Opoka - Strona główna
opoka.news opoka.photo opoka.org.pl
Pekao


bp Piotr Libera

NIE JESTEŚ PUSTOSTANEM


Ewangelista Marek opowiada nam o następującym wydarzeniu: Jezus przychodzi do Jana Chrzciciela i przyjmuje chrzest. Zadziwiające — przecież nie ma żadne go grzechu i nie potrzebuje oczyszczenia. By zrozumieć to wydarzenie, trzeba popatrzeć na sakrament chrztu św. nie tylko jako na swoiste wymiecenie z ludzkiego serca wszystkich brudów grzechu, ale i widzieć w nim zaproszenie, by to serce nie było jak piękny, ale pusty domek, w którym nikt na stałe nie mieszka. Jezus przyjął chrzest, by ukazać, że jest umiłowanym Synem Bożym i jest napełniony Duchem Świętym. Chrzest przyjmowany przez człowieka sprawia nie tylko zgładzenie win, ale i zapoczątkowuje życie w Duchu Świętym, którego pełnię darów otrzymuje się podczas sakramentu bierzmowania. Wartość chrześcijanina nie polega więc na tym, że jego serce jest czyste, ale że stało się ono świątynią, w której mieszka Bóg. Wsłuchując się w słowa dzisiejszej Ewangelii i mając przed oczyma obraz dobrze nam znany z naszych świątyń — dziecko chrzczone przez kapłana — nie mogę oprzeć się pewnej myśli. Tam Jezus w Jordanie — tu człowiek przy chrzcielnicy. Tam Zbawiciel napełniony Duchem — tu człowiek, który rozpoczyna życie w Duchu. Ale jest też i taka zbieżność: Jak do swojego Syna Bóg kieruje wtedy do człowieka słowa: Tyś jest moim dzieckiem umiłowanym. Niedziela Chrztu Pańskiego jest świętem radości — po myśl siostro i bracie: Po chrzcie świętym nie jesteś pusto stanem! Ktoś w twoim sercu zamieszkał. Jesteś mieszkaniem Boga.„Tyś jest mój Syn umiłowany,
w Tobie mam upodobanie ”
(Mt 3,17)


opr. aw/aw
Dzień Pański to doskonała pomoc w pracy duszpasterskiej: w sobotnim przygotowaniu do niedzielnej liturgii, w przeżywaniu niedzielnej Eucharystii, na spotkaniach grup modlitewnych podczas lectio divina, w nabożeństwach biblijnych i w duszpasterstwach specjalnych, a także dla każdego, kto pragnie pogłębić znajomość słowa Bożego.

Może stać się miłym prezentem dla tych, którzy nie mogą uczestniczyć we Mszy św. Dzień Pański ukazuje się w każdą niedzielę, niektóre święta i uroczystości. Ułatwia pełniejsze przeżycie Eucharystii, lepsze zrozumienie słowa Bożego.

W każdym numerze Biuletynu znajduje się krótkie rozważanie, które wydobywa najistotniejsze treści z czytań mszalnych, komentarze, teksty obrzędów wstępnych i liturgii eucharystycznej, katechezę związaną z tematyką danego tygodnia lub miesiąca, która odnosi się do życia religijnego i społecznego oraz teksty pieśni odpowiadające liturgii dnia.


DZIEŃ PAŃSKI • Biuletyn liturgiczny nr 3 • ROK B (biały) 11 stycznia 2009 • ISSN 1506-7262 • Redaktor naczelny: ks. Witold Wiśniowski SSP. Korekta: Anna Srokosz-Sojka. Skład: Paweł Pluta. Ilustracje: s. 1 — Nino Musio. Nihil obstat: ks. Roman Mleczko SSP, przełożony regionalny Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 20.09.2008 r. Wydawca: Edycja Świętego Pawła, 42-221 Częstochowa, ul. Św. Pawła 13/15 • tel. 034.362.06.89 • fax 034.362.09.89 • www.edycja.pl • e-mail: dzien_panski@paulus.pl
 
Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: chrześcijanin Jan Chrzciciel Chrzest Pański świątynia Ducha Świetego ochrzczony pustostan