Kronika działalności Stolicy Apostolskiej III-IV 1998 (2)

Wydarzenia związane ze Stolicą Apostolską - marzec-kwiecień 1998

 • 1 III — Przed południem Jan Paweł II odwiedził parafię św. Agapita, papieża i męczennika położoną na wschodnich peryferiach Rzymu, liczącą ok. 7 tys. mieszkańców. Nawiązując do czytań I Niedzieli Wielkiego Postu, Ojciec Święty podkreślił w homilii znaczenie prowadzonych w diecezji Misji Miejskich, opatrznościowej inicjatywy apostolskiej, podjętej w związku z Jubileuszem Roku 2000. Przygotowują one mieszkańców Wiecznego Miasta nie tylko do przyjęcia rzeszy pielgrzymów, ale są także świadectwem żywej wiary rzymian w zmartwychwstałego Chrystusa «Anioł Pański» z Papieżem Wieczorem Ojciec Święty rozpoczął wraz ze swoimi współpracownikami z Kurii Rzymskiej tygodniowe rekolekcje wielkopostne. Tematem ćwiczeń duchownych, które prowadził kard. Ján Chryzostom Korec SJ ze Słowacji, były słowa św. Pawła: «Jezus Chrystus wczoraj i dziś, ten sam także na wieki» (Hbr 13, 8).
 • 2 III — Z okazji 30. rocznicy ogłoszenia encykliki Pawła VI Humanae vitae, w Poliklinice im. Agostino Gemelli w Rzymie odbyło się dwudniowe sympozjum zorganizowane przez Ośrodek studiów i badań nad naturalnymi metodami oznaczania płodności, działający przy Uniwersytecie Sacro Cuore. Do ponad 400 uczestników spotkania Ojciec Święty skierował przesłanie, w którym przypomina nauczanie swojego poprzednika, zawarte we wspomnianej encyklice i zachęca ich do prowadzenia dalszej działalności naukowo-oświatowej w dziedzinie metod naturalnych.
 • 7 III — W Sali Klementyńskiej zakończyły się rekolekcje wielkopostne, w których uczestniczył Papież wraz ze swymi współpracownikami. Po wysłuchaniu ostatniej konferencji Jan Paweł II podziękował kard. Korcowi za wygłoszone rozważania rekolekcyjne, a nade wszystko za «świadectwo odważnej wierności Chrystusowi», które rekolekcjonista dawał księżom i wiernym świeckim w trudnych latach prześladowań Kościoła przez reżim komunistyczny W Auli Pawła VI odbyła się audiencja dla ok. 1000 pielgrzymów związanych z hiszpańskim instytutem życia konsekrowanego «Obra de la Iglesia» (Dzieło Kościoła), skupiającym księży, mężczyzn bez święceń kapłańskich, kobiety oraz różne grupy współpracowników świeckich. W przemówieniu Ojciec Święty zwrócił uwagę na wielkie znaczenie formacji stałej osób Bogu poświęconych, opartej na Piśmie Świętym i nauce Kościoła O godz. 20.30 Jan Paweł II przewodniczył modlitwie różańcowej transmitowanej przez Radio Watykańskie na wszystkie kontynenty. Na zakończenie zwrócił się z pozdrowieniem do studentów zebranych w Paryżu i Krakowie, którzy z Aulą Pawła VI byli połączeni drogą radiową. Do młodzieży zgromadzonej w kościele św. Anny w Krakowie Ojciec Święty powiedział: «Cieszę się, że w dzisiejszej modlitwie różańcowej uczestniczą także studenci w Polsce. Serdecznie was pozdrawiam. Tym pozdrowieniem obejmuję wszystkie środowiska akademickie w kraju, a szczególnie was, zgromadzonych w kolegiacie św. Anny, która mi przypomina lata mojego pasterzowania w Krakowie. Niech Bóg obdarzy was wszystkich swoim błogosławieństwem».
 • 8 III — Rano Jan Paweł II udał się z wizytą duszpasterską do parafii św. Achillesa męczennika, położonej w północnej części Rzymu. W homilii zwrócił uwagę na potrzebę otoczenia szczególną troską pasterską rodzin, które z różnych powodów przeżywają kryzys. Była to 270. wizytacja parafialna, jaką Ojciec Święty odbył w swojej diecezji, liczącej 328 parafii «Anioł Pański» z Papieżem. Zwracając się na zakończenie spotkania do rodaków obecnych na placu św. Piotra, Ojciec Święty powiedział: «Pozdrawiam pielgrzymów z Polski: grupę Podhalan, grupę parafialną z Wielunia oraz z Nowego Sącza. Niech Bóg wszystkim błogosławi».
 • 9 III — W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej został przedstawiony dokument Papieskiej Rady ds. Popierania Jedności Chrześcijan, zatytułowany: «Ekumeniczny aspekt formacji osób pracujących w duszpasterstwie». Prezentacji dokonał przewodniczący Rady kard. Edward Idris Cassidy oraz jej sekretarz bp Pierre Duprey. Dokument rozwija wskazania zawarte w «Dyrektorium w sprawie realizacji zasad i norm dotyczących ekumenizmu», zatwierdzonym przez Jana Pawła II w dniu 25 marca 1993 r. Jan Paweł II przyjął na audiencji uczestników IV Zgromadzenia Plenarnego Papieskiej Rady ds. Duszpasterstwa Służby Zdrowia, którego obrady rozpoczęły się tego dnia w Watykanie. W przemówieniu powiedział, że obok czynników naturalnych, które zagrażają życiu i zdrowiu, często przyczyną chorób jest postępowanie człowieka: «Przemoc, wojna, narkomania, porwania, dyskryminacja imigrantów, aborcja i eutanazja — wszystko to są zamachy na życie dokonywane przez ludzi. Śladem ideologii totalitarnych, które sprowadziły człowieka do rzędu przedmiotów, depcząc i lekceważąc jego fundamentalne prawa, idą dziś pewne niepokojące praktyki w dziedzinie biotechnologii, które instrumentalnie wykorzystują jej możliwości i manipulują życiem, aby zaspokoić nieokiełznaną żądzę władzy». Papież przypomniał też, że «pojęcie zdrowia nie może oznaczać tylko braku choroby lub doraźnych zaburzeń organicznych. Zdrowie wiąże się z dobrobytem całej osoby, z jej stanem biofizycznym, psychicznym i duchowym. W pewien sposób obejmuje więc także jej przystosowanie do środowiska, w którym żyje i działa».
 • 10 III — Podczas spotkania z dziennikarzami w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej prefekt Kongregacji ds. Wychowania Katolickiego kard. Pio Laghi oraz prefekt Kongregacji ds. Duchowieństwa kard. Darío Castrillón Hoyos przedstawili dwa dokumenty, opracowane przez wymienione dykasterie na temat formacji, posługi i życia diakonów stałych w Kościele. Diakoni stali — bezżenni lub żonaci — w czasie wolnym od obowiązków rodzinnych i zawodowych pracują w duszpasterstwie, spełniając posługi wynikające z przyjętych święceń. Ich liczba wzrasta szczególnie w Ameryce Południowej oraz na terenach misyjnych, gdzie brak jest powołań kapłańskich.
 • 11 III — Audiencja generalna. Na placu św. Piotra zgromadzili się pielgrzymi z wielu krajów świata, w tym liczni Polacy przybyli z kraju i emigracji. Zwracając się do rodaków, Ojciec Święty wyraził radość z obecności na audiencji bpa Albina Małysiaka z Krakowa Jan Paweł II przesłał list do biskupów Kolumbii w sprawie pokojowego rozwiązania konfliktu społeczno-politycznego, którego ofiarą w ostatnim dziesięcioleciu padło ok. 35 tys. osób cywilnych w tym kraju.
 • 12 III — Papież spotkał się z grupą biskupów amerykańskich ze stanów Pensylwania i New Jersey, przybyłych do Watykanu z wizytą ad limina. W przemówieniu rozważył wpływ nauki Soboru Watykańskiego II o Kościele na myślenie i działanie wspólnot chrześcijańskich oraz wskazał, co należy uczynić, aby cały Kościół wszedł w następne tysiąclecie z głębszą świadomością eklezjalną.
 • 13 III — O godz. 9 w Sali Klementyńskiej Ojciec Święty wysłuchał wraz ze swoimi współpracownikami z Kurii Rzymskiej kazania wielkopostnego wygłoszonego przez kaznodzieję Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessę OFMCap. Tematem tegorocznych rozważań było nauczanie o Duchu Świętym, istotne dla duchowości chrześcijan Wschodu i Zachodu «Być dziś biskupem w Europie» — to temat kilkudniowego spotkania na Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie. Wzięło w nim udział ponad 100 biskupów starego kontynentu (ośmiu przybyło z Polski), którzy zostali mianowani pasterzami Kościoła w ostatnim pięcioleciu. Przyjmując ich na audiencji prywatnej, Jan Paweł II mówił o obecności i działaniu Ducha Świętego w życiu i posłudze pasterskiej następców apostołów. Na Jego moc i światło może liczyć każdy, kto zgłębia słowo Boże, dąży do pełnej jedności z Chrystusem, chce skutecznie przepowiadać Ewangelię ludziom spragnionym prawdy i miłości W związku ze śmiercią ormiańskiego patriarchy Konstantynopola Karekina II Kazandjiana (ur. w 1927 r.) Ojciec Święty przesłał telegram kondolencyjny do Ormian mieszkających w Turcji, zapewniając o modlitwie za duszę ich zmarłego pasterza.
 • 14 III — Przyjmując na audiencji ok. 100 uczestników kapituł generalnych dwóch gałęzi Wspólnot monastycznych Betlejem: Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny i św. Brunona, Jan Paweł II podkreślił m.in. wielkie znaczenie życia kontemplacyjnego w Kościele. Ludzie współcześni potrzebują świadków Ewangelii, którzy powiedzą im, jak spotykać i adorować Boga żywego oraz znaleźć prawdziwy sens swojego życia.
 • 15 III — Ojciec Święty dokonał beatyfikacji trzech sług Bożych: bułgarskiego biskupa i męczennika Wincentego Eugeniusza Bosiłkowa (1900-1952), włoskiej zakonnicy Brygidy od Jezusa Morello (1610-1670) oraz hiszpańskiej zakonnicy Marii Carmen Sallés y Barangueras (1848-1911) «Anioł Pański» z Papieżem.
 • 16 III — W południe Jan Paweł II spotkał się w Auli Pawła VI z pielgrzymami przybyłymi na uroczystości beatyfikacyjne z Bułgarii, Hiszpanii i Włoch. W swoim przemówieniu Papież omówił cechy charakterystyczne duchowości nowych błogosławionych Kościoła, «wiernych świadków» Chrystusa Przewodniczący Komisji ds. Kontaktów Religijnych z Judaizmem kard. Edward Idris Cassidy przedstawił w Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej nowy dokument tej dykasterii poświęcony zagładzie narodu żydowskiego w czasie II wojny światowej, zatytułowany «Pamiętamy: Refleksje nad Szoah».
 • 17 III — Jan Paweł II przyjął przybyłą z wizytą ad limina grupę biskupów amerykańskich z prowincji kościelnych Baltimore, Waszyngton, Atlanta i Miami. Myślą przewodnią przemówienia papieskiego było stwierdzenie Soboru Watykańskiego II, że «Kościół pielgrzymujący z samej swojej natury jest misyjny» (por. Ad gentes, 1). Ojciec Święty zwrócił uwagę m.in. na wielką rolę parafii w dziele nowej ewangelizacji. Nawiązał do swoich wizytacji wspólnot parafialnych w czasach, gdy był arcybiskupem krakowskim W południe Ojciec Święty przyjął w Sali Klementyńskiej grupę ok. 50 rektorów wyższych seminariów z krajów języka niemieckiego. W przemówieniu poświęconym zadaniom formacyjnym seminariów powiedział, że podstawą studiów teologicznych musi być głęboka osobista więź kandydatów do kapłaństwa z Chrystusem. Dlatego ważnym instrumentem formacji jest modlitwa i liturgia, rozważanie Pisma Świętego i świadectwo życia. Nasza epoka — powiedział Papież — potrzebuje kapłanów, którzy będą umieli wskazać wiernym drogę wiodącą od mentalności zdominowanej przez rozum do wiary w Boże objawienie, od wiedzy do mądrości, od spekulacji filozoficznej do kontemplacji.
 • 18 III — Audiencja generalna. Na placu św. Piotra były obecne grupy pielgrzymów z wielu krajów Europy, obu Ameryk i Afryki, w tym również ok. 100 Polaków. Ojciec Święty pozdrowił m.in. rodzinę i wszystkich gości biskupa nominata Stanisława Dziwisza, którzy przybyli do Rzymu na jego konsekrację. Byli wśród nich m.in. kard. Franciszek Macharski, abp Juliusz Paetz, bp Pacyfik Dydycz, bp Tadeusz Rakoczy, bp Edward Janiak, bp Kazimierz Górny, bp Sławoj Głódź oraz pielgrzymi z Raby Wyżnej — rodzinnej parafii elekta.
 • 19 III — Przed południem w Bazylice Watykańskiej Jan Paweł II przewodniczył Eucharystii, podczas której udzielił święceń biskupich trzem najbliższym swoim współpracownikom: ks. prał. Jamesowi Harveyowi, ks. inf. Stanisławowi Dziwiszowi i ks. prał. Piero Mariniemu Wieczorem Ojciec Święty spotkał się w Sali Klementyńskiej z ponad 600 pielgrzymami z Polski, którzy przybyli na konsekrację biskupią ks. inf. Stanisława Dziwisza, drugiego prefekta Domu Papieskiego Papieska Rada ds. Rodziny opublikowała dokument poświęcony problemom demograficznym, a zwłaszcza spadkowi liczby urodzeń w wielu krajach świata. Dokument powstał w następstwie międzydykasterialnego spotkania poświęconego tej tematyce. Z informacji w nim przedstawionych wynika, że w 51 krajach, których mieszkańcy stanowią łącznie 44% ludności świata, wskaźnik urodzeń jest tak niski, iż nie jest zapewniona nawet normalna wymiana pokoleń, co powoduje gwałtowne starzenie się społeczeństwa. U żródeł tego zjawiska leży polityka prowadzona w okresie ostatnich 20-30 lat przez organizacje międzynarodowe, w tym także ONZ, oparta na fałszywej hipotezie eksplozji demograficznej. Polityka ta posługiwała się czasem niegodziwymi metodami, m.in. sterylizacją kobiet bez ich zgody lub wiedzy. Papieska Rada ds. Rodziny wzywa w swoim dokumencie wszystkich ludzi dobrej woli a zwłaszcza organizacje chrześcijańskie, aby rozpowszechniały obiektywne informacje na temat ewolucji demograficznej oraz odważnie sprzeciwiały się odgórnie narzucanym programom kontroli urodzeń, zupełnie nieuzasadnionym i łamiącym prawa człowieka.
 • 20 III — Rano w Sali Klementyńskiej Ojciec Święty wysłuchał wraz z pracownikami Kurii Rzymskiej kazania wielkopostnego, które wygłosił kaznodzieja Domu Papieskiego o. Raniero Cantalamessa OFMCap. Audiencja Jana Pawła II dla rodzin i gości dwóch nowo konsekrowanych biskupów: Jamesa Harveya, prefekta Domu Papieskiego i Piero Mariniego, mistrza papieskich ceremonii Do uczestników sesji plenarnej Papieskiej Rady ds. Środków Społecznego Przekazu odbywającej się w Rzymie Ojciec Święty skierował przesłanie, w którym nawiązał m.in. do 50. rocznicy powstania tej dykasterii Stolicy Apostolskiej. Papież wspomniał także o udziale w pracach Rady kard. Andrzeja Marii Deskura, który obecnie jest jej honorowym przewodniczącym Ojciec Święty skierował przesłanie do Wielkiego Penitencjarza kard. Williama W. Bauma, poświęcone wybranym aspektom sakramentu spowiedzi (tekst publikujemy w numerze) Podczas 54. sesji Komisji Praw Człowieka przy ONZ zabrał głos przedstawiciel delegacji Stolicy Apostolskiej abp Jean-Louis Tauran, sekretarz ds. relacji z państwami. Zwrócił on m.in. uwagę na powszechny charakter praw człowieka i na ich niezbywalność, a zwłaszcza na fundamentalne prawo do życia «W wielu krajach bogatych i biednych zbyt często jeszcze dzieci są wykorzystywane, depcze się ich godność, a ich rozwój fizyczny, psychiczny, intelektualny, moralny i duchowy jest poważnie zagrożony» — napisał Papież w przesłaniu skierowanym do Europejskiego Forum dzieci i młodzieży, zorganizowanego w Brukseli przez Międzynarodowe Biuro Katolickie ds. Dzieci. Ojciec Święty prosi w nim wszystkich ludzi dobrej woli o podjęcie wysiłku, aby dzieci były otoczone opieką, oraz by otrzymywały pomoc i wsparcie w rozwijaniu własnej osobowości, a także wyraża uznanie dla tej organizacji, istniejącej od 50 lat, która wniosła ważny wkład m.in. w opracowanie Konwencji Praw Dziecka.
 • 21 III — Ojciec Święty udał się do Nigerii. Była to 82. podróż apostolska jego pontyfikatu poza granice Włoch. W liście do uczestników sympozjum na temat: «Podstawy biologiczne i psychologiczne wychowania prenatalnego», obradującego w siedzibie rzymskiego Uniwersytetu «La Sapienza», Jan Paweł II podkreślił wagę badań prowadzonych w tej dziedzinie, które pomagają «poznać życie we wszystkich jego wymiarach, a dzięki temu zapewnić mu większy szacunek i wspomagać jego wszechstronny rozwój». Papież wezwał też naukowców katolickich, aby szerzyli kulturę życia opartą na podstawach naukowych.
 • 23 III — Przed północą Jan Paweł II powrócił z Nigerii do Watykanu Biskupem pomocniczym administratora apostolskiego azjatyckiej części Rosji (Syberia) Jan Paweł II mianował 44-letniego werbistę, ks. Jerzego Mazura, urodzonego w Hawłowicach w archidiecezji przemyskiej. W 1972 r. rozpoczął on nowicjat w Zgromadzeniu Słowa Bożego (werbiści). Na kapłana został wyświęcony w Pieniężnie w 1979 r. Studiował na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim, gdzie uzyskał licencjat z misjologii. Był wikariuszem w Nysie, profesorem i prefektem Wyższego Seminarium Duchownego werbistów w Pieniężnie, radcą prowincjalnym swego zgromadzenia w Polsce oraz misjonarzem w Ghanie. Od kilku lat pracował na Białorusi i był koordynatorem pracy księży werbistów w Europie Wschodniej Z okazji 900-lecia fundacji opactwa Cîteaux we Francji Ojciec Święty skierował specjalne przesłanie do cysterskiej rodziny zakonnej, do której obok cystersów należą obecnie również trapiści, czyli cystersi ścisłej obserwancji. Jan Paweł II przypomniał postacie wybitnych cystersów, którzy odegrali ważną rolę w dziejach duchowości, (m.in. św. Bernarda) oraz wskazał na ich zasługi w dziedzinie liturgii, sztuki i kultury.
 • 25 III — Audiencja generalna. W Auli Pawła VI było obecnych ok. tysiąca Polaków W Sekretariacie Stanu nastąpiła wymiana Dokumentów ratyfikacyjnych Konkordatu zawartego między Stolicą Apostolską a Rzecząpospolitą Polską. Delegacje rządu RP i Episkopatu Polski przyjął następnie na audiencji prywatnej Jan Paweł II.
 • 26 III — Ojciec Święty spotkał się z 50-osobową grupą uczestników sesji Międzynarodowego Katolicko-Żydowskiego Komitetu Łączności. W przemówieniu położył akcent na potrzebę szczerego dialogu, który jest drogą do pojednania i pokoju, dóbr niezbędnych dla współczesnego świata. Papież podkreślił, że prace Komitetu są pewnym znakiem nadziei i dlatego trzeba je kontynuować Jan Paweł II przyjął na audiencji członków stowarzyszenia kościelnego «Circolo di San Pietro». Powstało ono w Rzymie w 1869 r. i ma charakter religijno-charytatywny. Jego członkowie zajmują się służbą liturgiczną w Bazylice Watykańskiej oraz zbierają ofiary na dzieła miłosierdzia w kościołach diecezji rzymskiej. Ojciec Święty podziękował uczestnikom audiencji za dotychczasową działalność i zachęcił do modlitwy, która otwiera serca na Boga i potrzeby materialne bliźnich.
 • 27 III — Rano w Sali Klementyńskiej Papież wraz ze swoimi najbliższymi współpracownikami wysłuchał kolejnego kazania wielkopostnego, które wygłosił o. Raniero Cantalamessa OFMCap.
 • 28 III — Jan Paweł II przyjął na audiencji prywatnej 60-osobową grupę alumnów oraz profesorów i wychowawców Papieskiego Kolegium Irlandzkiego w Rzymie. Zwracając się do nich, Papież powiedział, że kapłani muszą być «nauczycielami wiary». Poznając problemy współczesnych ludzi, powinni dawać na nie odpowiedź opartą na Ewangelii Jezusa Chrystusa.
 • 29 III — Przed południem Jan Paweł II odbył wizytę duszpasterską w rzymskiej parafii pod wezwaniem Jezusa Młodzieńca, w której od 50 lat pracują księża salezjanie. W homilii wygłoszonej podczas Mszy św. Papież zachęcił młodzież zgromadzoną w parafialnym oratorium do pracy nad sobą. Rozwijanie cnót ludzkich i chrześcijańskich służy dobru osoby, Kościoła i społeczeństwa. Na zakończenie spotkania z parafianami Jan Paweł II poświęcił specjalną tablicę ufundowaną przez wiernych dla upamiętnienia wizyty «Anioł Pański» z Papieżem. Zwracając się do rodaków Ojciec Święty powiedział: «Witam Księży Biskupów z diecezji siedleckiej wraz z przedstawicielami samorządu z Białej Podlaskiej, sejmik samorządowy z województwa tarnowskiego, parafię św. Andrzeja Boboli z Bukowa oraz grupę z San Giuseppe Vesuviano. Wszystkim 'szczęść Boże'».
 • 30 III — W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej dokonano prezentacji dokumentu wstępnego (tzw. Lineamenta) II Specjalnego Zgromadzenia Synodu Biskupów poświęconego Europie Minęła pierwsza rocznica inauguracji strony Stolicy Apostolskiej w Internecie. Jest ona redagowana w języku angielskim, francuskim, hiszpańskim, niemieckim, portugalskim i włoskim, udostępnia dokumenty Ojca Świętego, dykasterii Kurii Rzymskiej i Soboru Watykańskiego II, a także informacje dotyczące «L'Osservatore Romano» (m.in. wydania polskiego), Muzeów Watykańskich, Biblioteki i Archiwum Watykańskiego. Materiały te można znaleźć pod adresem: www.vatican.va.
 • 31 III — Jan Paweł II koncelebrował Mszę św. w swojej prywatnej kaplicy z grupą biskupów amerykańskich z prowincji kościelnych Louisiana, Mobile i New Orleans, przybyłych z wizytą ad limina. W przemówieniu wskazał m.in. na znaczenie osobistego przeżywania wiary przez każdego biskupa oraz na potrzebę osobistego kontaktu z wiernymi. Biskup musi poświęcać wiele czasu na poznawanie swojej diecezji, oczekiwań i potrzeb ludzi, ich tradycji i warunków życia, a także troszczyć się o pogłębianie ducha apostolskiego wiernych świeckich Został opublikowany list Ojca Świętego do kapłanów na Wielki Czwartek 1998 r.
 • 1 IV — Audiencja generalna. Wśród licznych pielgrzymów zgromadzonych na placu św. Piotra obecnych było ok. tysiąca Polaków, a wśród nich przedstawiciele samorządów z województwa bielskopodlaskiego. Zwracając się do nich, Ojciec Święty pozdrowił m.in. biskupów siedleckich Jana Wiktora Nowaka i Henryka Tomasika.
 • 2 IV — W południe Jan Paweł II przyjął na audiencji uczestniczki zakończonej w Rzymie kapituły generalnej Misjonarek Apostolatu Katolickiego (siostry pallotynki), podczas której przełożoną generalną zgromadzenia została wybrana Polka, s. Stella Holisz Wieczorem na placu przed bazyliką św. Jana na Lateranie ok. 50 tys. chłopców i dziewcząt z Rzymu i innych miast włoskich spotkało się z Ojcem Świętym z okazji obchodów XIII Światowego Dnia Młodzieży.
 • 3 IV — Rano w Sali Klementyńskiej Papież wysłuchał ostatniego kazania wielkopostnego, które wygłosił o. Raniero Cantalamessa OFMCap. Opublikowany został list Jana Pawła II do biskupów obrządku syro-malabarskiego dotyczący uprawnień ich synodu w dziedzinie liturgii.
 • 4 IV — Zwracając się do przedstawicieli włoskich wspólnot charyzmatycznych, Jan Paweł II ukazał liczne owoce działalności tego ruchu w Kościele. Dzięki wspólnotom charyzmatycznym wielu ludzi odkryło i pogłębiło swoją wiarę, życie modlitwy, umiłowanie słowa Bożego, a także włączyło się w apostolstwo. Równocześnie Papież zwrócił uwagę na kryteria autentyczności ruchów religijnych (wierność nauce Kościoła, posłuszeństwo jego pasterzom, duch służby w Kościele lokalnym i w parafii) oraz podkreślił konieczność formacji duchowej wiernych świeckich, aby ich wiara mogła promieniować na otoczenie.
 • 5 IV — Przed południem na placu św. Piotra Jan Paweł II przewodniczył procesji z palmami, a następnie Mszy św., inaugurując tym samym obchody Wielkiego Tygodnia w Watykanie «Anioł Pański» z Papieżem.
 • 6 IV — Ojciec Święty wysłał list do administratora apostolskiego katolików obrządku łacińskiego na Kaukazie ks. Giuseppe Pasotto w związku z otwarciem w stolicy Gruzji (Tbilisi) przychodni specjalistycznej Redemptor hominis. Przychodnia ta, dar Papieża, powstała dzięki wydatnej pomocy Kościoła włoskiego, a prowadzą ją księża kamilianie i siostry kamilianki. Z jej usług będą mogli bezpłatnie korzystać ubodzy, sieroty i ludzie starsi. W liście Jan Paweł II napisał, że przychodnia powinna być konkretnym znakiem jego przyjaźni i życzliwości wobec wszystkich Gruzinów W Watykanie opublikowany został komunikat o wzajemnej wymianie dokumentów ratyfikacyjnych umowy między Stolicą Apostolską a Republiką Węgier. Porozumienie, podpisane w Watykańskim Sekretariacie Stanu 20 czerwca 1997 r., dotyczy finansowania działalności Kościoła katolickiego na Węgrzech na polu służby publicznej i ściśle religijnej oraz pewnych kwestii majątkowych.
 • 7 IV — W Auli Pawła VI Jan Paweł II spotkał się z kilkoma tysiącami studentów uczestniczących w XXXI Kongresie Międzynarodowym UNIV, zorganizowanym w Rzymie przez Opus Dei. W wygłoszonym do nich po włosku i hiszpańsku przemówieniu Ojciec Święty nawiązał do tematu tegorocznego kongresu, który brzmi: «Postęp ludzki a prawa człowieka». Wskazał na kluczowe znaczenie tych praw dla całego porządku społecznego. Są one odbiciem obiektywnych, nienaruszalnych zasad powszechnego prawa moralnego, mającego fundament w Bogu. Stanowią miarę wszelkiej ludzkiej organizacji i bez nich nie można budować społeczeństwa godnego człowieka. Kościół bez wahania wskazuje różne formy ucisku występujące na całym świecie i zawsze będzie walczył o sprawiedliwość i miłość, aby dochować wierności misji powierzonej mu przez Jezusa.
 • 8 IV — Audiencja generalna. W Auli Pawła VI zgromadzili się pielgrzymi z całego świata, którzy przybyli do Rzymu na uroczystości paschalne, w tym także wiele grup z Polski.
 • 9 IV — O godz. 9.30 w Bazylice Watykańskiej Jan Paweł II przewodniczył wielkoczwartkowej Mszy św. Krzyżma, koncelebrowanej z 1 500 kapłanami pracującymi w Wiecznym Mieście Po południu w patriarchalnej bazylice św. Jana na Lateranie Papież sprawował Mszę św. Wieczerzy Pańskiej, podczas której umył nogi 12 kapłanom.
 • 10 IV — W Wielki Piątek — zgodnie z tradycją lat ubiegłych — Jan Paweł II spowiadał przed południem wiernych w Bazylice Watykańskiej. Udzielił sakramentu pokuty 16 osobom pochodzących z różnych krajów świata, w tym także z Polski O godz. 17 w Bazylice Watykańskiej Ojciec Święty przewodniczył liturgii wielkopiątkowej Dzięki transmisji telewizyjnej miliony ludzi na obu półkulach mogły uczestniczyć w nabożeństwie Drogi Krzyżowej, któremu późnym wieczorem Jan Paweł II przewodniczył w Koloseum.
 • 11 IV — O godz. 21 w Bazylice Watykańskiej Ojciec Święty przewodniczył uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej, podczas której udzielił sakramentu chrztu, bierzmowania i pierwszej komunii św. 9 katechumenom pochodzącym z różnych krajów.
 • 12 IV — O godz. 10.30 Jan Paweł II sprawował Eucharystię na placu św. Piotra dla pielgrzymów ze wszystkich kontynentów, a następnie wygłosił orędzie wielkanocne i udzielił Błogosławieństwa Apostolskiego Urbi et Orbi.
 • 13 IV — Rano Ojciec Święty udał się helikopterem na krótki odpoczynek do Castel Gandolfo Regina caeli z Papieżem.
 • 15 IV — Audiencja generalna. O godz. 10 Jan Paweł II przyleciał helikopterem z Castel Gandolfo do Watykanu i na placu św. Piotra spotkał się z tysiącami pielgrzymów przybyłych z wielu krajów świata, w tym także z Polski. Po audiencji Papież udał się ponownie do Castel Gandolfo Całun Turyński powrócił do katedry w Turynie i tam od 18 kwietnia do 14 czerwca — po raz czwarty w naszym stuleciu — będzie wystawiony na widok publiczny. Ponad rok temu pożar zniszczył poważnie kaplicę, gdzie normalnie przechowywany jest Całun, samo płótno zdołano jednak w ostatniej chwili uratować i od tego czasu znajdowało się ono w jednym z klasztorów w pobliżu Turynu. Całun został wyjęty ze srebrnej szkatuły, w której jest chroniony od 1694 r., rozwinięty i umieszczony w szklanej skrzyni, dzięki czemu pielgrzymi przybywający do Turynu mogą go oglądać w całej okazałości. Wystawieniu Całunu towarzyszą liczne inicjatywy duszpasterskie i kulturalne, które mają przybliżyć jego historię, zapoznać z wynikami najnowszych badań naukowych i dyskusji na temat autentyczności oraz ukazać jego rolę w dziejach chrześcijańskiej pobożności.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama