Przedziwny Bóg w świętych swoich

Świętość kanonizowna - czwarty tom serii na temat kanonizacji i beatyfikacji w Kościele

Przedziwny Bóg w świętych swoich

Kajetan Rajski

Przedziwny Bóg w świętych swoich

Świętość Kanonizowana - tom 4.

Wybrane rozmowy:

Wprowadzenie

W listopadzie pamiętamy szczególnie o naszych zmarłych, ale miesiąc ten rozpoczynamy uroczystością Wszystkich Świętych. Gdy jesteśmy w tym dniu w kościele, czy też uczestniczymy w nabożeństwie na cmentarzu, słyszymy w kazaniach wypowiedzi o oddawaniu czci wszystkim świętym, zwłaszcza tym, którzy nie mają swojego święta w kalendarzu, nie mają swych kościołów, ołtarzy, relikwii, obrazków, ale którzy żyli święcie i są w niebie.

W niniejszej książce, zawierającej moje rozmowy z o. dr. Szczepanem Tadeuszem Praśkiewiczem OCD, staram się uzyskać odpowiedzi dotyczące przede wszystkim kultu świętych w historii Kościoła. Dla wielu zaskoczeniem może być to, że naszą rozmowę rozpoczynamy od proroka Eliasza, znanego z kart Starego Testamentu, a któremu Kościół oddaje cześć jako świętemu. Szczególny hołd odbiera ten święty w zakonie karmelitów bosych oraz w kościele prawosławnym. W Polsce nieliczne są świątynie katolickie pod jego wezwaniem. Najbardziej z nich znaną jest karmelitański kościół w Czernej koło Krzeszowic.

Wychodząc od proroka Eliasza — duchowego patrona zakonu karmelitańskiego, do którego należy o. Szczepan — nie sposób było nie przedstawić też postaci Najświętszej Maryi Panny, której zakon ten w sposób szczególny służy. W rozmowach naszych staraliśmy się ukazać historię kultu oddawanego Najświętszej Maryi Pannie Matce Bożej. Przybliżyliśmy także inne postacie, znane z kart Nowego Testamentu, jak np. św. Józefa Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny, Świętych Młodzianków czy Apostołów.

Omówiliśmy również proces tworzenia się w Kościele kultu męczenników i wyznawców. W naszych rozmowach, które trwały w wolnych dla o. Szczepana chwilach od grudnia 2008 do grudnia 2009 roku, prześledziliśmy historię Kościoła od pierwszych męczenników po czasy dzisiejsze. Przybliżonych zostało wiele żywotów świętych i błogosławionych. Ojciec Szczepan przedstawił nam też sprawę wyniesienia na ołtarze Ojca Świętego Jana Pawła II. W dialogach naszych poruszone zostały także następujące tematy: tajemnica Świętych Obcowania, uroczystość Wszystkich Świętych, relikwie i relikwiarze, na czym polega świętość, kogo wynosi się na ołtarze, jak nazywa się i jak przebiega proces wyniesienia do chwały ołtarzy.

O. dr Szczepan T. Praśkiewicz, nazywany „tropicielem świętości”, jest osobą bardzo kompetentną w poruszonych przeze mnie tematach. Już w lutym 1998 roku papież Jan Paweł II mianował go konsultorem Kongregacji Spraw Kanonizacyjnych na pięcioletnią kadencję. Nominacja ta została ponowiona w lutym 2003 roku na następne pięciolecie, a 4 marca 2008 roku Ojciec Święty Benedykt XVI prolongował ją na okres kolejnych pięciu lat. Ojciec Szczepan jest także wice postulatorem Krakowskiej Prowincji Karmelitów Bosych i doradcą Referatu Spraw Kanonizacyjnych w Kurii Metropolitalnej w Krakowie. Można więc powiedzieć, że zajmuje się on niejako promowaniem kandydatów na ołtarze w Krakowie i w Rzymie. Warto nadmienić, że jest on także autorem wielu publikacji z zakresu hagiografi i i tematyki dotyczącej kanonizowanej świętości. A w swoich starannie przygotowanych odpowiedziach na moje pytania czerpał nie tylko ze swojej wiedzy, ale także z fachowej literatury przedmiotu.

Jestem przekonany, że niniejsza publikacja zainteresuje wielu Czytelników i że jej lektura będzie zaproszeniem do wstępowania na drogi świętości, bo przecież to jest najważniejszym celem życia wyznawców Chrystusa.

Kajetan Rajski

Spis treści
Nota wydawnicza (ks. dr Andrzej Scąber)
Przedmowa (ks. kard. Stanisław Dziwisz)
Wprowadzenie (Kajetan Rajski)
Rozmowa pierwsza. Pojęcie świętości oraz procedury kanonizacyjne wczoraj i dziś
Rozmowa druga. Święci biblijni
Rozmowa trzecia. Męczennicy pierwszych wieków
Rozmowa czwarta. Święci Wyznawcy: Ojcowie Kościoła, Pustelnicy, Hierarchowie i Możnowładcy
Rozmowa piąta. Święci czasów podziału chrześcijaństwa
Rozmowa szósta. Reformacja luterańska i święci czasu kontrreformacji
Rozmowa siódma. Rewolucja francuska i powrót męczenników — ofiar systemów totalitarnych
Rozmowa ósma. Prześladowanie chrześcijan za naszych dni i współcześni znani kandydaci na ołtarze
Rozmowa dziewiąta. Beatyfikacje i kanonizacje z ostatnich dwóch lat
Rozmowa dziesiąta. Czcigodny sługa Boży Pius XII i niektórzy znani wyznawcy Chrystusa wywodzący się z judaizmu
Rozmowa jedenasta. Santo Subito — proces kanonizacyjny Jana Pawła II
Rozmowa dwunasta. Święci polscy lub z Polską związani
Rozmowa czternasta. Cuda w procesach beatyfikacyjnych i kanonizacyjnych
Rozmowa trzynasta. Kościół niezłomny
Rozmowa piętnasta. Doktorzy Kościoła
Rozmowa szesnasta. Stygmatycy
Rozmowa siedemnasta. Procesy karmelitańskie
Rozmowa osiemnasta. Relikwie Świętych
Rozmowa dziewiętnasta. Uroczystość Wszystkich Świętych i tajemnica świętych obcowania
Rozmowa dwudziesta. Kult Dzieciątka Jezus
Indeks osób

Nota wydawniczaProcesy beatyfikacyjne i kanonizacyjne licznych naszych rodaków, a zwłaszcza dobiegający do swego szczęśliwego uwieńczenia proces gloryfikacji czcigodnego sługi Bożego papieża Jana Pawła II, czy proces beatyfikacyjny czcigodnego sługi Bożego ks. Jerzego Popiełuszki, przyczyniły się do wzrostu zainteresowania problematyką beatyfikacyjną i kanonizacyjną nie tylko wśród wiernych Kościoła katolickiego, ale i w całym polskim społeczeństwie. Odpowiadając na to zainteresowanie, Referat Spraw Kanonizacyjnych Krakowskiej Kurii Metropolitalnej organizuje od trzech lat Ogólnopolskie Kursy przeznaczone dla postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych. Dziełu temu patronuje arcybiskup krakowski, ks. kard. Stanisław Dziwisz.

Widzialnym owocem kursów stała się seria wydawnicza „Świętość kanonizowana”, którą publikuje Wydawnictwo Karmelitów Bosych w Krakowie, udostępniając szerszemu gronu odbiorców materiały ze wspomnianych kursów i inne przydatne opracowania z zakresu prawa kanonizacyjnego.

Kursy cieszą się coraz to większym zainteresowaniem nie tylko wśród duchowieństwa i osób zakonnych, ale również wśród osób świeckich. Z rozmów z uczestnikami kursów wynika, że widzą oni potrzebę syntetycznego przedstawienia problematyki związanej z teologią świętości, historią kultu świętych, posłannictwem świętych w Kościele oraz ich rolą w historii naszego narodu, a także kwestii dotyczących tajemnicy świętych obcowania, kultu relikwii i innych zagadnień pokrewnych. Wydaje się, że w pewnej mierze odpowiedź na wysuwane postulaty, mogą stanowić zawarte w niniejszym tomie, rozmowy, jakie z o. dr Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD — redaktorem serii, przeprowadził redaktor Kajetan Rajski, który, mimo swego młodego wieku opublikował już kilka wartościowych książek.

Seria wydawnicza „Świętość kanonizowana” przyjmuje ochoczo te rozmowy i prezentuje je w obecnym, czwartym już swoim tomie, żywiąc nadzieję, że zostanie on pozytywnie przyjęty, podobnie jak to miało miejsce w przypadku trzech tomów wcześniejszych.

ks. dr Andrzej Scąber

kierownik Referatu Spraw Kanonizacyjnych

Kraków, 31 grudnia 2009 r.

Przedmowa

Kiedy w listopadzie 2007 r. dane mi było dokonać inauguracji I Ogólnopolskiego kursu dla postulatorów i ich współpracowników w sprawach kanonizacyjnych, zorganizowanego przez Referat Spraw Kanonizacyjnych naszej Krakowskiej Kurii Metropolitalnej, powiedziałem, że bardzo cieszę się z tej inicjatywy, bo Kraków ma wielkie doświadczenie w prowadzeniu procesów kanonizacyjnych, począwszy od św. Stanisława biskupa i męczennika, przez św. Jana Kantego, św. Jadwigę Królową, św. Alberta Chmielowskiego, św. Rafała Kalinowskiego, św. Siostrę Faustynę Kowalską i innych, po czcigodnego sługę Bożego Jana Pawła II. Właśnie dlatego pragnęliśmy i nadal pragniemy dzielić się z innymi diecezjami czy wspólnotami zakonnymi naszą wiedzą i naszym doświadczeniem w tej dziedzinie.

Inicjatywa kursów została przyjęta bardzo pozytywnie. Odbyły się one już trzykrotnie, i każdego roku zwiększa się liczba ich uczestników, wśród których znajdują się także osoby świeckie zainteresowane teologią świętości i kwestiami kanonizacyjnymi. Materiały z kursów ukazują się w serii wydawniczej „Świętość kanonizowana”.

Dzisiaj seria ta udostępnia Czytelnikom rozmowy o świętych i o świętości, jakie z jej redaktorem i doradcą Referatu Spraw Kanonizacyjnych — o. dr. Szczepanem T. Praśkiewiczem OCD, przeprowadził w przeciągu minionego roku Kajetan Rajski, znany jako „młody redaktor”, który może już poszczycić się kilkoma wartościowymi publikacjami.

Książka jest niejako hymnem na cześć dobrego Boga, który pozostaje „przedziwny w swoich świętych” (por. Lumen Gentium, 50) i zaprasza nas do wstępowania w ich ślady, abyśmy sami byli „świętymi przed Jego obliczem” (por. Ef 1, 4).

O powszechnym powołaniu świętości mówił wielokrotnie Czcigodny sługa Boży Jan Paweł II. Dał nam on wspaniały przykład osobistej świętości życia, zachęcał do podejmowania wysiłku zmierzającego do ukazywania wzorów świętości ludzi, którzy żyli pośród nas. Jako Piotr naszych czasów beatyfikował i kanonizował wielu błogosławionych i świętych, wskazując, że pedagogika świętości jest zasadniczym elementem programu duszpasterskiego na nowe tysiąclecie (por. Novo Millennio Ineunte, 31).

Młodemu redaktorowi Kajetanowi Rajskiemu i jego rozmówcy — o. Szczepanowi T. Praśkiewiczowi, gratuluję pomysłu przygotowania książki w przystępnej formie rozmów, a Czytelnikom życzę miłej lektury i wstępowania na drogę ewangelicznej doskonałości.

Stanisław kardynał Dziwisz

Arcybiskup Metropolita Krakowski

Kraków, w niedzielę Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2010 r.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama

reklama