Kronika działalności Stolicy Apostolskiej VII-VIII 1998

Kronika działalności Stolicy Apostolskiej: audiencje, spotkania i inne wydarzenia VII-VIII 1998

 • 1 VII — Audiencja generalna. Wśród pielgrzymów przybyłych z ponad dwudziestu krajów świata na placu św. Piotra było obecnych ok. trzech tysięcy Polaków «Poszanowanie praw człowieka warunkiem prawdziwego pokoju» — tak brzmi wybrany przez Ojca Świętego temat XXXII Światowego Dnia Pokoju, który będzie obchodzony w Kościele 1 stycznia 1999 r.
 • 2 VII — Audiencja dla wykładowców i studentów hiszpańskiego Instytutu Studiów nad Małżeństwem i Rodziną, założonego przed czterema laty w Walencji na wzór uczelni, którą Jan Paweł II utworzył przy Papieskim Uniwersytecie Laterańskim w 1981 r. Ojciec Święty przypomniał, że instytut ma na celu zgłębianie i rozwijanie prawdy przyrodzonej i objawionej o małżeństwie i rodzinie. Jego działalność stanowi mocną podbudowę filozoficzno-teologiczną niezbędną dla przeciwstawienia się materialistycznej koncepcji człowieka.
 • 3 VII — W Sali Klementyńskiej w Watykanie Jan Paweł II przyjął ok. stu uczestników międzynarodowego kursu dla kadr technicznych i kierowniczych z krajów rozwijających się i wprowadzających system gospodarki rynkowej. W przemówieniu Papież nawiązał do zjawiska globalizacji gospodarki. Niesie ono ze sobą niezwykłe możliwości programowania i rozwoju, ale także poważne ryzyko, że kraje najuboższe padną ofiarą niesprawiedliwości. Jedynie ludzka solidarność może sprawić, że procesy produkcyjne będą służyły dobru człowieka.
 • 4 VII — Audiencja papieska dla ponad 200 uczestników I Światowego Kongresu Duszpasterstwa Praw Człowieka, zorganizowanego w Watykanie przez Papieską Radę «Iustitia et Pax» w ramach inicjatyw podjętych przez Stolicę Apostolską dla uczczenia 50. rocznicy uchwalenia przez ONZ Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka. W przemówieniu Ojciec Święty wyraził m.in. solidarność z wszystkimi, którzy nie mogą korzystać z prawa do wolności religijnej i zapewnił ich o swojej modlitwie Przed czterdziestu laty Pius XII bullą z dnia 4 lipca 1958 r. mianował 38-letniego ks. Karola Wojtyłę biskupem pomocniczym archidiecezji krakowskiej.
 • 5 VII — «Anioł Pański» z Papieżem. Zwracając się do rodaków, Ojciec Święty powiedział: «Pozdrawiam także pielgrzymów z Polski: z Gdańska, Warszawy, ze Starachowic oraz chór młodzieżowy z Torunia. Niech wszystkim Bóg błogosławi» W kościele św. Wawrzyńca w Turynie Prymas Polski kard. Józef Glemp poświęcił, a następnie umieścił w ołtarzu obraz Matki Boskiej Częstochowskiej — dar Ojca Świętego dla tamtejszej Polonii.
 • 6 VII — Jan Paweł II przyjął na audiencji nowego ambasadora Belgii przy Stolicy Apostolskiej, Thierry Muűlsa, który złożył listy uwierzytelniające. Opowiadając się za coraz większą współpracą krajów europejskich Ojciec Święty zwrócił uwagę w swoim przemówieniu także na konieczność rozwiązania konfliktu na Bałkanach i umożliwienia powrotu w rodzinne strony uchodźcom W Domu św. Marty w Watykanie zakończyło się kilkudniowe spotkanie poświęcone posłudze charytatywnej Kościoła w administraturach apostolskich i misjach sui iuris Europy i Azji. Zostało ono zorganizowane przez Papieską Radę «Cor Unum» — rzymską dykasterię mającą na celu koordynowanie akcji charytatywnej Kościoła. W spotkaniu wzięli udział m.in. administratorzy apostolscy i przełożeni misji sui iuris z krajów byłego Związku Radzieckiego, a także przedstawiciele organizacji kościelnych z krajów zachodnich, które niosą pomoc ludności zamieszkałej na tych terenach. Tematem narady były różne formy prowadzonej tam działalności charytatywnej, która nadaje wiarygodność głoszeniu Ewangelii. Jednym z uczestników spotkania był o. Krzysztof Kukułka OFMConv., przełożony misji sui iuris Uzbekistanu.
 • 7 VII — Rano Papież odprawił Mszę św. z grupą biskupów z południowej Hiszpanii, którzy przybyli do Rzymu z wizytą ad limina i przekazał im przemówienie na temat odnowy liturgicznej Kościoła, która musi prowadzić do pogłębienia życia religijnego wiernych. Istotną rolę w tej dziedzinie odgrywa stała formacja chrześcijańska nie tylko dzieci i młodzieży, ale również dorosłych i rodzin, a także samych wychowawców i księży Jan Paweł II skierował przesłanie do dyrektorów hiszpańskiej radiofonii katolickiej (COPE), zgromadzonych na dorocznym spotkaniu w Rzymie. Papież wskazał na potrzebę wprowadzania w życie nauki Kościoła o środkach społecznego przekazu. Zaznaczył także, że radio katolickie, choć nie musi mieć charakteru wyłącznie religijnego, powinno jednak przekazywać wszystkim słuchaczom orędzie pokoju Jezusa Chrystusa i pozostawać wierne zasadom i wartościom humanizmu chrześcijańskiego. Papież zachęcił pracowników radia, by nie ulegali pokusie zaspakajania własnych ambicji i próżności, a także szukania pieniędzy i popularności W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej został przedstawiony list apostolski Jana Pawła II Dies Domini o świętowaniu niedzieli, podpisany przez Papieża 31 maja br.
 • 8 VII — Audiencja generalna. Na placu św. Piotra byli obecni wierni z dwudziestu pięciu krajów świata, w tym liczni pielgrzymi z Hiszpanii, Włoch i Polski, a także grupy z Libanu, Ukrainy i Syrii Po południu Ojciec Święty udał się na dwutygodniowy wypoczynek do Lorenzago di Cadore, alpejskiej miejscowości w północno-wschodnich Włoszech. Zamieszkał w letniej rezydencji biskupa Treviso, gdzie przebywał już w latach 1987, 1988, 1992, 1993 i 1996.
 • 10 VII — Sekretariat Generalny Synodu Biskupów opublikował dokument wstępny (tzw. Lineamenta) X Zgromadzenia Zwyczajnego Synodu Biskupów, które poświęcone będzie tematowi: «Biskup służy Ewangelii Jezusa Chrystusa, aby nieść nadzieję światu».
 • 11 VII — Ok. trzech tysięcy księży wzięło udział w międzynarodowych rekolekcjach w meksykańskim sanktuarium Matki Bożej z Guadalupe (7-12 lipca). W skierowanym do nich przesłaniu Ojciec Święty nawiązał do tematyki tych rekolekcji: «Nawrócić się, aby nawracać», «Być w komunii, aby budować komunię» oraz «Z Najświętszą Maryją Panną pracujemy na rzecz misji». Jan Paweł II podkreślił, że międzynarodowe rekolekcje kapłańskie, organizowane przez Kongregację ds. Duchowieństwa w ramach przygotowań do Wielkiego Jubileuszu Roku 2000 odbywają się zawsze w wielkich sanktuariach maryjnych. Przed dwoma laty takie spotkanie miało miejsce w Fatimie (Portugalia), a przed rokiem w Jamusukro (Wybrzeże Kości Słoniowej).
 • 12 VII — «Anioł Pański» z Papieżem w Lorenzago di Cadore. Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty pozdrowił kilka tysięcy zgromadzonych wiernych, m.in. miejscowego proboszcza, 87-letniego ks. Sesto Da Pra, któremu nadał godność prałata.
 • 17 VII — W Rzymie zakończył się drugi kurs dla wychowawców diecezjalnych Wyższych Seminariów Duchownych. Uczestniczyło w nim 160 księży, reprezentujących prawie wszystkie kraje Europy, obu Ameryk i Australię. Głównym celem tego kursu była wymiana doświadczeń i osiągnięć w dziele formacji alumnów do kapłaństwa.
 • 18 VII — Po otrzymaniu wiadomości o tragicznych skutkach trzęsienia ziemi u północnych wybrzeży Papui-Nowej Gwinei, Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano przesłał w imieniu Papieża telegram kondolencyjny na ręce nuncjusza apostolskiego w tym kraju abpa Hansa Schwemmera. Zapewnia w nim o modlitwie Ojca Świętego za kilka tysięcy śmiertelnych ofiar kataklizmu oraz wzywa społeczność międzynarodową do niesienia pomocy humanitarnej ludności dotkniętej klęską Drugi prefekt Domu Papieskiego i osobisty sekretarz Jana Pawła II bp Stanisław Dziwisz odprawił Mszę św. pontyfikalną w kościele parafialnym w Lorenzago di Cadore, a następnie otrzymał z rąk przedstawicieli władz administracyjnych dyplom honorowego obywatela tej miejscowości.
 • 19 VII — «Anioł Pański» z Papieżem. Ojciec Święty opuścił na parę godzin Lorenzago di Cadore i udał się helikopterem do niewielkiej miejscowości alpejskiej Borno koło Bresci. Po odmówieniu z wiernymi modlitwy maryjnej na placu przed kościołem parafialnym Papież spotkał się z chorymi oraz z rodziną pochodzącego z Borno substytuta abpa Giovanniego Battisty Re. Odwiedził także dom, w którym przebywał w czasie wakacji Giovanni Montini, późniejszy papież Paweł VI.
 • 21 VII — Po południu Jan Paweł II opuścił Lorenzago di Cadore i ok. godz. 19 przybył do Castel Gandolfo. Z balkonu swej rezydencji pozdrowił mieszkańców miasteczka i pielgrzymów, wśród których obecny był m.in. przewodniczący Komisji ds. Państwa Watykańskiego kard. Edmund Casimir Szoka.
 • 22 VII — Audiencja generalna. Na spotkanie z pielgrzymami w Auli Pawła VI (Polaków było ok. 3 tys.) Ojciec Święty przybył z Castel Gandolfo helikopterem.
 • 23 VII — W Biurze Prasowym Stolicy Apostolskiej został przedstawiony list apostolski motu proprio Jana Pawła II Apostolos suos, poświęcony zagadnieniom teologicznym i prawnym Konferencji Episkopatu. Prezentacji dokumentu dokonali prefekt Kongregacji Nauki Wiary kard. Joseph Ratzinger, sekretarz tejże dykasterii abp Tarcisio Bertone, sekretarz Kongregacji ds. Biskupów abp Francesco Monterisi, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Interpretacji Tekstów Prawnych abp Julián Herranz oraz przewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy kard. Miloslav Vlk.
 • 24 VII — Rano na dziedzińcu pałacu apostolskiego w Castel Gandolfo Ojciec Święty spotkał się z polskimi zespołami folklorystycznymi «Mała Polska» i «Jackowo» z Chicago, które wykonały na jego cześć kilka pieśni i tańców ludowych.
 • 26 VII — «Anioł Pański» z Papieżem. Po polsku Jan Paweł II powiedział: «Pozdrawiam wszystkich. Jest tu Dukla, ale nie tylko Dukla. Bo oprócz Dukli jest Lubaczów, jest Gdańsk, Katowice, Poznań, Rypin, Święta Woda, Czaniec, Zebrzydowice, siostry urszulanki szare z Wiślanej i Jaszczurówki. Jeszcze się połączymy z Rabą Wyżną, gdzie ks. Stanisław, bp Stanisław dziś odprawia swoje biskupie prymicje w parafii rodzinnej. Szczęść Boże wszystkim i jemu» Drugi prefekt Domu Papieskiego i osobisty sekretarz Ojca Świętego bp Stanisław Dziwisz odprawił pontyfikalną Mszę św. prymicyjną w swojej rodzinnej parafii Rabie Wyżnej. Koncelebrowali z nim arcybiskupi: Marian Jaworski i Edward Nowak oraz biskupi: Ryszard Karpiński, Albin Małysiak, Tadeusz Pieronek, Jan Szkodoń i Tadeusz Rakoczy, który wygłosił homilię. Obecni byli również kard. Franciszek Macharski, bp Adam Dyczkowski i bp Stanisław Smoleński. Przed udzieleniem błogosławieństwa przemówienie wygłosił bp Stanisław Dziwisz, dziękując licznie zebranym kapłanom i wiernym za udział we wspólnej modlitwie, którą objęto osobę i posługę pasterską Ojca Świętego.
 • 28 VII — Na wiadomość o zamordowaniu w Jemenie trzech zakonnic ze Zgromadzenia Sióstr Misjonarek Miłości, Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano przesłał w imieniu Papieża telegramy kondolencyjne na ręce wikariusza apostolskiego bpa Giovanniego Bernardo Gremoliego i przełożonej generalnej m. Nirmali. Zapewnił w nich, że Ojciec Święty modli się, aby najwyższa ofiara życia, jaką złożyły zakonnice, przyczyniła się do umocnienia «wzajemnego poszanowania między religiami».
 • 29 VII — Audiencja generalna. Na zakończenie spotkania z pielgrzymami w Auli Pawła VI Jan Paweł II wezwał do modlitwy za osoby konsekrowane, które w ostatnich dniach poniosły śmierć służąc Kościołowi w krajach misyjnych. Wymienił trzy misjonarki miłości zamordowane w Jemenie, franciszkankę od Dzieciątka Jezus zamordowaną w Południowej Afryce oraz jezuitę zamordowanego w Republice Demokratycznej Konga Trzydzieści lat temu została ogłoszona encyklika Humanae vitae poświęcona miłości małżeńskiej i przekazywaniu życia ludzkiego, podpisana przez papieża Pawła VI w dniu 25 lipca 1968 r.
 • 1 VIII — Z okazji 500-lecia istnienia Santo Domingo — najstarszego miasta założonego przez Europejczyków w Ameryce, Jan Paweł II skierował list na ręce abpa Girolamo Prigione, swego wysłannika na uroczystości jubileuszowe. W liście tym Ojciec Święty napisał, że Santo Domingo — nazwane tak ku czci św. Dominika — wyróżnia się wśród wszystkich miast Ameryki Łacińskiej zabytkami historycznymi, pięknem architektury, a przede wszystkim wiarą chrześcijańską, która tu szeroko się rozkrzewiła.
 • 2 VIII — «Anioł Pański» z Papieżem. Do pielgrzymów przybyłych z Ojczyzny Jan Paweł II powiedział: «Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Ministrantów z Krakowa, Częstochowy i Gdańska. Z Lubaczowa chór 'Canzona'. Dzieci z Kęt, Katowic i Nowego Sącza. Z Sieradza zespół pieśni i tańca. Z Radomia harcerzy i 'Oazę'. Z Katowic zespół 'Przemienienie'» Wieczorem, na dziedzińcu letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo odbył się koncert muzyki poważnej w wykonaniu Filharmonii Węgierskiej dedykowany Ojcu Świętemu. W przemówieniu Jan Paweł II powiedział, że muzyka wyzwala w duszy człowieka szlachetne uczucia, prowadzące do kontemplacji najwyższego i wiecznego piękna Boga.
 • 5 VIII — Audiencja generalna. Na spotkanie z Ojcem Świętym w Auli Pawła VI przybyło m.in. ponad 3 tys. Polaków W związku z 500. rocznicą ewangelizacji Wenezueli Jan Paweł II skierował do biskupów i wiernych tego kraju specjalne przesłanie, w którym zachęca do pracy nad ugruntowaniem w narodzie wartości moralnych i tworzeniem autentycznej kultury chrześcijańskiej.
 • 6 VIII — W święto Przemienienia Pańskiego Papież sprawował w swojej prywatnej kaplicy w Castel Gandolfo Eucharystię w 20. rocznicę śmierci Pawła VI Ojciec Święty skierował list do kard. Francesco Colasuonno, swojego wysłannika na uroczystości 500-lecia ewangelizacji Mozambiku.
 • 8 VIII — Rano na dziedzińcu letniej rezydencji w Castel Gandolfo Jan Paweł II odprawił Mszę św. dla ok. 400 pielgrzymów z Polski Po otrzymaniu wiadomości o zamachach bombowych w Kenii i Tanzanii, Sekretarz Stanu kard. Angelo Sodano wystosował w imieniu Ojca Świętego telegramy kondolencyjne do arcybiskupa Nairobi Raphaela S. Ndingi Mwana'a Nzeki i metropolity Dar es-Salaam kard. Polycarpa Pengo. Zapewniając o modlitwie Papieża za wszystkie ofiary aktów przemocy, kard. Sodano potępił zbrodnie i wezwał wszystkich ludzi do pracy na rzecz pokoju i sprawiedliwości w świecie W Rzymie zmarł ks. inf. Marian Strojny (ur. w 1906 r.), długoletni rektor Papieskiego Kolegium Polskiego i Papieskiego Instytutu Polskiego w Wiecznym Mieście, pracownik wielu dykasterii Kurii Rzymskiej, kanonik kapituły przy bazylice św. Jana na Lateranie.
 • 9 VIII — «Anioł Pański» z Papieżem. W języku ojczystym Ojciec Święty powiedział: «Z Polski pozdrawiam pielgrzymów z Dębieńska, z Ełku, z Radlina, z Grzywna, z Radomia harcerzy. Z Ostrowa Wielkopolskiego kolejarzy. Z Siedlec, z Oławy. Jeszcze tam widzę Nowy Wiśnicz. Kto jeszcze jest, niech się szybko zgłosi».
 • 10 VIII — Został opublikowany list Jana Pawła II do Sekretarza Stanu kard. Angelo Sodano, wysłannika papieskiego na uroczystości 750-lecia konsekracji katedry w Kolonii. Ojciec Święty przypomniał, że wielokrotnie nawiedzał tę świątynię, w której znajdują się relikwie wielu świętych oraz znane dzieła sztuki sakralnej.
 • 12 VIII — Audiencja generalna. W Auli Pawła VI spotkali się z Papieżem pielgrzymi z różnych stron świata. Polaków było ponad 2 tys. W Lizbonie zakończyła się pierwsza światowa konferencja ministrów odpowiedzialnych za sprawy młodzieży. Delegacji Stolicy Apostolskiej przewodniczył sekretarz Papieskiej Rady ds. Świeckich bp Stanisław Ryłko, który 10 sierpnia na forum obrad wygłosił przemówienie. Przedstawiając sytuację duchową ludzi młodych u schyłku drugiego tysiąclecia, wskazał on na potrzebę zaszczepienia im wielkich ideałów moralnych, które stanowią konieczny warunek budowania społeczeństwa prawdziwie ludzkiego. Delegacja Stolicy Apostolskiej, obok zadowolenia z faktu zorganizowania konferencji, wyraziła także dezaprobatę wobec niektórych sformułowań zawartych w dokumencie końcowym, podpisanym przez przedstawicieli 146 państw.
 • 13 VIII — Rano na dziedzińcu pałacu apostolskiego w Castel Gandolfo Jan Paweł II przewodniczył Mszy św. dla ok. 180 pielgrzymów Z okazji obchodów dwusetnej rocznicy objawień maryjnych w La Vang (Wietnam), Ojciec Święty skierował przesłanie na ręce swego delegata, arcybiskupa Hanoi, kard. Paula Josepha Pham Děnh Tunga. Papież napisał, że Maryja wspiera swoich czcicieli w składaniu świadectwa życia chrześcijańskiego w trudnych czasach i wyraził życzenie, by wszyscy pielgrzymujący do sanktuarium w La Vang znaleźli tam źródło nowego zapału apostolskiego oraz umocnienia i pociechy.
 • 15 VIII — Rano w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny Jan Paweł II na dziedzińcu swej letniej rezydencji w Castel Gandolfo sprawował Mszę św., w której uczestniczyli mieszkańcy miasteczka i okolic. W homilii podkreślił, że świat będzie zawsze miejscem zmagań Boga z szatanem, dobra ze złem, łaski z grzechem, życia ze śmiercią. Dlatego trzeba ufnie zwracać się do Maryi, prosząc o wiarę i nadzieję, gdyż ona jest Matką naszej nadziei «Anioł Pański» z Papieżem. Do Polaków Ojciec Święty powiedział: «Dzisiaj udaję się duchowo na Jasną Górę, do domu Matki Bożej. Łączę się w modlitwie z Episkopatem i pielgrzymami. Ślę im pozdrowienie i błogosławieństwo. Serdecznie w tych dniach wspominam sanktuaria, które nawiedzałem jako biskup krakowski: Kalwarię, Ludźmierz i kościół Mariacki» Od tego dnia wszystkie ważniejsze spotkania Ojca Świętego z wiernymi można śledzić na żywo w Internecie, łącząc się z serwerem watykańskim (www.vatican.va).
 • 16 VIII — «Anioł Pański» z Papieżem. Do rodaków Jan Paweł II powiedział: «Pozdrawiam pielgrzymów z Polski. Pochodzą z Gniezna, Lubska, Niegowej, Ochłap koło Skoczowa, Rudy Śląskiej, Żor i Brzostka — nauczyciele oraz chór szkolny z Dobrego Miasta».
 • 18 VIII — W letniej rezydencji papieskiej w Castel Gandolfo, zakończyło się dwudniowe międzynarodowe kolokwium naukowe z udziałem Jana Pawła II, poświęcone zagadnieniu czasu w filozofii i w różnych kulturach w perspektywie zbliżającego się trzeciego tysiąclecia. Kolokwium zgromadziło wielu przedstawicieli życia naukowego i publicznego. Obecni byli m.in.: Zbigniew Brzeziński, Ralf Dahrendorf, Bronisław Geremek, Stanisław Grygiel, Arlie Russel Hochachild, Ira Katznelson, Leszek Kołakowski, Jaroslav Pelikan, Bernard Lewis i Ruud Lubbers. Organizatorem spotkania, które odbywa się w Castel Gandolfo co dwa lata, był Wiedeński Instytut Nauk o Człowieku, kierowany przez prof. Krzysztofa Michalskiego. W słowie powitalnym do uczestników kolokwium Ojciec Święty podkreślił, że głosząc orędzie zbawienia ludziom wszystkich czasów Kościół potrzebuje pomocy uczonych, aby głębiej rozumieć historię i lepiej odpowiedzieć na potrzeby człowieka każdej epoki. Pozdrawiając polskich uczestników spotkania Papież powiedział: «Pragnę serdecznie powitać dostojnych moich rodaków. Cieszę się, że ponownie dane mi jest podejmować w Castel Gandolfo tych, którzy chcą dzielić się swoimi doświadczeniami i przemyśleniami na tematy ważne w perspektywie zarówno ogólnoludzkiej kultury, jak i misji Kościoła. Dziękuję wam za przybycie i życzę owocnych obrad. Ślę serdeczne pozdrowienia dla ks. Józefa Tischnera».
 • 19 VIII — Audiencja generalna. Ponad 3 tys. Polaków oraz pielgrzymi z innych krajów spotkali się w Auli Pawła VI z Papieżem Wieczorem w letniej rezydencji w Castel Gandolfo Jan Paweł II przyjął na audiencji swoich rówieśników, z którymi w 1938 r. zdawał egzamin dojrzałości w gimnazjum w Wadowicach. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Grup Apostolskich oraz Studium Kultury Chrześcijańskiej Żywego Słowa z Krakowa, którzy zaprezentowali spektakl pt. «Akropolis». Zwracając się do rodaków Ojciec Święty powiedział: «Coś wam powiem po łacinie: Casta placent superis, pura cum veste venite et manibus puris sumite fontis aquam. Państwo biją brawo, bo oni mi dzisiaj przywieźli ten zapis tekstu, który widniał w gimnazjum wadowickim przy wejściu. Tekst rzymskiego starożytnego poety, niechrześcijanina, ale mógłby być wzięty z Ewangelii. Casta placent superis, to znaczy, że Bogu podoba się to, co jest czyste. Czyste serce. 'Błogosławieni czystego serca'. Pura cum veste venite. Przychodźcie w czystym odzieniu. W białych szatach. Et manibus puris sumite fontis aquam. I czerpcie wodę życia. Czerpcie wodę życia czystymi rękoma. W sam raz to, co przywieźli ci moi koledzy z matury, po sześćdziesięciu latach, nadało się na dziś wieczór, bo tylko tego mogę życzyć tym młodym, którzy przyszli tutaj na spotkanie z Papieżem, dawnym biskupem krakowskim, co wyraził ten właśnie starożytny rzymski poeta, niechrześcijanin. Tego wam właśnie życzę. Otrzymałem i przekazuję. Otrzymywałem przez wiele lat. Osiem lat gimnazjum. Codziennie ten napis spotykał nasze oczy, nasze myśli, nasze młode umysły, nasze serca. I wychował mnie. Nie tylko on jeden. Ale on również. Otrzymałem — przekazuję. Dzisiaj wam to przekazuję. Wprawdzie z łaciną jest krucho w tym pokoleniu, ale myśl, która się w tym łacińskim wersecie zawiera, jest wciąż aktualna. Życzę wam tego, żebyście umieli czerpać czystymi rękoma ze zdroju życia, tego życia, którym jest Chrystus. Sam zresztą powiedział o sobie: 'Niech przyjdzie do mnie i pije'. To tyle. Bardzo wam dziękuję za ten wieczór».
 • 20 VIII — W sali Konsystorza letniej rezydencji w Castel Gandolfo Jan Paweł II przyjął na audiencji uczestniczki kapituły generalnej Zgromadzenia Córek Najświętszej Maryi Panny Miłosiernej.
« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao