Grupa Enea podsumowuje 2020 r. Koncern przygotowuje się do transformacji

W 2020 r. Grupa Enea wypracowała dobre wyniki finansowe i operacyjne, w zmiennym i trudnym otoczeniu rynkowym. Grupa osiągnęła przychody na poziomie 18,2 mld zł (wzrost 11% r/r) oraz EBITDA na poziomie 3,3 mld zł.

Na roczne skonsolidowane wyniki finansowe, w tym wynik netto, wpływ miały zdarzenia jednorazowe o charakterze niegotówkowym. Grupa zwiększyła nakłady inwestycyjne w obszarze środowiska naturalnego i zanotowała rekordowe wskaźniki niezawodności dostaw energii.

– W 2020 r. Grupa Enea wypracowała 3,3 mld zł EBITDA oraz 18,2 mld zł przychodów ze sprzedaży.
– O 3,8% r/r wzrósł wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym, który wyniósł 21,1 TWh.
– Na wynik netto Grupy (strata 2,2 mld zł) wpływ miały jednorazowe zdarzenia o charakterze niegotówkowym. Zysk netto oczyszczony ze zdarzeń jednorazowych wyniósł by 1 mld zł.
– Produkcja energii ze źródeł odnawialnych wzrosła o 5% r/r.
– W całym 2020 r. do sieci dystrybucyjnej Enei Operator zostało przyłączonych ponad 43 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 546 MW.
– Enea Operator po raz kolejny poprawiła wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej na terenie północno-zachodniej Polski. W 2020 r. średni czas przerw nieplanowanych oraz planowanych na poziomie wysokiego i średniego napięcia wyniósł 77 minut.

W 2020 r. Grupa Enea wypracowała wynik EBITDA na poziomie 3,3 mld zł (spadek r/r o 36 mln zł, tj. 1%). O 11% r/r wzrosły przychody ze sprzedaży, które wyniosły 18,2 mld zł. Grupa odnotowała 2,2 mld zł straty netto, na co wpływ miały dokonane przez spółkę odpisy. Zdarzenia te miały charakter niegotówkowy i nie wpłynęły na wynik EBITDA Grupy. Obniżeniu uległ wskaźnik dług netto/EBITDA, który ukształtował się na bezpiecznym poziomie 1,95.

Grupa Enea w 2020 r. przeznaczyła 2,4 mld zł na inwestycje, utrzymując wysoki poziom wykonania planu inwestycyjnego, mimo trudnych warunków przeprowadzania prac modernizacyjnych w czasie pandemii. Jednocześnie o 14% r/r zwiększono nakłady inwestycyjne związane z ochroną środowiska. W 2020 r. przeznaczono na tego typu inwestycje 272,5 mln zł. Były to głównie projekty modernizacyjne przystosowujące elektrownie Grupy do konkluzji BAT oraz komercyjne przyłączenia farm wiatrowych do sieci Enei Operator.

Obszar dystrybucji z rekordami w zakresie wskaźników niezawodności oraz przyłączeń instalacji OZE

EBITDA obszaru dystrybucji w 2020 r. ukształtowała się na poziomie 1,3 mld zł (wzrost r/r o 221 mln zł, 20%). Wynik ten jest efektem wyższej marży z działalności koncesjonowanej oraz wyższego wyniku na pozostałej działalności operacyjnej. Sprzedaż usług dystrybucyjnych utrzymywała się na stabilnym poziomie i wyniosła 19,4 TWh. O 1,3% w stosunku do 2019 r. wzrosła liczba odbiorców usług dystrybucyjnych – klientów Enei Operator. Na koniec 2020 r. było ich prawie 2,7 mln.

Z roku na rok, sukcesywnie, poprawiane są wskaźniki niezawodności dostaw energii elektrycznej na terenie północno-zachodniej Polski. W 2020 r. Enea Operator, po raz kolejny, odnotowała najlepszy wynik w swojej historii. Średni czas przerw nieplanowanych oraz planowanych na poziomie wysokiego i średniego napięcia – liczonych zgodnie z regulacją jakościową Urzędu Regulacji Energetyki – został skrócony z 98 do 77 minut.

Miniony rok w Grupie Enea był również rekordowy pod względem przyłączeń instalacji OZE do sieci dystrybucyjnej. Enea Operator przyłączyła ponad 43 tys. odnawialnych źródeł energii (łącznie z mikroinstalacjami) o łącznej mocy 546 MW. Ogółem, do sieci Enei Operator przyłączonych jest prawie 63 tys. instalacji i mikroinstalacji OZE o mocy ponad 2 GW.

Obszar wytwarzania z rosnących udziałem energii z OZE oraz inwestycjami środowiskowymi

Najwyższa EBITDA, ponad 1,5 mld zł, zrealizowana została w obszarze wytwarzania. W porównaniu z 2019 r. był to spadek r/r o 64 mln zł, tj. 4%. Wpływ na to miał spadek marży na wytwarzaniu, przy jednoczesnym wzroście marży na obrocie i Rynku Bilansującym oraz rozwiązanie rezerwy na zakup farmy wiatrowej Skoczykłody w wysokości 129 mln zł w 2019 r. Wzrost wyniku EBITDA odnotowano natomiast w segmentach Ciepło (o 21 mln zł r/r) oraz OZE (o 12 mln zł r/r).

Grupa wytworzyła w 2020 r. 22,5 TWh energii elektrycznej, czyli o 3,5 TWh mniej niż przed rokiem. Niższa produkcja ze źródeł konwencjonalnych wynikała m.in. z przeprowadzanych, planowanych modernizacji bloków energetycznych oraz spadku zapotrzebowania odczuwanego w związku z pandemią koronawirusa. Sprzedaż ciepła w segmencie wytwarzania wyniosła 6 000 TJ.

O 5% r/r wzrosła generacja z odnawialnych źródeł energii, która wyniosła 2,4 TWh. Od 2020 r. rozwojem i zarządzaniem projektami Grupy opartymi o odnawialne źródła energii zajmuje się nowa spółka - Enea Nowa Energia.

Grupa Enea od lat prowadzi działania na rzecz zmniejszenia swojego wpływu na środowisko. W 2020 r. w Elektrowni Kozienice zmodernizowano: oczyszczalnię ścieków z instalacji odsiarczania spalin IOS III bloku nr 10 (klasy 500 MW), elektrofiltry bloków nr 1, 4 i 5 (klasy 200 MW) oraz chłodnie wentylatorowe bloków nr 9 i 10 (klasy 500 MW). Natomiast w Elektrowni Połaniec zakończył się, realizowany od 2013 r., duży projekt modernizacyjny o nazwie Feniks. W jego efekcie została zwiększona moc osiągalna sześciu z siedmiu bloków konwencjonalnych – moc każdego wzrosła z 225 MW do 242 MW. Moc osiągalna całej elektrowni została podniesiona o 102 MW do 1 899 MW, a parametry emisyjne elektrowni obniżono do obowiązujących, bardziej wymagających standardów środowiskowych.

Obszar obrotu z większym wolumenem sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego

W 2020 r. wolumen sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego odbiorcom detalicznym wyniósł 21,1 TWh i wzrósł, w stosunku do roku ubiegłego, o 774 GWh (ok. 3,8%). Wzrost sprzedaży energii elektrycznej odnotowano w segmencie odbiorców biznesowych (o 371 GWh, czyli 2,5%) oraz gospodarstw domowych (133 GWh, czyli 2,9%.). Wolumen sprzedaży paliwa gazowego wzrósł r/r o 270 GWh, czyli 25,5%, w tym w segmencie odbiorców biznesowych o 264 GWh, tj. o 24,9%.

Łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej i paliwa gazowego w 2020 r. wzrosły r/r o 11% (618 mln zł). Zwiększeniu uległy przychody w segmencie odbiorców biznesowych i gospodarstw domowych. EBITDA w obszarze obrotu ukształtowała się na poziomie -15 mln zł (wzrost r/r o 35 mln zł). Na wynik tego segmentu pozytywnie wpłynęły wzrost średniej ceny sprzedaży energii oraz aktualizacja wyceny kontraktów CO2, przy jednoczesnym niekorzystnym wpływie wzrostu kosztów zakupu energii oraz obowiązków ekologicznych.

W 2020 r. uruchomiono sprzedaż nowego produktu Enea Optima. To system służący do zdalnej akwizycji danych pomiarowych pozwalający na monitoring i optymalizację kosztową poboru energii i mocy przez klientów biznesowych. Grupa prowadzi również działania, których celem jest wdrażanie nowych rozwiązań techniczno-organizacyjnych i rozwój zdalnych kanałów kontaktu z klientami oraz nowoczesnych kanałów sprzedaży.

Obszar wydobycia pod wpływem trudnego otoczenia rynkowego

LW Bogdanka wypracowała w 2020 r. przychody ze sprzedaży sięgające 1,8 mld zł oraz zysk netto w wysokości 73 mln zł. Wynik EBIT w omawianym okresie wyniósł 95,2 mln zł, a EBITDA 466,2 mln zł. Wpływ na niższe wyniki operacyjne spółki miało przede wszystkim zmniejszenie popytu na węgiel energetyczny ze strony energetyki zawodowej i ciepłownictwa oraz przejściowe trudności geologiczne.

W 2020 roku wydobycie węgla energetycznego wyniosło 7,6 mln ton. Średni uzysk kształtował się na poziomie 64,0%, wobec 64,1% przed rokiem. Na inwestycje przeznaczono 614 mln zł. Największą część tej kwoty, 293,6 mln zł przeznaczono na nowe wyrobiska i modernizację istniejących. Udział spółki w rynku węgla energetycznego w Polsce wyniósł w 2020 r. 19,7%. Z kolei udział w dostawach węgla do energetyki ukształtował się na poziomie 25,3% co potwierdza silną pozycję Bogdanki na rynku. Ponad 85% sprzedaży zrealizowane zostało do Grupy Enea, w której skład wchodzi LWB.

KOMENTARZE DO WYNIKÓW GRUPY ENEA ZA 2020 ROK:

Paweł Szczeszek, prezes Enei:

– Rok 2020 był trudnym czasem dla całej gospodarki. Krajowy sektor energii odczuł istotny spadek aktywności dużego biznesu, co za tym idzie ograniczenie popytu na energię elektryczną. W tak zmiennym otoczeniu rynkowym wypracowaliśmy dobre wyniki finansowe i operacyjne. W obszarze wydobycia zauważalne było zmniejszenie zapotrzebowania na węgiel (ok. 18% w stosunku do analogicznego okresu roku 2019). W obszarze wytwarzania mniejsza była produkcja energii elektrycznej z węgla kamiennego (ok. 15% r/r), która została zrekompensowana wyraźnym wzrostem sprzedaży energii elektrycznej w obrocie, co przełożyło się na wzrost przychodów tego segmentu (o ok. 4% r/r). W obszarze dystrybucji zaobserwowaliśmy nieznaczny spadek sprzedaży usług dystrybucyjnych odbiorcom końcowym o ok. 2%.

Pandemia koronawirusa sprawiła, że musieliśmy szybko i sprawnie zreorganizować naszą pracę, zapewniając stabilne dostawy energii naszym odbiorcom, bezpieczeństwo pracownikom oraz klientom. Poza gwarancją bezpieczeństwa energetycznego zapewniamy również pomoc finansową i rzeczową ośrodkom walczącym z rozprzestrzenianiem się koronawirusa.

Przygotowujemy się na wyzwania, z jakimi mierzy się już dziś rodzimy sektor energetyczny. W Grupie Enea trwają prace nad aktualizacją strategii. Chcemy, by w pełni odpowiadała ona nowym uwarunkowaniom zewnętrznym oraz umożliwiała wiarygodną i skuteczną transformację Grupy w kierunku zeroemisyjności. Nasze plany rozwojowe, oparte przede wszystkim na odnawialnych źródłach energii, wpisują się w realizację Polityki Energetycznej Polski do 2040 r. Rezygnacja z finansowania projektu gazowego w Elektrowni Ostrołęka C, nawiązanie strategicznej współpracy z partnerami w zakresie rozwijania projektów farm wiatrowych na Bałtyku to ważne kroki wzmacniające nasze działania w procesie transformacji Grupy Enea – powiedział Paweł Szczeszek, prezes Enei.

Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych:

– W minionym roku Grupa Enea wypracowała stabilne wyniki finansowe, w tym 11% r/r wzrost przychodów ze sprzedaży. Najwyższa EBITDA – 1,5 mld zł została zrealizowana w obszarze wytwarzania. Największy, 20% r/r wzrost EBITDA odnotował obszar dystrybucji. Wynik ten ukształtował się na poziomie 1,3 mld zł. Na wynik netto naszej Grupy miały wpływ dokonane odpisy. Zdarzenia o charakterze niegotówkowym nie wpłynęły na wartość EBITDA Grupy, która w 2020 r. wyniosła 3,3 mld zł. Bezpieczną sytuację finansową potwierdza wskaźnik dług netto/EBITDA, który spadł o 2% r/r i wyniósł 1,95. Sytuacja finansowa tworzy silne podstawy do realizacji planów związanych z transformacją Grupy, a naszym celem jest najefektywniejsze wykorzystywanie środków inwestycyjnych. Dodatkowo, od tego roku przepływy Grupy będą wspierane mechanizmem rynku mocy. W wyniku wygranych aukcji mamy zagwarantowane umowy mocowe dla bloków konwencjonalnych i jednostek z segmentu OZE – powiedział Rafał Mucha, wiceprezes Enei ds. finansowych.

Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka:

– Był to trudny rok nie tylko dla Bogdanki, ale dla całej gospodarki, która wyraźnie była pod wpływem spowolnienia spowodowanego ograniczeniami wprowadzonymi w związku z epidemią koronawirusa. Mimo tych trudności należy ocenić ten rok jako dobry dla spółki. W drugiej połowie 2020 roku rozpoczęliśmy eksploatację ściany o rekordowo długim, siedmiokilometrowym wybiegu. Do wydobycia z tej ściany przygotowywaliśmy się od kilku lat, zarówno wykonując roboty chodnikowe, jak i opracowując narzędzia cyfrowe. Pod koniec roku ogłosiliśmy nową Strategię rozwoju Lubelskiego Węgla „Bogdanka” S.A., co daje nam podstawy do optymistycznego patrzenia w przyszłość – powiedział Artur Wasil, prezes Lubelskiego Węgla Bogdanka.

Źródło: Enea

« 1 »
TAGI:

reklama

reklama

reklama

reklama