PGE publikuje szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2022

Grupa Kapitałowa PGE opublikowała szacunkowe wyniki finansowe i operacyjne za II kwartał oraz I półrocze 2022 roku. Powtarzalny wynik EBITDA w II kwartale wyniósł ok. 1,6 mld złotych, czyli o 22 proc. mniej niż w II kwartale 2021 roku. W ujęciu narastającym powtarzalna EBITDA za pierwsze półrocze osiągnęła ok. 4,2 mld złotych i była niższa o 2 proc. niż w pierwszym półroczu ubiegłego roku.

Drugi kwartał bieżącego roku dobitnie obrazuje jak aktualna sytuacja rynkowa odbija się na wynikach spółki i dlaczego dzisiaj nie ma mowy o nadzwyczajnych zyskach energetyki. Systematycznie rosnące koszty paliw oraz uprawnień do emisji CO2 sprawiają, że w Grupie PGE odnotowujemy straty na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentów Energetyki Konwencjonalnej oraz Ciepłownictwa. Częściowo rekompensujemy je dzięki wyższym wynikom Energetyki Odnawialnej – mówi Wojciech Dąbrowski, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej.

Strata na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentu Energetyka Konwencjonalna wyniosła 44 mln złotych podczas, gdy w II kwartale 2021 roku odnotwany był zysk 601 mln złotych. Na istotny spadek wyniku wpływ miały przede wszystkim rosnące koszty węgla kamiennego oraz koszty uprawnień do emisji CO2, które nie zostały zrekompensowane przychodami z tytułu sprzedaży energii elektrycznej.

Wyniki segmentu Ciepłownictwo znajdują się pod silną presją rosnących kosztów uprawnień do emisji CO2 oraz gazu ziemnego, które nie zostały zrekompensowane przez wzrost cen ciepła sieciowego. W efekcie strata na powtarzalnym wyniku EBITDA segmentu ukształtowała się na poziomie 154 mln złotych, przy 198 mln złotych zysku odnotowanego w II kwartale roku 2021.

Wobec wyższych odnotowanych cen rynkowych oraz zwiększonej pracy elektrowni szczytowo-pompowych znacząco wzrósł powtarzalny zysk EBITDA segmentu Energetyka Odnawialna, który w II kwartale 2022 roku wyniósł 340 mln złotych wobec 189 mln złotych w II kwartale roku ubiegłego.

Niższe wolumeny dystrybuowanej energii elektrycznej skutkowały spadkiem EBITDA segmentu Dystrybucja. W II kwartale 2022 roku powtarzalny wynik EBITDA wyniósł 681 mln złotych, wobec 716 mln w II kwartale roku minionego.

Powtarzalny wynik EBITDA segmentu Obrotu wyniósł w II kwartale 2022 roku 875 mln złotych przy 342 mln złotych w porównywalnym okresie roku 2021. Na znaczącą poprawę wyniku wpłynęło w największym stopniu zwiększenie przychodów z tytułu świadczenia usług w ramach Grupy Kapitałowej PGE.

Utworzony w 2021 roku segment Gospodarki Obiegu Zamkniętego osiągnął za II kwartał 2022 roku powtarzalny zysk EBITDA w wysokości 14 mln złotych, przy 15 mln złotych w II kwartale 2021 roku.

Na poziomie raportowanego wyniku EBITDA Grupa PGE odnotowała w II kwartale 2022 roku ok. 3,8 mld złotych, na co główny wpływ miała zmiana szacunków rezerwy rekultywacyjnej, jako efekt rosnących rynkowych stóp procentowych, będących podstawą do kalkulacji wysokości rezerwy. Zdarzenie o charakterze niegotówkowym wsparło wynik raportowany o ok. 2,2 mld złotych, przy czym w II kwartale roku 2021 analogiczne zdarzenie również wsparło wyniki o ok. 0,9 mld złotych.

Zysk netto przypadający na akcjonariuszy jednostki dominującej w II kwartale 2022 roku wyniósł 2,3 mld złotych wobec 1,9 mld złotych w II kwartale 2021 roku, przy czym obejmuje on również niegotówkowy wpływ zmiany szacunków rezerwy rekultywacyjnej.

Nakłady inwestycyjne wyniosły w II kwartale 2022 roku ok. 0,9 mld złotych, wobec 1,4 mld złotych w porównywalnym okresie 2021 roku.

Narastająco za I półrocze roku 2022 Grupa PGE odnotowała zysk powtarzalny EBITDA na poziomie 4,2 mld złotych, zysk raportowany w wysokości ok. 6,4 mld złotych oraz zysk netto dla akcjonariuszy jednostki dominującej w wysokości ok. 3,3 mld złotych. Od początku roku 2022 nakłady inwestycyjne wyniosły 1,8 mld złotych.

Szacunkowy poziom ekonomicznego zadłużenia finansowego netto (uwzględniającego przyszłe płatności za uprawnienia do emisji CO2) wyniósł ok. 12,8 mld złotych i wzrósł w porównaniu do I kwartału 2022 roku o 1,0 mld złotych. Wskaźnik skorygowanego zadłużenia netto w relacji do EBITDA (ekonomiczny dług finansowy netto/ LTM EBITDA) wyniósł 1,2x, czyli nie uległ zmianie względem I kwartału 2022 roku.

Szacunkowa produkcja energii elektrycznej netto w II kwartale 2022 roku w jednostkach wytwórczych Grupy PGE wyniosła 15,0 TWh i była o 5 proc. niższa od produkcji w II kwartale 2021 roku. Wolumen dystrybuowanej energii elektrycznej był na poziomie 8,8 TWh (spadek o 3 proc. rok do roku). Sprzedaż energii elektrycznej do odbiorców końcowych wyniosła 8,4 TWh, mniej o ok. 8 proc. rok do roku. Wolumen sprzedaży ciepła wyniósł 8,4 PJ, co oznacza spadek o 8 proc. w porównaniu do analogicznego okresu 2021 roku.

Szacunkowa średnia hurtowa cena energii zrealizowana przez segmenty Energetyki Konwencjonalnej i Ciepłownictwa w II kwartale 2022 roku wyniosła 474,7 zł/MWh i była wyższa o około 215 złotych/MWh w porównaniu z II kwartałem 2021 roku. Jednocześnie średni koszt CO2 obu segmentów dla produkcji energii elektrycznej wyniósł 311,6 złotych/MWh, czyli był o około 194 złotych/MWh wyższy niż w analogicznym okresie 2021 roku.

Prezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe Grupy Kapitałowej PGE nadal  jest w trakcie przygotowywania. Publikacja skonsolidowanego raportu za I półrocze jest planowana na 20 września 2022 roku.

 

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama

reklama