Opoka - Portal katolicki
opoka.news
Pekao


Małgorzata Janas-Kozik 1,2 Małgorzata Klecka 3,4

FASD a współistniejące zaburzenia psychiczne.

Kiedy konieczna jest wizyta u psychiatry?

FASD - Poalkoholowe spektrum zaburzeń rozwojowych (Fetal Acohol Spectrum Disorder) - występuje u dzieci matek spożywających alkohol w okresie ciąży.

FASD nie jest rozpoznaniem klinicznym, czyli u pacjenta nie diagnozuje się FASD, jest on zbyt szeroko zdefiniowany, aby mógł mieć wartość kliniczną. W skład FASD wchodzą:

  1. Płodowy Zespół Alkoholowy ( Fetal Alcohol syndrome — FAS)
  2. Częściowy FAS (Partial Fetal Alcohol Syndrome - pFAS )
  3. Zaburzenia neurologiczne związane z alkoholem ( Alcohol Related Neurodevelopmental Disorder - ARND )
  4. Wady wrodzone związane z alkoholem (Alcohol Related Bitrh Defects - ARBD)
  5. Efekt działania alkoholu na płód, alkoholowy efekt płodowy (Fetal Alcohol Effects) - FAE)
  6. Prenatalna Ekspozycja na Alcohol (Prenatal Alcohol Exposure — PAE).

Czym jest 4-cyfrowy Kwestionariusz diagnostyczny? ( 4-Digit Diagnostic Code)

4-cyfrowy kwestionariusz diagnostyczny jest kompleksowym przewodnikiem dla diagnozy w obrębie FASD (opracowany przez zespół lekarzy Fas Diagnostic and Prevention Network, Waszyngton, Larren, Astley 1997, Clarren 2000). 4 cyfry w kodzie odzwierciedlają stopień nasilenia czterech kluczowych cech diagnostycznych FAS w następującej kolejności:

  1. Niedobór wzrostu
  2. Rysy twarzy typowe dla FAS
  3. Nieprawidłowości w obrębie OUN
  4. Ekspozycja na alkohol w okresie prenatalnym

Stopień nasilenia każdej z tych cech oceniany jest niezależnie wg 4-stopniowej skali Likerta, gdzie 1 oznacza całkowity brak cechy typowej dla FAS a 4 zdecydowaną „klasyczną” obecność cechy typowej dla FAS.

Ile jest 4-cyfrowych kodów diagnostycznych?

Istnieje 256 możliwych 4-cyfrowych kodów diagnostycznych, od kodu 1111 do 4444. Wszystkim kodom przyporządkowano rozpoznania kliniczne.

Ile jest kategorii diagnostycznych?

Każdy 4-cyfrowy kod diagnostyczny podpada pod jedną z 22 odrębnych klinicznych kategorii diagnostycznych ( oznaczonych od A do V). Nazwy przypisane każdej z kategorii diagnostycznych odzwierciedlają wyniki badań klinicznych pacjenta oraz jego ekspozycję na alkohol. Pierwsze trzy kategorie (od A do C) spełniają kryteria rozpoznania klinicznego dla FAS i tak zostały nazwane. Czwarta kategoria (D) ma zastosowanie do pacjentów, u których występują wszystkie cechy charakterystyczne dla FAS, ale w przypadku których potwierdzono brak ekspozycji na alkohol w okresie prenatalnym od momentu poczęcia do narodzin. Tę kategorią określono — fenokopia. FAS.Pozostałe 19 kategorii (od E do V) nie spełnia minimalnych kryteriów dla FAS lub pFAS.

Kiedy jest konieczna wizyta u psychiatry w przypadku diagnozy z kręgu FASD?

U dzieci z diagnozą z kręgu FASD mogą współwystępować również inne zespoły chorobowe, np. zespół nadpobudliwości psychoruchowej z deficytem uwagi, całościowe deficyty rozwojowe, specyficzne trudności szkolne, zaburzenia zachowania i opozycyjno-buntownicze zaburzenia zachowania, zaburzenia afektywne. Jeżeli pojawiające się objawy utrudniają lub wręcz uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie dziecka w różnych środowiskach (szkoła, dom, grupa rówieśnicza) należy skontaktować się z psychiatrą dziecięco-młodzieżowym, w celu postawienia prawidłowej diagnozy i włączenia odpowiedniego postępowania psychoterapeutycznego, a jeżeli jest również taka potrzeba to także farmakologicznego.


1Oddział Psychiatrii i Psychoterapii Wieku Rozwojowego Centrum Pediatrii w Sosnowcu

2Katedra Psychiatrii i Psychoterapii Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

3Pracownia Terapii i Psychoedukacji, Lędziny

4Doktorantka Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

opr. ab/ab


 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: depresja zaburzenia emocjonalne choroba dwubiegunowa FAS FAE zaburzenia neurologiczne wady wrodzone prenatalna ekspozycja na alkohol FASD PAE objawy depresji reaktywne zaburzenia więzi próby samobójcze cierpienie psychiczne Prenatal Alcohol Exposur kody diagnostyczne deficyty uwagi
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W