Podstawowe modlitwy

Ojcze nasz, Zdrowaś Mario, Wierzę... i inne podstawowe modlitwy

Podstawowe modlitwy

• Po polsku i • po łacinie

Modlitwa Pańska

	Ojcze nasz, któryś jest w niebie,
	święć się imię Twoje,
	przyjdź królestwo Twoje,
	bądź wola Twoja,
	jako w niebie, tak i na ziemi.
	Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj,
	i odpuść nam nasze winy,
	jako i my odpuszczamy naszym winowajcom.
	I nie wódź nas na pokuszenie,
	ale nas zbaw ode złego. Amen

Wyznanie wiary (Skład Apostolski)

Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * i w Jezusa Chrystusa, * Syna Jego Jedynego, Pana naszego, * który się począł z Ducha Świętego, * narodził się z Maryi Panny, * umęczon pod Ponckim Piłatem, * ukrzyżowan, umarł i pogrzebion, * zstąpił do piekieł, * trzeciego dnia zmartwychwstał, * wstąpił na niebiosa, * siedzi po prawicy Boga Ojca Wszechmogącego, * stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych. * Wierzę w Ducha Świętego, * święty Kościół powszechny, * Świętych obcowanie, * grzechów odpuszczenie, * ciała zmartwychwstanie, * żywot wieczny. * Amen

Wyznanie wiary (Credo Nicejsko-Konstantynopolitańskie)

Wierzę w jednego Boga, * Ojca wszechmogącego, * Stworzyciela nieba i ziemi, * wszystkich rzeczy widzialnych i niewidzialnych. * I w jednego Pana Jezusa Chrystusa, * Syna Bożego Jednorodzonego, * który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. * Bóg z Boga, * światłość ze światłości. * Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego. * Zrodzony, a nie stworzony, * współistotny Ojcu, * a przez Niego wszystko się stało. * On to dla nas, ludzi, * i dla naszego zbawienia * zstąpił z nieba. * I za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy, * i stał się człowiekiem. * Ukrzyżowany również za nas, * pod Poncjuszem Piłatem został umęczony i pogrzebany. * I zmartwychwstał dnia trzeciego, jak oznajmia Pismo. * I wstąpił do nieba; * siedzi po prawicy Ojca. * I powtórnie przyjdzie w chwale * sądzić żywych i umarłych: * a królestwu Jego nie będzie końca. * Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, * który od Ojca [i Syna] pochodzi. * Który z Ojcem i Synem wspólnie odbiera uwielbienie i chwałę; * który mówił przez proroków. * Wierzę w jeden, święty, powszechny i apostolski Kościół. * Wyznaję jeden chrzest * na odpuszczenie grzechów. * I oczekuję wskrzeszenia umarłych. * I życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen.

Uwielbienie Trójcy Św.

Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen

Pozdrowienie Anielskie

	Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą,
	błogosławionaś Ty między niewiastami,
	i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus.
	Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi
	teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen

Anioł Pański

Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi,
I poczęła z Ducha Świętego.
Zdrowaś Maryjo
Oto ja służebnica Pańska,
Niech mi się stanie według słowa Twego.
Zdrowaś Maryjo
A Słowo stało się ciałem,
I zamieszkało między nami.
Zdrowaś Maryjo

P.  Módl się za nami, święta Boża Rodzicielko.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Łaskę Twoją, prosimy Cię, Panie, racz wlać w serca nasze, abyśmy, którzy za zwiastowaniem anielskim Wcielenie Chrystusa, Syna Twego poznali, przez mękę Jego i krzyż do chwały zmartwychwstania byli doprowadzeni. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Wieczny odpoczynek racz zmarłym dać Panie, a światłość wiekuista niechaj im świeci. Niech odpoczywają w pokoju. Amen.

Aniele Boży

	Aniele Boży, stróżu mój,
	Ty zawsze przy mnie stój.
	Rano, wieczór, we dnie, w nocy
	Bądź mi zawsze ku pomocy,
	Strzeż duszy, ciała mego,
	zaprowadź mnie do żywota wiecznego.
	Amen.Uwaga: Tekst pisany taką czcionką odmawia prowadzący modlitwę, jeśli jest taka osoba.


Po łacinie

Znak krzyża

In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti. Amen. 

Pater noster (Ojcze nasz)

	Pater noster, qui es in caelis:
	* sanctificetur nomen Tuum;
	* adveniat regnum Tuum;
	* fiat voluntas Tua, * sicut in caelo, et in terra.
	* Panem nostrem cotidianum da nobis hodie;
	* et dimitte nobis debita nostra, * sicut et nos dimittiums debitoribus nostris;
	* et ne nos inducas in tentationem; 
	* sed libera nos a malo.
	Amen
	

Ave Maria

	Ave Maria, gratia plena, 
	* Dominus Tecum, 
	* benedicta Tu in mulieribus 
	* et benedictus fructus ventris Tui, Jesus. 
	* Sancta Maria, Mater Dei 
	* ora pro nobis peccatoribus, 
	* nunc et in hora mortis nostrae. Amen. 

Sub tuum praesidium (Pod Twoją obronę)

	Sub tuum praesidium confugimus, 
	* sancta Dei Genitrix:
	nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus:
	sed a periculis cunctis libera nos semper,
	Virgo gloriosa et benedicta
	

Gloria

	Gloria Patri,
	et Filio,
	et Spiritui Sancto,
	Sicut erat in principio,
	et nunc, et semper,
	et in saecula saeculorum

Credo (Skład Apostolski)

Credo in Deum Patrem omnipotentem, Creatorem caeli et terrae. Et in Iesum Christum, Filium eius unicum, Dominum nostrum, qui conceptus est de Spiritu Sancto, natus ex Maria Virgine, passus sub Pontio Pilato, crucifixus, mortuus, et sepultus, descendit ad infernos, tertia die resurrexit a mortuis, ascendit ad caelos, sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis, inde venturus est iudicare vivos et mortuos. Credo in Spiritum Sanctum, sanctam Ecclesiam catholicam, sanctorum communionem, remissionem peccatorum, carnis resurrectionem, vitam aeternam. Amen.

Credo (nicejsko-konstantynopolitańskie)

Credo in unum Deum * Patrem omnipotentem * factorem caeli et terrae * visibilium omnium, et invisibilium. * Et in unum Dominum Jesum Christum, * Filium Dei unigenitum, * Et ex Patre natum ante omnia saecula. * Deum de Deo, * lumen de lumine, * Deum verum de Deo vero. * Genitum, non factum, * consubstantialem Patri: * per quem omnia facta sunt. * Qui propter nos homines, * et propter nostram salutem * descendit de caelis. * Et incarnatus est de Spiritu Sancto ex Maria Virgine: * Et homo factus est. * Crucifixus etiam pro nobis: * sub Pontio Pilato passus est et sepultus est. * Et resurrexit tertia die, secundum Scripturas. * Et ascendit in caelum: * sedet ad dexteram Patris. * Et iterum venturus est cum gloria, * judicare vivos et mortuos: * cujus regni non erit finis. * Et in Spiritum Sanctum, Dominum, et vivificantem: * qui ex Patre [Filioque] procedit. * Quicum Patre et Filio adoratur, et conglorificatur: * qui locutus est per Prophetas. * Et unam sanctam catholicam et apostolicam Ecclesiam. * Confiteor unum baptisma in remissionem peccatorum. * Et exspecto resurrectionem mortuum. * Et vitam venturi saeculi. Amen

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama