Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów (5-26 X 2008 r.)
Kronika

CZĘŚĆ DRUGA

17 października

W auli synodalnej przemawiali audytorzy z Luksemburga, Włoch, Japonii, Chorwacji, Hiszpanii i Indii. W ich gronie był współzałożyciel Drogi Neokatechumenalnej Kiko Argüello.

Wśród licznych wysuwanych propozycji znalazły się m.in. lektura Pisma Świętego w środowisku rodzinnym i parafialnym, tworzenie małych grup biblijnych, organizowanie tygodni biblijnych i reforma lekcjonarza. Postulowano również tłumaczenie Biblii na kolejne języki oraz zorganizowanie światowego kongresu na temat Słowa Bożego. Kard. Jean-Louis Tauran, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego, poinformował o planowanym w Watykanie na 4 i 5 listopada 2008 r. spotkaniu z wyznawcami islamu.

18 października

W tym dniu odbyły się wybory do Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Dyskutowano również nad projektem Orędzia ojców synodalnych, który przedstawił abp Gianfranco Ravasi. Projekt wskazuje na cztery ważne elementy dotyczące lektury Pisma Świętego: trzeba Słowo Boże zrozumieć, należy je objaśniać, przekazywać i o nim świadczyć. Ważnym punktem programu dnia były Nieszpory w Kaplicy Sykstyńskiej, którym przewodniczył Benedykt XVI. Wziął w nich udział także Patriarcha Bartłomiej I, duchowy zwierzchnik prawosławia, który odbywał kolejną wizytę w Rzymie; po raz pierwszy uczestniczył w Synodzie Biskupów. Zwraca uwagę wyjątkowa symbolika miejsca wybranego na modlitwę i wspólne rozważania Papieża i Patriarchy Ekumenicznego. Jest nim kaplica, w której kardynałowie od wieków dokonują wyboru następcy św. Piotra.

20 października

Wiele miejsca w obradach Synodu poświęcono redagowaniu zbioru propozycji przedstawianych przez ojców synodalnych. Pracują nad nim: relator generalny kard. Marc Ouellet, sekretarz specjalny abp Laurent Monsengwo Pasinya oraz relatorzy mniejszych grup. Rozpoczęła się ostatnia faza Synodu, mianowicie opracowywania dokumentu, którym Papież posłuży się przy przygotowaniu posynodalnej adhortacji apostolskiej.

21 października

Kontynuowane są prace w małych grupach nad tzw. «Elenchus Unicus Propositionum». Tekst zbiorczy prac w małych grupach został wydrukowany po łacinie i po włosku; zawiera on 53 z ponad 250 zebranych propozycji.

22 października

Dalsza dyskusja nad tekstem «Elenchus Unicus Propositionum». Najpierw powrócono do sprawy homilii, która powinna być głoszona podczas wszystkich Mszy św., także w dni powszednie. W przygotowywaniu homilii powinno się brać pod uwagę trzy pytania. Jakie przesłanie zawiera tekst biblijny; co mówi ono temu, kto przygotowuje homilię; co mówi ono wspólnocie w jej konkretnej sytuacji. Następnie dyskutowano o znaczeniu Pisma Świętego w życiu grup i ruchów kościelnych, w życiu zakonnym, w duszpasterstwie dzieci i młodzieży, w ruchu ekumenicznym, w przygotowywaniu misjonarzy.

23 października

W ramach obrad Synodu analizowane były poprawki zgłoszone do sformułowanych wcześniej propozycji. Po południu odbył się koncert muzyki Mozarta i Vivaldiego w wykonaniu orkiestry i chóru «Melos Ensemble», zorganizowany dla ojców synodalnych przez kard. Giovanniego Lajola, przewodniczącego Papieskiej Komisji ds. Państwa Watykańskiego.

24 października

Przedpołudnie było poświęcone głównie przygotowaniu Orędzia. Najpierw przewodniczący komisji «ad nuntium parandum» bp Gianfranco Ravasi podziękował wszystkim jedenastu członkom komisji za pracę nad Orędziem oraz wszystkim ojcom synodalnym za uwagi i sugestie, jakimi dzielili się na różnych etapach pracy. Orędzie zostało odczytane tego dnia w auli w odcinkach w pięciu najbardziej używanych językach. Uczestnicy XII Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów zatwierdzili tekst końcowego Orędzia, które następnie zaprezentowano dziennikarzom. Piątkowe popołudnie było natomiast przeznaczone na prezentację i zatwierdzenie ostatecznej listy «Propositiones». Na XXII kongregacji generalnej podano do wiadomości skład XII Rady Sekretariatu Generalnego Synodu Biskupów. Liczy ona 15 członków, w tym 12 z wyboru ojców synodalnych, a trzech z nominacji papieskiej.

25 października

Przed południem, na XXIII, ostatniej już kongregacji generalnej, przedstawiono w auli propozycje ojców synodalnych, które posłużą do przygotowania adhortacji apostolskiej. Ich oficjalny tekst zredagowano po łacinie. Zgodnie z regulaminem Synodu Biskupów, są one przeznaczone dla Papieża, a nie do opublikowania. Jednak Benedykt XVI — podobnie zresztą jak przed trzema laty po zgromadzeniu zwyczajnym Synodu o Eucharystii — zezwolił na podanie ich do wiadomości. Sekretariat Generalny udostępnił je w nieoficjalnym, doraźnym tłumaczeniu włoskim. Po obradach Papież podjął uczestników Synodu obiadem.

26 października

O godz. 10 została odprawiona uroczysta Msza św. koncelebrowana w Bazylice św. Piotra na zakończenie obrad Synodu Biskupów. Skuteczność ewangelizacji Kościoła zależy od tego, na ile wsłuchuje się on w Słowo Boże — podkreślił Benedykt XVI w czasie Eucharystii. W jego przekonaniu Synod uwrażliwił Kościół na potrzebę lepszego poznania Pisma Świętego i głębszej zażyłości ze Słowem Bożym. W sposób szczególny przynagla do tego pilna potrzeba nowej ewangelizacji. W Roku św. Pawła każda wspólnota chrześcijańska powinna usłyszeć i wziąć sobie do serca słowa Apostoła Narodów: «Biada mi, gdybym nie głosił Ewangelii!» (1 Kor 9, 16).


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Biblia kaznodziejstwo kazanie ewangelizacja ekumenizm Słowo Boże formacja biskupi Synod Biskupów Watykan egzegeza lectio divina teologia biblijna czytanie Biblii Zgromadzenie Zwyczajne Synodu
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W