reklama

Targum Neofiti 1: Księga Rodzaju, rozdział 2

2 Rozdział Księgi Rodzaju według Targumu Neofiti 1 (Biblia Aramejska: t. 1)

Targum Neofiti 1: Księga Rodzaju, rozdział 2

BIBLIA ARAMEJSKA

Targum Neofiti 1
Księga Rodzaju

Rozdział 2

Tom 1

Przekład i opracowanie: Mirosław Stanisław Wróbel
Wydawnictwo Gaudium Lublin 2014
ISBN 978-83-7548-182-2


Księga Rodzaju: Rozdział II

  I ukończyli Oni stworzenie nieba i ziemi, i wszystkich ich zastępów.

  A siódmego dnia Słowo Pana ukończyło swe dzieło, które zostało stworzone, i był szabat oraz odpoczynek przed Nim77 siódmego dnia od wszelkiego dzieła, które stworzyło78.

  Wtedy Chwała Pana pobłogosławiła siódmy dzień i uświęciła go, ponieważ to był wielki szabat i odpoczynek od wszelkiego dzieła, które Chwała Pana79 uczyniła podczas stwarzania.

  Oto jest genealogia rodowodu nieba i ziemi80, które zostały stworzone. W dniu, w którym Pan Bóg stworzył niebo i ziemię,

  nie było jeszcze żadnego z drzew, które są na powierzchni ziemi81, ani żadnych roślin, które wzeszły na ziemi, bo Pan Bóg nie sprowadził opadów deszczu ani nie stworzył Adama, aby ten uprawiał ziemię.

  Lecz chmura unosiła się z ziemi, aby nawodnić całą jej powierzchnię.

  Wtedy Pan Bóg stworzył82 Adama83 z prochu ziemi i tchnął w jego nozdrza tchnienie życia, wskutek czego Adam stał się istotą żywą obdarzoną mową.

  I Pan Bóg posadził ogród Eden od początku84, i umieścił tam pierwszego Adama85, którego stworzył.

  Pan Bóg sprawił, że z ziemi wyrosło wszelkie drzewo, które było miłe dla oka i dobre do jedzenia, a także drzewo życia wewnątrz środka86 ogrodu i drzewo poznania, z którego każdy, kto by zjadł, umiałby odróżnić dobro od zła.

  I rzeka wypływała z Edenu, aby nawodnić ogród, i tam się rozdzielała, i powracała, aby stać się początkiem czterech wielkich rzek.

  Nazwa pierwszej z nich to Piszon87. Ona przepływa i okrąża cały kraj Indii88, skąd pochodzi złoto.

  A złoto tej krainy jest dobre. Stąd pochodzą pachnąca żywica oraz cenne kamienie i perły.

  A nazwa drugiej rzeki to Gichon. Przepływa ona i okrąża kraj Kusz.

  Nazwa trzeciej rzeki to Tygrys. Przepływa ona i okrąża Aszszur od wschodu. A czwarta rzeka to Wielka Rzeka89, to jest rzeka Eufrat.

  I Pan Bóg wziął Adama, i dał mu zamieszkanie w ogrodzie Eden, aby postępował zgodnie z Prawem i zachowywał przykazania.

  I Pan Bóg przykazał Adamowi, mówiąc: „Z wszystkich drzew ogrodu możesz spożywać do woli;

  Ale z drzewa wiedzy, z którego spożywszy [owoc], każdy umiałby odróżnić dobro od zła, nie będziesz spożywał, gdyż tego dnia, w którym z niego spożyjesz, z pewnością umrzesz”.

  Następnie Pan Bóg rzekł: „Nie jest rzeczą właściwą, aby syn człowieczy był sam. Uczynię dla niego towarzyszkę [życia] podobną do niego”.

  I stworzył Pan Bóg z ziemi wszelkie zwierzęta, które są na powierzchni ziemi, oraz wszelkie ptaki podniebne. I przyprowadził je do Adama, aby zobaczyć, jak je nazwie. I jakkolwiek żywe stworzenie zostało nazwane przez Adama w języku sanktuarium90, takie imię otrzymywało.

  I Adam nadał imiona wszelkiemu bydłu, ptactwu podniebnemu i wszelkiemu zwierzęciu dzikiemu, które jest na powierzchni ziemi. Lecz nie znalazła się towarzyszka [życia] podobna do niego.

  Pan Bóg zesłał na Adama głęboki sen i Adam zasnął. Wtedy wyjął jedno z jego żeber i włożył ciało w to miejsce.

  I Pan Bóg udoskonalił żebro, które wyjął z Adama, w kobietę. I przyprowadził ją do Adama.

  Adam rzekł: „Tym razem została kobieta stworzona91 z mężczyzny i nigdy więcej [nie będzie stworzona], jak ta została stworzona ze mnie, kość z moich kości i ciało z mego ciała. Słusznie będzie ona zwała się kobietą, gdyż została wzięta z mężczyzny, w ten sposób stworzona.

  Dlatego mężczyzna powinien oddzielić swoje łoże92 od swego ojca i swojej matki, a połączyć się ze swą żoną. W ten sposób dwoje z nich stanie się jednym ciałem.

  Choć oboje – Adam i jego żona – byli nadzy, do tej pory nie wiedzieli, co to jest wstyd.


Przypisy:

77 „Był szabat oraz odpoczynek przed Nim”: Tłumaczenie targumiczne stosuje parafrazę w celu uniknięcia antropomorfizmu obecnego w Biblii Hebrajskiej: „On [Bóg] odpoczął”. Zob. też Targum Neofiti Wj 31,17.

78 „Słowo Pana… stworzyło”. W Biblii Hebrajskiej: „Bóg… uczynił”.

79 „Chwała Pana”. Zob. przypis do 1,17.

80 „Nieba i ziemi”: W Biblii Hebrajskiej jest zamieniona kolejność: „ziemi i nieba”. Układ targumiczny może synchronizować kolejność z Rdz 1,1.

81 „Na powierzchni ziemi”. Tłumaczenie terminu „pole”. Tekst targumiczny ujmuje ten termin w potrójny sposób: 1. „powierzchnia ziemi” (Targum Neofiti Rdz 2,19.20; 3,1.14.18; 4,8); 2. „pole uprawne” (Targum Neofiti Rdz 23,9.13.17.19; 25,9.10.27; 37,7.15; 49,29.30.32; 50,13); 3. „terytorium, granica” (Targum Neofiti Rdz 32,4; 33,19; 36,35; 41,48; 47,24).

82 „Pan Bóg stworzył”: W Biblii Hebrajskiej: „Pan Bóg uformował”.

83 „Adama”: W tekście targumicznym występuje w funkcji imienia własnego. W Biblii Hebrajskiej z rodzajnikiem określonym w znaczeniu „człowiek”.

84 „Od początku”: W Biblii Hebrajskiej: „od wschodu”.

85 „Pierwszego Adama”: Zwrot często występujący w literaturze rabinicznej w odniesieniu do pierwszego Adama. Także u Pawła widoczne jest rozróżnienie między „pierwszym Adamem” a „ostatnim Adamem”, którym jest Jezus Chrystus. Zob. 1 Kor 15,45: „Tak też jest napisane: Stał się pierwszy człowiek, Adam – duszą żyjącą, a ostatni Adam – duchem ożywiającym”.

86 „Wewnątrz środka”: Tekst targumiczny podkreśla centralne położenie drzewa życia.

87 „Piszon”: Rzeka identyfikowana przez Józefa Flawiusza (Antiquitates 1,38,1) oraz Hieronima (Hebraicae quaestiones in Genesis 2,11) z indyjską rzeką Ganges.

88 „Kraj Indii”: Wskazówka pozwalająca utożsamić rzekę Piszon z rzeką Ganges. W Biblii Hebrajskiej występuje lokalizacja „kraj Chawila”.

89 „Wielka Rzeka”: Określenie dodane przez tłumaczenie targumiczne. Zob. też: Targum Neofiti Rdz 15,18; Pwt 1,7.

90 „W języku sanktuarium”: Lit.: „W języku domu świętości”. Chodzi o język hebrajski, który według tradycji targumicznej został użyty do stworzenia świata (Targum Neofiti Rdz 11,1). Targum Neofiti podkreśla, że język ten był używany w dialogu z Bogiem przez Abrahama (Targum Neofiti Rdz 22,1), Jakuba (Targum Neofiti Rdz 31,11) i Mojżesza (Targum Neofiti Wj 3,4).

91 „Kobieta stworzona”: Podkreślenie w przekładzie targumicznym stworzenia kobiety z mężczyzny. W Biblii Hebrajskiej użyty jest termin „wzięta”.

92 „Oddzielić swoje łoże”: Lit.: „Oddzielić swoje spanie”.

Spis treści
Słowo abp. Henryka Muszyńskiego, Prymasa Seniora9
Słowo bp. Mieczysława Cisły, Przewodniczącego Komitetu Konferencji Episkopatu Polski ds. Dialogu z Judaizmem15
Słowo Michaela Schudricha, naczelnego rabina Polski19
The Word of Michael Schudrich, Chief Rabbi of Poland20
Przedmowa21
Wstęp23
Wprowadzenie29
I. Pochodzenie i wiek Targumów Pięcioksięgu32
II. Historia Targumu Neofiti 138
III. Tekst Targumu Neofiti 140
IV. Teologia Targumu Neofiti 145
V. Znaczenie Targumu Neofiti 149
Targum Neofiti 1 Księga Rodzaju:
Rozdział 1Rozdział 2Rozdział 3
53
Bibliografia301
Indeksy321

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao