Wyznanie win i prośba o przebaczenie

Nabożeństwo wyznania win Kościoła i prośby o przebaczenie - odprawione 12.03.2000

Ojciec Święty:

Bracia i Siostry,

błagajmy z ufnością Boga, naszego Ojca, miłosiernego i litościwego, nieskorego do gniewu, Boga wielkiej miłości i wierności, aby wejrzał na skruchę swojego ludu, który pokornie wyznaje swe winy, i okazał mu swoje miłosierdzie.

Wszyscy modlą się przez chwilę w milczeniu

I. Ogólne wyznanie grzechów — przedstawiciel Kurii Rzymskiej kard. B. Gantin:

Módlmy się, aby Duch Święty natchnął nas do wyznania grzechów i do skruchy, aby nasz ból byl świadomy i głęboki, oraz byśmy dokonali prawdziwego „oczyszczenia pamięci”, uznając z pokorą winy przeszłości, i weszli na drogę szczerego nawrócenia.

Modlitwa w milczeniu

Ojciec Święty:

Boże, Twój Kościół pielgrzymujący, nieustannie przez Ciebie uświęcany krwią Twego Syna, w każdej epoce gromadzi w swojej wspólnocie wiernych promieniejących świętością oraz tych, którzy okazując Ci nieposłuszeństwo, zaprzeczają wyznawanej wierze i świętej Ewangelii. Ty, który pozostajesz wierny nawet wówczas, gdy my dopuszczamy się niewierności, przebacz nam nasze winy i pozwól nam być pośród ludzi Twoimi prawdziwymi świadkami.

Przez Chrystusa Pana naszego.

II. Wyznanie win popełnionych w służbie prawdy — przedstawiciel Kurii Rzymskiej kard. Joseph Ratzinger, prefekt Kongregacji Nauki Wiary:

Módlmy się, aby każdy z nas, uznając, że także ludzie Kościoła w imię wiary i moralności posługiwali się czasem metodami nieewangelicznymi, choć w słusznym dążeniu do obrony prawdy, umiał naśladować Pana Jezusa, który jest cichy i pokornego serca.

Modlitwa w milczeniu

Ojciec Święty:

Panie, Boże wszystkich ludzi, w niektórych epokach dziejów chrześcijanie przyzwalali czasem na praktykę nietolerancji i nie kierowali się największym przykazaniem miłości, oszpecając przez to oblicze Kościoła, Twojej Oblubienicy. Okaż miłosierdzie swoim grzesznym synom i wejrzyj na nasze postanowienie, aby szukać prawdy i krzewić ją łagodnie i z miłością, w przekonaniu, że prawda nie inaczej się narzuca, jak tylko mocą samej prawdy.

Przez Chrystusa Pana naszego.

III. Wyznanie grzechów, które naruszyły jedność Ciała Chrystusa — przedstawiciel Kurii Rzymskiej kard. Roger Etchegaray, przewodniczący Głównego Komitetu Obchodów Wielkiego Jubileuszu Roku 2000:

Módlmy się, aby uznanie grzechów, które rozerwały jedność Ciała Chrystusa i zraniły braterską miłość, utorowało drogę ku pojednaniu i wspólnocie wszystkich chrześcijan.

Modlitwa w milczeniu

Ojciec Święty:

Ojcze miłosierny, w przeddzień swej męki Twój Syn modlił się o jedność wierzących w Niego: oni jednak, sprzeciwiając się Jego woli, poróżnili się i podzielili, potępiając się wzajemnie i zwalczając. Wzywamy usilnie Twego przebaczenia i prosimy Cię o dar skruszonych serc, aby wszyscy chrześcijanie, pojednani z Tobą i ze sobą nawzajem, połączeni w jedno ciało i jednego ducha, mogli na nowo przeżyć radosne doświadczenie pełnej komunii.

Przez Chrystusa Pana naszego.

IV. Wyznanie win popełnionych w stosunku do Izraela — przedstawiciel Kurii Rzymskiej kard. Edward I. Cassidy, przewodniczący Papieskiej Rady Popierania Jedności Chrześcijan:

Módlmy się, aby pamiętając o cierpieniach, jakich zaznał Izrael w ciągu dziejów, chrześcijanie umieli uznać grzechy, popełnione przez wielu z nich przeciwko ludowi przymierza i błogosławieństw, a przez to zdołali oczyścić swoje serca.

Modlitwa w milczeniu

Ojciec Święty:

Boże naszych ojców, który wybrałeś Abrahama i jego potomstwo, aby Twoje Imię zostało zaniesione narodom: bolejemy głęboko nad postępowaniem tych, którzy w ciągu dziejów przysporzyli cierpień tym Twoim synom, a prosząc Cię o przebaczenie pragniemy tworzyć trwałą więź prawdziwego braterstwa z ludem przymierza. Przez Chrystusa Pana naszego.

V. Wyznanie win popełnionych przez czyny przeciw miłości, pokojowi, prawom narodów, godności kultur i religii — przedstawiciel Kurii Rzymskiej abp Stephen Fumio Hamao, przewodniczący Papieskiej Rady ds. Dialogu Międzyreligijnego:

Módlmy się, aby dzięki kontemplacji Jezusa, naszego Pana i naszego Pokoju, chrześcijanie umieli żałować za słowa i czyny, które podyktowała im nieraz pycha, nienawiść, żądza panowania nad innymi, niechęć do wyznawców innych religii i do słabszych grup społecznych, takich jak imigranci i Cyganie.

Modlitwa w milczeniu

Ojciec Święty:

Władco świata, Ojcze wszystkich ludzi, przez swojego Syna wezwałeś nas, byśmy miłowali nieprzyjaciół, dobrze czynili tym, którzy nas nienawidzą, i modlili się za naszych prześladowców. Wielokrotnie jednak chrześcijanie sprzeniewierzyli się Ewangelii i ulegając logice przemocy pogwałcili prawa ludów i narodów, okazując pogardę dla ich kultur i tradycji religijnych: okaż się cierpliwy i miłosierny wobec nas i przebacz nam!

Przez Chrystusa Pana naszego.

VI. Wyznanie grzechów godzących w godność kobiety i jedność rodzaju ludzkiego — przedstawiciel Kurii Rzymskiej kard. Francis Arinze, przewodniczący Papieskiej Rady Duszpasterstwa Migrantów i Podróżnych:

Módlmy się za wszystkich, których ludzka godność została zraniona a prawa podeptane; módlmy się za kobiety, tak często poniżane i dyskryminowane, i uznajmy, że istnieją formy biernego przyzwolenia, za które winy ponosili również chrześcijanie.

Modlitwa w milczeniu

Ojciec Święty:

Boże, nasz Ojcze, Ty stworzyłeś człowieka, mężczyznę i kobietę, na swój obraz i podobieństwo i zechciałeś, aby istniała wielość narodów w jedności ludzkiej rodziny; czasem jednak równość Twoich dzieci nie była uznawana, a chrześcijanie stawali się winni postaw, które prowadziły do zepchnięcia innych na margines lub poza nawias społeczeństwa, pozwalali bowiem na dyskryminację z powodu różnic rasowych albo etnicznych. Przebacz nam i udziel łaski uleczenia ran nadal otwartych w Twojej wspólnocie na skutek grzechu, tak abyśmy wszyscy czuli się Twoimi dziećmi.

Przez Chrystusa Pana naszego.

VII. Wyznanie grzechów w dziedzinie podstawowych praw człowieka — przedstawiciel Kurii Rzymskiej (abp François Xavier Nguyen Van Thuan, przewodniczący Papieskiej Rady „Iustitia et Pax”):

Módlmy się za wszystkich ludzi na świecie, zwłaszcza za niepełnoletnie ofiary przemocy, za ubogich, odepchniętych, ostatnich; módlmy się za najbardziej bezbronnych, za dzieci nienarodzone, zabijane w łonie matki, a nawet wykorzystywane do badań eksperymentalnych przez ludzi, ktorzy nadużyli możliwości, jakie stwarza technologia, i sprzeniewierzyli się celom nauki.

Modlitwa w milczeniu

Ojciec Święty:

Boże, nasz Ojcze, który słyszysz zawsze wołanie ubogich, ileż razy także chrześcijanie nie rozpoznali Ciebie w tych, co cierpią głód, pragnienie i nagość, w prześladowanych i uwięzionych, w pozbawionych wszelkiej możliwości samoobrony, zwłaszcza w początkowym okresie życia.

Za wszystkich, którzy dopuścili się niesprawiedliwości, pokładając ufność w bogactwie i władzy, a gardząc „maluczkimi”, szczególnie drogimi Tobie, prosimy Cię o przebaczenie: zmiłuj się nad nami i wejrzyj na naszą skruchę.

Przez Chrystusa Pana naszego.

Modlitwa końcowa

Ojciec Święty:

Ojcze miłosierny, Twój Syn Jezus Chrystus, sędzia żywych i umarłych, przez uniżenie swojego pierwszego przyjścia wybawił ludzkość od grzechu, a gdy powróci w chwale, będzie sądził wszystkie winy: naszym ojcom, naszym braciom i nam, sługom Twoim, którzy przynagleni przez Ducha Świętego powracamy do Ciebie z sercem pełnym skruchy, udziel swego miłosierdzia i odpuszczenia grzechów.

Przez Chrystusa Pana naszego.

opr. mg/mg

« 1 »
oceń artykuł Pobieranie..

reklama

reklama

reklama