PIT-37 - kto rozliczy się tym rodzajem PIT-u?

PIT-37, popularnie znany jako zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu lub poniesionych strat, stanowi nieodłączny element sezonu podatkowego w Polsce. Ten formularz podatkowy jest wykorzystywany przez znaczną większość pracujących obywateli do uregulowania swoich podatkowych zobowiązań.

Czym jednak charakteryzuje się proces rozliczenia przy użyciu PIT-37? Jakie informacje musimy posiadać, aby wypełnić formularz zgodnie z obowiązującymi przepisami? Sprawdź!

Czym jest deklaracja PIT-37?

Deklaracja PIT-37 - co to jest? Do czego służy i dla kogo jest przeznaczona? Druk PIT-37 to kluczowy dokument podatkowy, który dotyczy większości obywateli. Kto powinien wypełnić deklarację PIT-37? Jest ona szczególnie przeznaczona dla osób, które otrzymują dochody za pośrednictwem płatnika, czyli z tytułu stosunku pracy. Do tego rodzaju dochodów zalicza się m.in.: wynagrodzenie z tytułu umowy o pracę czy wynagrodzenie z umów cywilno-prawnych. Mogą z niego skorzystać również podatnicy pobierający renty i emerytury, które podlegają opodatkowaniu.

Rozliczenie PIT-37 dotyczy podatników, którzy:

 • nie odliczają minimalnego podatku dochodowego,
 • nie zmniejszają dochodów o braki finansowe,
 • nie prowadzili pozarolniczej działalności gospodarczej,
 • nie prowadzili działów produkcji rolnej, które są opodatkowane na zasadach ogólnych,
 • nie doliczają dochodów małoletnich dzieci (w innym przypadku musimy złożyć PIT-36. Podobnie jak wtedy, gdy uzyskujemy przychód z tytułu działalności gospodarczej rozliczany na według skali podatkowej, czyli na ogólnych zasadach).

Deklaracja o podatku dochodowym PIT-37 obejmuje również osoby otrzymujące dochody z różnych źródeł, takich jak umowy akwizycyjne, dotacje z ubezpieczenia społecznego, stypendia, prawa autorskie i majątkowe, świadczenia z Funduszu Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych lub Funduszu Pracy czy przynależność do rolniczych spółdzielni produkcyjnych. Dotyczy to także osób korzystających ze świadczeń przedemerytalnych.

Pamiętajmy, że formularze PIT-37 mają zastosowanie jedynie do przychodów opodatkowanych przy zastosowaniu skali podatkowej 12% i 32%. W sytuacjach, gdzie uzyskujemy również inne rodzaje dochodów, takie jak przychody opodatkowane ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, konieczne będzie złożenie osobnych deklaracji.

Na jakiej podstawie wypełnić formularze PIT-37?

Podczas wypełniania zeznania podatkowego PIT-37 istotne jest posiadanie odpowiednich dokumentów, które potwierdzają nasze dochody. W zależności od źródła tych przychodów mogą to być różne deklaracje podatkowe, takie jak:

 1. PIT-11: Ten dokument zawiera informacje o dochodach z pracy, umów o dzieło, umów zlecenia czy też rozliczenie praw autorskich i innych praw majątkowych.
 2. PIT-40A/11A: Tutaj znajdziemy dane dotyczące emerytur, rent czy zasiłków pieniężnych, które są rozliczane przez odpowiedni organ rentowy.
 3. PIT-R: W tym dokumencie zapisane są kwoty wypłacone podatnikowi z tytułu pełnienia różnych obowiązków obywatelskich i społecznych.

Podczas składania zeznania rocznego PIT-37 możemy również uwzględnić inne dokumenty, takie jak:

 • PIT/D: Zawiera informacje o odliczeniach związanych z wydatkami mieszkaniowymi.
 • PIT/O: Ten dokument pozwala na odliczenie innych ulg, takich jak ulga na dzieci, darowizny czy ulga internetowa.

Dokumenty te są niezbędne do prawidłowego wypełnienia zeznania podatkowego i umożliwiają dokładne rozliczenie naszych dochodów zgodnie z obowiązującymi przepisami podatkowymi.

deklaracje PIT-37   deklaracje PIT-37
envato.com

 

 

Podatek dochodowy od osób fizycznych - wypełnianie formularza PIT-37

 

 1. Gromadzenie dokumentów: Przed przystąpieniem do wypełniania zeznania PIT-37 trzeba mieć przygotowane wszystkie niezbędne dokumenty potwierdzające uzyskane dochody, takie jak inne formularze PIT, w tym np. PIT-11 od pracodawcy.
 2. Wypełnienie formularza: Staranność jest kluczowa. Wypełnij PIT-37 zgodnie z instrukcją, dokładnie wpisując wszystkie kwoty i dane osobowe.
 3. Szereg ulg podatkowych i odliczeń: Nie zapomnij o możliwości skorzystania z różnych ulg i odliczeń podatkowych, które mogą obniżyć Twój podatek. Sprawdź, czy przysługuje ci np. ulga budowlana, rehabilitacyjna, ulga internetowa czy zwrot z tytułu ulgi na dzieci. Ulgi podatkowe powinny być uwzględnione przez podatnika we właściwych załącznikach PIT/D i PIT/O.
 4. Weryfikacja i wysłanie: Przed wysłaniem zeznania sprawdź jego poprawność. Upewnij się, że wszystkie kwoty się zgadzają i nie ma błędów. Następnie złóż deklarację w odpowiednim urzędzie skarbowym. Rozliczenie możesz przesłać drogą elektroniczną.

Jak poprawnie rozliczyć PIT-37?

Poprawne wypełnienie deklaracji to kluczowy krok w procesie rozliczeń podatkowych od osób fizycznych. Aby uniknąć błędów i uprościć ten proces, warto skorzystać z profesjonalnego oprogramowania do rozliczania deklaracji podatkowych. Jedną z polecanych opcji jest program PIT 2023/2024 udostępniany przez portal podatkowy, jakim jest podatnik.info. Ten zaawansowany program został zaprojektowany z myślą o wsparciu podatników na każdym etapie składania deklaracji podatkowej.

Program PIT 2023/2024 jest zgodny z systemem e-Deklaracje przygotowanym przez Ministerstwo Finansów i został poddany gruntownej weryfikacji przez ekspertów. Zawiera aktualne druki PIT, co pozwala na precyzyjne wypełnienie deklaracji.

Dodatkową zaletą programu jest fakt, że sam oblicza podatek dochodowy na podstawie wprowadzonych danych. Wystarczy jedynie dokładnie wprowadzić swoje dane osobowe oraz informacje z formularza zeznania podatkowego PIT-11, a program sam dokona odpowiednich obliczeń. Kiedy deklaracja zostanie rozpatrzona pozytywnie, otrzymamy urzędowe poświadczenie odbioru.

Program ten wspiera użytkowników w każdym etapie przygotowania deklaracji podatkowej, zapewniając precyzyjność i wygodę podczas rozliczeń podatkowych.

Do kiedy trzeba złożyć deklarację PIT-37 w urzędzie skarbowym?

Należy pamiętać, że płatnik ma obowiązek dostarczyć nam formularz PIT-11 do końca lutego 2024 roku. Jednakże, od roku 2023 termin ten został przyspieszony. Wymaga się przesłania PIT-11 do urzędu skarbowego już do końca stycznia 2024 roku. W przypadku braku otrzymania formularza w wyznaczonym czasie warto skontaktować się z działem księgowości w firmie, aby upewnić się, że będziemy mieli niezbędne dokumenty do terminowego rozliczenia PIT-37.

Należy zaznaczyć, że mimo braku otrzymania formularza PIT-11 od pracodawcy, nadal pozostaje na nas obowiązek terminowego złożenia deklaracji PIT-37. Ostateczny termin na złożenie deklaracji w odpowiednim urzędzie skarbowym przypada na 30 kwietnia 2024 roku.

Nie wolno więc zapomnieć o zeznaniu podatkowym i warto je wysłać możliwie jak najszybciej. Dzięki temu istnieje szansa na wcześniejszy zwrot nadpłaconego podatku z tytułu pobranych zaliczek, co może być istotne dla naszej sytuacji finansowej.

deklaracje PIT   deklaracje PIT
envato.com

 

 

Deklaracje PIT a podatnicy rozliczający się wspólnie z małżonkiem

 

Deklaracja PIT-37, to zeznanie podatkowe, które może dotyczyć również małżonków rozliczających się łącznie. Wspólne rozliczenie to często korzystniejsze rozwiązanie niż rozliczanie się osobno. Warunkiem jest, aby małżonkowie byli małżeństwem przez cały rok podatkowy. Musi między nimi występować wspólnota majątkowa przez cały ten czas. Warto podkreślić, że wskazana preferencja podatkowa dotyczy małżeństw, w których żaden z małżonków nie prowadzi działalności gospodarczej opodatkowanej liniowym podatkiem czy ryczałtem ewidencjonowanym.

Zeznanie do celów podatkowych a osoby samotnie wychowujące dzieci

Osoba samotnie wychowująca dziecko to opiekun prawny dziecka, jeden z rodziców biologicznych lub przysposabiający. Może to być osoba niezamężna, wdowa lub wdowiec, osoba w separacji lub w związku małżeńskim, gdzie drugi małżonek jest pozbawiony praw rodzicielskich lub odbywa karę pozbawienia wolności.

Aby skorzystać z ulgi, trzeba spełnić kilka dodatkowych warunków. Ulga przysługuje w przypadku małoletniego dziecka lub osoby do 25 roku życia, która się uczy i nie osiągnęła w danym roku podatkowym dochodów podlegających opodatkowaniu. Dodatkowo ulga może dotyczyć dziecka, na które pobieramy zasiłek, dodatek pielęgnacyjny lub rentę socjalną, niezależnie od jego wieku.

Praca za granicą a wypełnianie deklaracji PIT

Dochody z pracy za granicą będą uwzględnione w formularzu PIT-37 tylko w sytuacji, gdy są one wypłacane przez pracodawcę z Polski. Jeśli pracownik podjął zatrudnienie u zagranicznego pracodawcy i nie był delegowany przez polskiego pracodawcę do pracy za granicą, to należy złożyć deklarację na formularzu PIT-36, a nie druku PIT-37

PIT-37 dla nierezydentów

Podatnik ma możliwość wyjątkowo rozliczyć się przy użyciu formularza PIT-37, w przypadku, gdy nie jest polskim rezydentem podatkowym, jednak jest zatrudniony w Polsce. Taki podatnik musi mieć miejsce zamieszkania do celów podatkowych w dowolnym państwie członkowskim Unii Europejskiej, które należy do Europejskiego Obszaru Gospodarczego albo Konfederacji Szwajcarskiej. Przychody, które podatnik uzyskuje w Polsce, muszą być opodatkowane według skali podatkowej.

Rozliczenie podatkowe za pomocą formularza PIT-37 może być skomplikowane, ale zrozumienie kto, kiedy i jak go wypełnia, może ułatwić ten proces. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy doradcy podatkowego lub specjalisty z zakresu rachunkowości, aby mieć pewność, że nasze zeznanie jest wypełnione poprawnie i zgodne z obowiązującymi przepisami.

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama

reklama