List papieski do bpa Licinio Rangela i Unii Świętego Jana Marii Vianneya

List papieski do bpa Licinio Rangela i Unii Świętego Jana Marii Vianneya, znoszący ekskomunikę ciążącą na biskupie i kierowanej przez niego wspólnocie kościelnej (25.12.2001)

15 sierpnia ubiegłego roku bp Licinio Rangel z Campos w Brazylii wraz z 25 księżmi z Unii Świętego Jana Marii Vianneya wystosował do Ojca Świętego list, w którym wyraził pragnienie pełnej przynależności do Kościoła katolickiego i poprosił o zdjęcie z niego ekskomuniki, którą zaciągnął 28 lipca 1991 r., gdy przyjął święcenia biskupie bez nominacji papieskiej. W uroczystość Bożego Narodzenia 2001 r. Ojciec Święty wysłał do bpa Rangela odręczny list, w którym napisał, że zdejmuje z niego ekskomunikę i przyjmuje go do pełnej komunii we wspólnocie katolickiej. Mianował go następnie zarządcą nowej jednostki administracyjnej na terytorium diecezji Campos, mającej za zadanie opiekę duszpasterską nad wiernymi związanymi z liturgią trydencką. List ten — na polecenie Jana Pawła II — został doręczony bpowi Rangelowi przez kard. Darío Castrillona Hoyosa, przewodniczącego Papieskiej Komisji «Ecclesia Dei», podczas celebracji w katedrze w Campos. W czasie tejże celebracji bp Rangel złożył wyznanie wiary, przysięgę wierności Ojcu Świętemu i oświadczył, że przyjmuje całe nauczanie Powszechnego Soboru Watykańskiego II. Poniżej zamieszczamy przekład listu napisanego w języku łacińskim.

Czcigodnemu Bratu
Licinio Rangelowi
i umiłowanym Synom z Unii
Świętego Jana Marii Vianneya
w Campos w Brazylii

Jedność Kościoła jest darem, którym obdarza nas Pan, Pasterz i Głowa Ciała Mistycznego, i na który powinien konkretnie odpowiedzieć każdy z jego członków, wsłuchując się w naglącą modlitwę Odkupiciela: «Aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał» (J 17, 21).

Z największą radością przyjęliśmy list Ekscelencji z dnia 15 sierpnia br., w którym cała Unia odnowiła swoje wyznanie wiary katolickiej, deklarując pełną jedność z Katedrą św. Piotra, uznając «jego Prymat i władzę w Kościele powszechnym, nad pasterzami i wiernymi», oświadczając również, że «z żadnego powodu nie chce odłączyć się od Opoki, na której Jezus Chrystus zbudował swój Kościół».

Z najgłębszą radością pasterską przyjęliśmy do wiadomości, że pragniecie współpracować z Następcą św. Piotra w krzewieniu Wiary i Nauki Katolickiej, bronić czci świętego Kościoła — który wznosi się jako znak dla pogan (Iz 11, 12) — i walczyć przeciwko tym, którzy usiłują na próżno rozbić Łódź Piotrową, ponieważ bramy piekielne jej nie przemogą (por. Mt 16, 18).

Dzięki składamy Bogu w Trójcy Jedynemu za tak dobre duchowe uczucia!

Biorąc to wszystko pod uwagę i mając na względzie chwałę Bożą, dobro Kościoła świętego, jak też najwyższe prawo, jakim jest zbawienie dusz (por. kan. 1752 KPK), spełniamy z radością waszą prośbę o przywrócenie do pełnej jedności z Kościołem katolickim i uznajemy kanonicznie, że do niego należycie.

Jednocześnie informujemy Cię, czcigodny Bracie, że jest w przygotowaniu dokument, który określi formę jurysdykcyjną waszej rzeczywistości eklezjalnej i w którym zostanie potwierdzone poszanowanie waszej specyfiki.

Niniejszym Dokumentem Unia zostaje erygowana kanonicznie jako personalna Administratura Apostolska na terytorium diecezji Campos, bezpośrednio podległa Stolicy Apostolskiej. Będzie mieć jurysdykcję kumulatywną z Ordynariuszem miejsca. Zarządzanie nią będzie powierzone Tobie, czcigodny Bracie, i będzie zapewnione Twoje następstwo.

Zostanie potwierdzone pozwolenie dla Administratury Apostolskiej na odprawianie Eucharystii i Liturgii Godzin według Obrządku Rzymskiego i przepisów liturgicznych ustanowionych przez naszego Poprzednika świętego Piusa V, z poprawkami wprowadzonymi przez jego następców aż po błogosławionego Jana XXIII.

Z najgłębszą przeto radością, dla rzeczywistego przywrócenia pełnej jedności, ogłaszamy zniesienie cenzury, o której mówi kan. 1382 KPK, w odniesieniu do Ciebie, czcigodny Bracie, jak też zniesienie wszystkich cenzur, i udzielamy dyspensy od wszystkich nieprawidłowości, które zaciągnęli inni członkowie tejże Unii.

Nie uchodzi naszej uwagi fakt, że Twój list został napisany w szczególnym dniu, to znaczy w uroczystość Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Świętej Matce Boga i Kościoła powierzamy ten akt z życzeniem, które jest również modlitwą o coraz ściślejszą współpracę między duchowieństwem i wiernymi tejże Unii i umiłowanej diecezji Campos, aby odnowił się zapał autentycznie misyjnego Świętego Kościoła.

Wszystkim członkom Unii Świętego Jana Marii Vianneya z głębi serca udzielamy szczególnego Błogosławieństwa Apostolskiego.

Z Watykanu, dnia 25 grudnia, w uroczystość Bożego Narodzenia, w roku 2001, dwudziestym czwartym naszego Pontyfikatu.

Joannes Paulus pp II


opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama