Świadkowie Jehowy - ich nauki w świetle faktów: Królestwo Boże

Refleksje byłego członka Świadków Jehowy: W jaki sposób Świadkowie fałszywie interpretują prawdę o Królestwie Bożym?

Od Redakcji. Niniejsza publikacja jest relacją opartą na osobistym doświadczeniu. Nie rości sobie ona prawa do bycia uznaną za publikację naukową - to wymagałoby szerokich badań, które byłyby sprawą bardzo trudną lub wręcz niemożliwą, z racji na brak jawności w funkcjonowaniu organizacji Świadków Jehowy. Osobiste doświadczenie ma jednak również swój walor poznawczy, pokazując aspekty, do których badacz z zewnątrz mógłby nigdy nie dotrzeć lub nie zrozumieć ich należycie. Zachęcając więc do lektury, prosimy czytelników o wzgląd na to, że jest to zapis osobistego doświadczenia, a nie praca naukowa - nie należy więc wyciągać z tekstu zbyt uogólniających wniosków.

Królestwo Boże

Czym ono jest według nauk organizacji? Prześledźmy ich argumenty:

Większość ludzi wie, że król to władca, a jego państwo, inaczej mówiąc obszar, nad jakim panuje, nazywa się królestwem. Nie powinni więc mieć trudności ze zrozumieniem, że Królestwo Boże będzie ustrojem bądź rządem władającym całą ziemią pod przewodnictwem Jego własnego Syna, Jezusa Chrystusa. Królestwo Boże zastąpi wszystkie inne rządy na ziemi.

„Strażnica” już od stu lat akcentuje tę biblijną prawdę o Królestwie. W gruncie rzeczy od roku 1939 nawet oficjalna nazwa tego czasopisma brzmi „Strażnica Zwiastująca Królestwo Jehowy”. W numerze z grudnia 1881 roku powiedziano: „Ustanowienie tego Królestwa oczywiście pociągnie za sobą obalenie wszystkich królestw ziemi, gdyż wszystkie one — nie wyłączając najlepszych — opierają się na niesprawiedliwości, na nierównych prawach i ucisku wielu ludzi przy jednoczesnym uprzywilejowaniu nielicznej grupy; czytamy przecież: ‛Połamie i koniec uczyni tym wszystkim królestwom, a samo stać będzie na wieki’” (Dan. 2:44,  Gd).

Tymczasem dla większości ludzi, włącznie z rzekomymi chrześcijanami, ta prawda biblijna jest nieznana. Sam możesz to sprawdzić. Przy sposobności zapytaj kogokolwiek: Co to jest Królestwo Boże i jak ma ono nadejść? Będziesz może zaskoczony, widząc, jak mało rozumieją tę sprawę i jak wielkie panuje zamieszanie w ich poglądach. Dlaczego do tego doszło?(w79/13 ss.17-19)

3 Mesjańskie Królestwo Boże to rząd, który obmyślił i utworzył Bóg Jehowa, jedyny wszechwładny Pan całego uniwersum. Królestwo jest podporządkowane Jego zwierzchniej władzy i w swej działalności zależne od Niego (1 Kor. 15:27, 28). Jest narzędziem, za którego pomocą Bóg wyraża swą suwerenność oraz sprawuje panowanie nad ziemią. Na czele Królestwa stoi Syn Boży, Jezus Chrystus, inaczej mówiąc Mesjasz, będący obecnie nieśmiertelnym duchem niebiańskim. Jest on „odblaskiem Jego [Boga] chwały i odbiciem Jego istoty” (Hebr. 1:3). Podlega mu, jako Głowie, 144 000 współkrólów „wykupionych” spośród ludzkości, starannie wybieranych na przestrzeni minionych dziewiętnastu stuleci (Apok. 14:1-5). O Chrystusie powiedziano: „Nabyłeś Bogu krwią twoją ludzi z każdego pokolenia, języka, ludu i narodu, i uczyniłeś ich Bogu naszemu królestwem i kapłanami, a będą królować na ziemi” (Apok. 5:9, 10). Królestwo to ma rządzić ziemią przez tysiąc lat, aby doprowadzić jej mieszkańców do właściwej pozycji przed Bogiem. — Apok. 20:4-6.(w78/17 ss.2-7)

W nauce organizacji na temat Królestwa Bożego jest ziarno prawdy, prawdą jest że Bóg będzie powszechnie panował i triumfował nad wszelkim złem, ale już głoszenie tezy jakoby był to rząd złożony ze 144 000 współkrólów panujących z Jezusem jest już własna interpretacją świadków nie mającym swojego żadnego potwierdzenia i jest sprzeczne z doktryną chrześcijańską głoszona w I wieku jak i wiekach późniejszych, apostoł Paweł nigdy nie głosił żadnego orędzia na temat rządu złożonego z jakiejkolwiek liczby wybranych mających panować z Jezusem. Księga Objawienia 5:9, 10(BW) mówi co innego na ten temat „I zaśpiewali nową pieśń tej treści: Godzien jesteś wziąć księgę i zdjąć jej pieczęcie, ponieważ zostałeś zabity i odkupiłeś dla Boga krwią swoją ludzi z każdego plemienia i języka, i ludu, i narodu, i uczyniłeś z nich dla Boga naszego ród królewski i kapłanów, i będą królować na ziemi”. Wynika z tego wersetu że to cały lud Boży jest tym wybranym, ”narodem świętym, ludem nabytym”(1 Piotra 2:9, BW).Nie można ograniczyć terminu „Królestwo Niebios” tylko do wybranej grupy, Jezus w Ewangelii według Mateusza mówi takie słowa :”A powiadam wam, że wielu przybędzie ze wschodu i zachodu, i zasiądą do stołu z Abrahamem i z Izaakiem, i z Jakubem w Królestwie Niebios”(Mt 8:11, BW). Z tego wersetu wynika że w Królestwie Bożym znajdą się wszyscy również prawdziwi prorocy Boży - wspomina o tym chociażby list do Hebrajczyków 11:13-16, BW. Tak więc ewangelia głoszona przez organizację o Królestwie Bożym złożonym jakoby z Chrystusa i ograniczonej liczbie wybranych do klasy niebiańskiej jest nieprawdziwa i nie znali jej ani apostołowie ani żyjący w późniejszych wiekach prawdziwi chrześcijanie. Naukę o podziale na dwie klasy wprowadził w XX w. Rutherford. Po więcej informacji o nieprawdziwości głoszonej nauki o dwóch klasach odsyłam do książki „Inny Jezus Inny Duch Inna Ewangelia Kluczowe doktryny Świadków Jehowy w świetle Biblii” autorstwa Natana Cheseda str. 74, gdzie autor szczegółowo wyjaśnia kwestię związana z podziałem na dwie klasy, w sposób rzetelny obala fałszywe nauki świadków.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama