Opoka - Portal katolicki
opoka.newsopoka.photo
Pekao


Ks. Bogusław Nadolski

Ambona - stół słowa Bożego

ISBN: 978-83-927267-2-2
wyd.: Wydawnictwo PETRUS 2008

Wybrane fragmenty
Słowo wstępne
Ambona - miejsce odczytywania
słowa Bożego w liturgii
Początki ambony
Nazwy ambony
Funkcja ambony
Lektorium
Kazalnica
Symbolika ambony
Kształt i dekoracja ambonySłowo wstępne

W przestrzeni liturgicznej niezwykłą i niezastąpioną role odgrywa ołtarz- serce, centrum przestrzeni kościelnej.Obok ołtarza- „stołu uczty Pana”- „promieniującego ośrodka” (exzentrische Mitte-R.Meßner),„centre du centre”- Frederic Debuyst), jakby w cieniu ołtarza dyskretnie, wznosi się „Stół słowa Bożego „ miejsce przede wszystkim odczytywania słowa Bożego. Relację ołtarz — ambona posiada coś z wzajemnego przenikania się osób Trójcy świętej, które teologia określa mianem circumincessio. To mocne porównanie wynika ze stwierdzenia Konstytucji Dei verbum: ”Kościół zawsze otaczał czcią Boże pisma, podobnie jak samo Ciało Pańskie. Zwłaszcza w liturgii świetnej, bierze ciągle chleb życia ze stołu słowa Bożego i Ciała Chrystusowego i podaje wierzącym” (21).

Po refleksji nad chrześcijańskim ołtarzem-Misterium chrześcijańskiego ołtarza”(Salvator 2008), uwagę kieruję właśnie na to miejsce, które tradycyjnie nosiło nazwę ambona. Umieszczona w prezbiterium wywędrowała w głąb przestrzeni kościoła, przybrała imponujące rozmiary i kształty, ale równocześnie poluźniła związek w treści przepowiadania z ołtarzem. Homilia stała się kazaniem. Pogłębione spojrzenie na słowo Boże, jego miejsce w Eucharystii- sakramentach i w życiu Kościoła, dokonane na Soborze Watykańskim II. zaowocowało w powrocie ambony na swoje pierwsze miejsce. Warto przypomnieć przebytą drogę, racje „powrotu” i wynikające stąd konsekwencje.

Podjęcie tematu zasugerował także III międzynarodowy kongres liturgiczny, który odbył się w opactwie benedyktyńskim w Bose, w dniach 2-4 czerwca 2005 r. a poświęcony był właśnie ambonie.

Kolejny motyw podjęcia tej refleksji to ogłoszony przez papieża Benedykta XVI, 28 czerwca br. z okazji 2000 rocznicy urodzin Rok Świętego Pawła- Apostoła. Patriarcha Gregorios III w wydanym programie obchodu Roku podkreślił, że jego celem „jest odkrywanie naszego zycia chrześcijańskiego w świetle listów św. Pawła”, temat ten jest uszczegółowiony: Paweł a miłość, rodzina, młodzi, małżeństwo, Duch Święty, Paweł a moralność, życie chrześcijańskie, wychowanie chrześcijańskie, Paweł a Eucharystia, wiara, kapłaństwo.

I wreszcie bardzo silny impuls to XII Zwyczajne Zgromadzenie Ogólne Synodu Biskupów, które będzie miało miejsce od 5- 26 października 2008 r. poświęcone Słowu Bosemu w życiu i misji Kościoła. Wydarzenia te kierują naszą uwagę na Księgę życia- Boską Biblię- bezkresną lekturę. Temat refleksji Synodu wybrany kolegialnie stanowi konsekwencję uprzedniego spotkania (2-23 października 2005) poświęconego Eucharystii. Logika jest wyjątkowo jasna- zgłębienie stołu Chleba i stołu słowa. Takie zresztą było życzenie wyrażone w nadesłanych do sekretariatu Synodu odpowiedziach za rozesłane uprzednio pytania. Synod chce zwrócić uwagę na istotny związek miedzy Eucharystią i słowem Bożym, ponieważ Kościół żyje dopóki spożywa jeden ”chleb życia ze stołu Bożego słowa i Ciała Chrystusa”.

Rok świętego Pawła z kolei posiada szersze znaczenie nie tylko w odniesieniu do życia Chrystusowym przekazem. Wgłębienie się w nauczanie i całą przebogatą działalność Apostoła narodów może, zdaniem ojca świętego, przyczynić się do pogłębienia refleksji nad korzeniami Europy.

W uroczystość Zwiastowania Pańskiego 2008

 

opr. aw/aw 


Podziel się tym materiałem z innymi:


Kliknij aby zobaczyć dokumenty zawierające wybrany tag: Sobór Watykański II ambona stół Słowa Bożego kazalnica lektorium
 
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W
© Fundacja Opoka 2017
Realizacja: 3W