Od relatywizmu moralnego do cywilizacji miłości

Prezentacja i fragmenty książki na temat współczesnych problemów świata i propozycji ich rozwiązania

Od relatywizmu moralnego do cywilizacji miłości

Wacław Maślanka

Od relatywizmu moralnego do cywilizacji miłości

Konsultacja merytoryczna doc. Zygmunt Łomny

Konsultacja naukowa prof. zw. dr. hab. Franciszek Antoni Marek

ISBN 83-924274-0-8

ZA ZEZWOLENIEM WŁADZY DUCHOWNEJ

Katolickie Wydawnictwo Cywilizacja Miłości – w okresie tworzenia -Opole 2006.
Wydanie prywatne – Wacław Maślanka

Nota wydawnicza:

Książka Od relatywizmu moralnego do cywilizacji miłości, Wacława Maślanki, jest skierowana do szerokiego grona odbiorców. Jest to praca o charakterze naukowym – jednak treść została tak przystosowana aby była zrozumiała dla każdego czytelnika. Przedstawia fakty. Czyta się ją z entuzjazmem i dużym zaangażowaniem, jest ciekawie pisana. Książka zawiera przykłady rażących zniszczeń cywilizacyjnych na wskutek lekceważenia Prawa Bożego zapewniającego życiu człowieka równowagę. Przedstawia największe i najistotniejsze problemy współczesności. Wskazuje w prosty sposób jak szczęśliwie żyć.

Celem tej książki jest przedstawienie poważnego problemu egzystencji ludzkiej na Ziemi wyrażonego w relatywizmie moralnym, oraz przedstawienie konsekwencji, jakie ponosi człowiek w wyniku negacji Prawa Bożego.

Autor wskazuje, że wobec szybko postępującego rozwoju technicznego, w wyniku którego dokonują się na naszych oczach zmiany form życia współczesnego człowieka – potrzebna jest nowa jakość mentalności ludzkiej – gdzie człowiecze „ja” będzie doświadczać personalnego szacunku we wzajemności. Takie postępowanie jest opozycją do wszechobecnej ekonomii, która w warunkach gospodarki wolnego rynku, spycha człowieka na dalszy plan – jako efekt relatywnego traktowania Bożego Prawa Życia.

Jednocześnie wskazuje na zmiany jakie mogą się dokonać – wskutek przemęczenia człowieka relacjami ekonomicznymi, dyktującymi nowy elementarz moralny - na nowe, na nadzieję życia w Nowej Cywilizacji Miłości. Ukazuje, że wierność zasadom Uniwersalnego Prawa jest warunkiem dobrego i szczęśliwego bytowania, prawidłowego rozwoju człowieka, wraz z jego środowiskiem – zarówno przyrodniczym jak i społecznym. Szacunek do wartości – układa szczęśliwy plan życia ludzkiego, które tworząc - u podstaw na własnym podwórku – wpływamy codziennie na rozwój Cywilizacji Dobra i Miłości – rozwój ten zależy od nas wszystkich. Ta cywilizacja zaczyna się w każdym ludzkim sercu i tworzy porządek wspólny, poprawiający jakość życia współczesnego człowieka. Wspólnota ludzka w tym rozwoju osiąga priorytet i jest „wizją przyszłości”, realizującą się w rodzinach, wspólnotach religijnych i wszystkich innych ludzkich społecznościach szanujących wartości Dekalogu. Przyszłe czasy wiec zapowiadają nowy, większy szacunek do wartości, wśród którego każdy człowiek jest ważny a jego żywotne interesy posiadają szczególne znaczenie.

Recenzje, konsultacje, imprimatur:

Prof. dr hab. Franciszek Antoni Marek z Uniwersytetu Opolskiego i WSZiA, wskazuje na duże zaangażowanie emocjonalne autora, co przekłada się na treść tej pracy, dodatkowo ją ubogacając. I dalej: „Autor zajmuje wobec współczesnych problemów socjalnych, etycznych, a częściowo także i politycznych, stanowisko krytyczne i ujmuje je z głęboko humanistycznego oraz religijnego punktu widzenia. Z uznaniem odebrałem rozdział pierwszy, mówiący o relatywizmie współczesnego pokolenia, głównie dlatego, że daje on ocenę zjawisk oglądanych oczyma młodego człowieka, będącego bystrym obserwatorem oraz wnikliwym badaczem oczytanym w najnowszej literaturze naukowej”. W opinii doc. dr Zygmunta Łomnego z Uniwersytetu Opolskiego, autora wielu książek o problematyce egzystencji ludzkiej, książka pozostawia korzystne wrażenie i zawiera oryginalny pomysł ewangelizacyjny, zachęcający czytelników do kontynuacji tej pracy. Książka posiada imprimatur wydany decyzją ks. Prof. zw. dr hab. Helmuta Sobeczki(UO Wydz. Teologiczny), w lipcu 2006 r. W tym celu pracę całościowo sprawdzał ks. prof. dr hab. Piotr Morciniec, Wydz. Teologiczny UO.


Spis treści
Wprowadzenie 4
Rozdział I
Relatywizm moralny - problem współczesnego pokolenia
10
Rozdział II
Sygnały destrukcyjnego rozwoju - zniszczenia cywilizacji
40
Rozdział III
Nowa Ewangelizacja - nadzieja dla życia w NCM
109
Rozdział IV
Wspólnota wskazaniem dla przyszłości - człowiek nie może żyć sam
131
Rozdział V
Prorokiem jest człowiek głoszący sens życia - nowa jakość mentalności
147
Rozdział VI
Wyższa konieczność personalnej rzeczywistości - szacunek dla ludzkiego„ja” określa kształt przyszłości
162
Rozdział VII
Jan Paweł II o Nowej Cywilizacji Miłości
177
Zakończenie 195
Bibliografia 203
Dodatek: Moja Cywilizacja Miłości 206

Wprowadzenie

Jest takie miejsce na Ziemi, dzięki któremu twarz sama układa się do uśmiechu, gdzie ludzie w wielkim tłumie sprawnie poruszają się, i traktują wzajemnie z szacunkiem. Ze świadomością tego miejsca wszyscy dochodzą do swoich małych i ważnych celów, a wzajemna życzliwość i uśmiech towarzyszą każdemu. Ta mała rzeczywistość jest wypełniona sensem życia, u ludzi budzi to wzajemną życzliwość i każdego człowieka traktuje się jak niezwykle ważnego. Ta rzeczywistość nie lubi narkotyków, alkoholu, nie uznaje przemocy. Seks jest tam sferą, która zasługuje na szczególne traktowanie, a wzajemne dobro pochodzące z tego miejsca - budzi troskę o bliźniego. Jest takie miejsce, gdzie jest dużo radości, dzięki niemu pieniądze liczy się inaczej, wzajemne interesy stają się źródłem obopólnego zadowolenia. Poczciwość sama się powiela we wzajemnych kontaktach międzyludzkich, a wiara w przyszłość i człowieka jest wypełniona oczywistością Piękna, Prawdy, Dobra - widzialnej we wzajemnej pomyślności - jak w przedsionku Nieba. Jest takie miejsce na Ziemi - jak zwiastun Nowej Cywilizacji Miłości - proponujące ludziom Pokój. To miejsce znajduje się w twoim sercu, stworzonym do życia w warunkach pokoju.

Największym problemem współczesnego człowieka jest dziś utrata istoty życia, wyrażonej w mądrości. W pogoni za zdobywaniem dóbr materialnych zapomina się o dobrym życiu człowieka, szczególnie o jego sferze duchowej, wskazującej na dobro. Życie człowieka ulega zagubieniu, którego drastycznym przykładem jest utrata sensu życia - ujawnia się to jako największy problem współczesnego pokolenia. Towarzyszy temu zagubienie moralne - relatywizm, sprawiający, że człowiek czuje się niepewnie i spogląda z obawą w przyszłość. Brak sensu życia skazuje człowieka na trudne bytowanie, pozbawione radości, uwikłane w zależność i pozbawione podmiotowości - co dla człowieka jawi się strasznie, bo niszczy jego człowieczy wymiar. Reakcje ludzkie na negację tożsamości bywają niebezpieczne, jak życie, któremu odebrano znaczenie - broni się wykorzystując wszystkie możliwe sposoby. Porusza niebo i ziemię, aby znaczyć, aby posiadać własne „ja” i być świadomym siebie.

Porządek zaproponowany przez Chrześcijaństwo doprowadził do wielkiego rozwoju cywilizacji. I również współcześnie Chrześcijaństwo reproponuje prawidłowe odniesienie do wartości przekazanych nam przez Chrystusa, jako wyraz „życiowej mądrości”, aby świat był miejscem szczęśliwym a człowiek nie stawał się przyczyną samozagłady. Ludzka podmiotowość w tym porządku jest szczególnie dobrze traktowana, wspomagana mądrością: że człowiek bezpośrednio ubogacający i zmieniający własną kulturę wymaga szczególnego uznania - zasługuje na specjalną uwagę.

Urzeczywistnienie uniwersalnego prawa moralnego w wymiarze światowym aktualnie ma realizować się w Nowej Cywilizacji Miłości - proponowanej przez Papieży: Pawła VI i nieocenionego kreatora pokoju na Świecie - Jana Pawła II. Obecny Papież Benedykt XVI kontynuuje dzieło swoich poprzedników.

Celem Papieży jest dobro człowieka wyrażone życiem w równowadze, a warunkiem tego jest szacunek do Uniwersalnego Dekalogu, regulującego porządek wszystkich sfer życia.

Aby dążenia Papieży urzeczywistniały się w świecie, w życiu indywidualnym i społecznym człowieka, potrzebne jest każde ludzkie serce - wypełnione pokojem - najlepszym drogowskazem do dobrego życia. Nową Cywilizację Miłości tworzymy więc wszyscy, jednak początek tworzysz teraz i zawsze Ty - jako największa personalna wartość.

Aby zapanował pokój i trwał w sercu człowieka, potrzebne są pewne warunki, jakie pozostaje spełnić, aby cieszyć się walorami własnego serca, żeby w pełni być szczęśliwym posiadaczem Miłości. Jak człowiek wypełniający wobec swojej psycho-fizyczności określone potrzeby, tak duchowy stan pokoju w sercu ludzkim, aby trwał - dopomina się wypełniania potrzeby duchowej, w odniesieniu do poszanowania prawa moralnego, do Boga - kreatora dobrej miłości. Służy temu samowychowanie czyli czuwanie nad prawidłowym kształtem własnego postępowania.

Dziś już nie wystarczy być dobrym - choć jestem nie wierzący „bo prawo moralne we mnie”. Człowiek sam, bez oparcia o „Superego” - o mocy takiej jak Bóg - nie jest w stanie utrzymać prawidłowego kształtu normy moralnej. Nie uda się to dziś w czasie nawału informatycznego i wielości bodźców docierających do nas codziennie, w czasie nowych odkryć naukowych, które wpływają na zmianę form życia, za którymi nie nadąża prawo moralne.

Współcześnie do życia w pokoju w Nowej Cywilizacji Miłości potrzeba odniesienia do Boga, który jest jedynym dawcą Uniwersalnego Prawa. Jest to najstarsze Prawo o tak wszechstronnym zastosowaniu i jest odnośnią do wielu ludzkich praw, a przestrzeganie go warunkuje dobre życie, jest podstawowym kryterium postępu. Prawa tego najwydatniej strzegą wspólnoty ludzkie, w których kierunek postępowania wyznacza Chrystus i Jego Ewangelia życia.

Przynależność do wspólnoty religijnej w życiu człowieka pełni określone funkcje praktyczne, które zawsze w doświadczeniu wiary są wsparciem. Takie wsparcie otrzymuje się we wspólnocie ludzi wierzących, którą cechuje więź społeczna, umacniająca zbiorowość ludzką, dając poczucie przynależności a tym samym redukując koszty życia - we wspólnocie bowiem raźniej; wspólny system wartości, jest tutaj fundamentem, na jakim spotykają się wierni, nakłada bowiem szacunek do drugiego człowieka, który dotyczy wszystkich. Ta funkcja pełni rolę kontrolną i stoi na straży norm i wartości moralnych w odniesieniu do życia człowieka.

Wsparcie psychiczne jakie otrzymuje człowiek we wspólnocie ludzi szanujących życie i jego wartości, jest szczególnie ważne w chwilach ciężkich przeżyć emocjonalnych, kiedy samotne stawianie czoła problemom jest źródłem wysokich kosztów i cierpienia. Ludzie żyjący razem w odniesieniu do prawdy i miłości, posiadają więcej spokoju, luzu, poczucie sprawiedliwości, wierzą i rozumieją źródło prawdy, będącej ich początkiem, lżej znoszą cierpienia, są szczęśliwi i utrzymują w sobie bezcenny pokój. Radosne usposobienie jest dla nich znamienne, informują tym otoczenie, że biorą udział w „czymś” nadzwyczajnym, co daje równowagę i poczucie pełni życia.

Dlatego warunki bycia razem, w których człowiek doświadczając własnej wartości odnajduje sens i swoje znaczenie, są godnymi uwagi i szczególnej ochrony - jako Oazy Pokoju - w czasach kiedy brak tej „cudownej” właściwości daje się we znaki nowożytnym.

Fenomenalna Miłość doświadczana w kontaktach z bratem i siostrą, jest odpowiedzią na bolączki współczesnego świata, posiada moc życia i ożywczą siłę twórczą. To też wzajemność ludzka nabywa prawo istnienia w wymiarze powszechnym - jako odpowiedź na utrudnienia w tej dziedzinie.

Cywilizacja Miłości i Pokoju zaczyna się od każdego z nas, proponuje współczesnemu człowiekowi życie w prawdzie. Od pokoju w każdym ludzkim sercu zaczyna się pokój na całym Świecie. To się opłaca. Dlatego zobacz, że ekonomia życia wskazuje na korzyść, jaką otrzymujemy wszyscy dzięki szanowaniu wartości Boga przez każdego z nas. - Pomóż sobie i swojemu otoczeniu - bądźcie szczęśliwi, zaczynaj od świętych małych spraw. Nie jesteś w tym wszystkim sam, postaraj się zaufać Bogu - On pomaga bardziej człowiekowi niewierzącemu. Alternatywą, której nie chcemy wybrać, jest jeszcze 50 lub 60 lat istnienia naszej Planety, i koniec obecnej cywilizacji, poprzedzany ciągłymi kataklizmami. Będzie się kończyć wielkimi tragediami, mnożącymi ludzki ból, wielki rozwój cywilizacji stworzonej przez człowieka, który nie uszanował Uniwersalnych Praw zabezpieczających życie na Ziemi. Spójrz na przyrodę i znajdź podstawową odpowiedź, dlaczego się tak może zdarzyć, uważnie postaraj się dostrzec to, co niszczy człowieka i zobacz niebezpieczeństwo, ale pamiętaj o szansie. Zwróć uwagę na ludzkie postępowanie w gospodarce i rozwoju, jakie wartości są ponad człowiekiem, które nie powinny być zmieniane, bo dzieje się źle. I choć to zabrzmi tragicznie i wręcz niewiarygodnie, to jest to naukowa prognoza, powstała na bazie powszechnie dostępnej wiedzy i informacji, wynikających z zaprzeczania prawu moralnemu i dążeniach prowadzących do braku sensu życia i śmierci. Celem tej książki jest przedstawienie największego problemu egzystencji ludzkiej na Ziemi wyrażonego w relatywizmie moralnym, oraz przedstawienie konsekwencji, jakie ponosi człowiek w wyniku negacji Prawa Bożego. Książka przedstawia wizję przyszłości realizującej się w Nowej Cywilizacji Miłości, jako rozwiązanie dla kryzysu życia na Ziemi Ta cywilizacja zaczyna się w każdym ludzkim sercu i tworzy porządek wspólny, poprawiający jakość życia współczesnego człowieka.


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao