Ziemia powinna stawać się domem dla wszystkich

Papież Franciszek skierował przesłanie do uczestników odbywającego się w Madrycie spotkania pod hasłem: “Woda, rolnictwo, żywność. Zbudujmy jutro”.

Zostało ono zorganizowane przez różne instytucje akademickie, społeczne oraz kościelne, z udziałem agencji ONZ ds. żywności i rolnictwa FAO z siedzibą w Rzymie.

Na początku przesłania Ojciec Święty wskazał na biblijną perspektywę spojrzenia na elementy natury: wodę, owoce ziemi oraz pożywienie. Nie należy ich postrzegać wyłącznie w kategoriach towaru oraz zysku, ale przykładać miarę wdzięczności za dary, które Bóg zsyła. Wiara i doświadczenie osób wierzących prowadzą do przyjęcia postawy odpowiedzialności za otrzymywane dobro, aby nie dać się zamknąć w ograniczonych kalkulacjach, które uniemożliwią skuteczne pomaganie mniej uprzywilejowanym, pozbawionym dostępu do podstawowych rzeczy. Franciszek podkreślił znaczenie czasownika “budować”, który zawarty jest w podtytule spotkania. Ma on znaczenie pozytywne; oznacza bowiem wniesienie wkładu, otwartość na innych, wzajemność oraz współpracę.

Papież zwrócił uwagę, że potrzeba dzisiaj podjęcia właściwych decyzji oraz stworzenia solidnych podstaw do budowy sprawiedliwego oraz zintegrowanego społeczeństwa, w którym nikt nie będzie wykluczony. Jest to także droga do umożliwienia przyszłym pokoleniom życia w harmonijnym świecie, bez konfliktów, z zapewnieniem potrzebnych środków, aby cieszyć się godnym oraz pełnym życiem.

Franciszek stwierdził, że chociaż ziemia posiada zasoby dla wszystkich, zarówno pod względem ilościowym, jak i jakościowym, ogromna rzesza ludzi cierpi z powodu głodu i ubóstwa. Aby wyeliminować te plagi wystarczyłoby przezwyciężyć niesprawiedliwości oraz nierówności oraz wprowadzić dalekosiężną politykę wybiegającą w przyszłość, skuteczne i skoordynowane działania, tak, aby nikomu nie brakowało chleba powszedniego oraz innych środków niezbędnych do życia. Wśród nich na pierwszym miejscu znajduje się woda, do której nie każdy niestety ma dostęp. Trzeba, aby była ona lepiej rozprowadzana oraz zarządzana w sposób zrównoważony i racjonalny. Niezbędna pozostaje troska o środowisko, ochrona jego piękna, przy zachowaniu bogactwa ekosystemów, uprawiając pola bez zachłanności oraz powodowania nieodwracalnych szkód.

Franciszek przypomniał, że ziemia powinna by otoczona troską, aby nie zadawać jej ran, które zniszczą pracę, jaka stała się dziełem rąk samego Boga. Tak dzieje się w wielu miejscach planety, gdzie woda jest skażona, gromadzą się wielkie ilości śmieci, następuje wycinka lasów, powietrze jest zatrute, a gleba zakwaszona. To prowadzi do nagromadzenia zła i nieszczęść, które wyrażają się w marnowaniu żywności, a nie w jej dzieleniu. Trzeba eliminować szalony i kompulsywny konsumcjonizm, a czynić stoły miejscem spotkania i braterstwa. Ziemia powinna stawać się wspólnym domem, który przyjmuje wszystkich, domem otwartym, środowiskiem komunii i współistnienia – zauważył na zakończenie Franciszek.

źródło: vaticannews.va
« 1 »

reklama

reklama