Chrześcijaństwo i Europa

Rozważanie przed modlitwą "Anioł Pański" 20.07.2003

1. W ostatnich miesiącach trwały intensywne prace nad redakcją nowej konstytucji europejskiej. Jej ostateczna wersja zostanie zatwierdzona na konferencji międzyrządowej w październiku br. To ważne dzieło jest przedmiotem zainteresowania wszystkich, którzy tworzą europejskie społeczeństwo. Również Kościół czuje się zobowiązany do wniesienia w nie swego wkładu.

Przypomina on między innymi, że «chrześcijaństwo — jak napisałem w posynodalnej Adhortacji apostolskiej Ecclesia in Europa — szeroko i do głębi przeniknęło Europę» (n. 24). W złożonych dziejach tego kontynentu stanowi ono element kluczowy i decydujący, ukształtowany na fundamencie dziedzictwa kultury klasycznej i wzbogacony na przestrzeni wieków przez wielorakie wpływy różnych nurtów etniczno-kulturowych.

2. Można zatem powiedzieć, że wiara chrześcijańska ukształtowała kulturę Europy, splotła się nierozerwalnie z jej dziejami, i pomimo bolesnego podziału między Wschodem i Zachodem chrześcijaństwo stało się «religią Europejczyków» (tamże). Jego wpływ pozostał znaczący również w czasach nowożytnych i współczesnych, pomimo iż coraz bardziej upowszechniało się i nasilało zjawisko sekularyzacji.

Kościół wie, że jego zainteresowanie Europą wypływa z jego misji. Jako depozytariusz Ewangelii, zaszczepił w jej kulturze wartości, dzięki którym zdobyła powszechne uznanie. Tego dziedzictwa nie wolno roztrwonić. Przeciwnie, trzeba pomagać nowej Europie «w jej budowaniu, ożywiając chrześcijańskie korzenie, z których wyrosła» (por. tamże, n. 25).

3. Niech Maryja, Matka nadziei, czuwa nad Kościołem w Europie, aby stawał się coraz bardziej otwarty na Ewangelię i był miejscem, gdzie umacniają się wspólnota i jedność; dzięki temu oblicze Chrystusa będzie w nim jaśnieć w całej pełni, niosąc pokój i radość każdemu mieszkańcowi kontynentu europejskiego.

Po odmówieniu modlitwy maryjnej Ojciec Święty powiedział:

Dziś przypada setna rocznica śmierci papieża Leona XIII, Vincenza Gioacchina Pecciego. Wspominamy go przede wszystkim jako papieża Rerum novarum, encykliki, która dała początek współczesnej nauce społecznej Kościoła. Jego nauczanie jest bardzo obszerne i zróżnicowane. Przyczynił się on zwłaszcza do ożywienia studiów tomistycznych i starał się o rozwój życia duchowego chrześcijańskiego ludu. W tym Roku Różańca nie można nie pamiętać, że Leon XIII poświęcił różańcowi aż dziesięć encyklik. Dziś z serca dziękujemy Panu za tego wielkiego Papieża.

 

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao