Papież do birmańskich biskupów

Na trzy elementy posługi: uzdrowienie, towarzyszenie i proroctwo zwrócił uwagę Papież w czasie spotkania z biskupami Birmy.

Przyjął ich w siedzibie metropolity Rangunu, która na czas pobytu w tym kraju jest także rezydencją papieską.

Mówiąc o uzdrowieniu Ojciec Święty zaznaczył, że sama głoszona Ewangelia jest orędziem uleczenia, pojednania i pokoju, co ze względu na przeszłość Birmy ma szczególne znaczenie.

„(Wasz) kraj stara się przezwyciężać głęboko zakorzenione podziały i budować jedność narodową. Wasze owczarnie noszą na sobie znaki tego konfliktu i zrodziły one mężnych świadków wiary oraz pradawnych tradycji. Zatem dla was głoszenie Ewangelii nie może być tylko źródłem pociechy i męstwa, ale również wezwaniem do krzewienia jedności, miłości i uzdrowienia w życiu ludu. Jedność, którą wspólnie podzielamy i celebrujemy, rodzi się z różnorodności. Dowartościowuje ona różnice między ludźmi jako źródło wzajemnego ubogacenia i rozwoju. Wzywa ich, by byli razem w kulturze spotkania i solidarności” – mówił Papież.

Franciszek wezwał birmański Kościół, aby swoim przykładem przebaczenia i miłości stał się solą i światłem dla tych, którzy dążą do pokoju. Jednocześnie wyraził radość z faktu, iż tamtejsza wspólnota angażuje się w pomoc ubogim, pozbawionym praw, wysiedlonym. Dodał, że posługa uzdrawiania wyraża się także w dialogu ekumenicznym i współpracy międzyreligijnej, które mogą przynieść obfite owoce dla pojednania w życiu tego kraju.

Następnie Papież odniósł się do kwestii towarzyszenia. Posługa biskupów jest z tym związana szczególnie poprzez wizytacje duszpasterskie parafii i wspólnot. W ten sposób mogą oni być razem ze swoimi kapłanami, w ich trudzie i zaangażowaniu. Wyjątkowe znaczenie ma również towarzyszenie ludziom młodym.

„Zajmijcie się ich formowaniem w solidnych zasadach moralnych, które będą ich prowadziły przy podejmowaniu wyzwań szybko zmieniającego się świata. Najbliższy Synod Biskupów nie tylko będzie dotyczył tych aspektów, ale będzie bezpośrednio pytał młodych, wysłuchując ich historii i angażując ich we wspólne rozeznanie odnośnie tego, jak najlepiej głosić Ewangelię w nadchodzących latach. Jednym z wielkich błogosławieństw Kościoła w Birmie jest jego młodzież, a zwłaszcza liczba seminarzystów i młodych zakonników. W duchu Synodu bardzo was proszę, angażujcie ich i wspierajcie na drodze wiary, jaką kroczą, ponieważ są powołani, aby poprzez swój idealizm i entuzjazm byli radosnymi i przekonującymi ewangelizatorami swoich rówieśników” – kontynuował Ojciec Święty.

Przemawiając do birmańskich biskupów Franciszek stwierdził następnie, że tamtejszy Kościół spełnia swoją misję proroctwa przez dzieła edukacyjne i charytatywne oraz obronę praw człowieka.

„Obyście umożliwili wspólnocie katolickiej, aby w dalszym ciągu odgrywała konstruktywną rolę w życiu społeczeństwa, dając usłyszeć swój głos w kwestiach, które dotyczą narodu, szczególnie kładąc nacisk na poszanowanie godności i praw wszystkich, zwłaszcza najuboższych i najsłabszych. Jestem przekonany, że pięcioletni program duszpasterski, który Kościół rozwinął w szerszym kontekście budowania państwa, przyniesie obfite owoce nie tylko dla przyszłości społeczności lokalnych, ale także całego kraju. W szczególności mam na myśli potrzebę ochrony środowiska i zapewnienia właściwego wykorzystywania bogatych zasobów naturalnych kraju dla dobra przyszłych pokoleń. Strzeżenia Bożego daru stworzenia nie można oddzielać od zdrowej ekologii ludzkiej i społecznej. Bowiem «autentyczna troska o nasze życie i naszą relację z naturą jest nierozerwalnie związana z wymiarem sprawiedliwości i braterstwa oraz wierności wobec innych»” (Laudato si’, 70) – zaznaczył Franciszek.

pp/rv

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao