Pracownicy Grupy PGE posadzą ponad 80 tys. drzew

W kwietniu pracownicy Grupy PGE posadzą ok. 80 tys. drzew w 21 nadleśnictwach w całej Polsce w ramach 22. Edycji Lasów Pełnych Energii. W akcjach w całej Polsce wezmą udział również rodziny pracowników PGE, uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, przedstawiciele lokalnych społeczności, a także dzieci z Ukrainy.

Jesteśmy liderem transformacji energetycznej w Polsce i „Prowadzimy w zielonej zmianie”, także jeśli chodzi o projekty ekologiczne. Program Lasy Pełne Energii realizowany od 22 lat ma na celu przede wszystkim zwiększanie potencjału polskich lasów, ale spełnia także niezwykle ważną rolę edukacyjną. W rozpoczynającej się właśnie akcji, przez najbliższy miesiąc, planujemy posadzić ponad 80 tys. drzew – powiedział Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Lasy Pełne Energii, realizowany od 2000 roku, to jeden z najważniejszych programów Grupy PGE w ramach społecznej odpowiedzialności biznesu. Jego celem jest poprawa jakości powietrza, stanu wód gruntowych, odbudowa drzewostanu w polskich lasach, czynna ochrona przyrody oraz edukacja przyrodnicza i ekologiczna. Formuła programu zakłada również realizację działań i projektów z zakresu ochrony środowiska i edukacji ekologicznej we współpracy z instytucjami i organizacjami zaangażowanymi w ochronę środowiska naturalnego, a także wspieranie parków narodowych, obszarów chronionych i pomników przyrody.

Program kształtuje właściwe postawy społeczne i ekologiczne, sprzyja nawiązywaniu i pielęgnowaniu relacji dobrosąsiedzkich Grupy PGE z lokalnymi społecznościami oraz wspiera projekty istotne dla obszarów chronionych sąsiadujących z jednostkami PGE.

Akcje sadzenia drzew w terenie poprzedzane są spotkaniami edukacyjnymi z leśnikami, których celem jest przybliżenie uczestnikom zasad ochrony środowiska oraz świadomego korzystania z zasobów, takich jak woda, energia czy ciepło.

Pracownicy Grupy PGE posadzą ponad 80 tys. drzew

W ciągu 22 lat w programie udział wzięło blisko 25 tysięcy osób, które posadziły wspólnie ponad 600 tysięcy drzew (głównie sosen, świerków i dębów) w 35 lokalizacjach na terenie 14 województw.

W ramach programu, PGE razem z Biebrzańskim Parkiem Narodowym, Świętokrzyskim Parkiem Narodowym, Roztoczańskim Parkiem Narodowym, Wigierskim Parkiem Narodowym oraz Kampinoskim Parkiem Narodowym realizuje wspólnie działania na rzecz ochrony przyrody oraz edukacji dzieci i młodzieży. W ramach współpracy z parkami PGE zrealizowała kilka projektów infrastrukturalnych w tym m.in. instalacje fotowoltaiczne, rewitalizacje, a także projekty z zakresu czynnej ochrony przyrody, projekty naukowo-badawcze i edukacyjne, w tym konkursy z zakresu ekologii i przyrody.

PGE wspiera również tereny chronione i pomniki przyrody w tym Krzywy Las oraz Puszczę Solską. Działania realizuje wspólnie z partnerami, tj. z Gminą Gryfino, Nadleśnictwem Gryfino oraz Lubelskim Towarzystwem Ornitologicznym.

Od 2021 roku PGE jest Partnerem Strategicznym Ligi Ochrony Przyrody. W ramach partnerstwa realizowane są wspólne działania takie jak konferencje naukowe, wydawnictwa dydaktyczno-edukacyjne i kalendarze, konkursy dla szkół, działania z zakresu bioróżnorodności, w tym nasadzenia drzew czy zagospodarowanie łąk kwietnych oraz działania edukacyjne.

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao