Lublin: Jerycho „młodzież”

Nabożeństwo Jerycho „młodzież”, które odbędzie się w piątek 21 września w kościele kapucynów na Poczekajce w Lublinie, to ważny element przygotowań przed rzymskim Synodem Biskupów na temat młodzieży.

Adresatami spotkania są nie tylko ludzie młodzi, ale nade wszystko ludzie starsi: rodzice i dziadkowie, którzy czując się odpowiedzialni za przekaz wiary młodemu pokoleniu, niekiedy tracą nadzieję, że to może się udać.

Jerycho „młodzież” wpisuje się ono w kilkuletnią tradycję spotkań modlitewnych i formacyjnych organizowanych przez braci kapucynów i wspólnoty gromadzące się przy kapucyńskim kościele. Ideą spotkania jest zgromadzenie ludzi dobrej woli, którym na sercu leży odnowa życia Kościoła i którzy chcą się pokornie modlić oraz słuchać słowa Bożego, by rozwijać swoją wiarę i przekazywać ją innym. Otwarci na znaki, które umacniają przylgnięcie do Chrystusa i wskazują zakres posłannictwa chrześcijan we współczesnym świecie, pragniemy dawać radosne świadectwo nadziei, że z pomocą łaski Bożej, wsparci orędownictwem Niepokalanej Matki Chrystusa i Świętych Pańskich, dokonamy dzieła, które Bóg powierzył nam jako swoim umiłowanym dzieciom.

Nazwa czuwania Jerycho „młodzież” wskazuje, że przedmiotem naszej modlitwy i duchowego zmagania będzie budzenie wiary w to, że można znaleźć drogę do serc młodych ludzi, jeśli damy się poprowadzić Duchowi Świętemu. Z pokorną modlitwą i miłością do Boga i człowieka chcemy wchodzić na drogę duchowej walki, by korzystać z narzędzi, które Bóg proponuje swojemu ludowi. Zaproszeni goście będą świadczyć o konieczności pracy i otwierania się na nowe wyzwania, które stają się okazją do ujawnienia się potęgi Bożej mądrości i miłosierdzia.

Spotkanie rozpocznie się od modlitwy różańcowej, którą Matka Najświętsza w rozlicznych objawieniach tylekroć proponuje jako skuteczne narzędzie zwyciężania zakusów nieprzyjaciela, który porywa z serc ludzkich ziarno Bożego słowa. Centralnemu wydarzeniu spotkania, które wprowadzi nas w sakramentalną więź z Chrystusem, to jest Mszy świętej będzie przewodniczył ks. Adam Bab, wikariusz biskupi do spraw duszpasterstwa młodzieży w archidiecezji lubelskiej, który koordynuje inicjatywy na rzecz formacji duchowej młodego pokolenia. Po Mszy świętej będzie miało miejsce uwielbienie Boga śpiewem i modlitwami prowadzonymi przez wspólnotę Kościoła Domowego Oazy Żywego Kościoła Ruch Światło-Życie.

Następnie rozpocznie się uroczyste nabożeństwo podjęcia modlitewnego Jerycha domowego w intencji młodzieży w naszej Ojczyźnie i na całym świecie. Spotkanie organizowane jest jako przygotowanie do przeżycia XV zwyczajnego spotkania Synodu Biskupów i ma na celu ożywienie wiary ludzi starszych, którzy czują się odpowiedzialni za przekazywanie prawd wiary. Wprowadzeniem do nabożeństwa będzie konferencja br. Andrzeja Derdziuka kapucyna z Poczekajki, podejmującego prezentację wyzwań stojących przed duszpasterstwem młodzieży i wskazującego znaki nadziei, które daje się zauważyć w Kościele w Polsce. Następnie Justyna Jarosińska z lubelskiej edycji „Gościa Niedzielnego” przeprowadzi wywiad z charyzmatycznym duszpasterzem młodzieży ks. Marianem Wyrwą z diecezji zamojsko-lubaczowskiej, który będąc wikariuszem w różnych parafiach na Zamojszczyźnie, porywał młodych swoimi oryginalnym pomysłami i inicjatywami duszpasterskimi, ale nade wszystko ofiarną i pokorną miłością Boga i człowieka.

Czuwanie modlitewne na Poczekajce w zamiarze organizatorów ma pobudzić uczestniczących w nim wiernych do podjęcia siedmiodobowego czuwania, które będzie miało formę Jerycha domowego. Polega to na tym, że poszczególne osoby będą mogły się wpisać na listę osób podejmujących modlitewne czuwanie w swoim domu, które będzie trwało siedem dni i siedem nocy i rozpocznie się wieczorem 21 września 2018 od nabożeństwa w kościele na Poczekajce. Osoby te będą mogły wpisać się na listę wyłożoną w trakcie nabożeństwa oraz zapisać się wcześniej w tabelę udostępnioną w Internecie: Jerycho Młodzież Poczekajka 2018. Osoby deklarujące udział w Jerychu domowym będą podejmowały praktyki modlitewne w postaci uczestnictwa we Mszy świętej, odmawiania różańca, koronki do Miłosierdzia Bożego, czytania Pisma Świętego czy innej dowolnie wybranej formy modlitwy ofiarowanej w intencji pogłębienia wiary młodzieży i powrotu do Boga, tych, którzy zagubili kontakt z Bogiem i utracili więź z Kościołem.

Kolejnym elementem nabożeństwa będzie wręczenie każdemu uczestnikowi świecy z wizerunkiem Matki Bożej Fatimskiej i wezwanie do podjęcia odpowiedzialności za wiarę młodego pokolenia. Zamiarem organizatorów jest nawiązanie do obrzędu chrztu, podczas którego rodzicom i rodzicom chrzestnym wręcza się zapaloną święcę ze słowami: „Podtrzymywanie tego światła powierza się wam, rodzice i chrzestni, aby wasze dzieci, oświecone przez Chrystusa, postępowały zawsze jak dzieci światłości, a trwając w wierze, mogły wyjść na spotkanie przychodzącego Pana razem z wszystkimi Świętymi w niebie”. Ponieważ większość dorosłych katolików z pewnością uczestniczyła niejednokrotnie w obrzędzie chrztu jako rodzice lub rodzice chrzestni, dlatego wręczenie świecy będzie czytelnym znakiem przypominającym o ich odpowiedzialności za przekazywanie i podtrzymywanie wiary wśród młodego pokolenia. Świadomość, że od obecnego pokolenia dorosłych zależy przyszłość Kościoła, która winna ich pobudzić do czynnego udziału w nowej ewangelizacji, jest nieodzownym warunkiem autentycznej odnowy życia duchowego katolików. Potrzeba zatem znaku, który na nowo potwierdzi i ugruntuje prawdę wyrażoną przez św. Jana Pawła II, że „wiara umacnia się, gdy jest przekazywana”.

Istotnym elementem nabożeństwa, nawiązującym do wydarzenia opisanego w księdze Jozuego, będzie procesja wokół kościoła, w której zostaną poniesione relikwie przechowywane w kościele kapucynów na Poczekajce. Więź ze świętymi ma prowadzić do wzmocnienia przekonania, że nasze czasy nie są wcale takie najtrudniejsze, bo święci, których czcimy, ponosili o wiele większe ofiary i napotykali o wiele trudniejsze wyzwania, którym z pomocą Bożą podołali. Bronią używaną przez chrześcijan nie jest bowiem siła fizyczna, ale siła ducha umacniająca się w obcowaniu ze świętymi, którzy zapalają i porywają swoim przykładem oraz wspierają swym wstawiennictwem.

Procesji będzie towarzyszyło granie na trąbach, które podkreślają poważny nastrój poczucia odpowiedzialności za to, co będziemy przeżywać i jednocześnie przypominają wiarę Izraela, który chodząc z trąbami wokół Jerycha, wyjednał u Boga pokonanie barier, które wydawały się nie do obalenia. Wewnętrzne mury zniechęcenia i niewiary są o wiele trudniejsze niż mury wznoszone z kamienia i cegły. Dlatego trzeba działania na rzecz obudzenia sumień uśpionych zwodniczą atrakcyjnością grzechu i zatrutych fałszywą ideologią tolerowania zła w imię rzekomego unikania mowy nienawiści. Wołanie świętego Pawła zawarte w liście do Tymoteusza: „głoś naukę, nastawaj w porę, nie w porę, [w razie potrzeby] wykaż błąd, poucz, podnieś na duchu z całą cierpliwością, ilekroć nauczasz” (2Tm 4,2) jest dziś bardzo aktualne i dlatego trzeba prosić Ducha Świętego o dar męstwa, by chrześcijanie chcieli być znakiem sprzeciwu i solą ziemi oraz światłem świata.

Po zakończeniu procesji będzie Apel Jasnogórski, podczas którego uczestnicy wysłuchają nauczania papieża Jana Pawła II dotyczącego odpowiedzialności za przekaz wiary młodemu pokoleniu. Podsumowaniem spotkania na Poczekajce będzie długi czas adoracji Najświętszego Sakramentu, trwającego aż do północy. W trakcie wystawienia Chrystusa Eucharystycznego będą prowadzone rozważania wskazujące na posłannictwo młodych w Kościele oraz zostaną odmówione kolejne części Różańca.

Spotkanie modlitewne na Poczekajce w intencji młodych jest owocem zaangażowania braci kapucynów i wiernych świeckich skupionych wokół kościoła świętego Franciszka z Asyżu i Niepokalanego Serca Maryi w Lublinie. Inicjatywa jest rozwijana we współpracy z Centrum Duszpasterstwa Młodych Archidiecezji Lubelskiej. Spośród wspólnot z Poczekajki trzeba wskazać Grupę Modlitwy Ojca Pio, Duszpasterstwo Młodych – Grupa Absolwentów, Kościół Domowy Ruchu Światło-Życie oraz Rodzinę Serca Miłości Ukrzyżowanej. Inne wspólnoty włączają się w uczestnictwo i rekrutują chętnych do włączania się w czuwanie w ramach Jerycha domowego.

Warto pamiętać, że postępujący proces sekularyzacji nie tylko ujawnia swoje oblicze w postaci zmniejszającej się liczby osób uczęszczających na niedzielną Mszę świętą. Jeszcze bardziej istotne jest słabnięcie wiary wielu ludzi zadających sobie pytanie, czy proces odchodzenia od wiary jest nieuchronny i dlaczego Bóg dopuszcza tak wielką falę przemian społecznych i obyczajowych? Mamy bowiem do czynienia z powstawaniem nowej kultury, w której nie ma miejsca dla Boga i w której nie liczą się już tradycyjne wartości, od wieków ożywiające chrześcijańską społeczność. Wobec tego wielu ludzi zadaje sobie pytanie, czy da się jeszcze przekazać wiarę młodemu pokoleniu, które jest bardzo podatne na wpływ modnej kultury permisywizmu proponującej radykalne zmniejszenie wymagań moralnych. W tym kontekście niektórzy przytaczają stwierdzenie Pana Jezusa, który powiedział: „Czy jednak Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie?” (Łk 18,8).

Odpowiedzią Kościoła jest nade wszystko głoszenie słowa Bożego i budzenie wiary, że orędzie Ewangelii jest ciągle aktualne i ludzie wszystkich epok są powołani do osobistej więzi z Chrystusem Odkupicielem. Apostołowie wszystkich wieków posłani aż na krańce świata nieustannie doświadczają prawdy, że ludzkie serce jest niespokojne, dopóki nie spocznie w Bogu i dlatego potrzebuje głoszenia nadziei zbawienia w Jezusie Chrystusie. Zaproponowany przez papieża Franciszka XV Synod Biskupów, który odbędzie się w Rzymie w dniach od 3 do 28 października 2018 roku, ma za swój temat: „Młodzież, wiara i rozeznawanie powołania”. Kościół jest bowiem świadomy, jak ważne jest dotarcie z orędziem Ewangelii do ludzi młodych, gdyż to oni, jak powtarzał to niestrudzenie święty Jan Paweł II, są przyszłością Kościoła.

Nasze czasy przypominają w pewien sposób zdobywanie Ziemi Obiecanej przez wojsko Izraela pod wodzą Jozuego, który gdy doszedł pod mury Jerycha, zetknął się z rozpowszechnionym stwierdzeniem, że nigdy nie zdobędzie tej twierdzy. Jednak przyszedł do niego anioł Pana i powiedział, że trzeba podjąć starania o zdobycie miasta. Tak relacjonuje to autor księgi Jozuego: „Jerycho było silnie umocnione i zamknięte przed Izraelitami. Nikt nie wychodził ani nie wchodził. I rzekł Pan do Jozuego: Spójrz, Ja daję w twoje ręce Jerycho wraz z jego królem i dzielnymi wojownikami. Wy wszyscy, uzbrojeni mężowie, będziecie okrążali miasto codziennie jeden raz. Uczynisz tak przez sześć dni. Siedmiu kapłanów niech niesie przed Arką siedem trąb z rogów baranich. Siódmego dnia okrążycie miasto siedmiokrotnie, a kapłani zagrają na trąbach. Gdy więc zabrzmi przeciągle róg barani i usłyszycie głos trąby, niech cały lud wzniesie gromki okrzyk wojenny, a mur miasta rozpadnie się na miejscu i lud wkroczy, każdy wprost przed siebie” (Joz 6,1-5). Jozue posłuchał Pana i dzięki swej wierze zdobył miasto, którego mury upadły po wielkim wołaniu ludu Bożego.

Dzisiaj, gdy wielu mówi, że nie da się zdobyć dla Chrystusa ludzi młodych zanurzonych w wirtualnym świecie cywilizacji cyfrowej, trzeba nam wiary na wzór Jozuego, która sprawia, że gdy będziemy się gorliwie modlić i wytrwale chodzić koło tego, to objawi się szansa na przyprowadzenie młodych do źródła Chrystusowej łaski, które wytryska w Kościele. Wyzwaniem dla Kościoła nie jest bowiem techniczna kwestia znalezienia drogi do serc ludzi młodych, ale nade wszystko szczera odpowiedź głęboko wierzących katolików, by dali się poprowadzić do ludzi młodych jako zwiastunowie Dobrej Nowiny o Chrystusie Zmartwychwstałym. Duch Święty nie potrzebuje podpowiedzi, jakie skuteczne narzędzia należy zastosować do rozwijania nowej ewangelizacji, ale oczekuje na gotowość do bycia posłanym, która to gotowość płynie z głębokiej wiary, że Bóg może się posłużyć nawet marnym narzędziem, które da Mu się całkowicie do dyspozycji. Zdobywanie Jerycho wymagało prostego posłuszeństwa wiary, która wydawała się głupstwem ludziom tego świata, ale okazała się skutecznym narzędziem realizacji Bożych planów. Trzeba nam zatem dziś na wzór Maryi odpowiedzieć Bogu „Fiat” i wejść na Jej drogę pielgrzymowania drogą wiary.


Szczegółowy program spotkania:

PIĄTEK 21 WRZEŚNIA 2018 LUBLIN - POCZEKAJKA

17.30 – Modlitwa różańcowa w intencji młodzieży

18.00 – Msza święta pod przewodnictwem ks. Adama Baba, wikariusza biskupiego ds. duszpasterstwa młodzieży

19.20 – Uwielbienie Boga w Trójcy Jedynego

19.40 – Nabożeństwo podjęcia Jerycha modlitewnego za młodych:

Konferencja – br. Andrzej Derdziuk OFMCap

Wywiad Justyny Jarosiewicz Gość Niedzielny z księdzem Marianem Wyrwą

Wpisanie się na listę modlitewnego czuwania w ramach domowego Jerycha

Wręczenie każdemu świecy odpowiedzialności za wiarę

Procesja z relikwiami i trąbami wokół kościoła

21.30 – Adoracja Najświętszego Sakramentu do 24.00


PIĄTEK 28 WRZEŚNIA

19.00 – Zespół Guadalupe – koncert – Uwielbienie z Maryją

Można się wpisać na czuwanie w ramach Jerycha domowego za młodzież na stronie internetowej: Jerycho Młodzież Poczekajka 2018


br. Andrzej Derdziuk, kapucyn / Lublin

« 1 »

Tu możesz nas wesprzeć

Darowizna

reklama

Pekao