Intencje Apostolstwa Modlitwy na rok 2001

Intencje ogólne oraz misyjne Apostolstwa Modlitwy na rok 2001

Styczeń

 • Intencja ogólna: Aby chrześcijanie przez nieustanne dążenie do jedności zamierzonej przez Chrystusa przyczyniali się do ewangelizacji nowych pokoleń.
 • Intencja misyjna: Aby odpowiednie wychowanie obywatelskie i religijne prowadziło do wykorzenienia na świecie wszelkich form nietolerancji i dyskryminacji.

Luty

 • Intencja ogólna: Aby dzieci nie były nigdy zmuszane do udziału w walkach zbrojnych, ale by uwolnione od nienawiści i przemocy mogły przeżyć spokojnie swoje dzieciństwo, ciesząc się przyjaźnią w rodzinie, w szkole i w społeczeństwie.
 • Intencja misyjna: Aby rodzina, przyjmując Ewangelię, stawała się narzędziem ewangelizacji i w ten sposób pomagała ludzkości stawać się coraz bardziej prawdziwą rodziną narodów.

Marzec

 • Intencja ogólna: Aby przy udziale wszystkich wierzących położono kres dramatowi nędzy, usuwając niedopuszczalne nierówności społeczne i ekonomiczne, istniejące na świecie.
 • Intencja misyjna: Aby przykład męczenników i «świadków wiary», których wspominaliśmy podczas Wielkiego Jubileuszu, przyczynił się do postępu w dialogu ekumenicznym i międzyreligijnym.

Kwiecień

 • Intencja ogólna: Aby osoby konsekrowane, wierne swemu szczególnemu powołaniu, promieniowały na cały świat duchem ewangelicznych błogosławieństw.
 • Intencja misyjna: Aby obchody stulecia istnienia Kościoła w Ruandzie umocniły tam porozumienie między chrześcijanami i przyspieszyły proces pojednania narodowego.

Maj

 • Intencja ogólna: Aby chroniono i szanowano godność kobiet, które dzielą los uchodźców, pomagając im znaleźć siłę do przezwyciężenia przemocy i cierpienia.
 • Intencja misyjna: Aby wyzwania, jakie stawia współczesna kultura wielkomiejska, pobudzały wierzących do gorliwej działalności misyjnej w miastach.

Czerwiec

 • Intencja ogólna: Aby początkiem i kresem wszelkich naszych działań był Chrystus obecny w Eucharystii.
 • Intencja misyjna: Aby w Wietnamie dano katolikom szersze możliwości współdziałania w rozwoju kraju na polu kultury, oświaty i opieki społecznej.

Lipiec

 • Intencja ogólna: Aby Ewangelia, odczytywana w rodzinach i wprowadzana w życie przez rodziców i dzieci, czyniła ich świadkami Chrystusowej nadziei.
 • Intencja misyjna: Aby nie brakło niezbędnych środków na solidną formację duszpasterską katechistów i świeckich pełniących posługę misyjną.

Sierpień

 • Intencja ogólna: Aby świadomość, że tylko Bóg jest Panem ludzkiego życia, kierowała zawsze decyzjami prawodawców i rządzących państwami.
 • Intencja misyjna: Aby głęboka ewangeliczna duchowość życia kontemplacyjnego ożywiała Kościół w Chinach także w dialogu z wielkimi tradycjami chińskimi.

Wrzesień

 • Intencja ogólna: Aby młodzież trzeciego tysiąclecia umiała odkryć głębokie ideały, które nadadzą sens ich życiu.
 • Intencja misyjna: Aby ludność Indonezji, złożona z różnorodnych społeczności etnicznych, językowych, kulturowych i religijnych, coraz usilniej starała się budować sprawiedliwą i demokratyczną przyszłość, w duchu wzajemnej zgody i szacunku.

Październik

 • Intencja ogólna: Abyśmy umieli odkrywać i szanować bogactwo kulturowe i duchowe różnych grup etnicznych i mniejszości religijnych żyjących w każdym kraju.
 • Intencja misyjna: Aby na progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa odrodził się w Kościele misyjny zapał pierwszej Pięćdziesiątnicy.

Listopad

 • Intencja ogólna: Aby w odważnym głoszeniu Ewangelii o Królestwie Bożym wspomagali nas ludzie święci i godni naśladowania.
 • Intencja misyjna: Aby dzięki czynnemu udziałowi chrześcijan środki społecznego przekazu stawały się narzędziami ewangelizacji misyjnej.

Grudzień

 • Intencja ogólna: Aby chrześcijanie uwolnili się od uwarunkowań kulturowych, które nie pozwalają im uznać godności i praw innych.
 • Intencja misyjna: Aby chrześcijański humanizm wniósł w kultury Azji światło wartości ewangelicznych.

Watykan, 31 grudnia 1999 r.
JAN PAWEŁ II, PAPIEŻ

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama