Enea Operator zmodernizowała GPZ Poznań-Główna i rozdzielnię napięcia w GPZ Cytadela

Enea Operator przeprowadziła modernizację rozdzielni średniego napięcia (SN) w GPZ Cytadela i przebudowę stacji GPZ Poznań-Główna. Koszt wykonanych prac to około 18,6 mln zł. Inwestycje zostały zrealizowane w ramach programu „Poznań 2030”.

Enea Operator realizuje program modernizacji sieci energetycznej średniego i niskiego napięcia „Poznań 2030” na terenie stolicy Wielkopolski i gmin z nią graniczących, a także przebudowę stacji elektroenergetycznych. Inwestycje mają przygotować sieć na przyłączanie kolejnych instalacji prosumenckich, wzrost zapotrzebowania na moc, wynikający z rozwoju gospodarki oraz elektromobilności, oraz zwiększyć bezpieczeństwo energetyczne aglomeracji poznańskiej. Realizacja programu to duże wyzwanie, bo większość sieci zlokalizowana jest na terenie silnie zurbanizowanym, gdzie mogą wystąpić kolizje z infrastrukturą podziemną innych mediów.

„Poznań, jako dynamicznie rozwijające się miasto, potrzebuje niezawodnych dostaw energii, które zapewnić może tylko nowoczesna, zautomatyzowana i inteligentna sieć. Jako operator sieci energetycznej, planując i realizując tego typu przedsięwzięcia, jakim jest program «Poznań 2030», musimy brać pod uwagę wizję miasta i aglomeracji poznańskiej w przyszłości” – zaznacza Andrzej Kojro, prezes Enei Operator.

Modernizacja głównych punktów zasilających (GPZ-ów) w Poznaniu jest jednym z ważniejszych elementów programu „Poznań 2030”. Prace wykonane przy rozdzielni na poznańskiej Cytadeli były nietypowe ze względu na trudną lokalizację – grząski grunt oraz bezpośrednie sąsiedztwo nasypu kolejowego. Płyta fundamentowa budynku rozdzielnicy osadzona została na ponad 100 palach wbitych w ziemię.

Nowa rozdzielnica na Cytadeli została wyposażona w dwie sekcje o łącznej liczbie 38 pól z możliwością rozbudowy do 50 pól, co gwarantuje w przyszłości większe możliwości przyłączeniowe odbiorców energii elektrycznej. Dzięki zaangażowaniu pracowników Enei Operator przepinanie odbiorców ze starej rozdzielnicy do nowej przeprowadzono bez uciążliwości dla odbiorców energii elektrycznej, czyli bez planowanych wyłączeń.

Jeszcze większe znaczenie dla bezpieczeństwa dostaw energii dla Poznania ma inwestycja Enei Operator przy ulicy Głównej, gdzie przebudowano stację 110kV/SN (transformującą wysokie napięcie na średnie). W ramach tego zadania wymieniono wyeksploatowane części urządzeń stacji GPZ Poznań-Główna, zastępując je nowymi, minimalizując przy tym ryzyko wystąpienia awarii, która mogłaby doprowadzić do przerw w dostawach prądu. Takie działania istotnie zwiększają pewność zasilania klientów.

Przebudowana stacja wyposażona została w inteligentną infrastrukturę elektroenergetyczną, m.in. system automatycznej identyfikacji błędów, monitoring obciążenia sieci w czasie rzeczywistym oraz kontrolę przepływu mocy czynnej i biernej. Prace objęły także budowę nowego układu dróg, parkingu, sieci wodno-kanalizacyjnej, ogrodzenia i oświetlenia terenu stacji.

Modernizacja rozdzielnicy na Cytadeli kosztowała ok. 7,2 mln zł netto, a przebudowa Stacji Poznań-Główna – ok. 11,4 mln zł netto. Zadanie to jest częścią projektu pn. „Budowa stacji 110/15 kV Towarowa oraz przebudowa stacji 110kV/SN Poznań Główna celem poprawy zasilania miasta Poznań” i uzyskało dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Inwestycje Enei Operator w ramach programu „Poznań 2030” w niektórych przypadkach mogą powodować konieczność czasowego wstrzymania dostaw energii elektrycznej, czyli tzw. planowane wyłączenia. Tam, gdzie są odpowiednie możliwości techniczne, Enea Operator będzie prowadziła prace z wykorzystaniem najnowszych technik bezwyłączeniowych (tzw. prac pod napięciem), a także z użyciem agregatów prądotwórczych. Dzięki tym działaniom do niezbędnego minimum ograniczona zostanie liczba odbiorców, którzy mogą odczuć prace modernizacyjne.

Realizacja programu modernizacji sieci energetycznej „Poznań 2030” przyczyni się do minimalizacji przerw w dostawach energii; zabezpieczy także potrzeby związane z rozwojem energetyki prosumenckiej. Program przewiduje również automatyzację części infrastruktury, co umożliwi zdalną bądź wręcz automatyczną rekonfigurację sieci, a tym samym szybsze przywracanie dostaw energii.

« 1 »

reklama

reklama

reklama

reklama