Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Augustyn

GRZECH PIERWORODNY

DZIEJE PROCESU PELAGIUSZA

Redakcja: Henryk Pietras SJ
Spis treści
Od redakcji5
Część I
Materiały z sympozjum patrystycznego na temat grzechu Adama i Ewy
Wincenty Myszor, NAUKA O GRZECHU W PRZEKAZACH GNOSTYCKICH 9
Henryk Pietras SJ, PIERWSZY GRZECH LUDZI WEDŁUG ŚW. IRENEUSZA (ADVHAER V, 23, 1-2) 25
Ks. Mariusz Szram, NAUKA O GRZECHU ADAMA W KOMENTARZU DO LISTU ŚW. PAWŁA DO RZYMIAN ORYGENESA 41
Leon Nieścior, PIERWOTNY UPADEK UMYSŁU W PISMACH EWAGRIUSZA Z PONTU 67
Ks. Jerzy Pałucki, NAUKA O GRZECHU PIERWORODNYM WG ŚW. AMBROŻEGO 87
Ks. Antoni Żurek, „POCZĄTKIEM GRZECHU PYCHA" - GENEZA GRZECHU ADAMA WEDŁUG ŚW. AUGUSTYNA 101
Ks. Augustyn Eckmann, GRZECH PIERWORODNY JAKO ŹRÓDŁO CIERPIEŃ CZŁOWIEKA U ŚW. AUGUSTYNA 109
Jerzy Wojtczak, LIST XVII FULGENTIUSA Z RUSPE JAKO ŚWIADECTWO DOKTRYNY O POWSZECHNOŚCI GRZECHU PIERWORODNEGO 127
Paweł Wygralak, GRZECH PIERWORODNY W KAZNODZIEJSKIM NAUCZANIU ŚW. CEZAREGO Z ARLES (+542) 131
Bożena Iwaszkiewicz-Wronikowska, ADAM I EWA W NAJSTARSZEJ IKONOGRAFII 141
Ryszarda Bulas, ADAM I EWA W SZTUCE IROSZKOCKIEJ 161
Część II
Kontrowersja pelagiańska
Ks. Kazimierz Obrycki, KONCEPCJA GRZECHU PIERWORODNEGO U PELAGIUSZA NA PODSTAWIE JEGO KOMENTARZA DO LISTU ŚW. PAWŁA DO RZYMIAN 5, 12-21177
Pelagiusz
KOMENTARZ DO LISTU ŚW. PAWŁA DO RZYMIAN 5, 12-21 (EXPOSITIO IN EPISTOLAM AD ROMANOS - PLS 1, 1136-1138)
187
Święty Augustyn. Dzieje Procesu Pelagiusza
Wstęp 193
Święty Augustyn
DZIEJE PROCESU PELAGIUSZA [1] [2] [3] [4]
215
Indeks biblijny 273
 

© Wydawnictwo WAM, 1999

Redakcja: Henryk Pietras SJ

Projekt okładki: Andrzej Sochacki

ISBN 83-7097-569-0

Wydanie drugie, 2003

NIHIL OBSTAT. Prowincja Polski Południowej Towarzystwa Jezusowego, ks. Adam Żak SJ, prowincjał. Kraków, 10 III 99 r., l.dz. 52/99.

Wydawnictwo WAM
ul. Kopernika 26, 31-501 Kraków
tel. (012) 429 18 88, fax (012) 429 50 03
e-mail: wam@wydawnictwowam.pl
Dział handlowy:
tel. (012) 429 18 88 wew. 322, 348, 366; (012) 423 75 00
fax (012) 430 32 10
e-mail: handel@wydawnictwowam.pl

Zapraszamy do naszej
KSIĘGARNI INTERNETOWEJOD REDAKCJI

Niniejsza książka różni się dość znacznie od innych opublikowanych w niniejszej serii. Źródłowym tekstem wiodącym jest antypelagiańskie dziełko Augustyna, w którym ustosunkowuje się on do wypowiedzi Pelagiusza na temat łaski, grzechu pierwszych rodziców i znaczenia zbawienia. Poprzedzamy go fragmentem komentarza samego Pelagiusza do Listu św. Pawła do Rzymian, w którym o tych sprawach pisze. Cała kontrowersja, zwana pelagiańską, nie powstała jednak z niczego, gdyż nauka o grzechu pierworodnym nakreślona przez Pawła Apostoła była interpretowana na przeróżne sposoby od samych początków chrześcijaństwa. Postanowiliśmy więc poprzedzić tekst świętego Augustyna bardzo obszernym wprowadzeniem, na które składają się referaty wygłoszone na sympozjum patrystycznym w Krakowie, we wrześniu 1997 roku, poświęconym starożytnym interpretacjom grzechu Adama i Ewy. Pragniemy w ten sposób przedstawić jakby zarys historii przedaugustyńskiej doktryny na ten temat, aby wypowiedzi Pelagiusza i Augustyna mogły być bardziej zrozumiałe.

Mamy ponadto nadzieję, że książka stanie się użytecznym narzędziem poznawczym dla profesorów i studentów teologii dogmatycznej, którzy nie mogą pominąć w swych studiach kwestii grzechu pierworodnego, a którzy nie mieli do tej pory poręcznego kompendium historycznego na ten temat. Nie można zaś uprawiać teologii bez zobaczenia jej korzeni i pierwszych interpretacji, które wytyczyły dalszy jej bieg.

Wiele zawartych w zamieszczonych artykułach twierdzeń i hipotez może wydać się współczesnemu czytelnikowi dziwnymi. Nie możemy jednak zapominać o podstawowej - naszym zdaniem - trychotomii teologicznego myślenia. Pierwszym elementem jest wiara w prawdy objawione; drugim - sposób, w jaki ludzie je sobie wyobrażali, trzecim - język, jakim się posługiwali dla wyrażenia swych przekonań. Chcąc dotrzeć do objawionej Prawdy, musimy przebyć żmudną drogę poprzez język i wyobrażenia, ściśle związane z mentalnością i kulturą naszych Ojców w wierze, którzy nam prawdy wiary apostolskiej przekazali. Nie chodzi w tym - oczywiście - o to, byśmy mieli kanonizować ich język i wyobraźnię, byśmy mieli wierzyć w te same starożytne mity i ślubować wierność tym samym filozoficznym szkołom. Nie mamy jednak innego wyjścia, jak starać się je zrozumieć, by odkryć pod nimi Prawdę, a przynajmniej zbliżyć się do niej. Wtedy dopiero - chcąc nie chcąc - jakoś sobie ją potrafimy wyobrazić na własny użytek i będziemy mieli możliwość wyrażenia jej naszym językiem. Także ten nasz wkład w „rozwój dogmatu" będzie - rzecz jasna - względny i zaprawiony naszą mentalnością, czyli nie nadający się do kanonizacji po wsze czasy: przyszłe pokolenia będą dokonywały tej samej pracy od nowa. Tak to jednak jest z przekazem wiary, w którym ciągle boskie miesza się z ludzkim, i w którym ciągle jedno od drugiego trzeba oddzielać.

Seria: „Źródła Myśli Teologicznej"

Serię redagują:

Adam Bandura, Arkadiusz Baron, Tytus Górski, Henryk Pietras i Edward Staniek

 1. Orygenes, O zasadach, 1996

 2. Święty Atanazy, Listy do Serapiona, 1996

 3. Pamfil z Cezarei, Obrona Orygenesa, Rufin z Akwilei, O sfałszowaniu pism Orygenesa, 1996

 4. Trójca Święta. Tertulian, Przeciw Prakseaszowi, Hipolit, Przeciw Noetosowi, 1997

 5. Teodeoret z Cyru, Komentarz do Listu św. Pawła Apostoła do Rzymian, 1997

 6. Orygenes, Korespondencja, 1997

 7. Ireneusz z Lyonu, Wykłady nauki apostolskiej, 1997

 8. Święty Hieronim, Komentarz do Księgi Jonasza, 1998

 9. Teodoret z Cyru, Komentarz do I i II Listu do Koryntian, 1998

10. Orygenes, Komentarz do Ewangelii według Mateusza, 1998

11. Grzegorz Cudotwórca, Mowa na cześć Orygenesa, 1998

12. Grzech pierworodny. Augustyn, Proces Pelagiusza, 1999

13. Mariusz Wiktoryn, Dzieła egzegetyczne, 1999

14. Teodoret z Cyru, Komentarz do listów św. Pawła do Galatów, Efezjan, Filipian i Kolosan, 1999

15. Pelagiusz, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, 1999

16. Orygenes, Homilie o Księgach Izajasza i Ezechiela, 2000

17. Demonologia w nauce Ojców Kościoła. Hipolit, O antychryście, 2000

18. Św. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza (część pierwsza: homilie 1-40), 2000

19. Ambrozjaster, Komentarz do Listu św. Pawła do Rzymian, 2000

20. Teodoret z Cyru, Komentarz do Listów Pawłowych do Tesaloniczan, Tymoteusza, Tytusa, Filemona i Hebrajczyków, 2001

21. Św. Grzegorz z Nyssy, Drobne pisma trynitarne, 2001

22. Klemens Aleksandryjski, Wypisy z Theodota, 2001

23. Św. Jan Chryzostom, Homilie na Ewangelię według św. Mateusza (część druga: homilie 41-90), 2001

24. Dokumenty Soborów Powszechnych, t. I, 2001

25. Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Mateusza (część druga), 2002

26. Dokumenty Soborów Powszechnych tom II, 2002

27. Orygenes, Komentarz do Ewangelii według św. Jana, 2003

28. Ambrozjaster, Hieronim, Pelagiusz, Komentarze do Listu św. Pawła do Tytusa, 2003


opr. mg/mg 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: patrystyka grzech pierworodny Pelagiusz św. Augustyn Augustyn z Hippony Ireneusz z Lyonu św. Ambroży Adam i Ewa Pelagianizm Cezary z Arles Ewagriusz z Pontu Fulgentius z Ruspe
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W