się nie tylko dzieła opublikowane, które zresztą zostały już zebrane, lecz także rękopisy, dzienniki, listy i wszelkie inne zapiski prywatne Sługi Bożego. Osoby pragnące zachować oryginały, mogą przedstawić ich kopię, o odpowiednio poświadczonej autentyczności.

Na koniec postanawiamy, że niniejszy edykt będzie wywieszony przez dwa miesiące na bramie Wikariatu Rzymu, a także Kurii krakowskiej, oraz że zostanie opublikowany na łamach rzymskiej «Rivista Diocesana», dzienników «L'Osservatore Romano» i «Avvenire».

Dane w Rzymie, w siedzibie Wikariatu, 18 maja 2005 r.

Kard. Camillo Ruini

Wikariusz generalny

Giuseppe Gobi

Notariusz


Modlitwa o beatyfikację Sługi Bożego Jana Pawła II

Boże w Trójcy Przenajświętszej,
dziękujemy Ci za to,
że dałeś Kościołowi
Papieża Jana Pawła II
i sprawiłeś,
że zajaśniała w nim
Twoja ojcowska dobroć,
chwała krzyża Chrystusa
i blask Ducha miłości.
On, zawierzając całkowicie
Twojemu miłosierdziu
i matczynemu wstawiennictwu
Maryi,
stał się żywym obrazem
Jezusa Dobrego Pasterza,
wskazując nam świętość,
wysoką miarę
życia  chrześcijańskiego,
jako drogę do osiągnięcia
wiecznego zjednoczenia z Tobą.
Udziel nam,
za jego przyczyną,
zgodnie z Twoją wolą,
tej łaski, o którą prosimy,
z nadzieją,
że zostanie on rychło
włączony w poczet
Twoich świętych.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama