Paulini wybiorą nowego generała

Na Jasnej Górze w niedzielę, 1 marca rozpoczęła się Kapituła Generalna Zakonu Paulinów. Kapituła jako kolegialny organ jest najwyższą władzą w Zakonie. Jej głównym zadaniem jest wybór nowych władz i omówienie najważniejszych spraw Zakonu.

Kapituła Generalna wyborcza jest zwoływana co sześć lat. Stanowi wydarzenie najwyższej rangi w życiu paulińskiego Zakonu i posiada najwyższą władzę. W czasie jej trwania dokona się wybór najwyższego przełożonego, czyli generała Zakonu Paulinów oraz zarządu Zakonu. Zostanie także omówiona realizacja posługi paulinów w minionym sześcioleciu i wydane zostaną obowiązujące wszystkich paulinów uchwały i decyzje.

Kapituła Generalna w Zakonie Paulinów, oprócz wyboru nowego generała Zakonu, jest zwoływana także dla omówienia najważniejszych spraw Zakonu. To wydarzenie, które nadaje kierunek Zakonowi na kolejne sześć lat. Jest to także podsumowanie i ocena dotychczasowej działalności Zakonu przez ojców i braci kapitulnych.

Na Kapitułę Generalną przybyli przedstawiciele, nazywani delegatami, ze wszystkich prowincji Zakonu Paulinów, czyli z określonego kraju lub obszaru, na którym pracują zakonnicy paulińscy.

W obradach, które przebiegać będą w Domu Pielgrzyma, uczestniczyć będzie ponad 50 ojców kapitulnych, w tym - z racji urzędu - dotychczasowi generałowie Zakonu, obecni prowincjałowie z USA, Australii i Niemiec oraz quasi-prowincjałowie z Węgier, Chorwacji i Słowacji, przeor Jasnej Góry oraz ojcowie i bracia kapitulni, czyli przedstawiciele społeczności zakonnej wyłonieni we wcześniejszych specjalnych wyborach.

Od 2014 roku, czyli przez ostatnie sześć lat, urząd przełożonego generalnego Zakonu Paulinów pełni o. Arnold Chrapkowski - jest on 86. z kolei generałem powstałego w XIII w. Zakonu.

Na początku obrad wybrany zostanie przewodniczący Kapituły, czyli osoba, która po zdaniu urzędu generała, wolą ojców i braci, pełni najwyższą władzę do czasu wyboru nowego generała, a także sekretarz Kapituły.

Kapituła trwać będzie aż do momentu wyboru nowego generała Zakonu, co dokona się w tajnym głosowaniu. Po jego wyborze, Kapituła Generalna dokona również wyboru nowej Kurii Generalnej czyli zarządu całego Zakonu, nazywanego u paulinów Definitorium Generalnym, która będzie doradzać generałowi podczas sześcioletniej kadencji, a także wyboru prokuratora generalnego przy Stolicy Apostolskiej oraz administratora generalnego Zakonu.

Urząd generała trwa do następnej Kapituły. Można go sprawować ponownie, ale nie po raz trzeci z rzędu. Generał musi mieć ukończonych 40 lat życia oraz 10 lat profesji zakonnej. Władza o. generała rozciąga się na cały Zakon, wszystkie prowincje, klasztory i zakonników. Miejscem stałego pobytu generała na czas urzędowania jest główny klasztor Zakonu na Jasnej Górze w Częstochowie.

Kolejnym krokiem będą nominacje nowych przeorów we wszystkich klasztorach paulinów w Polsce i na świecie, a więc także na Jasnej Górze. Zgodnie z Konstytucjami Zakonu nowy generał Zakonu Paulinów ze swoją nowowybraną Radą ma trzy miesiące, aby mianować przeorów i zarząd wszystkich placówek paulińskich.

Kapituła Generalna Zakonu Paulinów oprócz charakteru wyborczego ma przede wszystkim głęboki charakter religijny. Jest to też próba przemyślenia aktualnych zadań stojących przed Zakonem i jego dalszą obecnością w Kościele.

W pierwszym dniu Kapituły, 1 marca, jej uczestnicy pod przewodnictwem bpa Andrzeja Przybylskiego z Częstochowy, przeżywają dzień skupienia. Ojcowie i bracia spotkali się na wspólnotowej Mszy św. w kaplicy zakonnej o godz. 11.00.

Każdy dzień Kapituły rozpoczynać się będzie Mszą św. wspólnotową, sprawowaną o godz. 7.00 w Kaplicy Matki Bożej.

„Kapituła Generalna jest to wydarzenie o wielkiej roli, wydarzenie, które odbywa się systematycznie w każdym instytucie życia konsekrowanego, oznaczone przez prawo własne i przez prawo powszechne Kościoła. Kapituła jest to zawsze moment zatrzymania się, pewnej refleksji, spojrzenie na charyzmat Zakonu, można powiedzieć - spojrzenie oczyma założyciela na obecny czas, i co z tego ducha, co z charyzmatu i w jakiej formie możemy przenieść we współczesność - mówi obecny generał Zakonu Paulinów o. Arnold Chrapkowski - To jest właśnie to patrzenie i na przeszłość, i na teraźniejszość, i na przyszłość, bo Kapituła wyznacza pewne kierunki działania całego Zakonu, działania ewangelizacyjnego i działania, które mają sprzyjać życiu klasztornemu, mają także chronić, byśmy nic z tego, co zostało mam przekazane, nie utracili, ale potrafili to dostosować we właściwy sposób do współczesności”.

Obecnie paulini posługują w 17 krajach, głównie w Europie. „W Polsce mamy ponad 20 placówek. Mamy Prowincję Niemiecką, jesteśmy w Anglii, Hiszpanii, we Włoszech, Czechach, na Słowacji, Węgrzech, w Chorwacji, na Łotwie, Białorusi, Ukrainie i w Rumunii. Mamy dwa klasztory w Kamerunie, to placówki typowo misyjne, placówkę misyjną w Republice Południowej Afryki, mamy Prowincję Australijską i Prowincję Amerykańską. To jest ponad 70 domów w 17. krajach świata” - mówi o. Arnold Chrapkowski.

o. Stanisław Tomoń
Biuro Prasowe Jasnej Góry / dr

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

reklama

Pekao