Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao

Scenariusz nabożeństwa na 11 listopada

ks.  Grzegorz Śmieciński

Nabożeństwo za ojczyznę z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości

Nabożeństwo za ojczyznę z okazji 100. rocznicy odzyskania niepodległości - foto
Autor/źródło: Pixabay, Tomasz_Mikolajczyk

We wszystkie ważniejsze rocznice narodowe modlitwa w intencji ojczyzny jest naszą potrzebą i obowiązkiem. Najwłaściwszą jej formą jest Msza św. celebrowana w tej intencji. Poniżej przedstawiamy propozycję nabożeństwa z liturgią słowa. Można ewentualnie ją opuścić i bezpośrednio po komentarzu dokonać wystawienia Najświętszego Sakramentu.

1. Śpiew na wejście „Nie rzucim, Chryste, świątyń Twych”

2. Znak krzyża i pozdrowienie

3. Komentarz wprowadzający

11 listopada 1918 roku, po wielu latach zaborów, Polska odzyskała niepodległość. Gromadzimy się dzisiaj na uroczystym nabożeństwie, aby podziękować Panu Bogu za naszą ojczyznę, za dar wiary i wolności, aby poprosić Go o szczególne błogosławieństwo dla naszego kraju i wszystkich Polaków. Prymas Tysiąclecia, Stefan kardynał Wyszyński, wołał: „Dla nas po Bogu największa miłość to Polska!” (S. Wyszyński, Prosimy – wymagamy – żądamy, Kraków, 12 maja 1974), a św. Jan Paweł II dodawał: „Miłość ojczyzny łączy nas i musi łączyć ponad wszelkie różnice” (Rzym, 23 października 1978 roku). W 100. rocznicę odzyskania wolności, wdzięczni za wymodlone przez pokolenia odrodzenie naszej ojczyzny, powierzmy sprawy Polski Bożej Opatrzności. Niech nasze państwo będzie zawsze wspólnym dobrem obywateli, każdego i każdej z nas, niech będzie szczególnym dobrem przyszłych pokoleń. Módlmy się gorliwie, aby wszyscy Polacy wyróżniali się miłością i sprawiedliwością, uczciwością i ofiarnością, szacunkiem dla innych i troską o dobro wspólne, szczególnie o to dobro, jakim jest wolna ojczyzna.

4. Modlitwa wstępna

Módlmy się: wszechmocny, wieczny Boże, który przez wieki naród polski otaczałeś swą przemożną opieką i ożywiałeś łaską swoją. † Wobec wielkich przemian, trudności i niebezpieczeństw, które przeżywamy, stajemy dziś przed Tobą, świadomi powagi chwili, * i prosimy Cię, Boże, napełnij nas mocą Ducha Twojego. † Obdarz pokojem i jednością, udziel ducha miłości, prawdy, wzajemnego zrozumienia i rozwagi, * abyśmy przezwyciężając wszelkie trudności, zdołali ocalić nasze wspólne dobro, ojczyznę umiłowaną. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen

5. Liturgia słowa

Czytanie I: Iz 60,1-5.18-21a

Czytanie z Księgi Proroka Izajasza

Powstań! Świeć, bo przyszło twe światło i chwała Pańska rozbłyska nad tobą. Bo oto ciemność okrywa ziemię i gęsty mrok spowija ludy, a ponad tobą jaśnieje Pan, i Jego chwała jawi się nad tobą. I pójdą narody do twojego światła, królowie do blasku twojego wschodu. Podnieś oczy wokoło i popatrz: Ci wszyscy zebrani zdążają do ciebie. Twoi synowie przychodzą z daleka, na rękach niesione twe córki. Wtedy zobaczysz i promienieć będziesz, a serce twe zadrży i rozszerzy się, bo do ciebie napłyną bogactwa zamorskie, zasoby narodów przyjdą ku tobie.

Już się nie usłyszy o krzywdzie w twym kraju, o spustoszeniu i zagładzie w twoich granicach. Murom twoim nadasz miano „Ocalenie”, a bramom twoim „Chwała”. Już słońca mieć nie będziesz w dzień jako światła, ani jasność księżyca nie zaświeci tobie, lecz Pan będzie ci wieczną światłością i Bóg twój – twoją ozdobą. Twe słońce nie zajdzie już więcej i księżyc twój się nie zaćmi, bo Pan będzie ci światłością wieczną i skończą się dni twej żałoby. Cały twój lud będzie ludem sprawiedliwych, którzy posiądą kraj na zawsze.

Oto słowo Boże.

Psalm responsoryjny

Ps 147,12-13.14-15.19-20 (R.: Ps 46,8)
Ref.: Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną.
Chwal, Jerozolimo, Pana, * wysławiaj twego Boga, Syjonie. 
Umacnia bowiem zawory bram twoich * i błogosławi synom twoim 	w tobie.
Ref.: Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną.
Zapewnia pokój twoim granicom * i wyborną pszenicą hojnie ciebie darzy.
Śle swe polecenia na krańce ziemi * i szybko mknie Jego słowo.
Ref.: Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną.
Oznajmił swoje słowo Jakubowi, * Izraelowi ustawy swe i wyroki. 
Nie uczynił tego dla innych narodów. * Nie oznajmił im swoich wyroków.
Ref.: Pan Bóg zastępów jest dla nas obroną.
Czytanie II: Kol 3,1-17

Czytanie z Listu Świętego Pawła Apostoła do Kolosan

Bracia:

Jeśliście więc razem z Chrystusem powstali z martwych, szukajcie tego, co w górze, gdzie przebywa Chrystus, zasiadając po prawicy Boga. Dążcie do tego, co w górze, nie do tego, co na ziemi. Umarliście bowiem i wasze życie jest ukryte z Chrystusem w Bogu. Gdy się ukaże Chrystus, nasze życie, wtedy i wy razem z Nim ukażecie się w chwale.

Zadajcie więc śmierć temu, co jest przyziemne w waszych członkach: rozpuście, nieczystości, lubieżności, złej żądzy i chciwości, bo ona jest bałwochwalstwem. Z powodu nich nadchodzi gniew Boży na synów buntu. I wy niegdyś tak postępowaliście, kiedyście w tym żyli. A teraz i wy odrzućcie to wszystko: gniew, zapalczywość, złość, znieważanie, haniebną mowę od ust waszych! Nie okłamujcie się nawzajem, boście zwlekli z siebie dawnego człowieka z jego uczynkami, a przyoblekli nowego, który wciąż się odnawia ku głębszemu poznaniu Boga, według obrazu Tego, który go stworzył.

A tu już nie ma Greka ani Żyda, obrzezania ani nieobrzezania, barbarzyńcy, Scyty, niewolnika, wolnego, lecz wszystkim we wszystkich jest Chrystus. Jako więc wybrańcy Boży – święci i umiłowani – obleczcie się w serdeczne miłosierdzie, dobroć, pokorę, cichość, cierpliwość, znosząc jedni drugich i wybaczając sobie nawzajem, jeśliby miał ktoś zarzut przeciw drugiemu: jak Pan wybaczył wam, tak i wy!

Na to zaś wszystko przyobleczcie miłość, która jest więzią doskonałości. A sercami waszymi niech rządzi pokój Chrystusowy, do którego też zostaliście wezwani w jednym Ciele. I bądźcie wdzięczni! Słowo Chrystusa niech w was przebywa z całym swym bogactwem: z wszelką mądrością nauczajcie i napominajcie samych siebie przez psalmy, hymny, pieśni pełne ducha, pod wpływem łaski śpiewając Bogu w waszych sercach.

I wszystko, cokolwiek działacie słowem lub czynem, wszystko czyńcie w imię Pana Jezusa, dziękując Bogu Ojcu przez Niego.

Oto słowo Boże.

Aklamacja przed Ewangelią: J 17,21
Alleluja, alleluja, alleluja.
Proszę, Ojcze, aby wszyscy stanowili jedno,
by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. 
Alleluja, alleluja, alleluja.
Ewangelia: J 17,20-26

Słowa Ewangelii według świętego Jana

W czasie ostatniej wieczerzy Jezus podniósłszy oczy ku niebu, modlił się tymi słowami:

„Ojcze Święty, nie tylko za nimi proszę, ale i za tymi, którzy dzięki ich słowu będą wierzyć we Mnie; aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili jedno w Nas, aby świat uwierzył, żeś Ty Mnie posłał. I także chwałę, którą Mi dałeś, przekazałem im, aby stanowili jedno, tak jak My jedno stanowimy. Ja w nich, a Ty we Mnie! Oby się tak zespolili w jedno, aby świat poznał, żeś Ty Mnie posłał i żeś Ty ich umiłował tak, jak Mnie umiłowałeś.

Ojcze, chcę, aby także ci, których Mi dałeś, byli ze Mną tam, gdzie Ja jestem, aby widzieli chwałę moją, którą Mi dałeś, bo umiłowałeś Mnie przed założeniem świata. Ojcze sprawiedliwy! Świat Ciebie nie poznał, lecz Ja Ciebie poznałem i oni poznali, żeś Ty Mnie posłał. Objawiłem im Twoje imię i nadal będę objawiał, aby miłość, którą Ty Mnie umiłowałeś, w nich była i Ja w nich”.

Oto słowo Pańskie.

Homilia

6. Śpiew na wystawienie Najświętszego Sakramentu

„O zbawcza Hostio”

7. Modlitwa dziękczynna

Boże wszechmogący, Panie zastępów, padamy do stóp Twoich w dziękczynieniu, że przez wieki otaczałeś nas swą przemożną opieką. Dziękujemy Ci, że ojców naszych wyprowadziłeś z rąk ciemiężców i nieprzyjaciół. Błogosławimy Cię za to, że po latach niewoli obdarzyłeś nas na nowo wolnością i pokojem, dlatego wołamy: Tobie chwała na wieki.

(Można zaproponować śpiew refrenu z pieśni „Dziękujemy Ci, Ojcze nasz”)

Wierni powtarzają po każdym wezwaniu: Tobie chwała na wieki.
za dar chrześcijańskiej wiary, którym obdarzyłeś Polskę przed tysiącem lat; za Twoje wejście w dzieje naszej ojczyzny i każdego z nas;
za umiłowanie wolności i za to, że możemy się nią cieszyć;
za wszelkie dobrodziejstwa, które w ciągu wieków wyświadczyłeś naszemu narodowi;
za wielkie dziedzictwo kulturowe naszego narodu, z którego wszyscy dzisiaj możemy korzystać;
za piękno polskiego języka;
za ojczystą ziemię, która nas żywi;
za piękny polski krajobraz, za którym tęsknili wygnańcy;
za wielkich Polaków, którymi możemy szczycić się przed światem;
za ofiarę krwi tak wielu synów i córek naszego narodu, przelaną w obronie ojczyzny;
za wydobycie nas z niewoli krwawych systemów totalitarnych;
za Twoją Matkę, którą czcimy jako Królową naszego narodu;
za wszystkich polskich świętych i błogosławionych;
za wszelkie dobre myśli, plany i inicjatywy, które zrodziły się na naszej ziemi i zostały urzeczywistnione;
za wszelkie doświadczenia, nawet te najboleśniejsze, jeśli umieliśmy wyciągnąć z nich dla siebie naukę na przyszłość;
za wszystkich, którzy umiłowali swą ojczyznę, dla niej uczciwie pracowali i sławili jej dobre imię.
Przyjmij, Boże, nasze dziękczynienie * i spraw, abyśmy idąc przez ziemską ojczyznę doszli do tej, którą nam przygotowałeś w niebie. Przez Chrystusa, Pana naszego.
W.: Amen.

8. Trzykrotny śpiew „Chwała Ojcu…” albo „Dzięki, o Boże Ojcze…”

9. Modlitwa przebłagania

Panie Jezu Chryste, Ty wydałeś samego siebie i zostałeś nad ziemię wywyższony na drzewie krzyża, aby przyciągnąć wszystkich do siebie. Jesteś z nami każdego dnia, zwłaszcza na ołtarzach – w swoim Ciele i Krwi, aby nas posilać w drodze do nieba. Zgromadzeni przy Tobie pragniemy zanurzyć się teraz w zdrojach Twojego miłosierdzia i jako naród powtórzyć w poczuciu winy i z głębokim żalem: Przepraszamy Cię, Panie.

Wierni powtarzają po każdym wezwaniu: Przepraszamy Cię, Panie.
za ducha niezgody w naszych rodzinach, parafiach, miastach i władzach;
za zdradzanie naszej ojczyzny i wypieranie się Ciebie w życiu społecznym;
za usuwanie krzyży z przestrzeni publicznej;
za rozbite rodziny i za grzechy przeciwko życiu;
za naszą obojętność wobec najsłabszych, ubogich, bezdomnych, chorych i starszych;
za grzechy pijaństwa, cudzołóstwa, korupcji, hazardu i narkomanii;
za rozwiązłość seksualną i zgorszenia dane dzieciom i młodzieży;
za wojny, zbrodnie, nienawiść, rozboje i kradzieże;
za wypadki odejścia od Ciebie, za lekceważenie przykazań Bożych i kościelnych, zwłaszcza za opuszczanie niedzielnej Mszy Świętej i unikanie sakramentu pokuty i pojednania.

Panie Jezu Chryste, nasza ojczyzna przeniknięta Twoją miłością i obecnością żebrze Twojego miłosierdzia. † Przyjmij naszą skruchę i otocz nas swoją opieką, * aby z ziemi polskiej po wszystkie czasy rozbrzmiewała cześć i chwała Twoja. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

W.: Amen.

10. Śpiew „Z tej biednej ziemi”

11. Modlitwa prośby

Duchu Święty Boże, Ty odnawiasz oblicze naszej ziemi i umacniasz swój lud, doprowadzając go do pełni prawdy i do Chrystusowego Kościoła. Ty wzbudzasz w polskim narodzie liczne grono świętych i męczenników. Ciebie prosimy, abyś nas napełnił swoją mocą.

Wierni powtarzają po każdym wezwaniu: Odnów oblicze tej ziemi.
Duchu Boży, niech nasza ojczyzna będzie ostoją sprawiedliwości i miłości społecznej;
Duchu Boży, niech nasze chrześcijańskie życie będzie przepełnione żarliwością o sprawy Boże;
Duchu Boży, niech wysiłki naszych ojców w obronie niepodległości Polski będą dokończone trudem naszego codziennego życia;
Duchu Boży, niech ta ziemia wyda licznych i świętych wiernych Twoich;
Duchu Boży, niech Polska rozwija się w płodności, pokoju i dobrobycie, wolna od wszelkich wojen i agresji;
Duchu Boży, niech nigdy nie zabraknie nam szafarzy Twoich łask;
Duchu Boży, niech nasze parafie będą ośrodkiem wzrostu żywych wspólnot Kościoła;
Duchu Boży, niech nasza praca cieszy się Twoim błogosławieństwem;
Duchu Boży, niech wszyscy Polacy poznają Boże miłosierdzie;
Duchu Boży, niech nasza ziemia cieszy się obfitością plonów, wybawiona od głodu i klęsk żywiołowych;
Duchu Boży, niech kierujący naszym państwem sprawują mądre i sprawiedliwe rządy;
Duchu Boży, niech nasza ojczyzna będzie rzeczywistym królestwem Matki Bożej i Jezusa Chrystusa.
O Duchu Święty, spuść swoje siedmiorakie dary i mnogie owoce na cały naród. † Umocnij naszą wolę i pobłogosław każdy czyn podjęty wspólną pracą, * abyśmy słuchając Twych natchnień w życiu prywatnym i publicznym, żyli świętym prawem Bożym. Który żyjesz w jedności z Bogiem Ojcem i Bogiem Synem na wieki wieków. W.: Amen.

12. Śpiew „Boże mocny, Boże cudów”

13. Modlitwa ks. Piotra Skargi

Boże, Rządco i Panie narodów, z ręki i karności Twojej racz nas nie wypuszczać, a za przyczyną Najświętszej Panny, Królowej naszej, błogosław ojczyźnie naszej, by Tobie zawsze wierna, chwałę przynosiła imieniowi Twemu, a syny swe wiodła ku szczęśliwości.

Wszechmogący, wieczny Boże, spuść nam szeroką i głęboką miłość ku braciom i najmilszej matce, ojczyźnie naszej, byśmy jej i ludowi Twemu, swoich pożytków zapomniawszy, mogli służyć uczciwie.

Ześlij Ducha Świętego na sługi Twoje, rządy kraju naszego sprawujące, by wedle woli Twojej ludem sobie powierzonym mądrze i sprawiedliwie zdołali kierować. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen.

14. Śpiew „Ojcze z niebios, Boże” albo „Przez chrztu świętego wielki dar”

15. Modlitwa uwielbienia

Boże w Trójcy jedyny, pełen majestatu i miłosierdzia, Opatrzności nasza, wielbimy Ciebie i dziękujemy za wszystkie znaki Twojej troski o nas i o naszą ojczyznę – Polskę. Dziękujemy Ci, Boże, że chronisz Polskę i prowadzisz opatrznością Twoją, aby trwała mimo nieprzyjaciół i własnych słabości.Przez Jezusa Chrystusa dałeś nam Maryję jako Matkę i Królową. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że przez wieki nie pozwoliłeś nigdy zniszczyć naszej wiary, nadziei i miłości oraz polskości, a po ponad stu latach wyrwałeś nas spod zaborów, wyzwoliłeś od okupantów i wyprowadziłeś ku wolności. Dziękujemy Ci, Boże, za to, że dałeś nam polskich świętych i bohaterów, aby nas umacniali i wskazywali drogę, a w ostatnim półwieczu postawiłeś na naszej polskiej drodze Prymasa Tysiąclecia i papieża Jana Pawła II, aby spełnili zamiary Twojej opatrzności wobec Polski i narodów słowiańskich. Dziękujemy Ci, Boże, za Twoją miłość, za wolność Polski, za każdy dzień, za każde dobro, za naszych najbliższych, za każdego człowieka, za każdy uśmiech, za każdy trud i cierpienie prowadzące do Ciebie, za to, że jesteś. Dziękujemy Ci, Boże. Tobie, Ojcze, Synu i Duchu Święty, Opatrzności nasza, zawierzamy siebie samych i naszą ojczyznę. A teraz z radością wołamy: Te Deum laudamus.

16. Śpiew „Ciebie, Boga, wysławiamy”

17. Prośba o błogosławieństwo

Boże, Ty rządzisz całym światem, przyjmij łaskawie naszą modlitwę, którą zanosimy za naszą ojczyznę w 100. rocznicę jej odrodzenia. Niech dzięki mądrości rządzących i uczciwości obywateli panują w niej zgoda i sprawiedliwość, abyśmy żyli w pokoju i dobrobycie.

Naród jako szczególna wspólnota ludzi jest wezwany do zwycięstwa: do zwycięstwa mocą wiary, nadziei i miłości; do zwycięstwa mocą prawdy, wolności i sprawiedliwości. Zgromadzeni na modlitwie prosimy Cię o takie zwycięstwo. Wybaw nas od głodu, nędzy i wojny. Obdarz nas chlebem. Boże, nasz Ojcze, polecamy Ci trudne „dziś i jutro” naszego narodu. Polecamy Ci jego przyszłość i prosimy: błogosław naszej pracy, błogosław naszą wspólnotę, błogosław nasze rodziny, błogosław naszą ojczyznę.

18. Śpiew przed błogosławieństwem „Przed tak wielkim Sakramentem”

19. Modlitwa

Boże, Ty odnawiasz nas przez Najświętszy Sakrament. † Niech On napełni nasze serca słodyczą Twojej miłości * i pomoże dążyć do niewypowiedzianych bogactw Twojego królestwa. Przez Chrystusa, Pana naszego.

W.: Amen

20. Błogosławieństwo Najświętszym Sakramentem

21. Śpiew po błogosławieństwie „Chwała i dziękczynienie”

22. Śpiew na zakończenie „Boże, coś Polskę” lub „Bogurodzica”

ks. Grzegorz Śmieciński
(Katowice)
 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: duszpasterstwo Polska patriotyzm nabożeństwo ojczyzna 11 listopada Święto Niepodległości Komisja Duszpasterstwa KEP
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W